Okres połowy sierpnia 2017 r. to czas związany ze żniwami, dotknął jednak rolników klęskami huraganu i nawałnic. W związku niekorzystnymi  zjawiskami atmosferycznymi i nawałnicami, które wystąpiły w dniach 11-12 sierpnia 2017 r. w Polsce  w dniu 24 sierpnia odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na której przedstawiono informacje: Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat strat oraz aktualnego stanu usuwania skutków spowodowanych nawałnicami deszczu i gradobicia w województwach: pomorskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim oraz łódzkim, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  na temat skali poniesionych strat przez rolników w poszczególnych powiatach województw: wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i łódzkiego, zachodniopomorskiego, a także realizacji i planowanych do realizacji form pomocy przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla rolników dotkniętych tegoroczną klęską nawałnic deszczowych i gradobicia oraz Ministra Środowiska na temat strat w lasach prywatnych spowodowanych tegoroczną klęską nawałnic deszczowych i gradobicia oraz możliwości pomocy w likwidacji poniesionych strat. W posiedzeniu uczestniczyło wielu rolników, a także Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz. W trakcie dyskusji Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz podjął szczególnie istotny w zaistniałej sytuacji temat ustawy o ubezpieczeniach rolnych, podkreślił iż mimo przeznaczenia ogromnej kwoty na dopłaty do składek ubezpieczeniowych, program nie funkcjonuje właściwie. Przyczyny tego stanu leżą w niechęci firm do ubezpieczania upraw i zwierząt, a jeżeli to zrobią, znajdują różne "kruczki prawne", by pieniędzy nie wypłacić w przypadku straty. Prezes KRIR zaznaczył iż w tych warunkach konieczna jest natychmiastowa wypłata zaległych dopłat bezpośrednich za 2016 r. a także odstąpienie w poszkodowanych rejonach od wymogu siewu międzyplonowego w ramach zazieleniania, jako warunku wypłaty dopłat bezpośrednich w pełnym wymiarze. Wskazane jest również uwzględnienie strat w mniejszych (poniżej 80 pni) poszkodowanych pasiekach. Podkreślił, że poszkodowani rolnicy często nie mogą pozwolić sobie na kolejne kredyty, a oczekują konkretnej bezzwrotnej pomocy.

Pomimo przechodzących klęsk – w większości województw żniwa zostały zakończone. Jedynie w województwach północnych (zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie) ze względu na trudne warunki pogodowe nie zakończono jeszcze żniw. Według szacunków Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi tegoroczne plony mogą być wyższe niż od tych w zeszłym roku, a ceny zakupu zbóż są wyższe niż przed rokiem.

W omawianym okresie Zarząd KRIR występował w tematach dotyczących zarówno analizy aktualnych problemów w sektorze rolnym, jak i otrzymywanych do zaopiniowania projektów aktów prawnych.

2 sierpnia Zarząd KRIR przekazał uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Energii w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2018 r. Samorząd rolniczy analizując zaproponowane przepisy, zauważył, że przepisy mogą być korzystne dla odbiorców energii, ale mogą wpłynąć negatywnie na producentów zielonej energii.

2 sierpnia Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela z wnioskiem sprawie programu „Mleko w szkole” o przywrócenie uczniom 96 porcji nabiału i podwyższenie stawek jednostkowych.

7 sierpnia Zarząd KRIR na wniosek Dolnośląskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela w sprawie udzielenia informacji ilu rolników w kraju (z podziałem na województwa) pobiera emeryturę częściową i przejdzie z urzędu na emeryturę rolniczą w powszechnym wieku emerytalnym w związku z obniżeniem wieku emerytalnego od dnia 1 października 2017 r. i zlikwidowaniem częściowej emerytury rolniczej.

7 sierpnia Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela w sprawie ujednolicenia powierzchni PEG przez ARiMR oraz o zmianę ustalania powierzchni gruntów do dopłat bezpośrednich na podstawie PEG. Wielu rolników składa wniosek o płatności w oparciu o spersonalizowany wniosek otrzymany z ARiMR, natomiast kontrole Agencji wykazują różnice w powierzchni w stosunku do przysłanego wniosku, co jest powodem nakładania sankcji prawnych i finansowych na rolników.

7 sierpnia Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela dotyczącej braku możliwości uzyskania  pomocy w formie refundacji kosztów zakupu loszek hodowlanych w ramach nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej, kupując loszki w pewnej firmie.

7 sierpnia Zarząd KRIR przekazał do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela wnioski Małopolskiej Izby Rolniczej, które dotyczyły m.in. umożliwienia rolnikom korzystania z programów unijnych posiadającym co najmniej 5 ha fizycznych i ubezpieczającym się w KRUS na wniosek, zmianę terminu składania wniosków obszarowych na obszarze całej Polski na termin od 1 kwietnia do 31 maja oraz całościowej wypłaty płatności obszarowych bez zaliczek dla gospodarstw o powierzchni do 10 ha do końca danego roku.

7 sierpnia Zarząd KRIR przekazał uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie obszarów uznawanych za proekologiczne oraz warunków wspólnej realizacji praktyki utrzymania tych obszarów. Według samorządu rolniczego przedstawiony projekt może negatywnie wpływać na gospodarstwa rolne zajmujące się produkcją roślinną na terenie centralnej Polski, ustanowiony co najmniej 8-tygodniowy okres utrzymania międzyplonów z obecnego 6- tygodniowego nie jest do zaakceptowania przez samorząd rolniczy. Kolejnym zaproponowanym przepisem, który może negatywnie oddziaływać na produkcję rolniczą jest wprowadzenie zakazu stosowania środków ochrony roślin na obszarach produkcyjnych uznawanych za proekologiczne.

8 sierpnia Zarząd KRIR zwrócił się ponownie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela z wnioskiem o wyasygnowanie środków finansowych na pomoc rolnikom, którzy zostali dotknięci falą przymrozków, które wystąpiły w kwietniu i maju bieżącego roku, adekwatnie do pomocy jaka została udzielona w związku z suszą w 2015 r.

8 sierpnia Zarząd KRIR zwrócił się Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju i Finansów Mateusza Morawieckiego na wniosek Małopolskiej Izby Rolniczej w sprawie zmiany przepisów dotyczących ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 1045). Wniosek dotyczył zwolnienia z podatku od czynności cywilno-prawnych przy nabyciu gruntów dla rolników, którzy utworzą lub powiększą gospodarstwo rolne nie mniej niż o 11 ha i nie więcej niż 300 ha. Ze względu na średnią powierzchnię gospodarstw w województwie małopolskim i duże rozdrobnienie działek, prawie każdy zakup gruntów jest obciążony ww. podatkiem.

9 sierpnia Zarząd KRIR przekazał uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych przesłanek odroczenia, rozłożenia na raty lub umorzenia należności Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz trybu postępowania w tych sprawach. Zaproponowane zmiany dotyczące możliwości umorzenia należności z tytułu władania nieruchomością Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na wniosek osoby władającej tą nieruchomością były wielokrotnie postulowane przez samorząd rolniczy.

9 sierpnia Zarząd KRIR przekazał uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół. Samorząd rolniczy wypowiedział się w zakresie zwiększenia jednostkowych porcji nabiału dla uczniów oraz zaproponował objęcie programem wszystkich klas szkoły podstawowej i ujęcie w programie jogurtów smakowych.

9 sierpnia Zarząd KRIR zwrócił się do Prezesa Krajowej Rady Komorniczej Rafała Fronczka w sprawie omówienia i interpretacji przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji (Dz.U. 2017 poz. 1385), które weszły w życiem z końcem lipca br.

11 sierpnia Zarząd KRIR przekazał uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego PROW na lata 2014-2020. Według samorządu rolniczego w projekcie rozporządzenia brakuje zapisu dotyczącego możliwości uzyskania pomocy na budynki i budowle, czego oczekują rolnicy dotknięci m.in. zerwaniem dachu budynku przez huragan.

16 sierpnia Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela na wniosek Podkarpackiej Izby Rolniczej  w sprawie zmiany przepisów i umożliwienia rolnikom, którzy nabyli uprawnienia do emerytury rolniczej dalsze prowadzenie gospodarstwa i korzystanie z uprawnień emerytalnych z KRUS.

16 sierpnia Zarząd KRIR przedstawił opinię do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Samorząd rolniczy wniósł szczegółowe uwagi do poszczególnych propozycji przepisów, które dotyczyły m.in. ujednolicenia nazewnictwa roślin zarówno w dopłatach bezpośrednich, działaniu rolno-środowiskowo-klimatycznym oraz działaniu rolnictwo ekologiczne, uproszczenia rejestru działań agrotechnicznych.

16 sierpnia Zarząd KRIR przedstawił opinię do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych. Zaproponowane przepisy mogą dopuścić do produkcji win owocowych i nalewek na winie soków owocowych, zagęszczonych soków owocowych i moszczów owocowych importowanych np. z Chin, co może osłabić pozycję polskich producentów owoców.

16 sierpnia Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela na wniosek Podkarpackiej Izby Rolniczej  w sprawie uwzględnienia w PROW 2014-2020 specjalnego wsparcia dla rodzin pszczelich.

18 sierpnia Zarząd KRIR zwrócił się do Prezes Rady Ministrów Beaty Szydło z wnioskiem o podjęcie działań mających na celu jak najszybszą wypłatę pomocy dla rolników, którzy zostali poszkodowani w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych i nawałnic, które wystąpiły w dniach 11-12 sierpnia 2017 r. w Polsce.

21 sierpnia Zarząd KRIR przedstawił uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań i poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Według samorządu rolniczego należy zwiększyć środki finansowe na działania związane ze wsparciem inwestycji w gospodarstwach rolnych, przede wszystkim na operacje typu modernizacja gospodarstw rolnych w celu zwiększenia rentowności i konkurencyjności gospodarstw.

24 sierpnia Zarząd KRIR  przekazał uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie minimalnych warunków utrzymania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej. Samorząd rolniczy zauważył, że fermy utrzymujące lisy oraz jenoty posiadają ogrodzenia zabezpieczające przed ewentualną ucieczką zwierząt jak i dostaniem się z zewnątrz zwierząt wolnożyjących. 

25 sierpnia Zarząd KRIR na wniosek Wielkopolskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela w sprawie kar dla rolników za nieprzestrzeganie programu działań mającego na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych. Przepisy nowej ustawy – Prawo wodne dotyczące rolników mają wejść w dzień po ogłoszeniu ustawy. W związku z tym istnieje możliwość karania rolników za niespełnianie nowych przepisów. Zarząd KRIR zwrócił się z wnioskiem o włączenie przedstawiciela KRIR do prac nad ww. programem oraz zabezpieczeniu środków finansowych na przystosowanie gospodarstw rolnych do nowych wymogów.

Dnia 31 sierpnia 2017 r. odbyło się w Parzniewie spotkanie Dyrektorów i Mecenasów Wojewódzkich Izb Rolniczych. Spotkanie dotyczyło wypracowana procedury wydawania opinii dla komorników, wyborów „Innowacyjnej Rolniczki”, włączenia się izb rolniczych w pomoc dla poszkodowanych rolników przez sierpniowe nawałnice i huragany, a także ewentualnego uczestnictwa KRIR i wojewódzkich izb rolniczych w konkursach na przeprowadzenie szkoleń rolników ogłoszonych przez ARiMR.

W miesiącu sierpniu Sekretariat COPA-COGECA miał przerwę wakacyjną. W związku z tym w COPA-COGECA posiedzenia grup roboczych nie odbyły się w tym okresie sprawozdawczym.

W związku z działalnością międzynarodową KRIR, 16 sierpnia 2017 r. Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz spotkał się z Delegacją z Saksonii w skład, której wchodzili parlamentarzyści. Spotkanie dotyczyło szkód powodowanych przez wilki i inne zwierzęta chronione i łowne.

W omawianym okresie sprawozdawczym Biuro Zarządu KRIR otrzymało do zaopiniowania 17 projektów aktów prawnych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com