W dniach 24-25 kwietnia 2017 r. w Olsztynie odbyło się coroczne już trzecie spotkanie Zarządów, Dyrektorów i Księgowych Wojewódzkich Izb Rolniczych. Gościem spotkania był Sekretarz Stanu w MRiRW Zbigniew Babalski. W pierwszym dniu spotkania rozmawiano na temat przepisów ustanawiających Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, omówiono stan zagospodarowania gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i planowane zmiany ustaw o ustroju rolnym i gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, a także przedstawiono zmiany obszarów OSN i wymogi dla rolnictwa z tym związane. Tematy te omówił Sekretarz Stanu w MRiRW Zbigniew Babalski, który pełni funkcję Pełnomocnika do spraw utworzenia Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Przedstawiciele Zarządów aktywnie uczestniczyli w spotkaniu przedstawiając wiele problemów dotyczących rolnictwa. W trakcie spotkania poruszono również temat odszkodowań łowieckich. Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz poinformował o propozycji Ministerstwa Środowiska w zakresie podpisania porozumienia w sprawie ustanowienia nowego prawa łowieckiego toczącymi się pomiędzy Polskim Związkiem Łowieckim, Krajową Radą Izb Rolniczych i Lasami Państwowymi, które zdaniem Ministerstwa Środowiska pomoże wypracować skuteczne rozwiązania w zakresie szacowania szkód łowieckich. Uczestnicy podkreślali, że największą potrzebą jest właściwa wycena szkód i wypłata odszkodowań.

Pozostałe wydarzenia z udziałem przedstawicieli KRIR:

 • 4 kwietnia – posiedzenie Zespołu ds. ubezpieczeń w rolnictwie, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz;
 • 5 kwietnia – posiedzenie Zespołu Ministra Środowiska do spraw opracowania ustawy dotyczącej szkód łowieckich, udział: Wiceprezes KRIR M. Borowski;
 • 6 kwietnia – spotkanie zorganizowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w celu przedyskutowania wyników delimitacji ONW wg nowych zasad, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz;
 • 12 kwietnia – konferencja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela pt. „Wzmacniamy polskie rolnictwo”, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz;
 • 12 kwietnia – spotkanie Zarządu Stowarzyszenia Dzierżawców i Właścicieli Rolnych z RP z Sekretarzem Stanu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zbigniewem Babalskim, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 12 kwietnia – ogólnopolska konferencja naukowa dotycząca umowy CETA na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, udział: Członek Zarządu KRIR Robert Nowak;
 • 20 kwietnia – spotkanie w MRiRW dotyczące kwestii ewentualnego przesunięcia terminu kontroli dywersyfikacji upraw w ramach zazielenienia płatności bezpośrednich, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 20 kwietnia – posiedzenie Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz;
 • 20 kwietnia – posiedzenie Rady Społecznej przy Prezesie Agencji Nieruchomości Rolnych, udział: Członek Zarządu KRIR Julian Sierpiński;
 • 26 kwietnia – posiedzenie Krajowego Komitetu ds. Systemu Zbierania i Wykorzstywania Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych, udział: Wiceprezes KRIR Mirosław Borowski;
 • 27 kwietnia – posiedzenie Zespołu Ministra Środowiska ds. opracowania ustawy dotyczącej szkód łowieckich, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz;

W tym okresie sprawozdawczym przedstawiciele Zarządu KRIR uczestniczyli
w posiedzeniach Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na której omawiane były następujące tematy:

 • 5 kwietnia - pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o używaniu siedlisk w celu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej;
 • 5 kwietnia - dyskusja na temat porządku dziennego posiedzenia Komisji zwołanego w celu przeprowadzenia pierwszego czytania poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego;
 • 5 kwietnia - pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020;
 • 6 kwietnia - informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat analizy porównawczej funkcjonowania spółdzielczości rolniczej w Danii, Francji i Holandii;
 • 6 kwietnia - informacja ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Infrastruktury i Budownictwa na temat zadań związanych z poprawą infrastruktury drogowej i wodno-kanalizacyjnej na terenach wiejskich;
 • 20 kwietnia - pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (druk nr 1308), Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (druk nr 1429;
 • 20 kwietnia - pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej;
 • 21 kwietnia - rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw, udział: Prezes Zarządu KRIR W. Szmulewicz;

W tym okresie sprawozdawczym przedstawiciele Zarządu KRIR uczestniczyli
w posiedzeniach Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na której omawiane były następujące tematy:

 • 19 kwietnia - informacja Agencji Rynku Rolnego dotycząca prognozy sytuacji na podstawowych rynkach rolnych;
 • 25 kwietnia - informacja na temat wsparcia dla rolnictwa ekologicznego w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, stan prac nad zmianą rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie rodzajów nieprawidłowości lub naruszeń przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego i minimalnych środków, jakie jednostki certyfikujące są obowiązane zastosować w przypadku stwierdzenia wystąpienia tych nieprawidłowości lub naruszeń w ramach kontroli w rolnictwie ekologicznym;
 • 25 kwietnia - rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;

W omawianym okresie Zarząd KRIR występował w tematach dotyczących zarówno analizy aktualnych problemów w sektorze rolnym, jak i otrzymywanych do zaopiniowania projektów aktów prawnych.

4 kwietnia Zarząd KRIR zwrócił się do Przewodniczących Klubów Poselskich Sejmu RP w sprawie prac na projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne, wyrażając niepokój samorządu rolniczego w sprawie możliwości pogorszenia dostępu rolników do leków na obszarach wiejskich oraz wzrostu ich cen.

10 kwietnia Zarząd KRIR realizując wniosek z VII posiedzenia KRIR z dnia 9 marca 2017 r. zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela z wnioskiem o umożliwienie zwrotu kosztów podróży dla delegatów izb rolniczych związanych z uczestnictwem w pracach Komisji przetargowej na nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

10 kwietnia Zarząd KRIR realizując wniosek z VII posiedzenia KRIR z dnia 9 marca 2017 r. zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela z wnioskiem o opracowanie jednolitego wzoru umowy kupna-sprzedaży produktów rolno-spożywczych w związku z wdrożeniem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 oraz przeanalizowania czy wdrożone przepisy powinny dotyczyć każdej ilości produktów sprzedawanych przez rolników i wprowadzenia odpowiedniej zmiany przepisów.

10 kwietnia Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela w sprawie prac Zespołu ds. ubezpieczeń rolniczych. Ostatnie dyskusje i podejmowane ad hoc działania wskazują, iż prace zespołu koncentrują się wyłącznie na ulepszeniu warunków funkcjonowania samych ubezpieczeń i ewentualnym spopularyzowaniu tych produktów, które rolnicy już wykorzystują i to nie do końca na zadowalającym poziomie. Dlatego Zarząd KRIR zawnioskował do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zlecenie zewnętrznego opracowania szczegółowych założeń do stworzenia Narodowego Standardu Zarządzania Ryzykiem w Rolnictwie (NSZRR).

11 kwietnia Zarząd KRIR realizując wniosek z VII posiedzenia KRIR z dnia 9 marca 2017 r. zwrócił się do Prezesa Rady Ministrów Beaty Szydło o pilne podjęcie działań, które doprowadzą do wprowadzenia w życie zmiany ustawy Prawo Łowieckie. W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2014 roku wygasły ważne zapisy ustawy Prawo Łowieckie. W związku z powyższym konieczne jest jak najszybsze wprowadzenie przepisów ustawy dotyczących poszanowania własności ziemi rolników, wpływu środowiska rolniczego na tworzenie obwodów, w tym wypowiadania umów dzierżaw kołom łowieckim na wniosek rolników.

11 kwietnia Zarząd KRIR realizując wniosek z VII posiedzenia KRIR z dnia 9 marca 2017 r. zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela z wnioskiem o ujednolicenie powierzchni działek i zaprzestanie wprowadzania zmian wynikających z pomiarów lotniczych lub innych przyczyn administracyjnych, niezależnych od rolników.

11 kwietna Zarząd KRIR przekazał uwagi do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. W ocenie samorządu rolniczego proponowana zmiana, może powodować dysproporcje w cenach gruntów oraz dostępności terenów pod inwestycje, co może w większym stopniu marginalizować gminy wiejskie położone poza granicami administracyjnymi miast.

11 kwietnia Zarząd KRIR przekazał do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela wniosek Małopolskiej Izby Rolniczej w sprawie pomocy dla hodowców owiec, którzy nie sprzedali jagniąt.

11 kwietnia Zarząd KRIR realizując wniosek z VII posiedzenia KRIR z dnia 9 marca 2017 r. zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela z wnioskiem o zorganizowanie ogólnokrajowego spotkania producentów ziemniaka w sprawie badań fitosanitarnych ziemniaków wysyłanych na eksport.

11 kwietnia Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela z wnioskiem o poparcie wniosków Irlandii i Austrii o utrzymaniu dotychczasowych kryteriów wyznaczania obszarów ONW do końca perspektywy 2020 r. na forum Komisji Rady Europejskiej Rolnictwa i Rozwoju Wsi, bez konieczności ich zmian.

11 kwietnia Zarząd KRIR realizując wniosek z VII posiedzenia KRIR z dnia 9 marca 2017 r. zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela z wnioskiem o doprecyzowanie protokołu po kontroli beneficjentów ubiegających się o płatności obszarowe. W raporcie z kontroli stwierdzone uchybienia są podane w formie kodów, które nie wyjaśniają szczegółowo wykrytych błędów oraz brak jest informacji czy wykryte uchybienia mają wpływ na wielkość płatności.

18 kwietnia Zarząd KRIR przekazał wniosek z Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej w Łosicach do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela w sprawie odstrzału sanitarnego dzików do poziomu 0,01 osobnika/km2.

18 kwietnia Zarząd KRIR zwrócił się do Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego, Wicemarszałka Senatu Grzegorza Czeleja, Przewodniczącego Komisji Zdrowia Waldemara Kraska oraz Przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Andrzeja Stanisławka z wnioskiem o odrzucenie ustawy o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne. W ocenie samorządu rolniczego zaproponowane w projekcie zapisy wpłyną negatywnie na dostęp i ceny leków dla mieszkańców wsi i obszarów wiejskich.

18 kwietnia Zarząd KRIR na wniosek Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela z wnioskiem o zorganizowanie spotkania ze Stowarzyszeniem Gospodarstw Rodzinnych Poszkodowanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych w celu przeprowadzenia działań naprawczych w działalności ANR w zakresie obrotu gruntami z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

18 kwietnia Zarząd KRIR realizując wniosek z VII posiedzenia KRIR z dnia 9 marca 2017 r. zwrócił się do Prezes Rady Ministrów Beaty Szydło z wnioskiem o utrzymanie na dotychczasowym poziomie rekompensat wodno-środowiskowych dla hodowców ryb karpiowatych oraz o ustanowienie nadzoru nad wdrażaniem programów dla rybaków śródlądowych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

19 kwietnia Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela z wnioskiem o współpracę w sprawie wypracowania kryteriów do oceny, czy wapnowanie gleb w danym przypadku jest zabiegiem agrotechnicznym czy też służącym ochronie środowiska.

19 kwietnia Zarząd KRIR na wniosek Małopolskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła z wnioskiem o podjęcie działań mających na celu ujednolicenie przepisów dotyczących badań wody pitnej wykorzystywanej w gospodarstwie. W swoim piśmie Zarząd  stwierdził, iż niezasadnym wydaje się żądanie przez instytucje kontrolujące, dodatkowych badań wody, od producentów żywności korzystających z wody pochodzącej ze zbiorników zbiorczych lub z sieci wodociągowej i posiadają aktualne wyniki badań wody.

21 kwietnia Zarząd KRIR zwrócił się do Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Finansów Mateusza Morawieckiego w sprawie interpretacji przepisów ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Dla samorządu rolniczego nie było jasne czy prowadzenie działalności rolniczej przez rolników wpisuje się w definicję ww. ustawy, tzn. czy rolnicy są zobowiązani i w jakim zakresie do wypełniania jej przepisów.

21 kwietnia Zarząd KRIR przekazał uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz zmianie niektórych innych ustaw. Zdaniem samorządu rolniczego powinno się opracować jednolity urzędowy wzór umowy kupna-sprzedaży płodów rolnych do pierwszego nabywcy, co może znacznie ułatwić rolnikom wywiązanie się z obowiązku zawarcia pisemnej umowy, który ciąży zarówno na nabywcy jak i na dostawcy produktów rolnych. Dodatkowo samorząd rolniczy zwrócił uwagę, że należy przeanalizować kwestię dotyczącą zawierania umów i zweryfikować, czy powinny dotyczyć każdej ilości produktów rolnych sprzedanych przez rolnika.

21 kwietnia Zarząd KRIR przekazał do Ministra Infrastruktury i Budownictwa Andrzeja Adamczyka wniosek Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w sprawie zmiany przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym w zakresie zwiększenia dopuszczalnej prędkości ciągników rolniczych do 50 km/h.

25 kwietnia Zarząd KRIR popierając wniosek Izby Rolniczej w Opolu zwrócił się do Ministra Środowiska Jana Szyszko o pilne wydanie szczegółowej interpretacji przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych (Dz.U. 2010 nr 45 poz. 272), ponieważ w związku z niejasnymi przepisami rozporządzenia rolnicy aktualnie otrzymują znacznie pomniejszone odszkodowania, nieadekwatne do poniesionych strat, co utrudnia wznowienie produkcji na zniszczonych polach.

25 kwietnia Zarząd KRIR, biorąc pod uwagę niepokojące informacje napływające od rolników z całego kraju, poinformował Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela o braku możliwości podpisywania polis ubezpieczeniowych z towarzystwami ubezpieczeniowymi, zwracając się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o pilną interwencję w tej sprawie.

25 kwietnia Zarząd KRIR popierając wniosek Małopolskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Dariusza Golca o podjęcie działań mających na celu wprowadzenie konieczności dokonywania względnie szczegółowych opisów przelewów bankowych, przy których przekazywane są środki finansowe za przyznane rolnikom dopłaty.

26 kwietnia Zarząd KRIR realizując wniosek Rady ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy KRIR zwrócił się do Kierownika Redakcji Audycji Rolnych Telewizji Polskiej S.A. Roberta Głowackiego w sprawie poruszenia w programach przygotowywanych w redakcji tematów dotyczących uprawnień przysługujących właścicielom budynków znajdujących się na działkach siedliskowych, gdzie grunty zostały oddane na Skarb Państwa za emeryturę z KRUS przekazania przez gminę budynków na własność, ponieważ wiele osób nie ma świadomości o istniejących możliwościach zwrotu gruntów.

26 kwietnia Zarząd KRIR realizując wniosek Rady ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela o rozpowszechnienie informacji o ww. uprawnieniach użytkowników siedlisk.

27 kwietnia Zarząd KRIR realizując wniosek Prezydium Rady ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela o zorganizowanie spotkania z Ministrem i przedstawicielami Rady ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy KRIR.

27 kwietnia Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela w sprawie wprowadzenia przez ARiMR nowej linii kredytu preferencyjnego ZC, która miała umożliwić skorzystanie z pomocy Państwa gospodarstwom rolnym, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (w związku ze spadkami cen spowodowanym embargiem na produkty żywnościowe przez Rosję). Gospodarstwa rolne zajmujące się produkcją mleka i trzody chlewnej często nie mogą skorzystać z tej linii kredytu. W myśl regulacji w/w linii rolnik, którego przychody są niewystarczające na sfinansowanie zobowiązań cywilnoprawnych i uzyskuje obniżone przychody z powodu spadku cen sprzedaży mleka i trzody chlewnej, co powinno być udowodnione fakturami sprzedaży, może udać się do Banku współpracującego z ARiMR w celu uzyskania kredytu z linii ZC. Jednakże, rolnicy, którzy mają problemy z bieżącą płynności finansową, często niestety z powodu problemów z bieżącą płatnością faktur są wpisani do BIK (jako dłużnicy) – nie mogą skorzystać z linii ZC, co związane jest z bardzo trudną sytuacją w gospodarstwie, drastycznym załamaniem cen skupu mleka i bardzo słabą ceną skupu wieprzowiny, dodatkowo w powyższym czasie trzeba było regulować karę za przekroczenie kwot mlecznych. Samorząd rolniczy podkreślił konieczność zmian tych przepisów, bo w obecnym zakresie rolnicy nie mogą z nich skorzystać.

28 kwietnia Zarząd KRIR realizując wniosek Prezydium Rady ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy KRIR zwrócił się do Ministra Środowiska Jana Szyszko o zorganizowanie spotkania z Ministrem i Rady ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy KRIR.

28 kwietnia Zarząd KRIR realizując wniosek Rady ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela o uproszczenie przepisów dotyczących uprawy maku niskomorfinowego „na własne potrzeby” w gospodarstwie rolnym.

28 kwietnia Zarząd KRIR w związku z informacją ze Świętokrzyskiej Izby Rolniczej o bardzo wysokim poziomie strat spowodowanych przez przymrozki w sadach (od 30% do 100%) zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela o podjęcie decyzji o uruchomieniu środków finansowych na pomoc dla gospodarstw dotkniętych klęską przymrozków w formie pomocy de minimis liczonej od hektara uprawy zniszczonej przez mróz.

Tak jak miało to miejsce w poprzednich okresach sprawozdawczych, tak również
i w omawianym okresie kontynuowana była współpraca zagraniczna Krajowej Rady Izb Rolniczych.

4 kwietnia 2017 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „tytoń”. Eksperci omówili sytuację na rynku europejskim zwracając szczególną uwagę na produkcję, import/eksport, ceny oraz koszty produkcji tytoniu. Eksperci zapoznali się również z najnowszymi informacjami na temat wyników COP7 z New Delhi na temat ramowej konwencji WHO o ograniczeniu użycia tytoniu.

5 kwietnia 2017 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „wołowina”. Eksperci dokonali przeglądu sytuacji rynkowej na podstawie danych pochodzących z Komisji Europejskiej. Przeprowadzono również dyskusję na temat środków wsparcia sektora wołowiny w ramach nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej w tym również na temat pakietu lipcowego. Następnie eksperci dyskutowali nad kwestię przyszłości WPR omawiając szczególną sytuację sektora wołowiny w tym kontekście oraz poruszono temat LULUCF. Eksperci  omówili również pilotażowy projekt dotyczący transportu zwierząt co w konsekwencji ma posłużyć do przyjęcia projektu wytycznych do tzw. dobrych praktyk transportu zwierząt.

5 kwietnia 2017 roku w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej ad hoc „WPR”. Celem posiedzenia było przedyskutowanie i przyjęcie stanowiska Copa-Cogeca odnośnie przyszłej WPR.

6 kwietnia 2017 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie POCC-CCC. Omówiono kwestię LULUCF i działania, które są prowadzone przez instytucje europejskie oraz organizacje ekologiczne zaangażowane w ten temat. Sekretariat Copa-Cogeca  zaprezentował projekt stanowiska Copa-Cogeca odnośnie przyszłości polityki rozwoju obszarów wiejskich. Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych W. Szmulewicz przedstawił swoje uwagi w tym temacie. Propozycje przedstawione przez KRIR mają zostać uwzględnione w stanowisku Copa-Cogeca i przyjęte podczas posiedzenia POCC-CCC.

7 kwietnia 2017 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyła się konferencja pod tytułem ”włączenie rolników z całego świata do łańcucha dostaw wartości”. Celem wydarzenia było przybliżenie nowych technologii i ich możliwości dla rolników i produkcji rolnej.

25 kwietnia 2017 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „bydło reprodukcyjne”. Tematy omawiane podczas posiedzenia to: kwestia nowych technik hodowli, zdrowie zwierząt, transport zwierząt oraz legislacja zootechniczna.

27 i 28 kwietnia 2017 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli obyły się Prezydia Copa-Cogeca. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych w zebraniu wzięli udział Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz, Wiceprezes KRIR Mirosław Borowski jak również delegat do KRIR z Opolskiej Izby Rolniczej Zygmunt Gacek. Podczas posiedzenia przyjęto m.in. stanowisko Copa-Cogeca w sprawie przyszłej WPR oraz kwestię wstępnego sprawozdania Copa-Cogeca w sprawie skutków wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej.

W omawianym okresie sprawozdawczym Biuro Zarządu KRIR otrzymało do zaopiniowania 8 projektów aktów prawnych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com