2 października 2017 r. Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz przedstawił prezentację na temat systemu ubezpieczeń rolniczych – oczekiwań rolników i barier w rozwoju podczas 34. Kongresu ubezpieczycieli rolnych (AIAG). Prezes KRIR omówił ubezpieczenia dotowane jako formę Partnerstwa Publiczno-Prywatnego: wykorzystanie środków na dotacje do składek ubezpieczeniowych i zagrożenia związane z jakością ochrony ubezpieczeniowej w kontraktach partnerstwa publiczno-prywatnego, przedstawił poziom realizowanej ochrony ubezpieczeniowej: faktyczną wysokość dopłaty i pokrycie ubezpieczeniowe w różnych typach upraw oraz zaprezentował formy zarządzania ryzykiem w gospodarstwach rolnych w Unii Europejskiej: brak rozpoznania zasad funkcjonowania poszczególnych form oraz brak akceptacji dla progu 30% utraconego dochodu.

W dniach 9-15 października 2017 r. Krajowa Rada Izb Rolniczych zrealizowała „Wyjazd studyjny do Portugalii w celu wymiany wiedzy z zakresu klęsk żywiołowych ze szczególnym uwzględnieniem suszy”. Operacja współfinansowana ze  środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem wyjazdu było zrozumienie aspektów dotyczących rolnictwa portugalskiego, zapoznanie się ze sposobami radzenia sobie rolników portugalskich, władz lokalnych, samorządowych i organów władzy państwowej w sytuacji zagrożenia suszą, jak również systemami ubezpieczeń gospodarstw rolników od klęsk żywiołowych. Wyjazd umożliwił podjęcie kroków w celu wprowadzenia innowacji w zarzadzaniu ryzykiem w rolnictwie w kraju.

W miesiącu październiku Krajowa Rada Izb Rolniczych w ramach operacji pt. „Reforma Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku” zorganizowała 4 konferencje pt. „Reforma Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku”. Konferencje skierowane były do rolników, mieszkańców obszarów wiejskich, przedstawicieli izb rolniczych, samorządów i branżowych związków rolniczych. Konferencje odbyły się 12, 23, 25 i 27 października w kolejności: Mysłakowicach, Łomży, Gorzowie Wlkp. oraz Boguchwale. Podczas Konferencji omawiana tematyka skierowana była bezpośrednio do przedstawicieli środowiska rolniczego, jako beneficjentów programu rozwoju obszarów wiejskich. Zgodnie z ramowym programem Konferencji umówiono Ewolucję WPR - ważniejsze etapy rozwoju WPR, WPR na lata 2014-2020 oraz dokonano przeglądu najważniejszych propozycji zmian WPR w perspektywie 2020+.

Pozostałe wydarzenia z udziałem przedstawicieli KRIR:

 • 5 października – Rolniczy Festiwal Nauki, Brwinów, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz;
 • 6 października – gala konkursu „Złoty Klos”, udział: Członek Zarządu KRIR J. Sierpiński;
 • 6 października – KONFERENCJA NAUKOWA DOBRE PRAKTYKI W TRANSPORCIE ZWIERZĄT, SKUTKI EKONOMICZNE, SPOŁECZNE I ŚRODOWISKOWE, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz;
 • 16  października – Wielkopolska Debata Rolniczo-Łowiecka, udział: Członek Zarządu KRIR J. Sierpiński;
 • 17  października – spotkanie warsztatowe dotyczące przyznawania pomocy na opercje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” PROW 2014-2020, w gmachu MRiRW, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz;
 • 18 października – spotkanie z Ambasadorem Nowej Zelandii Panią Mary Thurston, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz, Członek Zarządu KRIR S. Bartman;
 • 18 października – spotkanie warsztatowe dotyczące przyznawania pomocy w ramach operacji typu „Premie dla młodych rolników” PROW 2014-2020, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 18 października – XV Forum Spółdzielczości Mleczarskiej, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz
 • 23 października – posiedzenie Międzyresortowego Zespołu ds. Strategii Europa 2020, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 23 października – posiedzenie zespołu ds. Stabilizacji Rynków Rolnych i Ograniczania Ryzyka, gmach MRiRW, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz;
 • 24 października – posiedzenie Krajowego Komitetu do Spraw Systemu Zbierania i Wykorzystywania Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych, udział: Wiceprezes KRIR M. Borowski;
 • 24 października – konferencja z okazji jubileuszu 25-lecia Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 24 października – seminarium pn. „Rolniczy handel detaliczny szansą dla małych gospodarstw”, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 27 października – konferencja „Konkurencyjność polskiego rolnictwa” na V Polskim Kongresie Przedsiębiorczości, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz.

W tym okresie sprawozdawczym przedstawiciele Zarządu KRIR uczestniczyli
w posiedzeniach Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na której omawiane były następujące tematy:

10 października - Unijne programy wsparcia skierowane do polskich młodych rolników w latach 2004-2017, Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat wymiany pokoleń w polskim rolnictwie na przestrzeni lat 2004-2017;

10 października - Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nt. strategii rozwoju Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PIB oraz Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno Spożywczego w związku ze zmianami kadrowymi;

12 października - Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o lasach, informacja Ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Rozwoju i Finansów oraz Spraw Zagranicznych na temat ekspansji na rynki zagraniczne polskich firm sektora rolno-spożywczego, w tym perspektywy inwestowania za granicą oraz podejmowane działania w zakresie dyplomacji ekonomicznej,

25 października - Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych projektu ustawy budżetowej na rok 2018, informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat działań mających na celu ograniczenie zapotrzebowania na importowane białko sojowe przeznaczone do żywienia zwierząt, możliwości zastąpienia śruty sojowej krajowym białkiem roślinnym w świetle wyników najnowszych badań naukowych, informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat krajowych programów zwalczania Salmonelli w stadach drobiu;

26 października - Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat programu "Rekultywacji gleb zakwaszonych poprzez nawożenie wapnem pochodzenia naturalnego", z uwzględnieniem wykorzystanej pomocy de minimis oraz dotacji wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, informacja Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach na temat żyzności gleb w Polsce i możliwości ich poprawy, biopreparaty bakteryjne w rekultywacji gleb rolnych

W tym okresie sprawozdawczym przedstawiciel Zarządu KRIR uczestniczył
w posiedzeniu Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na której przedstawiono informację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotycząca strategii funkcjonowania i zadań Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa po wygaszeniu działania Agencji Nieruchomości Rolnych i Agencji Rynku Rolnego.

W omawianym okresie Zarząd KRIR występował w tematach dotyczących zarówno analizy aktualnych problemów w sektorze rolnym, jak i otrzymywanych do zaopiniowania projektów aktów prawnych.

6 października Zarząd KRIR realizując wniosek z IX posiedzenia KRIR zwrócił się do Prezesa Rady Ministrów Pani Beaty Szydło o utrzymanie na dotychczasowym poziomie rekompensat wodno-środowiskowych dla hodowców ryb karpiowatych i udostępniania środków w ramach uruchomienia kolejnych dodatkowych pakietów pomocy.

6 października Zarząd KRIR przekazał Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi Panu K. Jurgielowi stanowiska dotyczące łagodzenia przez Rząd RP skutków związanych z wystąpieniem przypadków ASF i pomocy przez Rząd RP gospodarstwom rolnym poszkodowanym przez nawałnice, huragany, deszcze nawalne i długotrwałe opady uniemożliwiające zbiór z wnioskiem o ich rozpatrzenie i podjęcie stosownych działań. Stanowiska zostały przyjęte na IX posiedzeniu KRIR w dniu 16 września 2017 r.

6 października Zarząd KRIR przekazał Ministrowi Środowiska Panu J. Szyszko stanowisko z IX posiedzenia KRIR dotyczące łagodzenia przez Rząd RP skutków związanych z wystąpieniem przypadków ASF z wnioskiem o jego rozpatrzenie i podjęcie stosownych działań.

6 października Zarząd KRIR przekazał Prezesowi Rady Ministrów Pani B. Szydło stanowiska przyjęte na IX posiedzeniu KRIR dotyczące łagodzenia przez Rząd RP skutków związanych z wystąpieniem przypadków ASF i pomocy przez Rząd RP gospodarstwom rolnym poszkodowanym przez nawałnice, huragany, deszcze nawalne i długotrwałe opady uniemożliwiające zbiór z wnioskiem o ich rozpatrzenie i podjęcie stosownych działań.

6 października Zarząd KRIR realizując wniosek z IX posiedzenia KRIR zwrócił się do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Pana M. Gróbarczyka o utrzymanie na dotychczasowym poziomie rekompensat wodno-środowiskowych dla hodowców ryb karpiowatych i udostępniania środków w ramach uruchomienia kolejnych dodatkowych pakietów pomocy.

6 października Zarząd KRIR na wniosek Wielkopolskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Pana W. Strobla o podjęcie z wspólnie samorządem rolniczym działań mających na celu określenie zasad przedłużania dzierżaw nieruchomości rolnych wchodzących w skład ZWRSP.

6 października Zarząd KRIR realizując wniosek z IX posiedzenia KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana K. Jurgiela o wydłużenie terminu do 21 dni na uzupełnienie i złożenie poprawek do wniosku w działaniu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” PROW 2014-2020.

6 października Zarząd KRIR przedstawił uwagi do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości stawek do dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonym materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2017. Pomimo zaplanowanego zwiększenia stawek w stosunku do roku 2016, zaproponowane w przedmiotowym rozporządzeniu stawki są znacznie niższe niż latach ubiegłych, np. w 2014 r. Ponadto wysokość stawek powinna być znana w dniu składania wniosku, rolnik otrzymał zwrot w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku.

9 października Zarząd KRIR realizując wniosek z IX posiedzenia KRIR zwrócił się do Wieceprezesa Rady Ministrów, Ministra Finansów i Rozwoju Pana M. Morawieckiego z zapytaniem czy świetle brzmienia ust. 3 art. 6 ustawy z dnia 10 marca 2016 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej konieczne jest dostarczenie faktur w celu sporządzenia adnotacji na fakturach, o których mowa w ust. 4 art. 6 w/w ustawy, czy adnotacje powyższe mogą być sporządzone na kopiach faktur.

16 października Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana K. Jurgiela z wnioskiem o wprowadzenie klauzuli ochronnej dla produktów wrażliwych wobec liberalizacji handlu między UE a blokiem handlowym Mercosur.

17 października Zarząd KRIR przekazał uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2018 r. Samorząd rolniczy zwrócił uwagę na konieczność zabezpieczenia wystarczającej wysokości środków finansowych w budżecie państwa na zapewnienie dopłat do składek ubezpieczeniowych dla wszystkich rolników, którzy będą chcieli ubezpieczyć swoje uprawy i zwierzęta.

18 października Zarząd KRIR przekazał do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana K. Jurgiela list Copa-Cogeca i innych organizacji łańcucha rolno-spożywczego w sprawie glifosatu z wnioskiem o poparcie przedłużenia zezwolenia na stosowanie w/w substancji na kolejne 10 lat w głosowaniu na forum Komisji Europejskiej.

24 października Zarząd KRIR przekazał uwagi do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2018 r. Zarząd KRIR uważa, że w związku z rosnącymi kosztami produkcji rolniczej należałoby zwiększyć stawkę zwrotu do maksymalnej wysokości dopuszczonej z dyrektywie Rady 2003/96/We z dnia 27 października 2003 r. oraz zwiększyć limit zużycia oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych.

24 października Zarząd KRIR zwrócił się do Prezes Rady Ministrów Pani B. Szydło z wnioskiem o doprowadzenia do wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy Prawo łowieckie z dnia 22 czerwca 2016 r. i zabezpieczenie środków finansowych w roku 2018 w budżecie państwa na jej realizację.

25 października Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana K. Jurgiela z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji z samorządem rolniczym zarządzenia nr 103/2017/Z Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w sprawie wydzierżawiania nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i zawartymi w nimi nowymi kryteriami „Zasady ocen kryteriów ofert pisemnych w przetargach ograniczonych do rolników indywidualnych na dzierżawę nieruchomości Zasobu WRSP” oraz zarządzeń nr 92/2017/W i 95/2017/Z.

25 października Zarząd KRIR zwrócił się na wniosek Podlaskiej Izby Rolniczej do Ministra Środowiska Pana J. Szyszko rozważenie propozycji przedstawionych przez Podlaską Izbę Rolniczą w sprawie reformy Polskiego Związku Łowieckiego.

25 października Zarząd KRIR zwrócił się do Dyrektora Generalnego Pana W. Strobla z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji z samorządem rolniczym zarządzenia nr 103/2017/Z Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w sprawie wydzierżawiania nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i zawartymi w nimi nowymi kryteriami „Zasady ocen kryteriów ofert pisemnych w przetargach ograniczonych do rolników indywidualnych na dzierżawę nieruchomości Zasobu WRSP” oraz zarządzeń nr 92/2017/W i 95/2017/Z i zorganizowanie spotkania Dyrektorów OT KOWR z Prezesami Wojewódzkich Izb Rolniczych – w celu omówienia zasad współpracy izb rolniczych z KOWR.

25 października Zarząd KRIR przekazał Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi Panu K. Jurgielowi wnioski z VII Walnego Zgromadzenia Pomorskiej Izby Rolniczej. Wnioski dotyczyły zniesienia obowiązku zawierania umów transakcyjnych w rolnictwie ekologicznym, zmiany składu Rady Programowej ds. Rolnictwa Ekologicznego przy MRiRW oraz zmiany zapisów rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne”, tj. odroczenia terminu wysiewania międzyplonów o co najmniej dwa tygodnie.

26 października Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana K. Jurgiela z wnioskiem o zmianę przepisów i wydłużenie do końca listopada terminu składania wniosków przez rolników, którzy ponieśli straty wskutek sierpniowych nawałnic.

27 października Zarząd KRIR przekazał Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi Panu K. Jurgielowi wnioski zgłoszone przez Rady Powiatowe Mazowieckiej Izby Rolniczej z wnioskiem o ich rozpatrzenie. Wnioski dotyczyły m.in: przyznania rekompensat dla producentów owoców miękkich z tytułu niskich cen skupu, uproszczenia procedur związanych z odstrzałem sanitarnym dzików na terenach objętych ograniczeniami z tytułu ASF, zmiany zasad przyznawania dopłaty do materiału siewnego.

27 października Zarząd KRIR przekazał Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi Panu K. Jurgielowi wnioski z Izby Rolniczej w Opolu z wnioskiem o ich rozpatrzenie. Wnioski dotyczyły umożliwienia rolnikom międzysąsiedzkiej zamiany działek rolnych w Elu poprawy struktury agrarnej oraz wprowadzeniu regulacji mającej na ochronie działalność rolniczą w związku z napływem ludności nie związanej z rolnictwem na tereny wiejskie.

27 października Zarząd KRIR przekazał Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi Panu K. Jurgielowi pismo Wielkopolskiej Izby Rolniczej dotyczące przetargów na dzierżawę nieruchomości rolnych w województwie wielkopolskim z wnioskiem o rozpatrzenie przedstawionej sprawy.

27 października Zarząd KRIR realizując wniosek z IX posiedzenia KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana K. Jurgiela o zmianę przepisów ustawy o scalaniu i wymianie gruntów w celu nadania uprawnień geodetom prowadzącym firmy dotyczące scalania gruntów.

27 października Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana K. Jurgiela z wnioskiem o przedstawienie informacji nt. ilości postępowań sądowych i ich wyników między spółkami prawa handlowego a OT ANR w sprawie wyłączeń 30% użytków rolnych z przedmiotu dzierżawy.

Tak jak miało to miejsce w poprzednich okresach sprawozdawczych, tak również
i w omawianym okresie kontynuowana była współpraca zagraniczna Krajowej Rady Izb Rolniczych.

W dniach od 2 do 4 października 2017 roku w Waszyngtonie w Stanach Zjednoczonych odbyła się międzynarodowa konferencja Ameryka Północna - Unia Europejska. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych w konferencji wzięli udział: Wiceprezes KRIR Pan M. Borowski oraz Prezes Łódzkiej Izby Rolniczej, Pan B. Węglewski. Uczestnicy konferencji zwiedzali amerykańskie gospodarstwa i uczestniczyli w dyskusjach panelowych nt. najważniejszych wydarzeń politycznych związanych z gospodarką i polityką rolną, trendami w produkcji i konsumpcji towarów rolno-spożywczymi produkowanymi w krajach panelistów oraz kierunku międzynarodowych umów handlowych NAFTA, TTIP

9 października 2017 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca odbyło się posiedzenie grupy roboczej „wino”. Eksperci przedstawiali informacje odnośnie szacunków na temat ostatnich zbiorów oraz sytuacji rynkowej w poszczególnych krajach członkowskich oraz omówili kwestię etykietowania napojów alkoholowych i kwestię wdrażania na poziomie krajowym nowego systemu wydawania zezwoleń na nowe uprawy winorośli.

10 października 2017 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca odbyło się posiedzenie grupy roboczej „kwestie fitosanitarne” połączone z warsztatami na temat zdrowia roślin. Przeprowadzono dyskusję nt. glifosatu. Sekretariat zapoznał ekspertów z projektem listu skierowanego do Stałych Przedstawicielstw krajów Unii Europejskiej odnośnie ponownego zatwierdzenia stosowania glifosatu gdzie potwierdzono  pełne poparcie dla procesu decyzyjnego opartego na dowodach naukowych w UE.  Zarówno Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) jak i Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) stwierdziły, że nie można uznać glifosatu za substancję rakotwórczą, mutageniczną lub toksyczną dla reprodukcji. W związku z tym nie występują żadne zastrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa tego środka.

11 października 2017 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „zboża, rośliny oleiste i białkowe”. Eksperci przedstawili kolejno prognozy dotyczące zbiorów w krajach członkowskich.  Sekretariat zapoznał zebranych z projektem bilansu białkowego, w którym zawarte są informacje dotyczące zbiorów, konsumpcji, zużycia, importu i eksportu roślin białkowych w Unii Europejskiej. Sekretariat przedstawił sytuację rynkową na poziomie unijnym i światowym oraz prognozy rozwoju rynków. Potem eksperci pochylili się nad tematem RED II i konsekwencjami projektu nowej legislacji na produkcję rolną.  Eksperci dyskutowali również nad dalszymi krokami związanymi ze środkami antydumpingowymi.

12 października 2017 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „alkohole”. Eksperci zajęli się kwestiami rynku wewnętrznego i kwestiami podatkowymi. Odnośnie etykietowania napojów alkoholowych Sekretariat Copa-Cogeca przedstawił projekt stanowiska w sprawie obowiązkowego podawania wykazu składników i informacji o wartości odżywczej na etykietach napojów alkoholowych Com(2017)58. Omówiono również kwestię ceny za jednostkę minimalną oraz temat akcyzy i przeglądu dyrektywy 92/83.

16 października 2017 roku w Komisji Europejskiej w Brukseli odbyła się konferencja pod tytułem „Wykorzystanie badań i innowacji w odniesieniu do żywności 2030”. Konferencja miała na celu zapewnienie platformy dla zainteresowanych stron w celu oceny obecnego stanu europejskich badań, innowacji i inwestycji oraz zbadania przyszłych potrzeb związanych z priorytetami w zakresie bezpieczeństwa żywności i żywności.

16 października 2017 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca odbyło się posiedzenie grupy roboczej „mleko”. Podczas posiedzenia omówiono sytuację rynkową, zwracając szczególną uwagę na aspekty krótkoterminowe. W ramach dyskusji odnośnie przyszłej WPR Sekretariat zapoznał zebranych z projektem stanowiska grupy roboczej w sprawie przyszłości WPR. Projekt zawierał postulaty dotyczące środków zarządzania rynkiem, w celu poprawy funkcjonowania interwencji publicznej. eksperci omówili kwestię oceny standardów marketingowych w sektorze mlecznym. Sekretariat przedstawił wstępne rezultaty konsultacji przeprowadzonych z organizacjami członkowskimi, które zostały rozpoczęte w sierpniu bieżącego roku.

17 października 2017 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca odbyło się posiedzenie grupy roboczej „międzynarodowe aspekty w rolnictwie”. Eksperci omówili stan negocjacji w sprawie handlu produktami rolnymi, które trwają w bieżącym roku ze szczególną uwagą na umowy z Japonią oraz Mercosur, jak również działania biznesowe i dyplomatyczne na poziomie WTO. Poruszono kwestię oszustw w handlu wołowiną, które niedawno zostały wykryte w Brazylii oraz konsekwencji tych działań dla rynku europejskiego oraz dla handlu wołowiną na całym świecie.

18-19 października 2017 r. w Budapeszcie odbyło się 67. posiedzenie izb rolniczych państw Grupy Wyszehradzkiej. W posiedzeniu udział wzięli reprezentanci Węgierskiej Izby Rolniczej, Rolniczej Izby Republiki Czeskiej, Krajowej Rady Izb Rolniczych, Słowackiej Rolno-Spożywczej Izby, Izby Rolniczej Republiki Litewskiej, Chorwackiej Izby Rolniczej i Narodowego Zrzeszenia Producentów Zbóż z Bułgarii. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych udział w posiedzeniu wziął Członek Zarządu KRIR Robert Nowak. Podczas spotkania dyskutowano nad obecną sytuacją na rynkach rolno-spożywczych. W sprawie coraz bardziej restrykcyjnych przepisów dotyczących stosowania środków ochrony roślin w Unii Europejskiej, uczestnicy spotkania doszli do wniosku, że proces ten prowadzi do spadku plonów, jeżeli nie zajdą podstawowe zmiany w zakresie autoryzacji środków ochrony roślin. Dyskutowano również nad ewentualną reformą Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 r. W wyniku dyskusji wprowadzono dwie poprawki do Deklaracji Bratysławskiej, aby Węgierska Izba Rolnicza i Narodowe Stowarzyszenie Producentów Zbóż z Bułgarii mogły podpisać dokument.

20 października 2017 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca odbyło się posiedzenie Komisji Kobiet Copa. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych w spotkaniu wzięła udział Pani Danuta Lebioda, Przewodnicząca Rady do spraw Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy KRIR. Podczas posiedzenia odbyły się wybory do Prezydium Komisji Kobiet. Przewodniczącą Komisji Kobiet została Pani Lotta Folkesson ze szwedzkiej organizacji (LRF), natomiast Pani Danuta Lebioda Pierwszą Wiceprzewodniczącą. Po głosowaniu przedstawiono założenia i funkcjonowanie Europejskiego Partnerstwa do spraw Innowacyjności na rzecz Wydajnego i Zrównoważonego Rolnictwa oraz stanowisko w sprawie przyszłej WPR grupy krajów niemieckojęzycznych.

23 października 2017 roku w Komisji Europejskiej w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej prognozy w sektorze mięsa „owce i kozy”. Podczas posiedzenia przedstawiono dane statystyczne dotyczące pogłowia owiec i kóz w Europie. Eksperci omówili sytuację hodowli, produkcji i konsumpcji w poszczególnych krajach.

24 października 2017 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „bydło reprodukcyjne”. Eksperci omówili nowe techniki hodowlane oraz kwestię dobrostanu zwierząt w kontekście transportu zwierząt w UE.

25 października 2017 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „pasze”. Eksperci przedstawiali i omawiali sytuację rynkową w poszczególnych krajach. Zgodnie z wypowiedziami, wiele krajów szczególnie północnej części Unii Europejskiej borykało się z nieprzerwanymi opadami deszczu. Natomiast kraje takie jak Hiszpania i Włochy tego roku miały ogromne problemy ze suszą jakkolwiek Włochy spodziewają się raczej dobrych plonów. Sytuacja klimatyczna miała wpływ na poziom zbiorów jednak można potwierdzić, że zbiory są lepsze niż w 2016 roku. Sekretariat przedstawił ekspertom projekt „bilansu białkowego”. Sekretariat nadmienił, że dane przedstawione to wynik współpracy między grupami roboczymi „zboża, rośliny oleiste i białkowe” oraz „pasze”. Jest to bilans popytu i podaży. Informacje na temat całkowitej produkcji, eksportu, importu oraz wykorzystania surowców unijnych w porównaniu do surowców importowanych. W kwestii postępów w stosowaniu białek z alternatywnych źródeł eksperci nadmienili , że jest bardzo duża potrzeba rozwoju odmian bardziej odpornych i przynoszących większe plony. Nie ma jednak zachęt ekonomicznych w tym zakresie a zakaz stosowania środków fitosanitarnych nie ułatwia prac w tym zakresie.

26 października 2017 r. w Brukseli odbyło się posiedzenie POCC-CCC. Uczestnicy posiedzenia omówili kwestię przyjęcia wstępnego projektu odpowiedzi Komitetów Copa-Cogeca na konsultacje publiczne "Inicjatywa na rzecz usprawnienia łańcucha dostaw żywności". Następnie Sekretariat przedstawił  informacje na temat wyników rozmów trójstronnych w sprawie projektu legislacyjnego „Omnibus”. Pozostając przy kwestii polityki rolnej Sekretarz Generalny zapoznał uczestników zebrania ze stanem dyskusji odnośnie  przyszłej WPR.  Sekretariat zaprezentował najnowsze informacje odnośnie zakazu stosowania  produktów fitosanitarnych szczególnie zwracając uwagę na trwające dyskusje odnośnie glifosatu i ewentualnego zablokowania wznowienia pozwolenia na stosowanie tego środka przez kolejne 15 lat.

26 października 2017 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy zadaniowej do spraw Brexitu, na której przedstawiono aktualny stan negocjacji. Sekretariat zapoznał zebranych z informacjami jak również przeprowadził  dyskusję na temat stanowisk przekazanych Zjednoczonemu Królestwu przez Komisję Europejską.

W omawianym okresie sprawozdawczym Biuro Zarządu KRIR otrzymało do zaopiniowania 14 projektów aktów prawnych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com