1-2 czerwca 2017 r. w Centrum Targowo-Kongresowym Ptak Warsaw Expo w podwarszawskim Nadarzynie odbyło się posiedzenie izb rolniczych krajów Grupy Wyszehradzkiej przy okazji posiedzenia Ministrów Rolnictwa krajów grupy V4 oraz Słowenii, Bułgarii i Rumunii. Posiedzenie zakończyło się podpisaniem wspólnego komunikatu oraz listu do Komisarza ds. rolnictwa i rozwoju wsi w Komisji Europejskiej Phil`a Hogan`a w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych. Gościem posiedzenia był Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszard Zarudzki. Przedstawiciele izb rolniczych z Czech, Polski, Słowacji i Węgier omówili sytuację związaną z zawieszeniem stosowania neonikotynoidów w rzepaku. Przedstawiciele izb rolniczych V4 dyskutowali również nad przyszłością Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku. Bazując na założeniach Deklaracji Bratysławskiej podpisanej przez reprezentantów izb rolniczych państw V4, Chorwacji, Estonii i Litwy 31 marca 2017, przedstawiciele izb rolniczych krajów V4 podkreślili, że WPR jest głównym fundamentem Unii Europejskiej i realizuje szeroki zakres celów publicznych. Poruszono również temat możliwych scenariuszy po zniesieniu kwot cukrowych.

W dniach 1-3 czerwca 2017r pod hasłem "Polska smakuje” w Centrum Targowo-Kongresowym Ptak Warsaw Expo w podwarszawskim Nadarzynie odbyły się międzynarodowe targi poświęcone żywności i branży spożywczej Warsaw Food Expo-2017, podczas których Krajowa Rada Izb Rolniczych miała swoje stoisko, obok którego w drugim dniu targów zorganizowała „Piknik Zbożowy” sfinansowany ze środków Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych, cieszący się wielkim zainteresowaniem zwiedzających. Podczas Pikniku można było spróbować różnych dań zbożowych, w tym zaprezentowano również wiele ciast i szeroką gamę pieczywa pszennego, żytniego i mieszanego.

W dniu 10 czerwca 2017 r. Krajowa Rada Izb Rolniczych, przy okazji Pikniku Poznaj Dobrą Żywność na terenie Wyścigów Konnych Warszawa-Służewiec, zorganizowała Piknik Drobiowy sfinansowany z Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego. Celem organizowanej przez KRIR imprezy było zachęcenie do większego spożycia mięsa drobiowego przez dzieci i dorosłych, zapoznanie z walorami i wartościami odżywczymi produktów drobiowych i poinformowano nt. znaczenia w mięsa drobiowego w codziennej diecie. Podczas imprezy odbył się szereg konkursów z wiedzy na temat drobiu, konkursy plastyczne, konkursy zręcznościowe oraz wiele różnorodnych zabaw tematycznych.

24 czerwca 2017 r. Krajowa Rada Izb Rolniczych zorganizowała Piknik Truskawkowy w Buczku, jako imprezę towarzyszącą podczas III Krajowego Święta Truskawki - Buczek 2017. Celem Pikniku Truskawkowego sfinansowanego ze środków Funduszu Promocji Owoców i Warzyw było zachęcenie wszystkich potencjalnych konsumentów do spożywania truskawek. Podczas Pikniku można było spróbować świeżych owoców, różnych ciast i wyrobów mlecznych z truskawkami, otrzymać broszury z informacjami o wartości odżywczej truskawek i przepisami autorki na ciekawe dania.

Pozostałe wydarzenia z udziałem przedstawicieli KRIR:

 • 1 czerwca – sprawozdawczy zjazd delegatów Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego, udział: Wiceprezes KRIR Mirosław Borowski;
 • 5 czerwca – spotkanie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zasad obrotu polskimi ziemniakami na rynku europejskim związanych z kwestiami fitosanitarnymi, udział: Prezes Zarządu KRIR W. Szmulewicz;
 • 9 czerwca – dyskusja nt. obecnej i przyszłej realizacji płatności bezpośrednich organizowana przez DG AGRI w Warszawie;
 • 10 czerwca –V Walne Zgromadzenie Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, udział: Członek Zarządu KRIR R. Nowak;
 • 10 czerwca – XVIII Mazowieckie Dnia Rolnictwa w Poświętnym, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz;
 • 12 czerwca – Walne Zgromadzenie Dolnośląskiej Izby Rolniczej, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz;
 • 12 czerwca – Walne Zgromadzenie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, udział: Wiceprezes KRIR M. Borowski;
 • 13 czerwca – III posiedzenie Grupy Tematycznej ds. innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 19 czerwca – koferencja z cyklu „Debaty o rozwoju wsi” Ewolucja struktury, ram instytucjonalnych i sposobów wykorzystania ziemi rolniczej w Polsce w latach 1989-2016, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz;
 • 20 czerwca - IX Walne Zgromadzenie Podlaskiej Izby Rolniczej, udział: Wiceprezes KRIR M. Borowski
 • 26-30 czerwca – wyjazd studyjny w celu wizytacji gospodarstw rolnych prowadzących sprzedaż bezpośrednią i spotaknie z austriackimi izbami rolniczymi;

W tym okresie sprawozdawczym Prezes W. Szmulewicz lub przedstawiciel Zarządu KRIR uczestniczyli w posiedzeniach Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na której omawiane były następujące tematy:

 • 7 czerwca - rozpatrzenie wniosku o powołanie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy - Prawo wodne;
 • 7 czerwca - informacja ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Środowiska na temat zwalczania choroby ASF wśród dzików i trzody chlewnej - stan aktualny oraz proponowane działania dla myśliwych i rolników;
 • 7 czerwca - rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin,  informacja ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Rozwoju i Finansów oraz Zdrowia na temat aktualnego stanu prawnego w zakresie wprowadzania do obrotu opakowań jednostkowych papierosów typu slim;
 • 8 czerwca - informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat informatyzacji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz podległych jednostek - stan obecny, koszty utrzymania oraz planowane zmiany, rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie wyeliminowania z obrotu opakowań papierosów typu "slim";
 • 9 czerwca – rozpatrzenie rządowego projektu ustawy – Prawo wodne;
 • 13 czerwca – rozpatrzenie rządowego projektu ustawy – Prawo wodne;
 • 20 czerwca - rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. (druk nr 1588) wraz z Analizą wykonania budżetu i założeń polityki pieniężnej w 2016 r. Najwyższej Izby Kontroli (druk nr 1643);
 • 20 czerwca - informacja ministrów: Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Środowiska na temat unijnych dopłat wodno-środowiskowych dla właścicieli gospodarstw rybackich z uwzględnieniem niepokojących informacji o cofnięciu unijnego wsparcia dla rolników - hodowców karpia, informacja ministrów: Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Środowiska na temat unijnych dopłat wodno-środowiskowych dla właścicieli gospodarstw rybackich z uwzględnieniem niepokojących informacji o cofnięciu unijnego wsparcia dla rolników - hodowców karpia;
 • 20 czerwca - rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy - Kodeks karny (druk nr 1509);
 • 21 czerwca - informacja ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Środowiska na temat nowych przypadków występowania ASF - propozycje rozwiązań;
 • 21 czerwca - informacja ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Sprawiedliwości na temat egzekucji komorniczych gospodarstw rolnych i grup producenckich oraz prób rozwiązania powyższego problemu, z uwzględnieniem propozycji rozwiązań umożliwiających restrukturyzację zadłużenia, sfinansowania zobowiązań cywilnoprawnych oraz koncepcji rozwiązań prawnych gwarantujących otrzymanie zapłaty za sprzedany towar;
 • 21 czerwca - informacja ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na temat polityki zatrudnienia pracowników w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w latach 2007 – 2017, informacja ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na temat nieprawidłowości i nadużyć w wypłacie świadczeń emerytalno-rentowych oraz krótkoterminowych świadczeń pieniężnych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w latach 2007 – 2017, informacja ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na temat przypadków wyłączenia z ubezpieczenia w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w latach 2007 – 2017;
 • 21 czerwca - pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 1649);
 • 22 czerwca - rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy - Kodeks karny (druki 1509 i 1646);
 • 27 czerwca – rozpatrzenie rządowego projektu ustawy – Prawo wodne;
 • 29 i 30 czerwca – rozpatrzenie rządowego projektu ustawy – Prawo wodne;

W tym okresie sprawozdawczym przedstawiciel Zarządu KRIR uczestniczył
w posiedzeniach Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na której omawiane były następujące tematy:

 • 27 czerwca - informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat obowiązujących przepisów dotyczących kar pieniężnych za nabywanie produktów rolnych bez pisemnej umowy z producentem lub nabyte wskutek wadliwej umowy, informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat strat poniesionych przez producentów rolnych w wyniku przymrozków i wymarznięcia, informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat realizacji pakietowych ubezpieczeń upraw rolnych i propozycja ewentualnych zmian;
 • 28 czerwca - rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw.

W omawianym okresie Zarząd KRIR występował w tematach dotyczących zarówno analizy aktualnych problemów w sektorze rolnym, jak i otrzymywanych do zaopiniowania projektów aktów prawnych.

6 czerwca Zarząd KRIR przekazał uwagi do projektu ustawy Prawo wodne. Zaproponowany przepisy, szczególnie związane z wdrożeniem Dyrektywy Azotanowej będą miały istotny wpływ na konkurencyjność polskiego rolnictwa. Analizując przedstawiony projekt, samorząd rolniczy uważa, że wiele gospodarstw nie będzie w stanie spełnić stawianych przed nimi wymagań, a o wszelkich nowych obowiązkach rolnicy powinni być informowani i szkoleni.

7 czerwca Zarząd KRIR zwrócił się do Przewodniczącego Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego Lecha Blocha w sprawie niezadowolenia rolników z działalności dotychczas gospodarującego koła „Jeleń”. Rolnicy gospodarujący na terenie spornego obwodu uważają, że umowa dzierżawy powinna być podpisana z lokalnym kołem łowieckim, co będzie gwarantować wykonanie planów łowieckich i dobrą współpracę z rolnikami.

7 czerwca Zarząd KRIR przekazał uwagi do projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych. Samorząd rolniczy w związku z zagrożeniem niewykorzystania w całości środków unijnych określonych dla Polski przepisami rozporządzenia KE 2016/1613 zaproponował zwiększenie limitów zakupywanych przez rolników zwierząt (jałówek, jagniąt i maciorek), a także zgłosił uwagi dotyczące pomocy dla producentów świń.

12 czerwca Zarząd KRIR przekazał uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wprowadzenia dobrowolnego programu zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu bydła (IBR/IPV) oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych (BVD). Zarząd KRIR zauważył, że zaproponowane przepisy będą miały korzystny wpływ na poprawę opłacalności produkcji chowu bydła o wszystkich kierunkach użytkowania, jednakże koszty funkcjonowania i realizacji programów wiążą się ze znacznymi kosztami dla rolników.  W związku z tym należałoby znaleźć źródła dofinansowania tych programów, aby mogły one objąć jak najszerszy krąg rolników.

12 czerwca Zarząd KRIR zwrócił się do Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju i  Finansów Mateusza Morawieckiego z wnioskiem o niezaostrzanie norm udziału kadmu w nawozach sprzedawanych na terytorium UE zaproponowanych przez Komisję Europejską, ponieważ takie regulacje silnie uzależnią Polskę od nawozów ze źródeł zewnętrznych i spowodują wzrost ich kosztów.

19 czerwca Zarząd KRIR przekazał uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów. Zarząd KRIR zaproponował zwolnienie właścicieli gospodarstw rolnych z wnoszenia opłat i z kar za usuwanie drzew i krzewów.

19 czerwca Zarząd KRIR przekazał Przewodniczącemu Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jarosławowi Sachajko propozycje tematów, które zdaniem KRIR powinny być podjęte przez Sejmową Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wśród propozycji znalazły się m.in. następujące tematy: ułatwienie obrotu ziemią dla rolników pod kątem ewentualnej zmiany przepisów ustawy o ustroju rolnych i gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi skarbu państwa, ocena funkcjonowania ubezpieczeń upraw pod kątem większego zainteresowania ubezpieczeniami rolnymi przez rolników, przyspieszenie prac nad nowelizacją ustawy Prawo łowickie, zakaz stosowania neonikotynoidów.

20 czerwca Zarząd KRIR zwrócił się na wniosek Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi K. Jurgiela w sprawie wyłączenia spod stosowania ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego gruntów do powierzchni 5 ha.

20 czerwca Zarząd KRIR zwrócił się na wniosek Pomorskiej Izby Rolniczej do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi K. Jurgiela w sprawie licytacji komorniczej gruntów rolnych na Żuławach, jednocześnie wnioskując, aby Agencja Nieruchomości Rolnych powinna mieć możliwości odkupu zadłużonych gruntów i rozdysponowania ich w formie dzierżaw pomiędzy rolników.

20 czerwca Zarząd KRIR realizując wniosek zgłoszony na VIII posiedzeniu KRIR, które odbyło się 22 maja 2017 r. zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustanowienie przepisów, które umożliwią organizację przetargów na nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w miastach powiatowych ze względu na wysokie koszty dojazdu dla członków komisji przetargowych delegowanych z izb rolniczych.

20 czerwca Zarząd KRIR realizując wniosek zgłoszony na VIII posiedzeniu KRIR, które odbyło się 22 maja 2017 r. zwrócił się do Prezes Rady Ministrów Beaty Szydło z wnioskiem o podjęcie prac legislacyjnych mających na celu zniesienie obowiązku potwierdzania odbioru paliwa przez wszystkich rolników i rozpowszechnienia informacji na temat aktualnych obowiązków rolników wynikających z przepisów przez np. publikację na stronach internetowych resortu finansów i rolnictwa.

20 czerwca Zarząd KRIR realizując wniosek zgłoszony na VIII posiedzeniu KRIR, które odbyło się 22 maja 2017 r. zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wprowadzenie odpowiednich rozwiązań prawnych mających na celu zwiększenie kontroli napływających w ramach kontyngentu produktów rolnych z Ukrainy.

20 czerwca Zarząd KRIR realizując wniosek zgłoszony na VIII posiedzeniu KRIR, które odbyło się 22 maja 2017 r. zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustanowienie limitów produktów do jakich będą stosowane przepisy dotyczące obowiązku zawierania pisemnych umów na każde dostarczenie produktów rolnych do pierwszego nabywcy, ponieważ obecnie obowiązujące rozwiązania prawne doprowadzają do absurdów, np. drobny sklepikarz kupując skrzynkę jabłek od rolnika musi z nim podpisać umowę pisemną.

20 czerwca Zarząd KRIR zwrócił się na wniosek Izby Rolniczej w Opolu do Ministra Infrastruktury i Budownictwa A. Adamczyka w sprawie likwidacji przejazdów kolejowo-drogowych i umożliwienia ich ponownego przywrócenia.

21 czerwca Zarząd KRIR przekazał uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Samorząd rolniczy sprzeciwia się dodatkowym obciążeniom nakładanym na rolników, tj. obowiązku zapłaty akcyzy w przypadku sprzedaży suszu tytoniowego połączonej z dostawą wewnątrzwspólnotową lub eksportem oraz wymogu uzyskania wpisu do rejestru producentów surowca tytoniowego oraz karom nakładanym na rolników za prowadzenie uprawy tytoniu bez uzyskania wpisu do rejestru, czy innych naruszeń przepisów do projektowanych przepisów ustawy.

23 czerwca Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o pomoc w sprawie umorzenia przez odsetek przez ANR ze względu na bardzo trudną sytuację majątkową rolnika.

23 czerwca Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi K. Jurgiela w sprawie umożliwienia skorzystania z poddziałnia „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego PROW 2014-2020 przez rolników niepodlegających ubezpieczeniu KRUS w niepełnym zakresie.

23 czerwca Zarząd KRIR w związku z pismem Ambasadora RP w Bratysławie w sprawie organizacji 26. Świątecznego Bazaru Dyplomatycznego w Bratysławie zwrócił się do władz Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich, Związku Sadowników RP, Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy RP oraz Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego o nawiązanie współpracy i przekazanie produktów spożywczych na ww. Bazar Świąteczny, jako unikalna możliwość promocji polskich produktów spożywczych.

Tak jak miało to miejsce w poprzednich okresach sprawozdawczych, tak również
i w omawianym okresie kontynuowana była współpraca zagraniczna Krajowej Rady Izb Rolniczych.

1-2 czerwca 2017 roku odbyło się posiedzenie izb rolniczych krajów Grupy Wyszehradzkiej w Nadarzynie przy okazji posiedzenia Ministrów Rolnictwa krajów V4, Słowenii, Rumunii i Bułgarii.

1 czerwca 2017 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „pasze suche”. Eksperci omówili kwestie rolnictwa ekologicznego, a Sekretariat zaprezentował obecną sytuację dotyczącą projektu reformy przeznaczonej dla tego sektora. Przedyskutowano temat polityki promocyjnej. Sekretariat zaprezentował możliwości włączenia sektora „pasz suchych” do unijnych programów promocji. Następnie dyskutowano na temat kwestii środowiskowych, w tym konsekwencji nowych regulacji dotyczących ETS.

2 czerwca 2017 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się seminarium Copa-Cogeca dotyczące komunikacji pod tytułem ”skoordynowana i skuteczna komunikacja w celu zapewnienia opłacalnego i trwałego sektora rolnictwa jak i wspólnej polityki rolnej”. Celem organizowanego przez Copa-Cogeca seminarium na temat komunikacji było zainicjowanie debaty na temat sposobu komunikacji w celu zapewnienia silnej i zrównoważonej WPR w przyszłości. Zdaniem ekspertów wypowiadających się podczas seminarium w wysiłkach komunikacji należy zwiększyć widoczność sektora rolnictwa podkreślając korzyści dla społeczeństwa płynące z pracy sektora rolnictwa na rzecz ochrony środowiska naturalnego i zrównoważonej gospodarki. Eksperci podkreślili potrzebę identyfikacji najlepszych sposobów jak również koordynacji w pracach, która w tym przypadku ma zasadnicze znaczenie.

6 czerwca 2017 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „artykuły spożywcze”. Podczas posiedzenia odbyła się dyskusja z BEUBC (Europejska Organizacja Konsumentów) w sprawie artykułów spożywczych. Na posiedzeniu omówiono również temat marnotrawienia żywności i jej strat, Sekretariat przedstawił informacje na temat pakietu obejmującego gospodarkę obiegową. Sekretariat zapoznał ekspertów z informacjami na temat strategii Copa-Cogeca dotyczącej profilów żywnościowych oraz aktualnych działań związanych z tłuszczami trans w żywności i strategii Copa-Cogeca. Sekretariat powiadomił ekspertów o działaniach i aktualnych informacjach na temat wdrażania rozporządzenia nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (rozporządzenie FIC). Eksperci wymienili poglądy na temat wdrażania tego rozporządzenia w poszczególnych państwach członkowskich. Sekretariat zaprezentował  najnowsze informacje na temat stanowiska Copa Cogeca w sprawie umieszczania wartości odżywczych napojów alkoholowych na ich etykietach. Sekretariat zapoznał ekspertów z informacjami na temat strategii Copa-Cogeca dotyczącej profilów żywnościowych oraz aktualnych działań związanych z tłuszczami trans w żywności i strategii Copa-Cogeca. Dyskutowano również nad oceną funkcjonowania rozporządzenia (WE) nr 178/2002, w tym na temat badania dotyczącego oceny ogólnego prawa żywnościowego (art. 1-21) oraz badania dotyczącego oceny systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach oraz procedur zarządzania kryzysowego. Eksperci omówili  zagadnienia związane z higieną. Sekretariat zapoznał ekspertów z wynikami pierwszego spotkania forum EFSA oraz wspólnych działań pomiędzy EFSA i Copa-Cogeca.

7 czerwca 2017 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „lasy i korek”. Eksperci omówili kwestię priorytetów badawczych w sektorze leśnictwa z przedstawicielem DG do spraw Badań, Doru Irimie, Kierownikiem programu i platformą „Technologie dla leśnictwa” z Johane, Elvnertem, Dyrektorem zarządzającym. Dyskusja z ekspertami dotyczyła również panelu biogospodarczego UE z FTP, a gościem był  Johan Elvnert, dyrektor zarządzający (członek panelu biogospodarczego UE) oraz tematu przeglądu strategii na rzecz biogospodarki. Następnie eksperci pochylili się nad kwestią  LULUCF i ESR. Sekretariat przedstawił działania instytucji europejskich w tym zakresie i przybliżył agendę planowanych głosowań w komisjach Parlamentu europejskiego.

8 czerwca 2017 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „środowisko” jak również seminarium pod tytułem „jak zintegrować SDG i zmiany klimatyczne w przyszłej WPR”. Eksperci omówili kwestię „Planu działania na rzecz przyrody, ludzi i gospodarki” oraz wynikiem oceny funkcjonowania Natura 2000. Sekretariat przestawił projekt stanowiska w sprawie oceny ramowej dyrektywy wodnej  oraz projekt stanowiska w sprawie programu płatności opartych na wynikach w kontekście przyszłej WPR Następnie dyskutowano na kwestią LULUCF/ESR oraz działań, które powinny być podjęte w tym zakresie na poziomie instytucji unijnych. Przeprowadzono również wymianę poglądów na temat śladu środowiskowego produktu (PEF). Podczas seminarium pod tytułem „jak zintegrować SDG i zmiany klimatyczne w przyszłej WPR” przedstawiano wkład  jaki mają rolnictwo i leśnictwo we wdrażanie celów zrównoważonego rozwoju oraz zapisów porozumień paryskich.

9 czerwca 2017 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie Komisji Kobiet.  Przedstawiono informacje na temat ostatnich działań Komisji Kobiet Copa. W ramach tych działań znalazła się kwestia kobiety w rolnictwie i wizji strategicznej w tym temacie, jak również dalszych działań co do przyjętego stanowiska przez Komisję Kobiet i Prezydia Copa-Cogeca. Przedstawiono również działania Komitetu Doradczego do spraw równości szans kobiet i mężczyzn. Sekretariat zapoznał zebranych ze sprawozdaniem na temat roli kobiet na obszarach wiejskich oraz dalszych działaniach zarówno unijnych instytucji jak i Copa-Cogeca w tym temacie. Sekretariat zapoznał zebranych z kwestionariuszem na temat celów Europejskiego Lobby Kobiet na 2020 rok.

15 i 16 czerwca 2017 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca odbyły się posiedzenia Prezydium Copa-Cogeca. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych w zebraniu wziął udział Wiceprezes KRIR - Mirosław Borowski. W pierwszym dniu Prezydiów miało miejsce spotkanie i wymiana poglądów z komisarzem Oettinger ds. budżetu i zasobów ludzkich na temat przyszłego wieloletniego budżetu Unii Europejskiej oraz Nicolą Notaro, kierownikiem działu Ochrona Przyrody, DG ds. Środowiska, Komisja Europejska na temat planu działania na rzecz przyrody, ludzi i gospodarki. Drugiego dnia posiedzenia omówiono aktualne informacje na temat aktualnych negocjacji  handlowych. Podjęto również dyskusję na temat sytuacji rynkowej. W tym kontekście zabrał głos Wiceprezes KRIR M. Borowski odnosząc się do niedawnego głosowania w Parlamencie Europejskim, które potwierdziło powiększenie kontyngentów z przeznaczeniem dla Ukrainy. Nadmienił, że grupa Wyszhradzka negatywnie zaopiniowała propozycję zwiększenia kontyngentów dla Ukrainy. Ten temat nakłada się na inny a dotyczy ASF, w Polsce jest to cały czas ogromny problem, z którym musimy sobie radzić sami. Jest to problem w Polsce ale również za jej granicami, ponieważ nie mamy żadnych informacji o tym co się dzieje w kwestii ASF na Ukrainie i Białorusi, ani na temat istniejących ognisk tej choroby ani na temat jej zwalczania. Do tego dołącza się przegłosowana przez Parlament Europejski już kwestia zakazu stosowania środków fitosanitarnych na obszarach proekologicznych i wartość dodana, o której tak często mówimy topnieje i nic z niej nie pozostaje w rękach rolnika. Ta wartość dodana trafia do sieci handlowych, do pośredników, a nie do rolników. Przypomniał również, że obywatele unijni wydają średnio 12-13% budżetu na żywność wobec 30% budżetu, kilka lat temu jeśli nadal będzie się utrzymywała taka tendencja w rolnictwie, stracimy infrastrukturę, w którą inwestowaliśmy przez lata a odbudować będzie to bardzo trudno.

21 czerwca 2017 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „wino”. Eksperci omówili kwestie sytuacji rynkowej oraz stratami związanymi z przymrozkami, które miały miejsce wiosną tego roku w krajach Unii Europejskiej. Następnie  dyskutowano nad dostosowywaniem się do zmian klimatu w prawodawstwie UE i potencjalnym negatywnym wpływem  na sektor wina. Potem eksperci omówili i dokonali przeglądu  wdrażania przepisów w zakresie wina w krajach członkowskich, jak również wdrażania zezwoleń na nasadzenia winorośli na szczeblu krajowym. Sekretariat przedstawił najnowsze informacje na temat etykietowania napojów alkoholowych i dążenia do ponownej organizacji unijnego forum alkohol i zdrowie.

22 czerwca 2017 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się seminarium pod tytułem „wyzwania w zarządzaniu rynkami”. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych w seminarium wzięli udział, Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych, Wiktor Szmulewicz. Seminarium było podzielone na cztery sesje dotyczące: obserwowania rynków, interwencji publicznych/prywatnego przechowywania, zaangażowania organizacji producentów, wykorzystania potencjału możliwości eksportowych.  Warsztaty miały na celu określenie najważniejszych elementów dla członków Copa-Cogeca w celu wsparcia wspólnego stanowiska w sprawie WPR po 2020 r. Wszyscy zebrani zgodnie potwierdzili, że obecna WPR ma do czynienia z wyjątkowymi kryzysami na rynkach, w których europejscy rolnicy ponieśli straty większe niż ich odpowiedzialność za brak równowagi na tych rynkach. Pomimo takiego rozwoju spraw, europejska społeczność rolnicza szuka lepszych rynków. Podczas swojej wypowiedzi Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych, Wiktor Szmulewicz nadmienił, że bardzo ważna jest jakość i aktualność danych dotyczących sytuacji rynkowej oraz możliwość przewidywania i obserwacji ryków. Należy się również zastanowić nad pozycją sektora rolniczego wobec giełd finansowych i potężnych graczy, którzy na nich działają. Samo posiadanie wiedzy jest ważne ale ważne jest również w jaki sposób Komisja Europejska może odpowiedzieć na wahania cen i jakie narzędzia mogą wesprzeć rolników w tym zakresie.

26 czerwca 2017 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „pasze”. tematem podjętym podczas zebrania była kwestia pozyskiwania białek. W tym kontekście eksperci wymienili poglądy  na temat sytuacji rynkowej (w tym B2B) i prognoz krajowych. Sekretariat przedstawił prezentację odnośnie  Europejskiego Bilansu Białkowego i kolejnych kroków, które będą podjęte w tym temacie. Pozostając przy kwestiach pozyskiwania białek eksperci zapoznali się z prezentacją i wymienili opinie z przedstawicielami  IPIFF (The International Platform of Insects for Food and Feed). Kolejnym tematem dyskutowanym podczas posiedzenia była kwestia gospodarki o obiegu zamkniętym. Sekretariat zapoznał ekspertów z kwestią  definicji "marnowania żywności" i metodologii pomiaru. Przedstawiono najnowsze informacje i omówiono  temat użycia wycofanych środków spożywczych do produkcji pasz jak również kwestię  inicjatyw PE w sprawie zapobiegania marnotrawieniu żywności. Eksperci omówili kwestię weterynaryjnych produktów leczniczych. Sekretariat zapoznał ekspertów z najnowszymi informacjami na temat wniosku Komisji w sprawie produkcji, wprowadzania do obrotu i użycia pasz leczniczych. Przedstawiono również informacje i dyskutowano na temat rozporządzeń dotyczących maksymalnej zawartości miedzi, tlenku cynku i innych. Dyskutowano o sprawie formaldehydu oraz  zarządzania ryzykiem w przypadku wystąpienia salmonelli w paszy. Eksperci przedyskutowali również kwestię etykietowania pasz jak i kwestię oceny funkcjonowania rozporządzenia (UE) nr 1178/2002 odnoszącej się do ogólnego prawa żywnościowego i RASFF.

27 czewrca 2017 roku w Salzburgu odbyło się spotkanie z austriacką izbą rolniczą. Spotkanie dotyczyło wymiany poglądów na temat przyszłości WPR po 2020 r., gospodarstw ekologicznych i sprzedaży bezpośredniej.

27 czerwca 2017 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „Badania i innowacje”. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych w zebraniu wziął udział Waldemar Banach, Dyrektor Biura Lubelskiej Izby Rolniczej. Podczas posiedzenia eksperci pochylili się nad kwestiami dotyczącymi priorytetów badawczych z przedstawicielami następujących uczelni wyższych: Wageningen International – WUR, -Uniwersytet Przyrodniczy, Wiedeń – BOK, Uniwersytet z Turynu – UNITO. Na posiedzeniu przedstawiono dwie prezentacje dotyczące europejskiej platformy w zakresie technologii na rzecz rolnictwa ekologicznego oraz platformy technologicznej „Żywność dla życia i rola sieci UE”. Dyskutowano również nad projektem programu prac Horyzont 2020 SC2 2018-2020. Uczestnicy spotkania określili program jako nowe otwarcie dla wzrostu roli obszarów wiejskich.

29 czerwca 2017 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się połączone posiedzenie grup roboczych ”promocja produktów rolnych” i „zapewnianie jakości w rolnictwie”. Sekretariat przedstawił sprawozdanie z wydarzenia ORIGO. Forum Światowe do spraw oznaczeń geograficznych, które odbyło się w kwietniu 2017 roku w Parmie we Włoszech. W dalszej części spotkania eksperci skupili się na kwestii wdrażaniu rozporządzenia nr1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. W tym zakresie przeprowadzono dyskusję i przedstawiono najnowsze informacje na temat dobrowolnego  oznaczania pochodzenia żywności (art. 26 ust. 3) oraz na temat  krajowych decyzji o obowiązkowym oznaczaniu pochodzenia i kolejnych krokach w tym przedmiocie. Eksperci pochylili się również nad kwestią ochrony OG (oznaczeń geograficznych) w  dwustronnych negocjacjach handlowych ze zwróceniem szczególnej uwagi na Chiny.

29 czerwca 2017 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie POCC-CCC. Przedstawiono i omówiono kwestie obecnych negocjacji handlowych. Sekretariat przedstawił informacje dotyczące aktualnej sytuacji w kwestii wyjścia  Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej oraz przygotowania prac grupy zadaniowej do spraw Brexitu. Sekretariat zaprezentował również informacje dotyczącą wniosku na temat dyrektywy w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Omawiano podczas posiedzenia  wniosek dotyczący rozporządzenia ustanawiającego zasady udostępniania na rynku oznakowanych znakami towarowymi produktów nawozowych. Przedstawiono i omówiono projekt stanowiska dotyczący Śladu Środowiskowego Produktu (PEF). Sekretariat przedstawił informacje, działania i wstępne porozumienie dotyczące zaangażowania Copa-Cogeca w projekty z H2020 na lata 2016-2018

W omawianym okresie sprawozdawczym Biuro Zarządu KRIR otrzymało do zaopiniowania 7 projektów aktów prawnych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com