13 listopada 2017 r. Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz wziął udział w spotkaniu konsultacyjnym zaproponowanych przez resort rolnictwa rozwiązań w projekcie ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz zmianie niektórych innych ustaw. W spotkaniu uczestniczył Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel oraz Sekretarz Stanu MRiRW Zbigniew Babalski oraz przedstawiciele organizacji rolniczych.  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiło 13 propozycji rozwiązań dotyczących m.in. osób bliskich, egzekucji, czy wymagań w zakresie nabywania nieruchomości rolnych, które miałby wejść w życie w lutym przyszłego roku. Proponowane rozwiązania mają iść w kierunku wprowadzenia w naszym kraju właściwego zarządzania rolniczą przestrzenią produkcyjną.

20 listopada 2017 r. na PGE Narodowym odbyła się konferencja organizowana przez miesięcznik Farmer i portal farmer.pl pt. „Narodowe Wyzwania w Rolnictwie". Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz mówił o najważniejszych wyzwaniach dla polskiego rolnictwa, podkreślił, że w Polsce w przyszłości bazą produkcyjną będą gospodarstwa rodzinne bardziej elastyczne na wpływ zmian ekonomicznych na rynkach światowych, czy nawet kryzysy niż gospodarstwa wielkotowarowe oparte na najemnych  pracownikach.

22 listopada odbyło się posiedzenie Nadzwyczajnej Komisji Krajowej Rady Izb Rolniczych ds. opracowywania propozycji rozwiązań dotyczących strat w rolnictwie spowodowanych przez zjawiska atmosferyczne, ubezpieczeń rolnych, szkód łowieckich i ustroju rolnego. Komisja opracowała szereg uwago do projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

27 listopada 2017 r. w Parzniewie odbyło się X Posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych V kadencji. Gośćmi Posiedzenia był Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel, Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Witold Strobel, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Maria Fajger oraz Zastępca Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Janina Pszczółkowska. Podczas posiedzenia przyjęto stanowisko dotyczące przyjętej przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa punktacji dotyczącej dzierżaw ziemi z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podsumował ostatnie dwa lata pracy resortu i wskazał na podjęte działania, które ukróciły spekulacje ziemią rolną. Minister omówił realizację wypłat zaliczek na poczet płatności bezpośrednich i zmiany w działaniu administracji rolnej – powołanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Minister Krzysztof Jurgiel przedstawił priorytety na najbliższy czas. Jednym z nich jest kwestia uzgodnień w zakresie kolejnej perspektywy finansowej i kształtu Wspólnej Polityki Rolnej po roku 2020.  Kolejne zadania w pracach ministerstwa koncentrować się będą na przygotowaniu ustawy o gospodarstwie rolnym, realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, przyjęciu i realizacji Paktu dla obszarów wiejskich oraz na zwalczaniu ASF.

30 listopada 2017 r. nastąpiło uroczyste rozstrzygnięcie konkursu „Rolniczki motorem innowacji w Polsce”, który został zorganizowany przez Krajową Radę Izb Rolniczych na wniosek Rady ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy KRIR. Oficjalne wyniki ogłosił Przewodniczący Jury Konkursu – Pan Wojciech Nalazek z Programu TVP 1 podczas Wieczornej Gali Centralnych Targów Rolniczych w Nadarzynie w dniu 30.11.2017 roku.

Pozostałe wydarzenia z udziałem przedstawicieli KRIR:

  • 15 listopada – spotkanie konsultacyjne w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz;
  • 20 listopada – Forum Rolników i Agrobiznesu w Poznaniu, udział: Wiceprezes KRIR Mirosław Borowski;
  • 20 listopada – konferencja pt. „Wspólnie o konstytucji, wspólnie o polskiej wsi” z udziałem Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz;
  • 22 listopada – posiedzenie Komitetu Monitorującego PROW na lata 2014-2020, udział: Wiceprezes KRIR M. Borowski, Członek Zarządu KRIR S. Bartman, Członek Zarządu J. Sierpiński, Członek Zarzadu KRIR R. Nowak;
  • 23 listopada – XVI Kongres Eksporterów Polskich, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz;
  • 29 listopada – panel ekspertów poświęcony wstępnym ustaleniom kontroli pt. „Realizacja programu bioasekuracji jako element zwalczania afrykańskiego pomoru świń”, udział: Wiceprezes KRIR M. Borowski;
  • 29 listopada – Konferencja pt. „Pszczoła Środkowoeuropejska Apis melliera mellifera – jako dziedzictwo narodowe Polski”, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
  • 29 listopada – II Forum Wiedzy i Innowacji, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
  • 30 listopada – obchody 25-lecia Gazety Sołeckiej, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz;
  • 30 listopada – konferencja pt. „Integracja europejska jako determinanta polityki wiejskiej” pod patronatem honorowym Pana K. Jurgiela Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR.

W tym okresie sprawozdawczym przedstawiciele Zarządu KRIR uczestniczyli
w posiedzeniach Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na której omawiane były następujące tematy:

6 listopada - rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2017 (druk nr 1946) w zakresie części budżetowej 32 - Rolnictwo: wydatki z zał. nr 1.

6 listopada - pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (druk nr 1975).

8 listopada - informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie rozprzestrzeniającej się w Polsce epidemii afrykańskiego pomoru świń (ASF).

8 listopada - informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat funkcjonowania spółki Elewarr Sp. z o.o., informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat funkcjonowania Krajowej Spółki Cukrowej S.A.

9 listopada - informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat wpływu hodowli zwierząt futerkowych na gospodarkę lokalną w Polsce.

9 listopada - rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (druki nr 1975 i 1982).

22 listopada - Rozpatrzenie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat możliwości utworzenia i funkcjonowania Funduszu Promocji Produktów Ekologicznych, rozpatrzenie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat planów i możliwości wdrożenia produktów ekologicznych (owoce i warzywa oraz mleko) w ramach "Programu dla szkół", rozpatrzenie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat możliwości zmian dystrybucyjnych w obowiązującym w roku szkolnym 2017/2018 "Programie dla szkół".

22 listopada - rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Zdrowia na dezyderat nr 7 w sprawie niedopuszczenia do wyeliminowania z obrotu opakowań jednostkowych papierosów typu "slim", rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na dezyderaty:  - nr 5 w sprawie problemów związanych ze sprzedażą słomy na cele energetyczne i negatywnego wpływu tego zjawiska na żyzność i urodzajność gleby, nr 9 w sprawie podjęcia działań ułatwiających sprzedaż żywności z gospodarstw rolnych.

22 listopada - rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw.

23 listopada -  Rozpatrzenie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat polskiego rynku owoców miękkich, przetwórstwa i przechowalnictwa z uwzględnieniem przechowalni koncentratów owocowych.

23 listopada - rozpatrzenie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat możliwości wytwarzania destylatów owocowych i nalewek w Polsce, rozpatrzenie informacji Ministra Rozwoju i Finansów na temat możliwości zalegalizowania sprzedaży destylatów owocowych i nalewek w Polsce, produkcja destylatów owocowych szansą zwiększenia dochodów rolniczych,  wytwarzanie nalewek szansą zwiększenia oferty rynkowej rolnictwa opartej o doświadczenia i polską tradycję.

W tym okresie sprawozdawczym przedstawiciel Zarządu KRIR uczestniczył
w posiedzeniu Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na których omawiano

8 listopada - rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych; druk senacki nr 628, druki sejmowe nr 1865 i 1926.

8 listopada - informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi na temat funkcjonowania Krajowej Spółki Cukrowej SA i informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat funkcjonowania spółki Elewarr.

13 listopada - Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat rynków hurtowych w Polsce.

13 listopada - rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (druk senacki nr 648, druki sejmowe nr 1975, 1982 i 1982-A).

28 listopada - rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 661, druki sejmowe nr 1973, 1991 i 1991-A).

W omawianym okresie Zarząd KRIR występował w tematach dotyczących zarówno analizy aktualnych problemów w sektorze rolnym, jak i otrzymywanych do zaopiniowania projektów aktów prawnych.

3 listopada Zarząd KRIR zwrócił się do Dyrektora Departamentu Leśnictwa w Ministerstwie Środowiska Pana Jacka Krawczyka z wnioskiem o interpretację przepisów, kto jest zobowiązany do wypłacenia rolnikom odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne, w przypadku gdy koło dzierżawiące obwód łowiecki zaprzestaje działalności.

3 listopada Zarząd KRIR na wniosek Pomorskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana K. Jurgiela z wnioskiem o zmianę przepisów regulujących uznanie wystąpienia klęski żywiołowej przez IMGW oraz zniesienie uzależnienia wstapienia suszy w danej uprawie w zależności od kategorii glebowych.

7 listopada Zarząd KRIR zwrócił się z wnioskiem do Prezesa Rady Ministrów Pani Beaty Szydło w sprawie wyłączenia spod przepisów projektu ustawy o ograniczaniu handlu w niedzielę i święta oraz niektóre dni terenów rolno-spożywczych rynków hurtowych, placówek handlowych prowadzonych przez podmioty nabywające towary na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych, placówek handlowych, w których prowadzony jest skup zbóż, buraków cukrowych, owoców, warzyw lub mleka surowego, piekarni, cukierni i lodziarni.

9 listopada Zarząd KRIR zwrócił się do Prezesa Krajowej Rady Komorniczej Pana Rafała Fronczka w związku z wejściem w życie przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji. Zarząd KRIR zwrócił się z wnioskiem o współpracę między komornikami a wojewódzkimi izbami rolniczymi w sprawie przekazywania informacji o zadłużonych gospodarstwach w celu wydania kompleksowej opinii na temat zadłużonego gospodarstwa dotrzymując 14-dniowego terminu na wydanie opinii.

9 listopada Zarząd KRIR zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych Sejmu RP Pana Jacka Sasina w sprawie prac legislacyjnych nad ustawą nowelizującą ustawy podatkowe (druk nr 1878) w sprawie odstąpienia od uchylenia zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych podmiotów prawnych prowadzących gospodarstwa rolne z przeważającą działalnością rolniczą z wnioskiem o odstąpienie od zmian przewidzianych w ww. projekcie w części dotyczącej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

10 listopada Zarząd KRIR i Zarząd Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Krzysztofa Jurgiela z wnioskiem o powołanie Zespołu ds. ustawowego uregulowania dzierżawy rolniczej.

10 listopada Zarząd KRIR przekazał uwagi do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw. Zarząd poinformował, że zajął już stanowisko ww. sprawie przy piśmie z dnia 14 czerwca 2016 r., znak: KRIR/KK/817/16. Samorząd rolniczy uważa, że prace legislacyjne powinny być w pierwszej kolejności prowadzone do ustaw dotyczących związków zawodowych i społeczno-zawodowych organizacji rolniczych.

13 listopada Zarząd KRIR na wniosek Wielkopolskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana K. Jurgiela z wnioskiem dotyczącym ponoszenia przez rolników opłat hodowlanych w związku z wysiewem przez nich nasion roślin wyhodowanych we własnym gospodarstwie, które nie są już „kwalifikantem”. W ocenie samorządu rolniczego domaganie się zapłaty za materiał pochodzący już z własnej produkcji producenta rolnego dowodzi, że w tej kwestii przepisy naruszają standardy konstytucyjne.

13 listopada Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana K. Jurgiela z wnioskiem o zmianę przepisów dotyczących pomocy finansowej w ramach poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi”. Problem dotyczy często rolników w wieku przedemerytalnym, którzy dotychczas byli ubezpieczeni w KRUS i liczą na ustalenie prawa do emerytury rolniczej w ciągu kilku najbliższych lat.  O ile warunek zaprzestania działalności rolniczej wydaje się zasadny, to wymóg niepodlegania ubezpieczeniu w KRUS jest trudny do zrozumienia ponieważ pozbawia osoby w wieku powyżej 60 lat możliwości przejścia na emeryturę rolniczą w ciągu 5 lat i zmusza ich do opłacania składek w ZUS.

13 listopada Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Krzysztofa Jurgiela z wnioskiem o spowodowanie, aby Dyrektor Generalny KOWR podjął decyzję o zwrocie kosztów podróży członkom izb rolniczych wchodzących w skład komisji przetargowych powoływanych przez KOWR.

14 listopada Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Krzysztofa Jurgiela w indywidualnej sprawie rolnika, hodowcy trzody chlewnej, z prośbą o rozważenie możliwości udzielenia wsparcia i odpowiednich zmian przepisów w procesie legislacyjnym.

14 listopada Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Krzysztofa Jurgiela w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw. Wniosek dotyczył przekazania stanowiska resortu rolnictwa w zakresie skutków ekonomiczno-gospodarczych zakazu hodowli zwierząt futerkowych oraz uboju rytualnego.

14 listopada Zarząd KRIR przekazał do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Panu Krzysztofowi Jurgielowi wnioski Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, które dotyczyły m.in. włączenia uprawy kapusty do mechanizmu „Dalszego wsparcia kryzysowego producentów owoców i warzyw”, uproszczenia przepisów uboju zwierząt gospodarskich na użytek własny, złagodzenia kontroli urzędu skarbowego oraz sanepidu podczas imprez lokalnych, np. dożynek, pikników czy festynów.

15 listopada Zarząd KRIR na wniosek Wielkopolskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości Pana Zbigniewa Ziobro z wnioskiem w sprawie stosowania przez sądy przepisu art. 6 k.c. w procesach o zapłatę odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych.

15 listopada Zarząd KRIR na wniosek Podlaskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości Pana Zbigniewa Ziobro z wnioskiem ograniczenia pobieranych od dłużników kosztów egzekucji komorniczych.

15 listopada Zarząd KRIR na wniosek Wielkopolskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Środowiska Pana Jana Szyszko z wnioskiem o wprowadzenie do Prawa łowieckiego przepisu, na mocy którego zgłoszone przez rolników roszczenia będą uznawane, zaś podmiot odpowiedzialny za szacowanie szkody, chcąc obalić takie roszczenie, będzie musiał wykazać brak szkody lub dowieść jej rzeczywistych rozmiarów oraz o zmianę przepisów ustawy Prawo łowieckie polegającą na wpisaniu do ustawy wyłączenia stosowania art. 6 k.c. w stosunku do roszczeń rolników o zapłatę odszkodowania za szkody łowieckie; w zakresie zwolnienia poszkodowanego z obowiązku wykazania rzeczywistych rozmiarów szkody i przeniesienie obowiązku wykazania rozmiarów szkody przez zarządców i dzierżawców obwodów łowieckich.

15 listopada Zarząd KRIR zwrócił się do Prezesa Związku Banków Polskich Pana Krzysztofa Pietraszkiewicza z wnioskiem o spotkanie w celu omówienia przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji.

15 listopada Zarząd KRIR przekazał do Podsekretarza Stanu MRiRW Pani Ewy Lech opinię w sprawie zatwierdzenia przez Komisję Europejską substancji czynnej – glifosatu. Zarząd KRIR uważa, że okres odnowienia substancji czynnej glifosatu wdaje się niewystarczający do wykonania szczegółowych i jednoznacznych badań odnośnie szkodliwości glifosatu.

15 listopada Zarząd KRIR przekazał do Prezesa Zarządu Krajowego Związku Banków Spółdzielczych Pani Krystynie Majerczyk-Żabóka pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zawierające definicję stada podstawowego zwierząt gospodarskich.

15 listopada Zarząd KRIR z wnioskiem do Marszałka Sejmu RP Pana Marka Kuchcińskiego w sprawie wyłączenia spod przepisów projektu ustawy o ograniczaniu handlu w niedzielę i święta oraz niektóre dni terenów rolno-spożywczych rynków hurtowych, placówek handlowych prowadzonych przez podmioty nabywające towary na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych, placówek handlowych, w których prowadzony jest skup zbóż, buraków cukrowych, owoców, warzyw lub mleka surowego, piekarni, cukierni i lodziarni.

15 listopada Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Infrastruktury i Budownictwa Pana Andrzeja Adamczyka w sprawie możliwości wyrejestrowania przez rolników ciągników i przyczep rolniczych.

17 listopada Zarząd KRIR przekazał Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi Panu Krzysztofowi Jurgielowi wnioski Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej. Wnioski dotyczył m.in. pomocy dla rolników, którzy ponieśli straty w wyniku lipcowych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych oraz aneksowania umów rolników z ARiMR na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach  poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego PROW na lata 2014-2020.

17 listopada Zarząd KRIR przekazał do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana K. Jurgiela wnioski z Walnego Zgromadzenia Małopolskiej Izby Rolniczej z wnioskiem o ich rozpatrzenie. Wnioski dotyczył m.in. popularyzacji wykorzystania Internetu przez ARiMR do rejestracji zwierząt, zwiększenia dopłaty do bydła do 30 sztuk, opracowanie spotu reklamowego finansowanego z Funduszy Promocji promującego sprzedaż bezpośrednią, MOL i rolniczy handel detaliczny.

17 listopada Zarząd KRIR na wniosek Wielkopolskiej Izby Rolniczej wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana K. Jurgiela w sprawie publikacji danych dotyczących wysokości dopłat bezpośrednich oraz wysokości innych płatności uzyskanych przez rolników w ramach WPR, ze względu na publikację ich danych przez lokalne gazety.

20 listopada Zarząd KRIR przekazał uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw. Samorząd rolniczy wyraził obawy co do wprowadzenia od 2018 r. obowiązkowego składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu, wniosków o wypłatę tych płatności wyłącznie w formie elektronicznej.

20 listopada Zarząd KRIR przekazał szczegółowe uwagi samorządu rolniczego do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie roślin. Samorząd rolniczy zaproponował m.in., aby ustanowiona w przepisie art. 95 ust. 3a-3c (pkt 12 projektu) wymiana informacja Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Inspekcją Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych powinna być poszerzona o Państwową Inspekcję Sanitarną.

21 listopada Zarząd KRIR na wniosek Wielkopolskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana K. Jurgiela z wnioskiem o przeanalizowanie propozycji Wielkopolskiej Izby Rolniczej w sprawie rozwiązania problemu słabego zainteresowania rolników obowiązkowymi ubezpieczeniami upraw. Propozycja dotyczyła utworzenia pakietowego ubezpieczenia całości gospodarstwa rolnego: budynków, sprzętu rolniczego, upraw i zwierząt.

21 listopada Zarząd KRIR zwrócił się do Wicemarszałka Sejmu, Przewodniczącego Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość Pana Ryszarda Terleckiego z wnioskiem o spotkanie w celu omówienia projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw.

24 listopada Zarząd KRIR zwrócił się Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy w sprawie podjęcia pilnych działań mających na celu całkowitą depopulację dzików do poziomu 0,1 szt./km2 w całym kraju.

24 listopada Zarząd KRIR zwrócił się Prezesa Rady Ministrów Pani Beaty Szydło w sprawie podjęcia pilnych działań mających na celu całkowitą depopulację dzików do poziomu 0,1 szt./km2 w całym kraju.

23 listopada Zarząd KRIR zwrócił się do Podsekretarza Stanu MRiRW Pani Ewy Lech w sprawie odnowienia zatwierdzenia glifosatu podczas najbliższych uzgodnień w ramach Komitetu Odwoławczego na okres minimum 5 lat – w przypadku braku zgody państw członkowskich na okres 10 lat.

24 listopada Zarząd KRIR przekazał uwagi do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników, ich domowników oraz osób pobierających emeryturę lub rentę rolniczą. Samorząd rolniczy nie może zaakceptować proponowanych przepisów zawartych w §2, 4, 6, 11, zgodnie z którymi za podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej proponuje się wysokość minimalnego wynagrodzenia, nawet w przypadku, gdy podstawa wymiaru składek jest niższa niż minimalne wynagrodzenie.

27 listopada Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana K. Jurgiela z wnioskiem o dopuszczenie możliwości wykonywania zabiegów agrotechnicznych w związku z trudną sytuacją w rolnictwie spowodowaną nadmiernymi opadami deszczu.

29 listopada Zarząd KRIR przekazał do Sekretarza Stanu MRiRW Pana Zbigniewa Babalaskiego propozycje samorządu rolniczego w sprawie nowych regulacji dotyczących dzierżawy nieruchomości rolnych. Samorząd rolniczy uważa, że nowe regulacje powinny być ujęte w nowej ustawie, dotyczyć zarówno dzierżaw państwowych i prywatnych oraz zapewniać długoletnią stabilność produkcyjną gospodarstw.

29 listopada Zarząd KRIR przekazał do Sekretarza Stanu MRiRW Pana Zbigniewa Babalaskiego szczegółowe uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy kształtowania ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

29 listopada Zarząd KRIR przekazał uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw. Samorząd rolniczych zaproponował zastąpienie słów „pomocy przy zbiorach” w całej ustawie na słowa „pomocy w gospodarstwie rolnym” ze względu na sezonowe zapotrzebowanie siły roboczej nie tylko podczas zbiorów. Samorząd rolniczy uważa również, że należy opracować jednolity wzór zgłoszenia pracownika – pomocnika rolnika do KRUS oraz o wprowadzenie przepisów, które pozwolą zwiększyć wysokość emerytury z KRUS dla tych rolników, którzy płacą większą składkę.

30 listopada Zarząd KRIR przekazał uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wprowadzającego program zwalczania i monitorowania choroby Aujeszky`ego u świń na lata 2018-2020. Projektowanej wersji programu zwalczania ww. choroby przedstawione są wyłącznie koszty ponoszone ze strony budżetu państwa na realizację programu. Nie zostały przedstawione koszty gospodarstw rolnych ponoszone na działania związane z programem, zabezpieczenie swoich gospodarstw oraz profilaktykę, a przede wszystkim na opłaty i koszty związane z koniecznością zaopatrywania przesyłek zwierząt w świadectwa.

Tak jak miało to miejsce w poprzednich okresach sprawozdawczych, tak również
i w omawianym okresie kontynuowana była współpraca zagraniczna Krajowej Rady Izb Rolniczych.

6 listopada 2017 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „wieprzowina”. Eksperci podjęli dyskusję w kwestii działań  mających na celu przeciwdziałanie gryzieniu ogonów i obcinaniu ogonów u świń. Sekretariat przedstawił informacje dotyczące wytycznych i arkuszy kalkulacyjnych pilotażowego projektu dotyczącego dobrych praktyk w zakresie transportu zwierząt. Omówiono kwestię alternatywy dla chirurgicznej kastracji knurów. Eksperci otrzymali informacje dotyczące ostatnich wydarzeń w grupie ekspertów ds. alternatyw dla kastracji chirurgicznej (np. COST Action, IPEMA itp.)  Podczas spotkania przedstawiono i omówiono również sytuację na rynku wieprzowiny i produktów przetworzonych. W tym punkcie eksperci omówili prognozy dla rynku wieprzowiny i pasz i wyniku prac grupy do spraw prognoz z dnia 9 października 2017 r.

9 listopada w Bukareszcie odbyło się Rumuńskie Forum Liderów Rolnictwa. Wydarzenie skupiło  ponad 300 rolników, przedstawicieli organizacji rolniczych oraz przemysłu Rumunii. Gościem Forum był Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz, który przedstawił prezentację na temat aktualnej sytuacji w polskim rolnictwie. W swojej wypowiedzi skupił się na roli jaką odgrywają izby rolnicze oraz na reformie Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 r. Poruszył również temat zmian klimatu i konsekwencji z tym związanych dla rolników. Podkreślił, że ważne jest, aby rolnicy mieli możliwość ubezpieczenia swoich uprawy i zwierząt, a dochód gospodarstw rolniczych był stabilny oraz odpowiednio zabezpieczony przed zmianami cen na rynku rolno-spożywczym oraz niekorzystnymi warunkami pogodowymi.

W dniach 14, 15 i 17 listopada 2017 roku w Komisji Europejskiej w Brukseli odbyły się międzynarodowe spotkania informacyjne i brokerskie Horyzont 2020 programu prac na lata 2018-2020  w obszarze (SC2): „Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka”. Organizatorami wydarzenia była Komisja Europejska oraz Sieć Punktów Kontaktowych realizujące projekt Horyzont 2020. Celem spotkań partnerskich było umożliwienie wszystkim zainteresowanym podmiotom odbycia szeregu spotkań bilateralnych oraz rozmów z partnerami z całej Europy i spoza UE. Spotkania te miały na celu ułatwić nawiązanie nowych kontaktów naukowo-biznesowych, jak również pogłębienie obecnych relacji biznesowych, tak aby wspólnie omówić możliwości współpracy, przygotowania wniosku i aplikowania w konkursach SC2 oraz KET-B Horyzont 2020 na 2018 rok. Podczas wydarzenia zaplanowane były również sesje krótkich prezentacji tzw. „flash presentations”, w trakcie których zainteresowani  mieli możliwość zaprezentowania swojego pomysłu projektowego, jako koordynator lub partner.

15 listopada 2017 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „wołowina”.  Eksperci omówili kwestię negocjowanej obecnie umowy handlowej z Mercosur i jej wpływem na sektor produkcji rolnej, a w szczególności sektor wołowiny. Sekretariat COPA-COGECA przekazał informacje na temat rozporządzenia wykonawczego Komisji otwierającego unijne kontyngenty taryfowe na świeżą i mrożoną wołowinę i cielęcinę oraz wieprzowinę pochodzącą z Kanady i ustalającego administrowanie tymi kontyngentami oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 442/2009 i rozporządzenia wykonawcze (UE) nr 481/2012 i (UE) nr 593/2013. Omówiono kwestię Brexitu w kontekście sektora wołowiny. W temacie przyszłej WPR eksperci przyjęli przygotowany przez COPA-COGECA dokument z wkładem dotyczącym sektora wołowiny do dyskusji na temat przyszłej WPR. Sekretariat COPA-COGECA przedstawił wnioski z konferencji Komisji Europejskiej na temat WPR zwracając uwagę na rolę jaką  odegrają zmiany klimatu w przyszłej WPR.

16 listopada 2017 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się spotkanie zorganizowane z inicjatywy Sekretariatu Copa-Cogeca i niemieckiej organizacji rolniczej DBV pomiędzy ukraińską organizacją rolniczą UNAF i europejskimi organizacjami zrzeszonymi w Copa-Cogeca. Na posiedzeniu UNAF przedstawiła profil swojej działalności oraz jej cele. Zrzesza ona 7 ukraińskich organizacji rolniczych reprezentujących 70% biznesu rolno-spożywczego na Ukrainie, a jej głównymi zadaniami są: promowanie współpracy z władzami wykonawczymi w zakresie głównych problemów branży rolnej z uwzględnieniem interesów gospodarczych;  udział i rozwój krajowych, państwowych i regionalnych programów rozwoju ukraińskiego rolnictwa; prowadzenie wspólnych wydarzeń na Ukrainie i za granicą w celu omówienia problemów i wyzwań branży rolniczej oraz informowania o jej wynikach w mediach. Z ramienia polskich organizacji w spotkaniu uczestniczył Pan Marian Sikora, Przewodniczący Federacji Związków Branżowych Producentów Rolnych – Wiceprzewodniczący COPA. KRIR jest przeciwne wstępowaniu organizacji ukrańskich do COPA. 

20 listopada 2017 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „miód”. Eksperci omówili sytuację na rynku miodu zwracając szczególną uwagę na kontekst negocjacji z  Mercosurem. Następnie Sekretariat zaprezentował wyniki przeprowadzonej przez Komisję Europejską kontroli, mającej na celu identyfikację nieuczciwych praktyk w sprzedaży miodu.  W ramach tematów związanych ze zdrowiem zwierząt eksperci omówili kwestię  małego chrząszcza ulowego (Aethina tumida), temat projektu zakazu stosowania neonikotynoidów i pszczół testowych oraz kwestię weterynaryjnych środków leczniczych dla pszczół wydawanych na receptę.

20 listopada 2017 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „owce”. Następnie eksperci omówili kwestię Brexitu i dokonali przegląd kontyngentu taryfowego dotyczącego owiec, w kontekście przyszłych relacji Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii z UE. Sekretariat przedstawił najnowsze informacje na temat forum mięsa baraniego UE w kontekście promocji, sprawozdania na temat projektu inicjatywy Parlamentu Europejskiego w sprawie sektora owczarskiego a także temat problemu wymiany pokoleń na wsi i możliwych rozwiązań w tej kwestii. Sekretariat COPA-COGECA  przedstawił najnowsze informacje odnośnie WPR. W kwestii sytuacji zdrowotnej zwierząt eksperci omówili problem choroby niebieskiego języka. Następnie zajęto się kwestią dużych zwierząt drapieżnych. Sekretariat przekazał informacje o bieżących działaniach Copa-Cogeca w tym zakresie oraz w sprawie zachowania wilków. Ostatnimi kwestiami omawianymi podczas posiedzenia były tematy statusu wełny i skóry owczej oraz działań w ramach transportu zwierząt.

21 listopada 2017 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca odbyło się posiedzenie grupy roboczej „środowisko”.  Eksperci omawiali kwestię działań w zakresie europejskich metod zarządzania składnikami odżywczymi i glebą.  Eksperci podjęli również dyskusję w kwestii dokumentu nakreślającego ślad środowiskowy produktu (PET). Sekretariat COPA-COGECA powiadomił ekspertów o uczestnictwie Copa-Cogeca w wielostronnej platformie Komisji Europejskiej poświęconej wdrażaniu celów zrównoważonego rozwoju w UE, europejskiej Platformie Zainteresowanych Stron Gospodarki o Obiegu Zamkniętym  oraz grupie tematycznej ds. zrównoważonego zarządzania wodą i glebą ENRD. Następnie Sekretariat przedstawił projekt stanowiska Copa-Cogeca na temat oceny ramowej dyrektywy wodnej.

21 listopada 2017 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca odbyło się posiedzenie grupy roboczej „warzywa i owoce”. eksperci podjęli dyskusję na temat bieżącej sytuacji rynkowej dla głównych produktów sektora owoców i warzyw. Odnośnie kwestii WPR eksperci dyskutowali kwestię wdrażania przepisów R2017/891 i R2107/892. Eksperci omówili również kwestię systemu pomocy w sektorze warzyw i owoców po roku 2020. Wymieniono poglądy na temat oceny ryzyka związanej z rozbieżnościami w zakresie praktyk społecznych w poszczególnych krajach, o którą wnioskowali dystrybutorzy niemieccy (FNPL-FR).

22 listopada 2017 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „artykuły spożywcze”. Eksperci omówili kwestię marnotrawienia żywności i jej strat. Przedstawiono najnowsze informacje na temat unijnej platformy ds. strat żywności i marnotrawienia żywności oraz informacje na temat definicji „marnotrawienia żywności” i unijnej metodologii pomiaru marnotrawienia i strat żywności. Eksperci przeprowadzili dyskusję na temat zaangażowania się Komitetów Copa-Cogeca w opracowanie możliwości zapobiegania marnotrawieniu żywności i ograniczenia go. Przeprowadzono również dyskusję na temat możliwości opracowania ulotki ukazującej pewne inicjatywy i praktyki ograniczające straty i marnotrawienie żywności.

22 listopada 2017 roku w Sekretariacie COPA-COGECA w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „kwiaty i rośliny ozdobne”. Eksperci dyskutowali na temat informacji przekazanej przez Sekretariat COPA-COGECA odnośnie  propozycji Komisji Europejskiej w sprawie reformy europejskiego systemu VAT. W kwestii patentów i praw hodowców roślin Sekretariat COPA-COGECA przedstawił najnowsze informacje w sprawie dyrektywy biotechnologicznej. Eksperci zostali również poinformowani o kwestii dyrektywy nawozowej a w szczególności kwestii ściółek i nawozów o przedłużonym działaniu. Sekretariat COPA-COGECA przekazał również informacje na temat wykazu obcych gatunków inwazyjnych roślin.

23 listopada 2017 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie POCC-CCC. Podczas posiedzenia omówiono kwestie: WPR  - działania i harmonogram prac nad Omnibusem, konferencji „Outlook 2017, perspektywy rolnicze Unii Europejskiej”. Przekazano informacje na temat dialogu  dotyczącego ram dyrektywy wodnej oraz utworzenia nowej grupy zadaniowej do spraw bioekenomii i ekonomii cyrkularnej. 

24 listopada 2017 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca odbyło się posiedzenie grupy roboczej „rolnictwo ekologiczne”. Eksperci dokonali  przeglądu przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego w tym również kwestię odstępstw pozwalających na użycie pasz nieorganicznych oraz kwestie pokarmu dla niemowląt, a także harmonogramu wdrażania aktów delegowanych. Eksperci zostali poinformowani również o działaniach Europejskiego Partnerstwa ds. Innowacji w zakresie rolnictwa ekologicznego.

24 listopada 2017 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „nasiona”. Eksperci dyskutowali na temat ekologicznego materiału siewnego, w ramach trwających porozumienień w sprawie rozporządzenia dotyczącego rolnictwa ekologicznego prowadzonych przez instytucje unijne. W zakresie kwestii fitosanitarnych eksperci omówili tematy dotyczące środków ochrony roślin, tj.: glifosatu, neonikotynoidów oraz dikwatu.

27 listopada 2017 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca odbyło się posiedzenie grupy roboczej „jaja i drób”. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych w posiedzeniu wziął udział ekspert - Pan Zygmunt Stromski Delegat Pomorskiej Izby Rolniczej do KRIR. Do udziału w posiedzeniu zaproszono przedstawicieli A.V.E.C. - Pana Paula Lopeza i Pania  Birthe Steenberg  - nową sekretarz generalną A.V.E.C., którzy przedstawili informację na temat strategii komunikacyjnej A.V.E.C. oraz potencjalnej synergii między A.V.E.C. oraz Copa-Cogeca.  Podczas wspólnego zebrania wymieniono poglądy na temat dostępu do rynku gdzie omówiono aktualny stan negocjacji handlowych, w szczególności zwracając uwagę na  Mercosur  oraz kwestie dotyczące środków sanitarnych i fitosanitarnych. Rozmawiano również na temat środków ochronnych w RPA, postępu handlu mięsem drobiowym i jajami z Ukrainą oraz rezolucji panelu WTO w sprawie Chin. Eksperci wypowiedzieli się również na temat zarządzania kontyngentem taryfowym na drób.

30 listopada i 1 grudnia 2017 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyły się Prezydia Komitetów Copa-Cogeca.  Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych w Prezydium wziął udział Członek Zarządu KRIR Robert Nowak. Głównymi tematami które zostały podjęte były kwestie Brexitu, założeń do przyszłej WPR oraz działań Komisji Europejskiej w zakresie negocjacji handlowych z państwami trzecimi jak również na temat zielonego wzrostu, zatrudnienia i inwestycji. Sekretarza Generalny przedstawił  Komunikat Komisji na temat przyszłej WPR oraz wstępną reakcję Copa-Cogeca w tej kwestii. Odnosząc się do tej kwestii członek zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych Robert Nowak zgodził się z założeniami dokumentu przedstawionymi w projekcie Copa-Cogeca nadmieniając że jest on zbliżony do założeń deklaracji z Bratysławy podpisanej do tej pory przez 8 krajów podkreślając jednocześnie, że istotnym byłoby, aby w dokumencie były również uwzględnione kwestie łańcucha dostaw żywności i poprawienia pozycji rolnika w tej strukturze.  W posiedzeniu Prezydiów udział wziął Komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Phil Hogan.

W omawianym okresie sprawozdawczym Biuro Zarządu KRIR otrzymało do zaopiniowania 11 projektów aktów prawnych

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com