W lipcu br. w związku z nowymi ogniskami wykrytymi ASF w trzodzie chlewnej, 26 lipca 2017 r. odbyło się zorganizowane przez KRIR spotkanie Prezesów oraz Przedstawicieli Wojewódzkich Izb Rolniczych z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofem Jurgielem oraz Głównym lekarzem Weterynarii Pawłem Niemczukiem w sprawie działań podejmowanych w związku z ASF, sytuacji na rynkach rolnych oraz bieżącej sytuacji w rolnictwie. Główny Lekarz Weterynarii - Paweł Niemczuk-  omówił główne założenia nowej edycji „Programu bioasekuracji”. Prezesi Izb Rolniczych i przedstawiciele samorządu rolniczego w dyskusji zwrócili uwagę, że największym problem w dalszym ciągu jest zbyt duża populacja dzików, przyczyniająca się do rozszerzania choroby. Konieczne jest zatem podjęcie pilnych działań w zakresie redukcji populacji. Ponadto, zwrócono uwagę, że bardzo ważna jest szeroka kampania informacyjna, przeprowadzana nie tylko w gminach objętych Programem Bioasekuracji, ale także na terenie całej Polski. Do wielu hodowców trzody chlewnej nie docierają informacje o prawidłowym zabezpieczeniu swoich gospodarstw i nie są oni świadomi zagrożeń i skutków zaniedbań w tym zakresie. Przedstawiciele wojewódzkich izb rolniczych zadeklarowali gotowość do dalszego włączania się do kampanii informacyjnej i przekazali informacje o podejmowanych dotychczas działaniach.

27 lipca 2017 r. odbyło się zorganizowane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi spotkanie dotyczące wypracowania rozwiązań umożliwiający poprawę funkcjonowania systemu ubezpieczeń rolnych w kierunku zapewniającym stabilność produkcji rolniczej. W spotkaniu udział wzięli Prezesi i przedstawiciele Wojewódzkich Izb Rolniczych. Na spotkanie zostali zaproszeni również przedstawiciele związków i organizacji rolniczych, a także firm ubezpieczeniowych.

  Pozostałe wydarzenia z udziałem przedstawicieli KRIR:

 • 5 lipca – V posiedzenie Grupy Roboczej ds. KSOW;
 • 5 lipca – posiedzenie Zespołu Ekspertów ds. Prognozowania Cen Podstawowych Produktów Rolniczych;
 • 5 lipca – posiedzenie Międzyresortowego Zespołu ds. Strategii Europa 2020, udział: Członek Zarządu KRIR Robert Nowak;
 • 7 lipca – posiedzenie Grupy Roboczej ds. ochrony zasobów genetycznych pszczół w obrębie linii M Kampinoska;
 • 10 lipca – Konferencja w gmachu Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi pt. „Rynek wina – szanse i zagrożenia”;
 • 11 lipca – posiedzenie Prezydium Rady Dialogu Społecznego przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz;
 • 12 lipca – warsztaty z zakresu oceny wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego PROW 2014-2020, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
 • 12 lipca – posiedzenie Zespołu ds. Bezpieczeństwa i Jakości Żywności Rady Dialogu Społecznego;
 • 31 lipca – spotkanie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie aktualizacji Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020(2030).

W tym okresie sprawozdawczym Prezes W. Szmulewicz lub przedstawiciel Zarządu KRIR uczestniczyli w posiedzeniach Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na której omawiane były następujące tematy:

 • 4 lipca - rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy - Prawo wodne;
 • 5 lipca - informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat użytków zielonych oraz zwierząt znajdujących się w gospodarstwach rolnych, informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat żyzności gleb w Polsce i możliwości ich poprawy oraz programów dotyczących poprawy żyzności gleb;
 • 6 lipca - rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o Agencji Rynku Rolnego;
 • 6 lipca - rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy - Prawo wodne;
 • 12 lipca - rozpatrzenie i zaopiniowanie poselskiego wniosku o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Krzysztofa Jurgiela;
 • 18 lipca - pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;
 • 20 lipca - rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;
 • 20 lipca - rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy - Prawo wodne.

W tym okresie sprawozdawczym przedstawiciel Zarządu KRIR uczestniczył
w posiedzeniach Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na której omawiane były następujące tematy:

 • 11 lipca - informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat obecnego  stanu doradztwa rolniczego w Polsce, informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat możliwości zwiększenia finansowania doradztwa rolniczego, cechy efektywnego systemu publicznego doradztwa rolniczego oraz warunki i czynniki jego doskonalenia;
 • 11 lipca - rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz zmianie niektórych innych ustaw;
 • 13 lipca - rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 45. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw;
 • 19 lipca - rozpatrzenie ustawy – Prawo wodne;
 • 19 lipca - rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 45. posiedzeniu Senatu do ustawy – Prawo wodne;
 • 25 lipca - prezentacja sprawozdania specjalnego Europejskiego Trybunału Obrachunkowego „Unijne wsparcie dla młodych rolników powinno być lepiej ukierunkowane, tak aby zapewniało rzeczywisty wkład w wymianę pokoleń”;
 • 25 lipca - Przedstawienie „Raportu z działalności Agencji Nieruchomości Rolnych na Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa w 2016 roku”;
 • 25 lipca - Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

W omawianym okresie Zarząd KRIR występował w tematach dotyczących zarówno analizy aktualnych problemów w sektorze rolnym, jak i otrzymywanych do zaopiniowania projektów aktów prawnych.

4 lipca Zarząd KRIR realizując wniosek z VIII posiedzenia KRIR zwrócił się do Ministra Środowiska J. Szyszko o włączenie szkód powodowanych przez zające w uprawach rolniczych do odszkodowań łowieckich poprzez odpowiednią nowelizację istniejących przepisów.

4 lipca Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi K. Jurgiela na wniosek Podkarpackiej Izby Rolniczej w sprawie planowanego przez Komisję Europejską wycofania z użycia wielu substancji aktywnych stosowanych w środkach ochrony roślin i sadowniczych, zawnioskował o  skorzystanie z możliwości wydłużenia stosowania obecnych środków do mementu opracowania i wprowadzenia nowych odpowiedników wycofanych środków.

4 lipca Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi K. Jurgiela w sprawie zmiany ustalania powierzchni gruntów do dopłat bezpośrednich na podstawie PEG. Samorząd rolniczy uważa, że ustalanie powierzchni gruntów do dopłat bezpośrednich powinienno być oparte o system powierzchni ewidencyjnej gruntów i deklarowaną powierzchnię działki rolnej przez rolników.

4 lipca Zarząd KRIR realizując wniosek z VIII posiedzenia KRIR z dnia 22 maja 2017, zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi K. Jurgiela o zapewnienie możliwości finansowania prac komisji szczujących straty spowodowane przez klęski żywiołowe, zgodnie z przepisem art. 5 ust. 2 ustawy o izbach rolniczych – jako zadanie zlecone z administracji rządowej.

4 lipca Zarząd KRIR na wniosek Podkarpackiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej E. Rafalskiej z wnioskiem o podjęcie działań mających na celu zmianę przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i zmianę definicji bezrobotnego, włączając rolników (właścicieli lub posiadaczy samoistnych lub zależnych nieruchomości rolnych nieprzekraczających 10 ha przeliczeniowych), dając tym samym, możliwość skorzystania z bezpłatnych szkoleń i kursów zawodowych organizowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy.

4 lipca Zarząd KRIR na wniosek Wielkopolskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Energii K. Tchórzewskiego o podjęcie działań mających na celu złagodzenie wymogu przechowywania paliw w zbiornikach dwupłaszczowych. 

4 lipca Zarząd KRIR zwrócił się do Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Pana Adama Sekścińskiego o wyjaśnienie jakie niezbędne dokumenty rolnik zobowiązany jest przedłożyć w KRUS w chwili powiększenia gospodarstwa rolnego w celu naliczenia składki zdrowotnej.

4 lipca Zarząd KRIR realizując wniosek z VIII posiedzenia KRIR z dnia 22 maja 2017, zwrócił się do Ministra Środowiska Pana J. Szyszko w sprawie umożliwienia dofinansowania przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska wapnowania gleb przez rolników.

5 lipca Zarząd KRIR przekazał uwagi do projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady określającego zasady udostępniania na rynku produktów nawozowych z oznakowaniem CE i zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 w kierunku redukcji zawartości kadmu w nawozach do 60 mg Cd/kg P2O5 w pierwszym etapie i dalszego obniżania limitu do 40 mg a nawet 20 mg. Samorząd rolniczy jest zdecydowanie przeciwny tak drastycznej zmianie przepisów.

10 lipca Zarząd KRIR zwrócił się na wniosek Pomorskiej Izby Rolniczej do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi K. Jurgiela w sprawie wdrożenia nowych przepisów dotyczących obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych, wnioskując o czynne uczestniczenie resortu rolnictwa w pracach Komisji Sejmowej i odpowiednie zabezpieczenie interesu rolników.

11 lipca Zarząd KRIR zwrócił się do Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych Pani Ireny Błaszczyk z prośbą o udzielenie informacji czy członkowie Rad Społecznych przy Dyrektorach OT ANR otrzymują zwrot kosztów podróży w związku z ich uczestnictwem w pracach Rad Społecznych.

11 lipca Zarząd KRIR zwrócił się na wniosek Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi K. Jurgiela w sprawie zmiany ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego w zakresie wymogu posiadania kwalifikacji rolniczych przy zakupie nieruchomości rolnej w celu utworzenia gospodarstwa rodzinnego, wnioskując, aby ww. kwalifikacje spełniał tylko jeden z małżonków.

11 lipca Zarząd KRIR przekazał do Wicepremiera, Ministra Rozwoju i Finansów Mateusza Morawieckiego stanowisko Komitetów COPA-COGECA w sprawie rozporządzenia ustanawiającego przepisy w sprawie obrotu nawozami z oznakowaniem CE.

11 lipca Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi K. Jurgiela z wnioskiem o zrekompensowanie rolnikom kosztów wprowadzenia ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych, proponując zwiększenie limitu z 86 l do 110 l, do którego przysługuje zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

12 lipca Zarząd KRIR zwrócił się w sprawie technicznych problemów wjazdu do gospodarstwa po modernizacji drogi gminnej.

12 lipca Zarząd KRIR przekazał do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi K. Jurgiela wnioski z V Walnego Zgromadzenia Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego z dnia 10 czerwca 2017 r., w których postulowano m. in. o zmianę zasady dopłat do produkcji zwierzęcej, uproszczenie zapisów w rejestrze zabiegów agrotechnicznych na terenach OSN, zmianę zasad określania stawki dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany.

12 lipca Zarząd KRIR na wniosek z V Walnego Zgromadzenia Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego zwrócił się do Ministra Środowiska Pana J. Szyszko o zniesienie obowiązku wydawania decyzji dla rolników, właścicieli lasów prywatnych na wycinkę drzew chorych – suchych.

14 lipca Zarząd KRIR zwrócił się Prezes Rady Ministrów Pani B. Szydło w sprawie zaleceń Rady UE odnośnie systemu emerytalno-rentowego w Polsce. Samorząd rolniczy stanowczo sprzeciwia się wszelkim propozycjom likwidacji istniejącego systemu emerytalno-rentowego dla rolników w Polsce.

24 lipca Zarząd KRIR przekazał opinię do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów kosztów związanych z realizacją przez Agencję Rynku Rolnego zadań pokrywanych ze środków funduszy promocji produktów rolno-spożywczych oraz sposobu i warunków przekazywania i rozliczania tych środków. Samorząd rolniczy miał na uwadze fakt, iż zaproponowane przepisy wynikają z dostosowania przepisów do ustawy o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, wobec czego nie wniósł uwag do ww. projektu.

24 lipca Zarząd KRIR przekazał pozytywną opinię do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego PROW na lata 2014-2020.

24 lipca Zarząd KRIR przekazał opinię do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Działania informacyjne i promocyjne” objętego PROW na lata 2007-2013.

26 lipca Zarząd KRIR przekazał do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi K. Jurgiela wnioski Pomorskiej Izby Rolniczej dotyczące płatności bezpośrednich, rolnictwa ekologicznego oraz działań rolno-środowiskowo-klimatycznych. Wnioski dotyczyły m.in. ujednolicenia nazewnictwa roślin deklarowanych we wnioskach o dopłaty bezpośrednie, działania PRŚ, PRŚK oraz RE; ujednolicenia listy roślin, do których przysługują zarówno dopłaty bezpośrednie płatności do pakietu 1.1 PRŚ, pakietu 1. PRŚK oraz RE; włączenia do listy roślin, do których przysługują płatności w ramach RE konopi włóknistych.

26 lipca Zarząd KRIR na wniosek Śląskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi K. Jurgiela o zmianę przepisów ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich poprzez rozszerzenie katalogu ryzyk wystąpienia skutków zdarzeń losowych w rolnictwie, do których przysługują dopłaty ze środków budżetu państwa o szkody spowodowane klęskowymi opadami śniegu.

26 lipca Zarząd KRIR na wniosek Pomorskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Środowiska J. Szyszko z wnioskiem o ścisłe określenie definicji płodu rolnego, za który w wypadku wystąpienia szkód łowieckich przysługuje rolnikowi odszkodowanie.

27 lipca Zarząd KRIR przekazał uwagi do projektów rozporządzeń Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do ustawy o promocji zatrudnienia. Samorząd rolniczy odnośnie projektu rozporządzenie MRPiPS w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożenia oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi , zakwestionował wysokość tej opłaty i przypomniał, że dotychczasowa rejestracja oświadczeń była bezpłatna. Odnośnie projektu rozporządzenia w sprawie podklas działalności według klasyfikacji PKD, w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca Zarząd KRIR wniósł o uzupełnienie wykazu działalności, w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca o „Chów i hodowlę bydła mlecznego nr PKD 01.41.Z”.

27 lipca Zarząd KRIR przekazał opinię do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Samorząd rolniczy pozytywnie zaopiniował projekt, ponieważ zaproponowane zmiany będą korzystne dla rolników.

31 lipca Zarząd KRIR przekazał uwagi do projektów rozporządzeń Ministra Środowiska. Odnośnie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne – samorząd rolniczy wnioskował o możliwość polowania na dziki przez cały rok bez względu na płeć i wiek, wydłużenie okresu polowań na gęsi zbożowe, białoczelne i gęgawy oraz wydłużenia okresów polowań na jeleniowate w przypadku nasilenia szkód w uprawach i płodach rolnych. Odnośnie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i wykonywania polowania i znakowania tusz, samorząd rolniczy zaproponował wprowadzenie zapisu, który pozwoliłby w sytuacji, gdy koło łowieckie nie wykona rocznego planu łowieckiego w zakresie pozyskania zwierzyny oraz w sytuacji, kiedy na terenie obwodu łowieckiego powiatowy lekarz weterynarii zarządzi odstrzał sanitarny zwierzyny – myśliwi posiadający uprawnienia do wykonywania polowań indywidualnych, a nie będący w tym kole łowieckim mieli prawo do wykonywania polowania po wcześniejszym poinformowaniu łowczego koła, na którym zarządzono odstrzał sanitarny. Odnośnie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych, samorząd rolniczy zaproponował sporządzanie planów w oparciu nie tylko o stan zwierzyny łownej, ale również na podstawie ilości szkód jakie ona wyrządza. Odnośnie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych, samorząd rolniczy zaproponował wpisanie na listę zwierząt łownych kormorana, żurawia, rozpowszechnione gatunki krukowatych oraz wilka.

Tak jak miało to miejsce w poprzednich okresach sprawozdawczych, tak również
i w omawianym okresie kontynuowana była współpraca zagraniczna Krajowej Rady Izb Rolniczych.

3 lipca 2017 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „zboża, rośliny oleiste i białkowe”. Dyskutowano nad skutkami aktu delegowanego w sprawie obszarów proekologicznych. Eksperci zgodnie stwierdzili, że wynik głosowania wskazujący na zakaz   stosowania środków fitosanitarnych na obszarach proekologicznych jest na niekorzyść rolników i na niekorzyść produkcji roślin białkowych w Europie. Sekretariat przedstawił inicjatywę Parlamentu (Denanot) oraz niemiecko-węgierską inicjatywę dotyczącą zbliżającej się europejskiej deklaracji w sprawie soi. W inicjatywie podkreślono fakt, że soja odgrywa i będzie odgrywała kluczową rolę w europejskim przemyśle rolno-spożywczym. Eksperci przedstawili i wymienili opinie na temat prognoz odnośnie produkcji w Unii Europejskiej. Podczas posiedzenia przedstawiono prezentację na temat prognoz produkcji na Ukrainie i w Rosji.  Eksperci z niepokojem podkreślili wzrost produkcji zbóż w Rosji, co przyczynia się ich zdaniem do powiększenia wpływów handlowych tego kraju jak również możliwości narzucania cen i konkurencyjności na rynku globalnym. Tematem omawianym podczas posiedzenia była również kwestia gospodarki wodnej i nawadniania w związku z ostatnim spotkaniem Rady ds. Rolnictwa. Sekretariat przedstawił wnioski z nieformalnego spotkania Ministrów Rolnictwa Unii Europejskiej.

5 lipca 2017 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „ryby”. Podczas posiedzenia eksperci uzgodnili obszar ekspertyzy obejmujący sektor akwakultury. Sekretariat MAC przedstawił najnowsze informacje odnośnie Komitetu Doradczego do spraw Rynków jak również informacje w sprawie Komitetu Doradczego do spraw Akwakultury.

10 lipca 2017 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „mleko”. W zebraniu wziął udział m.in. ekspert KRIR - Wiceprezes KRIR, Mirosław Borowski. Podczas posiedzenia przedstawiono prezentacje dotyczące strategii przyszłości sektora mleka i produktów mlecznych. Eksperci omówili również sytuację rynkową i perspektywy. Przedstawiono i omówiono aktualne ceny mleka i produktów mlecznych oraz rezultaty działań związanych z zastosowaniem pomocy nadzwyczajnej w sektorze mleka w każdym kraju członkowskim. Wypowiadając się na temat aktualnej sytuacji sektora mleka Pan Mirosław Borowski podkreślił, że potrzebny jest plan działania i określenie strategii dla sektora mleka. Zauważył, że na producentów mleka nałożonych jest bardzo dużo wymogów co podwyższa koszt produkcji mleka. Nadmienił również, ze skomplikowana sytuacja tego sektora wiąże się również z nadwyżkami mleka w proszku, które do tej pory nie zostały zagospodarowane i w każdej chwili mogą zablokować płynność na rynku. Zauważył również , że konsumpcja uległa zmianie, na artykuły żywnościowe przeznaczano średnio 30% budżetu rodziny, na dzień dzisiejszy jest to 12% i wydaje się , że jest to trwała tendencja spadkowa.

W omawianym okresie sprawozdawczym Biuro Zarządu KRIR otrzymało do zaopiniowania 48 projektów aktów prawnych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com