Wydarzeniem otwierającym ten okres sprawozdawczy była zorganizowana 10 maja 2017 r. w Brukseli przez Krajową Radę Izb Rolniczych w siedzibie Copa-Cogeca konferencja pt. „Wspólna Europa silna Wspólną Polityką Rolną”. Konferencja została objęta honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela i patronatem Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego Czesława Siekierskiego. Na zaproszenie Prezesa KRIR Wiktora Szmulewicza jako prelegenci konferencji wystapili: dr Ryszard Zarudzki – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dr Czesław Siekierski – Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego, Pekka Pesonen – Sekretarz Generalny Copa-Cogeca, prof. dr hab. Walenty Poczta – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu oraz dr Mirosław Drygas – Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN. W trakcie konferencji przedstawione i przedyskutowane zostały m. in. następujące zagadnienia: polityka wsparcia dochodów rolników w ramach WPR oraz polityka rozwoju obszarów wiejskich w perspektywie następnego okresu programowania na tle dotychczasowych doświadczeń; Założenia do stanowiska Rządu RP w sprawie WPR 2020+; Założenia do stanowiska Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego w sprawie WPR 2020+ oraz Stanowisko Copa-Cogeca na temat WPR 2020+. W konferencji wzięło udział około 80 osób zarówno z Polski, jak i z organizacji rolniczych z UE. Na konferencję przybyło też dużo dziennikarzy z Brukseli.

W dniu 11 maja 2017 r. w siedzibie Ministerstwa Środowiska odbyło się spotkania przedstawicieli samorządu rolniczego z Ministrem Środowiska Panem Janem Szyszko, Podsekretarzem Stanu w MŚ Panem Andrzejem Koniecznym, przedstawicielami Polskiego Związku Łowieckiego oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, którego celem była dyskusja na temat omówienia sytuacji bieżącej w zakresie szkód wyrządzanych przez zwierzynę łowną na obszarach wiejskich, jak również ewentualnego podpisania porozumienia pomiędzy tymi instytucjami. Na spotkaniu Prezes KRIR Pan Wiktor Szmulewicz podkreślił konieczność jak najszybszego wprowadzenia w życie przepisów ustawy dot. szacowania szkód oraz zaznaczył, że ostateczne rozwiązanie dot. szacowania szkód powinno być wdrożone, a szacowanie powinno być obiektywne i rzetelne.

W dniu 22 maja 2017 r. w Parzniewie odbyło się VIII Posiedzenie KRIR V kadencji. Gośćmi Posiedzenia był Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszard Zarudzki, Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Warszawie Joanna Bala, Dyrektor Zespołu Gospodarowania Zasobem ANR Anna Zając-Plezia oraz Zastępca Redaktora Naczelnego miesięcznika Top Agrar dr Piotr Łuczak. W trakcie obrad przyjęto stanowisko dotyczące: konieczności podjęcia działań przez Rząd RP w związku z ustaleniem nowych obszarów OSN, stanowisko dotyczące konieczności kompleksowego opracowania przepisów dotyczących ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz stanowisko dotyczące ustalenia od 2018 r. nowych zasad wyznaczania obszarów ONW. Oprócz kwestii wskazanych w przyjętych Stanowiskach, podczas dyskusji z Podsekretarzem Stanu w MRiRW i zaproszonymi gośćmi poruszono m.in. temat stanu wypłat dopłat bezpośrednich, rolno-środowiskowych i ekologicznych oraz ilość przyjętych wniosków na rok 2017. Rozmawiano również o możliwościach przesunięcia na stałe terminów naborów wniosków o dopłaty bezpośrednie ze względu na coraz częstsze, przedłużające się prace polowe.

W dniach 27 i 28 maja 2017 roku na terenie Moto Parku w Ułężu (woj. lubelskie, pow. rycki) odbyła się wystawa rolnicza Zielone Agro Show 2017, organizowana przez Polską Izbę Maszyn i Urządzeń Rolniczych, w której Krajowa Rada Izb Rolniczych jak co roku, uczestniczyła ze swoim stoiskiem. 

Pozostałe wydarzenia z udziałem przedstawicieli KRIR:

 • 5 maja – spotkanie przygotowawcze Prezesa KRIR Pana Wiktora Szmulewicza, z Przewodniczącym Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Parlamencie Europejskim Panem dr Czesławem Siekierskim oraz dr Mirosławem Drygasem. Podczas spotkania rozmawiano na temat WPR po 2020 r. oraz o organizowanej w Brukseli Konferencji "Wspólna Europa silna Wspólną Polityką Rolną";
 • 9 maja – spotkanie sekcji „Wieś, rolnictwo” Narodowej Rady Rozwoju pt.: „Koszty energii dla małego biznesu i rolnictwa. Odnawialne źródła energii jako remedium na wzrost cen i niedobory energii na obszarach wiejskich i podmiejskich”, Pałac Prezydencki, udział: Członek Zarządu KRIR R. Nowak;
 • 10 maja – spotkanie w Ministerstwie Środowiska dotyczące przedyskutowania projektu ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych w zakresie upraw roślin GMO, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 18 maja – spotkanie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie ustawy nasiennej, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz;
 • 19 maja – Jubileusz XX-lecia Świętokrzyskiej Izby Rolniczej, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz;
 • 31 maja – konferencja organizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Opolu, pt.„Wzmacniamy polskie rolnictwo”, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz.

W tym okresie sprawozdawczym Prezes W. Szmulewicz lub przedstawiciel Zarządu KRIR uczestniczyli w posiedzeniach Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na której omawiane były następujące tematy:

 • 10 maja - informacja ministrów: Rozwoju i Finansów oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat udziału przemysłu piwowarskiego w gospodarce i jego znaczenie dla rolnictwa i handlu małoformatowego, rozpatrzenie propozycji tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2018 r., rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie problemów związanych ze sprzedażą słomy na cele energetyczne i negatywnym wpływem tego zjawiska na żyzność i urodzajność gleby, rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie przyszłości instytutów badawczych nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
 • 10 maja - informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat strat poniesionych przez producentów owoców w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych występujących w ostatnim czasie na terenie Polski, informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat realizacji ubezpieczeń rolniczych przez firmy, które przystąpiły do systemu ubezpieczeń upraw rolnych;
 • 11 maja - informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie terminu zakończenia wypłat płatności bezpośrednich za 2016 r. oraz przygotowania systemu informatycznego do wypłat płatności za 2017 r.;
 • 11 maja - informacja ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Środowiska oraz Infrastruktury i Budownictwa na temat zmiany przepisów dotyczących pozwoleń na budowę obiektów inwentarskich, zwłaszcza dla trzody i bydła;
 • 24 maja - pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin (druk nr 1323), rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu wniosku Klubu Parlamentarnego Polskie Stronnictwo Ludowe o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat systemu informatycznego obsługującego wypłaty dopłat bezpośrednich dla polskich rolników;
 • 24 maja - rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o spółdzielniach rolników (druk nr 1425);
 • 25 maja - informacja Ministrów: Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Środowiska na temat unijnych dopłat wodno-środowiskowych dla właścicieli gospodarstw rybackich, z uwzględnieniem niepokojących informacji o cofnięciu unijnego wsparcia dla rolników-hodowców karpia.

W tym okresie sprawozdawczym przedstawiciel Zarządu KRIR uczestniczył
w posiedzeniach Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na której omawiane były następujące tematy:

 • 30 maja - informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat stanu realizacji wypłat dopłat bezpośrednich, rolno-środowiskowych i ekologicznych;
 • 30 maja - rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (druk senacki nr 514, druki sejmowe nr 1481 i 1503), rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim (druk senacki nr 511, druki sejmowe nr 1404 i 1541);
 • 30 maja - rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin (druk senacki nr 512, druki sejmowe nr 1323 i 1574).

W omawianym okresie Zarząd KRIR występował w tematach dotyczących zarówno analizy aktualnych problemów w sektorze rolnym, jak i otrzymywanych do zaopiniowania projektów aktów prawnych.

8 maja Zarząd KRIR zwrócił się z wnioskiem do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi K. Jurgiela o wydłużenie terminu składania wniosków o dopłaty bezpośredniego co najmniej końca maja 2017 r.

8 maja Zarząd KRIR zwrócił się na wniosek Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi K. Jurgiela w sprawie usunięcia obowiązku podlegania ubezpieczeniu w ZUS od dnia rejestracji działalności gospodarczej dla korzystających z pomocy finansowej z operacji typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” PROW 2014-2020.

8 maja Zarząd KRIR zwrócił się na wniosek Rady ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy KRIR do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi K. Jurgiela w sprawie umożliwienia rolnikom skorzystania z premii na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej w ramach PROW 2014-2020 lub z innych działań PROW, na operacje związane z podejmowaniem lub wykonywaniem działalności w zakresie opieki dziennej nad osobami starszymi.

8 maja Zarząd KRIR zwrócił się na wniosek Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi K. Jurgiela w sprawie rozpatrzenia wniosków o przyznanie pomocy złożonych podczas naboru w 2016 r. na działanie „Modernizacja gospodarstw rolnych” z PROW 2014-2020, aby wnioski które zostały pozytywnie rozpatrzone, ale w wyniku braku środków pieniężnych nie wypłacono im pomocy, powinny być automatycznie przez ARiMR wstawiane w następnych naborach.

8 maja Zarząd KRIR zwrócił się z wnioskiem do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi K. Jurgiela w sprawie planów lokalizacji „II Parku Przemysłowego” Miasta i Gminy Międzyrzec.

9 maja Zarząd KRIR zwrócił się z wnioskiem do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi K. Jurgiela o modyfikację aplikacji e-wniosek na stronie internetowej ARiMR w celu uproszczenia i zwiększenia przejrzystości  aplikacji przez rolników.

12 maja Zarząd KRIR przekazał uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przedłużenia terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich lub płatności  niezwiązanej do tytoniu w 2017 r. wnioskując o jak najszybsze wprowadzenie przedmiotowego rozporządzenia w życie i o wydłużenie tego terminu do maksymalnie 15 czerwca 2017 r. lub przynajmniej do 31 maja 2017 r. jak wnioskowano wcześniej.

12 maja Zarząd KRIR przekazał uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego PROW na lata 2014-2020. Proponowane w projekcie rozporządzenia zmiany nie dotyczą terminu składania wniosków a przedłużenia o kolejny miesiąc terminu rozpatrywania wniosków złożonych przez rolników do ARiMR, co jest niedopuszczalne. Ponadto pula środków przeznaczonych na przedmiotowe działanie PROW jest zbyt mała, aby wszystkie złożone wnioski były zrealizowane.

15 maja Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Środowiska Jana Szyszko oraz Przewodniczącego Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego Lecha Blocha z wnioskiem o podjęcie interwencji w sprawie hamowania przez Zarząd Okręgowy PZŁ w Białymstoku sanitarnego odstrzału dzików w powiecie monieckim.

17 maja Zarząd KRIR zwrócił się na wniosek Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie opracowania statutu i regulaminu Rad Społecznych przy OT ANR.

18 maja Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi K. Jurgiela w sprawie zmiany przepisów w zakresie sankcji finansowych i karnych nakładanych na rolników – nabywców paliwa rolniczego. Skutkiem zakupu paliwa przez rolnika od nieuczciwego sprzedawcy jest zakwestionowanie prawa do odliczenia naliczonego podatku VAT, obowiązek zapłaty podatku akcyzowego i opłaty paliwowej za sprzedawcę oraz są wszczynane postępowania zmierzające do zwrotu pomocy w postaci wypłaconych dopłat do akcyzy na paliwo rolnicze za okres 6 lat.

19 maja Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Środowiska Jana Szyszko z wnioskiem o interpretację, kto powinien wypłacić rolnikom odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny, w sytuacji gdy starosta powiatu nie podpisał z żadnym kołem łowieckim umowy na dzierżawę obwodu łowieckiego, a szkody wystąpiły.

19 maja Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi K. Jurgiela na wniosek Prezydium Rady Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy KRIR o zmianę przepisów dotyczących płatności składki zdrowotnej. Obecnie rolnicy prowadzący gospodarstwo rolne oraz działy specjalne produkcji rolnej płacą podwójne składki na ubezpieczenie zdrowotne. Składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie wymierzana jest w zależności od wielkości gospodarstwa, a ponadto rolnik prowadzący dział specjalny produkcji, po zgłoszeniu przewidywanej wysokości dochodu, ma ustalaną wysokość składki zdrowotnej. Zdaniem Rady Kobiet i Rodzin przy KRIR należałoby wprowadzić dobrowolną deklarację, którą z tych składek rolnik będzie płacił, ponieważ obecnie przepisy w zakresie ubezpieczeń są krzywdzące dla rolników prowadzących działy specjalne

22 maja Zarząd KRIR przedstawił stanowisko do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jarosława Sachajko w sprawie ustawowego powołania Trójstronnej Komisji Dialogu Społecznego w Rolnictwie. Działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi K. Jurgiela dotyczące powołania gremium będącego partnerem w prowadzeniu dialogu społecznego na rzecz rozwiązywania problemów w branży rolno-spożywczej tj. Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie są wystarczające zdaniem Zarządu KRIR i nie wydaje się, że koniecznym jest, aby takie „ciało” opiniodawczo-doradcze było powoływane ustawowo.

23 maja Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi K. Jurgiela o możliwość stosowania zapraw neonikotynoidowych w rzepaku i o wyjaśnienie sytuacji ograniczenia dostępności nowozarejestrowanej zaprawy nasiennej do rzepaku przez firmę DuPont.

23 maja Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Środowiska Jana Szyszko z wnioskiem, aby przepisy Prawa łowieckiego zawierały postanowienia wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2004 r. w sprawie P 19/13, w których stwierdzono, że przepisy prawa łowieckiego nie przewidują wystarczających z punktu widzenia standardu konstytucyjnego środków umożliwiających właścicielowi nieruchomości, objętej granicami obwodu łowieckiego, ochronę jego interesów.

23 maja Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi K. Jurgiela o przygotowanie przez Główny Inspektorat Weterynarii broszury zawierającej kompleksową informację na temat sankcji grożących za dokonanie nielegalnego uboju zwierzęcia gospodarskiego, przewidzianych zarówno w aktualnie obowiązującej ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (dz. U. z 2013 r. poz. 856, z późn. zm.), jak również w oparciu o planowaną jej nowelizację.

24 maja Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Infrastruktury i Budownictwa A. Adamczyka o o podjęcie działań mających na celu wprowadzenie do systemu znaków i sygnałów drogowych tablicy ostrzegawczej o możliwości wystąpienia okresowego zagrożenia spowodowanego zanieczyszczeniem dróg poprzez nowelizację rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. nr 170, poz. 1393 z późn. zm.).

24 maja Zarząd KRIR wystąpił do Prezesa Rady Ministrów Beaty Szydło na wniosek zgłoszony przez Mazowiecką Izbę Rolniczą o podjęcie działań mających na celu dopuszczenie możliwości handlu w niedziele na rynkach hurtowych w związku z prowadzeniem prac legislacyjnych nad ustawą zakazującą handlu w niedziele.

24 maja Zarząd KRIR w związku z procedowaniem w Sejmie RP ustawy o ochronie prawnej odmian roślin i zaproponowanym w nowelizacji ustawy (druk 1323 ) wykreśleniem art. 23a, który stanowił, że „Posiadacz gruntów rolnych, z wyłączeniem posiadacza gruntów rolnych określonego w art. 23 ust. 3, albo organizacja reprezentująca posiadaczy gruntów rolnych przekazuje hodowcom albo organizacjom hodowców, na ich wniosek, pisemną informację dotyczącą wykorzystania materiału ze zbioru, o którym mowa w art. 23 ust. 2 pkt 1, jako materiału siewnego, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku” wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi K. Jurgiela o interpretację Pana Ministra, czy konsekwencją tej zmiany powinno być wykreślenie art. 25 ustawy, które nie znalazło się w nowelizacji ustawy.

25 maja Zarząd KRIR w związku z procedowaniem w Sejmie RP ustawy o ochronie prawnej odmian roślin (druk poselski 1323 ) wniósł do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jarosława Sachajko o wykreślenie artykułu 25 z dotychczasowego brzmienia ustawy.

25 maja Zarząd KRIR w związku z dyskusją na VII posiedzeniu KRIR V kadencji zwrócił się do Podsekretarza Stanu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Ryszarda Zarudzkiego o interwencję w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie uznawania przez Agencję faktur wystawionych na wykonanie usługi rolniczej jedynie ze stawką podatku VAT 8%, które składane były do wniosków o przyznania pomocy w ramach działania „Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej” w PROW 2014-2020.

26 maja Zarząd KRIR przekazał uwagi do rządowego projektu ustawy o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Wprowadzenie dobrowolnego oznakowania „wolne od GMO” przyczyni się w opinii samorządu rolniczego do utrwalenia opinii o polskiej zdrowej żywności i pomoże w budowaniu marki polskich produktów żywnościowych bez GMO.

26 maja Zarząd KRIR przekazał do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi K. Jurgiela uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zakazu obrotu materiałem siewnym odmian kukurydzy MON 810. Wprowadzenie zakazu obrotu nasionami odmian modyfikowanymi genetycznie, zdaniem samorządu rolniczego, przyczyni się do utrzymania dobrej opinii o polskiej żywności wolnej od GMO.

26 maja Zarząd KRIR przekazał uwagi do poselskiego projektu ustawy o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2017 r. Zważywszy, że emerytury rolnicze należą do najniższych w całym systemie zabezpieczenia społecznego, wejście w życie zaproponowanej ustawy będzie korzystne dla emerytowanych rolników, jednak jednorazowy charakter dodatku nie rozwiąże problemów osób pobierających najniższe świadczenia.

26 maja Zarząd KRIR przekazał do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi K. Jurgiela stanowiska KRIR przyjęte na VII posiedzeniu KRIR w dniu 22 maja 2017 r. Stanowiska dotyczyły: konieczności podjęcia działań przez Rząd RP w związku z ustaleniem nowych obszarów OSN, konieczności kompleksowego opracowania przepisów dotyczących ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, ustalenia od 2018 r. nowych zasad wyznaczania obszarów ONW.

26 maja Zarząd KRIR przekazał do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi K. Jurgiela Stanowisko Zarządu Podkarpackiej Izby Rolniczej z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie importu zbóż z Ukrainy, wnioskując o ustosunkowanie się do przedstawionych w ww. stanowisku problemów oraz o uwzględnienie poruszanych kwestii w pracach legislacyjnych resortu rolnictwa.

30 maja Zarząd KRIR w związku z procedowaniem w Senacie RP ustawy o ochronie prawnej odmian roślin (druk senacki nr 512, druki sejmowe nr 1323 i 1574) zwrócił się do Przewodniczący Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jerzego Chróścikowskiego o wykreślenie artykułu 25 z dotychczasowego brzmienia ustawy.

30 maja Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi K. Jurgiela z wnioskiem o podjęcie inicjatywy zmiany przepisów, które umożliwią rolnikom przechodzenie na wcześniejszą emeryturę w wieku 55 lat dla kobiet i 60 dla mężczyzn.

Tak jak miało to miejsce w poprzednich okresach sprawozdawczych, tak również
i w omawianym okresie kontynuowana była współpraca zagraniczna Krajowej Rady Izb Rolniczych.

2 maja 2017 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „WPR”. Sekretariat przedstawił informacje na temat aktualnej sytuacji dotyczącej Rozporządzenia Omnibus. Eksperci omówili kwestię sprawozdania Komisji Europejskiej dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wdrażania obowiązku w zakresie obszarów proekologicznych w ramach systemu płatności bezpośrednich z tytułu zazieleniania.  Sekretariat zapoznał ekspertów z odpowiedziami Copa-Cogeca na konsultacje społeczne w sprawie nowelizowania i uproszczenia WPR (wspólnej polityki rolnej). W tym zakresie Copa-Cogeca przygotowała również stanowisko w sprawie przyszłej WPR po 2020 roku, które jest składową częścią konsultacji społecznych.

3 maja 2017 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „kwestie fitosanitarne”. Eksperci dyskutowali na temat priorytetów w różnych państwach członkowskich odnośnie kwestii fitosanitarnych. Sekretariat przedstawił informacje na temat stosowania niektórych substancji aktywnych, jak również działania grupy eksperckiej do spraw małoobszarowych zastosowań. Sekretariat zwrócił szczególną uwagę na pisma które zostały wysłane do Komisji Europejskiej w celu zwrócenia uwagi na konsekwencje zakazu stosowania glifosatu oraz neonikotynoidów przez rolników w Unii Europejskiej. Odnośnie prac grupy eksperckiej Copa-Cogeca poparła jej stworzenie oraz planowane prace mające na celu długoterminowe podejście do realizacji wskazanych działań.

5 maja 2017 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca odbyło się posiedzenie grupy roboczej „bioenergia/biotechnologia”.  Eksperci omówili postęp prac nad projektem dyrektywy OZE II oraz projektem oceny emisji N2O (UFOP). Sekretariat przedstawił i omówił rolę biopaliw na rynku rolnym, w szczególności rolę białek skoncentrowanych. Tematami również podjętymi przez ekspertów w czasie grupy roboczej były kwestie dotyczące możliwości wdrażania wieloletnich upraw roślin energetycznych, jak również  informacje w sprawie skarg przeciwko cłom antydumpingowym na przywóz biodiesla i etanolu oraz nowy raport podgrupy do spraw biopaliw zaawansowanych (SGAB) w ramach Forum do spraw Zrównoważonego Transportu.

9 maja 2017 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca odbyło się posiedzenie grupy roboczej „kwestie podatkowe i prawne”. Przedmiotem dyskusji ekspertów były kwestie orzecznictwa na poziomie UE., polityka konkurencji oraz VAT.

10 maja 2017 r. w Brukseli odbyła się konferencja KRIR dotycząca Wspólnej Polityki Rolnej. Krajowa Rada Izb Rolniczych pierwsza po ogłoszeniu wstępnych wyników ankiety przez Unię Europejską rozpoczęła dyskusję na temat ważnej roli, jaką odgrywa WPR dla Europy.

11 maja 2017 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „rolnictwo ekologiczne”. Sekretariat zapoznał uczestników posiedzenia z aktualnymi informacjami na temat dyskusji odnośnie przeglądu przepisów w zakresie rolnictwa ekologicznego i kalendarza wdrażania aktów wykonawczych i delegowanych. Eksperci zostali powiadomieni o zaproszeniu do składania wniosków o odnowienie członkostwa w grupie ekspertów do spraw doradztwa technicznego w zakresie produkcji ekologicznej, ustanowione decyzją Komisji 2009/427 / WE oraz o sprawozdaniu końcowym w sprawie produkcji szklarniowej (chronione uprawy) złożonym przez grupę ekspertów do spraw produkcji ekologicznej (EGTOP). Sekretariat omówił aktualne informacje na temat realizacji planu działania założonego przez Komisję Europejską dotyczącego możliwości wspierania producentów ekologicznych w Europie. Sekretariat zapoznał ekspertów z treścią projektu pisma do Pana Onofre w sprawie zakończenia  odstępstwa dla młodego drobiu i pasz białkowych i przejścia na 100-procentowo ekologiczne  pasze dla  zwierząt z żołądkiem jednokomorowym.

11-12 maja 2017 r. w Brnie w Czechach odbyło się 65. posiedzenie izb rolniczych krajów grupy wyszehradzkiej. Posiedzenie zostało poszerzone o uczestników z Chorwacji i Słowenii. Z ramienia KRIR udział w spotkaniu wziął Członek Zarządu KRIR Robert Nowak. Spotkanie zakończyło się podpisaniem wspólengo komunikatu, który został przesłany do Komisji Europejskiej i COPA-COGECA oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela. W komunikacie stwierdzono m.in. że systematyczne rozwiązania dla zmian klimatu i ich skutków w rolnictwie powinny być przyjęte na poziomie krajowych i europejskim, Komisja Europejska powinna zająć się polityką cenową sprzedawców detalicznych oraz potwierdzili, że podpisana Deklaracja Bratysławska stanowi solidna podstawę do nadchodzących negocjacji w ramach przyszłej WPR.

18 maja 2017 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „płatności bezpośrednie i zazielenianie”. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych w zebraniu wziął udział Prezes Pomorskiej Izby Rolniczej – Zenon Bistram. Eksperci omówili kwestię przesunięcia terminu składania wniosków o pomoc w ramach systemu płatności bezpośrednich (WPR) oraz aktualnych działań odnoszących się do uproszczeń w zazielenianiu. Sekretariat Copa-Cogeca przedstawił informacje na temat sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wdrażania obowiązku w zakresie obszarów proekologicznych w ramach systemu płatności bezpośrednich z tytułu zazieleniania. W sprawozdaniu proponowane jest zakazanie stosowania środków ochrony roślin na uprawach roślin bobowatych jak również realizacji zasad wzajemnej zgodności.  Eksperci wyrazili swoje zaniepokojenie odnośnie proponowanego przez zakazu stosowania środków ochrony roślin argumentując, że bez ich stosowania rośliny bobowate nie przyniosą plonów.  Reprezentujący Krajową Radę Izb Rolniczych Prezes Pomorskiej Izby Rolniczej Zenon Bistram podkreślił, że zakaz stosowania tych środków będzie miało negatywne konsekwencje na przyszłe uprawy, uprawiane na tych polach, które będą musiały być podwójnie chronione ze względu na zwiększony poziom zachwaszczenia oraz obecność innych patogenów, które niszczą rośliny uprawne. Odnosząc się do elementów proekologicznych zwrócił uwagę na fakt, że rolnicy w ramach zazielenienia wybierają dwa elementy ze względu na skomplikowane procedury administracyjne i utrudnienia, które napotykają. Rolnicy kiedy wpisują inne elementy proekologiczne takie jak drzewa, miedze, oczka wodne – jest dużo trudniej. Zwrócił uwagę, że te elementy nadal są częścią gospodarstw, ale rolnicy ich nie deklarują, bo nie chcą kłopotów ze względu na wysoką precyzyjność informacji, których trzeba udzielić podczas składania wniosku o dopłatę. Przykładem tutaj może być średnica korony drzewa, gdzie jeśli ta wpisana w dokumencie nie odpowiada danym zarejestrowanym lub tym podczas kontroli, rolnik może zostać narażony na karę lub zmniejszenie płatności, natomiast dokładny pomiar korony drzewa przez rolnika jest niemożliwy.

 30 maja 2017 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „owce”. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych w zebraniu wziął udział Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego -  Bronisław Węglewski. Omówiono sytuację na rynku owiec i kóz zwracając przy tym szczególną uwagę na raport Komisji Europejskiej na temat sytuacji na rynku dla tego sektora jak również ten dotyczący perspektyw krótkoterminowych dla tego rynku. Eksperci kolejno przedstawili dane rynkowe porównując je z informacjami zawartymi w prezentacjach Komisji Europejskiej. Sekretariat zapoznał uczestników z działaniami promocyjnymi dla unijnego sektora rolnictwa.  Eksperci omówili kwestię WPR w przyszłej perspektywie po roku 2020. Sekretariat przedstawił wspólne stanowisko w tej sprawie. Zostało ono przygotowane po konsultacji ze wszystkimi organizacjami członkowskimi przy jednoczesnym uwzględnieniu opinii ekspertów z grup roboczych: „WPR”,  „rozwój obszarów wiejskich” i „zarządzanie ryzykiem”. Wspólne stanowisko zostało przyjęte podczas ostatniego posiedzenia Prezydiów Copa-Cogeca, które odbyło się w kwietniu bieżącego roku. 

W omawianym okresie sprawozdawczym Biuro Zarządu KRIR otrzymało do zaopiniowania 17 projektów aktów prawnych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com