Miesiąc wrzesień jak co roku jest miejscem świętowania z całorocznej rolniczej pracy podczas Dożynek. W dniu 3 września 2017 r. na Jasnej Górze  w Częstochowie obyło się XXXVI Ogólnopolskie Święto Dziękczynienia za Plony – Jasnogórskie Dożynki z udziałem przedstawicieli samorządu rolniczego. Pomimo trwającego deszczu w modlitwie uczestniczyło około 50 tys. rolników przybyłych z całej Polski.

Przed Mszą św. głos zabrał Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz, dziękując Bogu za plony. Powiedział o potrzebie niesienia pomocy osobom poszkodowanym w wyniku kataklizmów, jakie przetoczyły się przez Polskę. Dożynkom po raz 26. towarzyszyła Wystawa Rolnicza zorganizowana przez Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w dniach 2-3 września br., na której swoje stoisko miała również Krajowa Rada Izb Rolniczych. IX. Pielgrzymka Izb Rolniczych na Jasną Górę, która była okazją do spotkania w przeddzień przedstawicieli samorządu rolniczego z całej polski z Zarządem KRIR i gościem spotkania Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Panem Ryszardem Zarudzkim, gdzie dyskutowano nt. bieżącej sytuacji w rolnictwie i problemów związanych z ASF i dramatycznej sytuacji rolników poszkodowanych przez klęski żywiołowe.

16 września 2017 r. w Spale dzień przed Dożynkami Prezydenckimi odbyło się IX Posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz konferencja  Rady ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy Krajowej Radzie Izb Rolniczych. W posiedzeniu KRIR gościem była Pani Maria Fajger – Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Podczas posiedzenia przyjęto dwa stanowiska: dotyczące łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń (ASF) oraz pomocy przez Rząd gospodarstwom rolnym poszkodowanym przez nawałnice, huragany, deszcze nawalne i długotrwałe opady uniemożliwiające zbiór. Krajowa Rada Izb Rolniczych podjęła również 8 wniosków, które były następujące:

 1. KRIR wnioskuje do Zarządu o wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie interpretacji art. 6 pkt. 3 i 4 przepisów dotyczących procedury wypłaty rolnikowi zwrotu podatku akcyzowego – Ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1340), zgodnie z którymi rolnik ma dostarczyć oryginał lub kopię faktury VAT za zakup paliwa, natomiast urzędy gmin wymagają od rolników jedynie oryginałów faktur.
 2. KRIR wnioskuje do Zarządu o wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wydłużenia terminu na uzupełnienie i złożenie poprawek do wniosku w działaniu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach PROW 2014-2020 z 7 dni do 21 dni.
 3. KRIR wnioskuje do Zarządu o wystąpienie do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie zmian rekompensat wodno-środowiskowych należnych dla gospodarstw rybackich w działaniu 2.5 „Akwakultura świadcząca usługi wodne” w ramach Programu Rybactwo i Morze 2014-2020 i przywrócenia propozycji 100% rekompensaty wodno-środowiskowej.
 4. KRIR wnioskuje do Zarządu o wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zwiększenia puli środków na działanie „Rozwój usług rolniczych – rozwój przedsiębiorczości” w ramach PROW 2014-2020 w celu zapewnienia wsparcia wszystkim beneficjentom, którzy złożyli w terminie prawidłowe wnioski.
 5. KRIR wnioskuje do Zarządu o wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zmniejszonej pomocy dla rolników z tytułu przymrozków, którzy nie ubezpieczyli swoich sadów, ze względu brak możliwości zawarcia umów takich jesienią 2016 r. i wiosną 2017 r.
 6. KRIR wnioskuje do Zarządu o Prezesa Rady Ministrów w sprawie ochrony interesów rolników i rolnictwa w związku z planami rozszerzenia stref ekonomicznych na całą Polskę w celu ochrony żywotnych interesów rolników i rolnictwa – w następujących zakresach:
  1. Rozszerzenie stref ekonomicznych, z założenia mające na celu ułatwienie procesu inwestycyjnego, będzie prowadziło, w sytuacji braku planów zagospodarowania przestrzennego na ogromnej większości obszarów wiejskich, do niekontrolowanego przejmowania gruntów rolnych; konieczne jest wzmocnienie mechanizmów ochrony gruntów rolnych w sytuacji gdy podmiot gospodarczy będzie chciał korzystać z rozwiązań prawno-podatkowych dla stref ekonomicznych; aktualne rozwiązania w zakresie ułatwień inwestycyjnych na terenie stref ekonomicznych nie chronią gruntów rolnych, zwłaszcza najwyższych klas bonitacyjnych,
  2. Rozszerzenie stref ekonomicznych pogorszy pozycję prawną rolników (szerzej: podmiotów prowadzących działalność rolniczą) w związku z sąsiedztwem; już obecnie rolnicy są nękani przez inwestorów zajmujących tereny rolnicze (uciążliwość zapachowa, hałas, stosowanie nawozów i ŚOR, transport rolniczy po drogach publicznych itp.) z wykorzystaniem obowiązującego prawa, głównie KC, Prawa ochrony środowiska, Ustawy o odpadach, Prawa wodnego. Wnioskuje się o wprowadzenie zmian, głownie do Ustawy o planowaniu przestrzennym, obligujących organy gmin do wprowadzania zapisów gwarantujących rolnikom prowadzącym gospodarstwa rolne tzw. [historyczne prawa nabyte] Prawo pierwszeństwa, na wzór rozwiązań stosowanych m.in. w Austrii lub w Niemczech. Obecnie brak takich rozwiązań skutkuje asymetrią prawna na niekorzyść rolników w zderzeniu z inwestorami. Objęcie całego kraju SSE spotęguje to zjawisko i może doprowadzić wręcz do likwidacji wielu gospodarstw lub do istotnego ograniczenia możliwości prowadzenia działalności rolniczej – bez możliwości uzyskania odszkodowań lub rekompensat..
 7. KRIR wnioskuje do Zarządu o wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie możliwości nadania uprawnień geodetom w sprawie wymian gruntów, ze względu na trudności funkcjonowania Wojewódzkich Biur Geodezyjnych.
 8. KRIR wnioskuje do Zarządu o wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie przeprowadzenia odstrzału redukcyjnego jeleniowatych w województwie zachodniopomorskim.

Gośćmi konferencji Rady ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy Krajowej Radzie Izb Rolniczych była również Pani Prezes Maria Fajger oraz Pani Urszula Kwil, przedstawicielka Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich w MRiRW.

W dniu 19 września 2017 r. w Biurze KRIR w Warszawie odbyło się spotkanie z Wiceprezesem Krajowej Rady Komorniczej – Panem Tomaszem Piłatem, Komornikiem przy Sądzie Rejonowym w Puławach. Z ramienia samorządu rolniczego w spotkaniu wzięli udział: Prezes KRIR – Pan Wiktor Szmulewicz, Wiceprezes KRIR – Pan Mirosław Borowski. Celem spotkania było omówienie warunków współpracy w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji, którego paragraf 2 ust. 1 wskazuje, że właściwa terenowo Izba Rolnicza jest zobowiązana do wydawania opinii – na wniosek komornika – w zakresie uznania nadwyżki inwentarza żywego ponad stado podstawowe oraz przedmiotów za niezbędne do prowadzenia zadłużonego gospodarstwa, które nie będą podlegać egzekucji.

W dniach 22-24 września 2017 roku Krajowa Rada Izb Rolniczych uczestniczyła w XIX Międzynarodowej Wystawie Rolniczej AGRO SHOW zorganizowanej przez Polską Izbę Maszyn i Urządzeń Rolniczych. W pierwszym dniu Wystawy 22 września br. miał miejsce uroczysty finał XV Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, przebiegającego pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zorganizowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencję Nieruchomości Rolnych i Państwową Inspekcję Pracy. Nagrodę Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych otrzymali Państwo Małgorzata i Mirosław Markowie z miejscowości Potok Mały koło Jędrzejowa  w województwie świętokrzyskim. Nagrodę i statuetkę KRIR wręczył laureatom Członek Zarządu KRIR Prezes Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej P. Julian Sierpiński. Prezes KRIR P. Wiktor Szmulewicz uczestniczył w AGRO DEBACIE, którą organizowały wspólnie PIGMIUR i TVP 1 w niedzielę 24 września 2017 r. Temat dyskusji brzmiał: „System ubezpieczeń rolniczych - korzyści czy straty? Oczekiwania rolników i interesy firm ubezpieczeniowych.”

Pozostałe wydarzenia z udziałem przedstawicieli KRIR:

 • 8 września – Prezydium Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz;
 • 11 września – spotkanie nt. omówienia skutków sierpniowej nawałnicy, sala konferencyjna Pomorskiego Hurtowego Centrum Rolno-Spożywczego „Renk” S.A;
 • 13 września – konferencja z okazji 160. rocznicy urodzin oraz 80. rocznicy śmierci Michała Drzymały, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz;
 • 14 września – spotkanie w sprawie tzw. Programu azotanowego w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz;
 • 15 września – spotkanie w sprawie sprzedaży leków poza rynkiem aptecznym, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz, Wiceprezes KRIR M. Borowski;
 • 21 września – Konferencja Platforma Glebowa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 25 września – spotkanie promocyjne „Kiełbasa Biała Parzona Wielkopolska w Ekskluzywnym Unijnym Klubie”;
 •  25 września – spotkanie Zespołu ds. spójności Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do 2020, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR.

W tym okresie sprawozdawczym przedstawiciele Zarządu KRIR uczestniczyli
w posiedzeniach Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na której omawiane były następujące tematy:

11 września - rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw;

12 września - pierwsze czytania poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, informacja ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Środowiska na temat odstrzału dzików w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce, informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat nowych przypadków występowania afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce, informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat skutków wdrożenia rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz;

13 września –  rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji do Spraw Kontroli Państwowej Sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2016 roku  w zakresie działania Komisji,  rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie podjęcia działań ułatwiających sprzedaż żywności z gospodarstw rolnych;

26 września – rozpatrzenie poselskiego wniosku o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi K. Jurgiela, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz;

27 września – informacja  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat realizacji programów "Owoce i warzywa w szkole" oraz "Mleko w szkole" zakończonych w roku szkolnym 2016/2017 oraz zasad administrowania nowym "Programem dla szkół" w roku szkolnym 2017/2018, informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Sprawiedliwości na temat rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji, udział: Wiceprezes KRIR M. Borowski.

28 września - informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotycząca strategii funkcjonowania i zadań Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa po zmianach zakresu działalności, informacja ministrów: Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Środowiska na temat unijnych dopłat wodno-środowiskowych dla właścicieli gospodarstw rybackich z uwzględnieniem informacji o zmniejszeniu unijnego wsparcia dla rolników-hodowców karpia z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 na działanie 2.5 "Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe", Rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na dezyderat nr 3/8 skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie niepokojącej informacji o cofnięciu unijnego wsparcia dla rolników - hodowców karpia, informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat przygotowania systemu informatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do wypłat zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich za 2017 r., informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotycząca strategii funkcjonowania i zadań Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa po zmianach zakresu działalność

W omawianym okresie Zarząd KRIR występował w tematach dotyczących zarówno analizy aktualnych problemów w sektorze rolnym, jak i otrzymywanych do zaopiniowania projektów aktów prawnych.

4 września Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi P. K. Jurgiela z wnioskiem o jak najszybsze uruchomienie wszelkich możliwych form pomocy dla rolników poszkodowanych w wyniku nawałnic i intensywnych opadów deszczu.

4 września Zarząd KRIR przekazał wnioski z Walnego Zgromadzenia Podkarpackiej Izby Rolniczej do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi P. K. Jurgiela wnioskując o ich rozpatrzenie. Wnioski dotyczyły wprowadzenia dodatkowej płatności obszarowej do upraw roślin posiadających oznaczenie unijne, zrównania uprawnień kobiet wiejskich pracujących zawodowo w gospodarstwie rolnym i ubezpieczonych w KRUS z uprawnieniami kobiet ubezpieczonych w ZUS, stworzenia możliwości wymiany gruntów rolnych miedzy rolnikami działek nabytych z ZWRSP przed upływem 10 lat.

6 września Zarząd KRIR przekazał Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi P. K. Jurgielowi propozycje samorządu rolniczego do instrumentu „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN” w ramach PROW 2014-2020. Zarząd KRIR przedstawił następujące uwagi: kwota na realizację instrumentu jest zbyt mała, ze względu na rozszerzenie stref OSN na cały obszar kraju; minimalny poziom wsparcia powinien wynosić 50% kosztów kwalifikowanych, a dla młodych rolników 60%; w punktacji powinien być uwzględniony priorytet dla budowy płyt obornikowych, zbiorników do przechowywania gnojowicy i gnojówki oraz pasz soczystych dla rolników, którzy posiadali zwierzęta co najmniej rok przed dniem złożenia wniosku o pomoc, utrzymujący w gospodarstwie do 100 DJP.

7 września Zarząd KRIR zwrócił się Ministra Sprawiedliwości P. Z. Ziobro z wnioskiem w sprawie procedury wydawania przez izby rolnicze opinii w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji.  Zarząd KRIR poinformował, że wnioski od komorników w sprawie wydawania opinii są wysyłane różne, często niekompletne, przez co procedura ulega przedłużeniu.

8 września Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w indywidualnej sprawie dotyczącej umorzenia przez KOWR OT Wrocław odsetek od kupna nieruchomości od ANR ze względu na trudną sytuację finansową rolnika.

12 września Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji P. M. Błaszczaka z wnioskiem o interpretację przepisów w zakresie czy budynki inwentarskie takie jak stajnie, obory i chlewnie spełniają kryteria budynku gospodarczego w związku z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych.

13 września Zarząd KRIR na wniosek Podlaskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi P. K. Jurgiela z wnioskami o dotyczącymi utworzenia funduszy pomocowych dla gospodarstw dotkniętych patogenami w produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz utworzenia programów wspierających w zakresie produkcji ekologicznej.

13 września Zarząd KRIR na wniosek Mazowieckiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi P. K. Jurgiela z wnioskiem w sprawie funkcjonowania komisji szacujących szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne w uprawach rolnych. Wniosek dotyczył zmian pozycji w protokołach, ich uproszczenia i poprawienia czytelności.

14 września Zarząd KRIR na wniosek Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego zwrócił się z wnioskiem do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi P. K. Jurgiela o udzielenie informacji czy od 2018 r. wnioski o dopłaty bezpośrednie rolnicy będą musieli składać wyłącznie w formie elektronicznej.

15 września Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi P. K. Jurgiela z wnioskiem o rozszerzenie pomocy dla rolników poszkodowanych z okolic Szczecinka i Okonka, którzy ucierpieli w wyniku lipcowych gradobić i posiadają protokoły Komisji szacujących starty w rolnictwie.

18 września Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi P. K. Jurgiela z wnioskiem o automatyczne rozpatrzenie w następnym naborze wniosków rolników na „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” PROW 2014-2020, które pozytywnie rozpatrzono, ale ze względu na brak środków nie wypłacono im środków bez konieczności ponownego składania wniosków przez rolników w następnym naborze.

20 września Zarząd KRIR na wniosek Podkarpackiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Środowiska P. J. Szyszko z wnioskiem o ograniczenie nadmiernej populacji łosia i bobra w województwie podkarpackim.

20 września Zarząd KRIR zwrócił się do Dyrektora Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin MRiRW P. B. Rzeźnickiego z wnioskiem o wyjaśnienie czy możliwe jest złożenie i przez jakie organizację wniosku o rozszerzenie zezwolenia na użycie środka ochrony roślin przez użytkownika profesjonalnego do zastosowania małoobszarowego, w sytuacji gdy gatunek rośliny nie jest uwzględniony w Załączniku 1 do rozporządzenia MRiRW z dnia 15 marca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zastosowań małoobszarowych środka ochrony roślin, a spełnia kryteria uznania za uprawę małoobszarową.

25 września Zarząd KRIR przekazał do Ministra Sprawiedliwości P. Z. Ziobro pismo w dotyczące interpretacji rozporządzenia z dnia 5 lipca 2017 w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji. Zarząd KRIR zaznaczył, że w świetle obowiązujących przepisów istnieją obawy, czy izby rolnicze są podmiotami, na których spoczywa ciężar udzielania tychże informacji. Izby rolnicze nie posiadają rejestrów rolników, ani środków, aby uzyskać informacje o gospodarstwach rolników, a w przepisach również nie sprecyzowano, czy opinia wydana przez izbę rolniczą jest wiążąca dla komornika. Należy więc wyjaśnić powyższe wątpliwości interpretacyjne.

25 września Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi P. K. Jurgiela z wnioskiem o przekazanie definicji stada podstawowego zwierząt gospodarskich w związku z wydawaniem przez izby rolnicze opinii w zakresie nadwyżki inwentarza żywego ponad stado podstawowe oraz przedmiotów za niezbędne do prowadzenia zadłużonego gospodarstwa, które nie będą podlegać egzekucji.

25 września Zarząd KRIR przekazał do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi P. J. Sachajko informację nt. oceny funkcjonowania rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji. Zarząd KRIR poinformował, że w Biurze KRIR w Parzniewie odbyło się w tej sprawie spotkanie Dyrektorów i Mecenasów wojewódzkich izb rolniczych, na którym omówiono problemy dotyczące wykonania ww. rozporządzenia, a w szczególności niemożności dotrzymania wyznaczonego 14-dniowego terminu wydania opinii. Zarząd KRIR przekazał również szczegółowe uwagi z wojewódzkich izb rolniczych dotyczących problemów w realizacji rozporządzenia.

29 września Zarząd KRIR przekazał do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi P. K. Jurgiela wnioski z Walnego Zgromadzenia Świętokrzyskiej Izby Rolniczej. Wnioski dotyczyły m.in. finansowania diet członków izb rolniczych biorących udział w pracach komisji szacujących szkody spowodowane przez przymrozki wiosenne, przyspieszenia prac nad ustawa o ubezpieczeniach rolnych, wstrzymania importu zbóż i komponentów paszowych z Ukrainy, finansowania kosztów bioasekuracji z budżetu państwa.

29 września Zarząd KRIR realizując wniosek z IX posiedzenia KRIR z dnia 16 września 2017 r. zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi P. K. Jurgiela z wnioskiem o zwiększenie puli środków na działanie „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” w ramach PROW 2014-2020.

29 września Zarząd KRIR realizując wniosek z IX posiedzenia KRIR z dnia 16 września 2017 r. zwrócił się do Ministra Środowiska J. Szyszko z wnioskiem o przeprowadzenie redukcyjnego odstrzału jeleniowatych w województwie zachodniopomorskim.

29 września Zarząd KRIR realizując wniosek z IX posiedzenia KRIR z dnia 16 września 2017 r. zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi P. K. Jurgiela o rozważenie możliwości rozwiązania problemu zmniejszonej pomocy z tytułu przymrozków dla rolników, którzy nie ubezpieczyli swoich sadów, ze względu na brak możliwości zawarcia takich umów jesienią 2016 r. i wiosną 2017 r.

29 września Zarząd KRIR przekazał opinię do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie opłat związanych z oceną materiału siewnego. Zdaniem samorządu rolniczego wprowadzona opłata powinna być ustalona na takim poziomie, aby koszty badań nie powiększyły znacząco zakupu kwalifikowanego materiały siewnego, co może zniechęcić rolników do jego zakupu.

29 września Zarząd KRIR przekazał opinię do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zakazu wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej roślin, innych niż nasiona, Capsicum L., Lagenaria Ser., Luffa Mill., Momordica L. oraz Solanum L. innych niż Solanym lycopersicum L., pochodzących z Republiki Ghany. Zdaniem samorządu rolniczego należy przedłużyć zakaz sprowadzania roślin, ponieważ system nadzoru fitosanitarnego potwierdzony kontrolą przeprowadzoną przez Komisję Europejską w Republice Ghany nie gwarantuje bezpieczeństwa wysyłanych towarów.

Tak jak miało to miejsce w poprzednich okresach sprawozdawczych, tak również
i w omawianym okresie kontynuowana była współpraca zagraniczna Krajowej Rady Izb Rolniczych.

5 września 2017 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się nadzwyczajne posiedzenie grupy roboczej „środowisko”, na którym przedstawiono najnowsze informacje na temat LULUCF/ESR oraz omówiono korzyści środowiskowe dostarczane przez sektor rolny i przedstawiono raport Komisji Helsińskiej w sprawie stanu Morza Bałtyckiego.

7 września 2017 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie POCC-CCC. Sekretariat przekazał informacje na temat: sytuacji na rynku oraz poinformował zebranych o szczególnej sytuacji dotyczącej sektorów: mleczarskiego, drobiu i jaj, owoców oraz zbóż; obecnych negocjacji handlowych i wskazał ostatnie działania w negocjacjach handlowych: TTIP, Japonia, Mercosur, Australia i Nowa Zelandia; aktualnej sytuacji dotyczącej Brexitu.

11 września 2017 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „wieprzowina”. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych w zebraniu wziął udział Wiceprezes Lubelskiej Izby Rolniczej Pan Gustaw Jędrejek. Podczas posiedzenia eksperci skupili się między innymi nad kwestiami zdrowia zwierząt, gdzie kolejno przedstawiciele krajów bałtyckich, Polski oraz Czech przedstawili najnowsze informacje na temat aktualnej sytuacji ASF . Wiceprezes Lubelskiej Izby Rolniczej Pan G. Jędrejek wypowiadając się na temat problemu ASF w Polsce podkreślił, że dzik nie jest likwidowany w regionie Lubelszczyzny. Likwiduje się gospodarstwa rolne a nie likwiduje się dzika nadmienił. W kwestii ASF podjęliśmy dyskusję z Ukrainą. Podczas spotkania na Ukrainie przedstawiliśmy ten temat. Strona ukraińska była bardzo zainteresowana problemem ASF ponieważ nie tylko nie mieli wielu informacji na temat wirusa ale również sposobów jego zwalczania.

14 września 2017 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej kwestie podatkowe i prawne”. Eksperci pochylili się nad kwestią orzecznictwa. Sekretariat poinformował zebranych o orzecznictwie unijnym. Dotyczyło ono kwestii handlowej umowy międzynarodowej z Singapurem jak również kwestii oznakowania produktów żywnościowych, gdzie zasadniczo produkty czysto roślinne nie mogą być sprzedawane z oznaczeniami takimi jak "mleko", "śmietana", "masło", "ser" lub "jogurt", które są zastrzeżone przez prawo UE dla produktów zwierzęcych. W kwestii decyzji Komisji Europejskiej Sekretariat poinformował ekspertów o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji o otwarciu dogłębnego badania dotyczącego planowanego przejęcia firmy Monsanto przez Bayer oraz decyzji zatwierdzającej nabycie Omira przez Lactalis. Przedstawiono informacje w sprawie sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów dotyczące polityki konkurencji w 2016 roku.

14 września 2017 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „skrobia”. W ramach posiedzenia omówiono najnowsze informacje na temat rozporządzenia Omnibus, działań w ramach przyszłej WPR wobec Brexitu, kwestie środowiskowe wobec LULUCF oraz wspólnego wysiłku redukcyjnego, wspólnej inicjatywy Starch Europe, oraz kwestie fitosanitarne zwracając szczególną uwagę na zakaz stosowania neoniktynoidów w uprawach ziemniaka.

15 września 2017 w Sekretariacie Copa-Cogeca odbyły się warsztaty pt. „Zazielenianie w przyszłej WPR”. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych w warsztatach uczestniczył pracownik Biura Krajowej Rady Izb Rolniczych – P. Jan Marciszewski. Dyrektor Działu D, DG Agri – Pierre Bascou przedstawił prezentację pt. „Aktualne środki zazieleniania”. Następnie DG Environment Humberto Rosa wypowiedział się na temat „Jak spełnić cele środowiskowe w przyszłej WPR”. Dyrektor działu C, DG Agri – Tassos Haniotis przedstawił prezentację pt. „Zazielenianie: Główne Wyzwania przyszłej WPR”. W kontekście przedstawionych prezentacji odbyła się dyskusja panelowa. Przedstawiciel z ramienia KRIR P. Jan Marciszewski powiedział, że zwiększanie wymogów środowiskowych gospodarstw rolniczych może przyczynić się do obniżenia ich produkcji rolnej. Najpowszechniej stosowanymi środkami zazieleniania przez rolników są międzyplony i uprawy wiążące azot, ponieważ są to najtańsze i najprostsze sposoby spełnienia stawianych im wymogów. Rolnicy nie chcą deklarować innych obszarów proekologicznych ze względu na skomplikowany system obliczania powierzchni, duże prawdopodobieństwo popełnienia błędu oraz niewspółmiernie wysokich sankcji związanych z możliwościach popełnienia błędów. Rolnicy potraktowali wymogi zazielenienia jako utrudnienia w otrzymaniu płatności bezpośrednich oraz jako ograniczenie ich przestrzeni produkcyjnej. System deklaracji obszarów proekologicznych, takich jak: elementy krajobrazu powinien być zautomatyzowany i wstępnie wyliczany na podstawie ortofotomap, natomiast jeżeli rolnicy mają rezygnować z przestrzeni produkcyjnej powinno się to wiązać z odpowiednio wysoką rekompensatą.

18 września 2017 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca odbyło się posiedzenie grupy roboczej „rozwój obszarów wiejskich”. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych w zebraniu wziął udział Pan Mirosław Drygas. Eksperci dyskutowali na temat  projektu stanowiska w sprawie zwiększenia wydajności polityki rozwoju obszarów wiejskich. Przeprowadzono również wymianę opinii na temat wdrażania WPR. Eksperci z poszczególnych organizacji członkowskich przedstawili informacje odnośnie wdrażania środków rozwoju obszarów wiejskich w tym środki dla obszarów o ograniczeniach naturalnych.  Dr Mirosław Drygas wypowiadając się na temat wdrażania środków na rozwój obszarów wiejskich w Polsce nadmienił, że działania na rzecz wsparcia dla doradztwa rolniczego i elementu współpracy spotykają największe problemy z realizacją. Pojawiły się również problemy z wdrożeniem LEADER podobnie jak w innych krajach.

21 i 22 września 2017 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyły się posiedzenia Prezydium Copa-Cogeca. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych w spotkaniach wziął udział Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych, W. Szmulewicz. Sekretariat przedstawił i omówił budżet Copa-Cogeca na rok 2018. Przeprowadzono dyskusję z Sandrą Galliną, Dyrektor do spraw zrównoważonego rozwoju  w sprawie umów o partnerstwie gospodarczym - Afryka, Karaiby i Pacyfik; Rolnictwo i Rybołówstwo z DG do spraw Handlu, Komisji Europejskej, w sprawie obecnych negocjacji handlowych między Unią Europejską a Mercosurem. Sekretariat Copa-Cogeca przedstawił sytuację rynkową w sektorze mleka, wieprzowiny, drobiu i jaj, owoców i warzyw oraz cukru. W czasie wymiany poglądów na temat sytuacji rynkowej wieprzowiny omówiono również kwestię ASF. Prezes Szmulewicz wypowiadając się w tej kwestii podkreślił, że zagrożenie ASF nie jest tylko sprawą Polski, ale całej Unii Europejskiej. Problem wirusa ASF może w konsekwencji zdestabilizować nie tylko rynek produkcji mięsa wieprzowego, ale również mieć znaczący wpływ na rynek pasz. W kwestii ASF cała Unia Europejska powinna się zmobilizować i działać razem. Podczas posiedzenia odbyły się wybory do Prezydencji COPA na nową dwuletnią kadencję. W wyniku wyborów wybrano Przewodniczącego Joachima Rukwieda i 6 nowych Wiceprzewodniczących: Joe Healy (IFA), Henri Brichart (FNSEA), Roberto Moncalvo Coldiretti, Martin Merrild (DAFC), Franz Reisecker (LKO) w tym P. Mariana Sikorę – Przewodniczącego Federacji Związków Branżowych Producentów Rolnych.

27 września 2017 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „zdrowie i dobrostan zwierząt”.  Eksperci przeprowadzili dyskusję  na temat ram najlepszych praktyk EPRUMA w sprawie stosowania środków przeciwrobaczych u zwierząt wykorzystywanych do produkcji żywności. Sekretariat zapoznał zebranych z najnowszymi działaniami ze strony instytucji unijnych związanymi z afrykańskim pomorem świń. Komisja jest w trakcie rozpatrywania możliwości udostępnienia funduszy unijnych w celu wygaszenia hodowli trzody chlewnej w regionach najbardziej zagrożonych tym wirusem na terenie krajów Unii Europejskiej. Na dzień dzisiejszy nie ma jednak konkretnej decyzji w tym zakresie.

28 września 2017 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca odbyło się posiedzenie POCC-CCC. Sekretariat poinformował członków o najnowszych wydarzeniach w negocjacjach z Mercosurem. W zakresie działań związanych z przyszłą WPR, Sekretarz Generalny P. Pssonen poinformował  o najnowszych  posunięciach w procesie przyszłej WPR, a w szczególności o tym, że Komisja zamierza opublikować swój komunikat w sprawie przyszłej WPR pod koniec listopada. Sekretarz Generalny zapoznał uczestników z dokumentem odnoszącym się do  płatności opartych na wynikach w ramach bioróżnorodności. Sekretariat przedstawił projekt  dokumentu, podkreślając, że Komisja i Parlament Europejski aktualnie dyskutują nad narzędziami służącymi zwiększeniu wkładu rolnictwa i leśnictwa w różnorodność biologiczną.

29 września 2017 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej ad hoc „łańcuch żywnościowy”. Sekretariat przekazał zebranym ekspertom informacje na temat działalności Forum Wysokiego Szczebla do spraw Poprawy Funkcjonowania Łańcucha Dostaw  Żywności. Eksperci wymienili opinie na temat stosowania polityki konkurencyjności w sektorze rolnym. Do działu w debacie zaproszono  Pana Samuela Cornelli, przewodniczącego grupy roboczej „kwestie podatkowe i prawne”. Eksperci grupy roboczej dyskutowali również na temat możliwych zaleceń dla orientacji politycznej Copa-Cogeca dotyczącej konsolidacji przedsiębiorstw w łańcuchu żywnościowym.

W omawianym okresie sprawozdawczym Biuro Zarządu KRIR otrzymało do zaopiniowania 18 projektów aktów prawnych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com