1 marca 2017 r. w Ministerstwie Środowiska odbyło się spotkanie Podsekretarza Stanu  Andrzeja Koniecznego (Pełnomocnika Ministra do spraw Puszczy Białowieskiej) z Prezesami Wojewódzkich Izb Rolniczych. Dyskutowano m.in. na temat dzierżawy obwodów łowieckich – izby rolnicze wydają opinie dotyczące dzierżaw obwodów przez koła łowieckie w związku ze zbliżającym się terminem wygaśnięcia dotychczasowych 10-letnich umów dzierżawy obwodów łowieckich i koniecznością podpisania nowych umów. W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego i trwającymi w Sejmie pracami nad nowelizacją ustawy Prawo łowieckie według samorządu rolniczego nie ma możliwości, aby zmienić obecnie granice obwodów łowieckich.

1 marca 2017 r. odbyła się kolejna sesja „Wszechnicy Łowieckiej” w Instytucie Badawczym Leśnictwa pt.: „Co dalej z łowiectwem w Polsce?”, w której udział wziął Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz. Sesja ta poświęcona była w dużej części problemom na styku rolnictwa i łowiectwa oraz identyfikacji najistotniejszych problemów związanych z łowiectwem w Polsce. Ponadto, dyskutowano jak polityka wpływa na łowiectwo i rolnictwo oraz czy myśliwi mogą pomóc w rozwiązaniu problemu afrykańskiego pomoru świń.

9 marca 2017 r. w Parzniewie odbyło się VII Posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych V kadencji. Gośćmi Posiedzenia był Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel, p.o. Zastępcy Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Arkadiusz Szymoniuk, Dyrektor Departamentu Analiz i Sprawozdawczości ARiMR Małgorzata Sztoldman, Dyrektor Zespołu Gospodarowania Zasobem ANR Anna Zając-Plezia oraz Zastępca Redaktora Naczelnego miesięcznika Top Agrar dr Piotr Łuczak. W trakcie obrad przyjęto stanowisko dotyczące priorytetów Krajowej Rady Izb Rolniczych odnośnie Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 r. oraz stanowisko w sprawie działań Agencji Nieruchomości Rolnych w zakresie obrotu gruntami i funkcjonowania Rad Społecznych przy ANR. Oprócz kwestii wskazanych w przyjętych Stanowiskach, podczas dyskusji z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi i zaproszonymi gośćmi poruszono m.in. problemy związane z koniecznością zawierania umów na dostarczanie produktów rolnych, przedłużania dzierżaw obwodów dla kół łowieckich, działań związanych z wystąpieniem w Polsce wirusa ptasiej grypy, błędów w otrzymywanych przez rolników wnioskach o płatności bezpośrednie oraz procedury nabywania uprawnień w zakresie uboju na użytek własny.

W dniach 9-10 marca 2017 r. w Krakowie odbyła się kolejna konferencja Rady ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy KRIR zorganizowana przez Małopolską Izbę Rolniczą pt. „Aktualna rola kobiet w środowisku wiejskim w UE w kontekście obecnej sytuacji ekonomicznej i problemów społecznych w Europie”, w konferencji uczestniczył Członek Zarządu KRIR – Stanisław Bartman. Uroczystego otwarcia dokonał Prezes Małopolskiej Izby Rolniczej – Ryszard Czaicki wraz z Wicemarszałkiem Województwa Małopolskiego Wojciechem Kozakiem oraz I Wicewojewodą Małopolskim – Józefem Gawronem. W trakcie dyskusji uczestniczki konferencji zwracały na wiele problemów, z którymi rolnicy zmuszeni są borykać m.in. brak nowelizacji ustawy Prawo łowieckie, kwestia przetrzymywania drobiu w małych gospodarstwach związane z ptasią grypą, czy działek rolnych pozostawionych do dożywotniego użytkowania z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa w zamian za świadczenia emerytalno-rentowe.

W dniach 17-19 marca 2017 r. w Kielcach odbyły się XXIII Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH. W 11 halach Targów Kielce na 63 000 metrów kwadratowych zgromadzono ponad 700 firm z 17 krajów świata, najbardziej utytułowane ciągniki, i tysiące maszyn rolniczych. Na Targach stoisko miała także Krajowa Rada Izb Rolniczych. W dniu 17 marca 2017 r. w uroczystym otwarciu Targów, którego dokonał Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel, udział wziął Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz, Wiceprezes KRIR Mirosław Borowski oraz Członek Zarządu KRIR Robert Nowak. Prezes KRIR, wraz z przedstawicielami Lubelskiej Izby Rolniczej, wziął udział w spotkaniu z delegacją z Ukrainy, które dotyczyło współpracy przy organizacji przez Targi Kielce Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej EuroAgro we Lwowie. Członek Zarządu KRIR Robert Nowak wziął udział w 35 Finale Olimpiady Młodych Producentów Rolnych organizowanej przez Związek Młodzieży Wiejskich oraz wręczył ufundowane przez samorząd rolniczy nagrody dla dziesiątki finalistów. Prezes KRIR wziął także udział w organizowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Urzędem Wojewódzkim Woj. Świętokrzyskiego konferencji „Wzmacniamy Polskie Rolnictwo”. Minister Krzysztof Jurgiel podczas konferencji podsumował ostatnie miesiące pracy resortu rolnictwa oraz przedstawił plan działań na rok 2017. Zaprezentowano również założenia polityki rolnej Rządu RP w obszarze rolnictwa. Prezes KRIR omówił współpracę samorządu rolniczego z resortem rolnictwa oraz rolę i zadania izb rolniczych. Podczas uroczystej gali wręczenia nagród Targów, Prezes KRIR oraz Wiceprezes KRIR wręczyli puchar Prezesa KRIR dla Agencji Rynku Rolnego, który odebrał Zastępca Prezesa ARR Jarosław Ołowski za wieloletnie działania na rzecz rolników, w tym stabilizacji rynków rolnych oraz promocji polskich produktów rolnych.

W dniu 21 marca 2017 r. odbyło się spotkanie Prezesów Wojewódzkich Izb Rolniczych z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofem Jurgielem, Sekretarzem Stanu w MRiRW Zbigniewem Babalskim, Prezesem Agencji Nieruchomości Rolnych Waldemarem Humięckim oraz Zastępcą Dyrektora Departamentu Gospodarki Ziemią w MRiRW Zbigniewem Abramowiczem. Celem spotkania była dyskusja nad nowelizacją ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz nowelizacji ustawy o izbach rolniczych. Prezesi Wojewódzkich Izb Rolniczych stwierdzili, że obowiązujące przepisy należy zmienić w celu lepszego wykorzystania nieruchomości rolnych Skarbu Państwa. Główne zastrzeżenia pojawiają się w obszarze funkcjonowania Rad Społecznych przy dyrektorach Oddziałów Terenowych ANR. W dalszej części spotkania Prezesi Wojewódzkich Izb Rolniczych dyskutowali na temat nowelizacji ustawy o izbach rolniczych. Samorząd rolniczy zgłosił gotowość pogłębienia współpracy z MRiRW przy okazji powstania Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

22 marca 2017 r. odbyło się spotkanie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska Andrzeja Koniecznego z przedstawicielami Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz Prezesów Wojewódzkich Izb Rolniczych. Podczas spotkania Ministerstwo Środowiska poinformowało o stanie prac nad nowelizacją ustawy Prawo łowieckie oraz podjętych przez Polski Związek Łowiecki działań nadzorczo- kontrolnych wobec działalności niektórych kół łowieckich. Przedstawiciele Izb Rolniczych zaznaczyli konieczność jak najszybszego wprowadzenia przepisów ustawy Prawo łowieckie, która uzyskała pozytywną opinię samorządu rolniczego. Podkreślono konieczność zliczenia przez Polski Związek Łowiecki stanu zwierzyny oraz dokonywania niezależnej oceny szkód łowieckich. Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz podkreślił konieczność powstania Funduszu Odszkodowawczego i zapewnienia odpowiednich środków finansowych z budżetu państwa.

Pozostałe wydarzenia z udziałem przedstawicieli KRIR:

 • 3 marca – posiedzenie Zespołu ds. ubezpieczeń w rolnictwie, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz;
 • 7 marca – posiedzenie kapituły konkursu „Wójt roku 2016”, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz;
 • 7 marca – debata nt. „Jak efektywnie produkować na wolnym rynku” z cyklu konferencji „Nowoczesna produkcja mleka”, udział: Wiceprezes KRIR M. Borowski;
 • 11 marca - Międzynarodowa Konferencja Rolnicza w Jasionce k. Rzeszowa, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz;
 • 13 marca – Walne Zgromadzenie Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz;
 • 13 marca – Kongres Eksporterów Przemysłu Rolno-Spożywczego w gmachu MRiRW;
 • 16 marca – posiedzenie Zespołu ds. ubezpieczeń w rolnictwie, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz;
 • 20 marca – konferencja pt. „Obrót ziemią rolną w praktyce” w Olsztynie, udział: Wiceprezes KRIR M. Borowski;                                                                                                                                                                                                                                                             

W tym okresie sprawozdawczym przedstawiciele Zarządu KRIR uczestniczyli
w posiedzeniach Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na której omawiane były następujące tematy:

 • 9 marca - rozpatrzenie rządowego dokumentu - Sprawozdanie o pomocy publicznej udzielanej w sektorze rolnictwa lub rybołówstwa w Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r., udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 9 marca - informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odnośnie uregulowań prawnych w zakresie zatrudniania pracowników sezonowych w rolnictwie: - kierunki i propozycje zmian, - regulacje prawne w zakresie zatrudniania pracowników sezonowych w innych państwach (Niemcy, Francja, Wielka Brytania). Informacja Ministra Energii o usytuowaniu linii elektroenergetycznej 2x400 kV Bydgoszcz Zachód. Udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 22 marca -  informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat przyszłości hodowli i chowu bydła mlecznego w Polsce, informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat perspektyw rozwoju hodowli i chowu bydła mlecznego dla polskich rolników z uwzględnieniem czynników wpływających na konkurencyjność (rozdrobnienie produkcji, genetyka, technologia chowu, cykle koniunkturalne, poziom organizacji produkcji, czynniki zewnętrzne i wewnętrzne wpływające na konkurencyjność, rasy zachowawcze). Udział: Wiceprezes Zarządu KRIR Mirosław Borowski;
 • 22 marca - informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat przyszłości hodowli i chowu bydła mięsnego w Polsce, informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat perspektyw rozwoju hodowli i chowu bydła mięsnego dla polskich rolników z uwzględnieniem czynników wpływających na konkurencyjność (rozdrobnienie produkcji, genetyka, technologia chowu, cykle koniunkturalne, poziom organizacji produkcji, czynniki zewnętrzne i wewnętrzne wpływające na konkurencyjność, rasy zachowawcze). Udział: Wiceprezes Zarządu KRIR Mirosław Borowski;
 • 22 marca - informacja ministrów: Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat przyszłości instytutów badawczych nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z oceną ich pracy oraz sposobu finansowania i funkcjonowania. Udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 23 marca - informacja ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Sprawiedliwości na temat egzekucji komorniczych gospodarstw rolnych i grup producenckich oraz prób rozwiązania powyższego problemu, z uwzględnieniem propozycji rozwiązań umożliwiających restrukturyzację zadłużenia, sfinansowania zobowiązań cywilnoprawnych oraz koncepcji rozwiązań prawnych gwarantujących otrzymanie zapłaty za sprzedany towar. Udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;

W omawianym okresie Zarząd KRIR występował w tematach dotyczących zarówno analizy aktualnych problemów w sektorze rolnym, jak i otrzymywanych do zaopiniowania projektów aktów prawnych.

3 marca Zarząd KRIR wystąpił do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z wnioskiem o utrzymanie na dotychczasowym poziomie rekompensat wodno-środowiskowych dla hodowców ryb karpiowatych.

3 marca Zarząd KRIR wyraził pozytywną opinię do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru znaku graficznego zawierającego informację „Produkt polski”.

6 marca Zarząd KRIR przekazał uwagi do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Według samorządu rolniczego zaproponowane w projekcie ustawy przepisy mogą wpłynąć niekorzystnie na trwałą poprawę struktury obszarowej gospodarstw rodzinnych.

6 marca Zarząd KRIR wystąpił do Dyrektora Departamentu Rynków Rolnych w MRiRW Waldemara Sochaczewskiego w sprawie wyjaśnienia rozbieżności cen podawanych przez MRiRW w a płaconymi cenami przez zakłady drobiarskie.

8 marca Zarząd KRIR przekazał do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela pismo Europejskiego Stowarzyszenia Cocereal w sprawie przyznania dla Ukrainy kontyngentów na zboże, w którym ww. stowarzyszenie popiera zwiększenie kwot  kontyngentów. Zarząd KRIR zwrócił się z wnioskiem do Pana Ministra o zablokowanie tej inicjatywy na forum UE i przedstawienie stanowiska resortu rolnictwa w tej sprawie.

9 marca Zarząd KRIR zwrócił się Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela o zabranie stanowczego głosu podczas spotkania Stałego Komitetu Komisji Europejskiej ds. Roślin, Żywności i Pasz, które odbyło się 22-23 marca 2017 r. w zakresie niezawieszonych trzech neonikotynoidów (imidachloprydu, chlotinaidyny i tiametoksamu).

13 marca Zarząd KRIR popierając wniosek Podkarpackiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  Krzysztofa Jurgiela o interpretację prawną kwestii nałożenia przez przepisy  ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw na nabywcę nieruchomości rolnej obowiązeku prowadzenia gospodarstwa rolnego, w skład którego wchodzi nabyta nieruchomość rolna, przez okres co najmniej 10 lat od dnia nabycia tej nieruchomości, a w przypadku osoby fizycznej należy prowadzić nabyty grunt w gospodarstwie osobiście. Powyższy zapis może spowodować, że kobieta mająca obecnie np. 53 lata nie będzie mogła przejść na emeryturę w ustawowym wieku 60 lat ponieważ będzie zmuszona do dalszego prowadzenia gospodarstwa. Zarząd KRIR zawnioskował więc o stosowną zmianę przepisów.

13 marca Zarząd KRIR popierając wniosek Mazowieckiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie zmiany ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników ( t.j. Dz. U. 2016 r. poz.. 277, 2043),
 tak aby rozwiązać problemy i niejasności związane z zawieraniem ze zstępnymi wieloletnich umów na dzierżawę gospodarstwa aby spełnić warunki do przejścia
na emeryturę w KRUS.

13 marca Zarząd KRIR wraz z Polską Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka oraz Polską Izbą Mleka wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela, aby zaapelować na forum Komisji Europejskiej o nie wypuszczanie na rynek zapasów odtłuszczonego mleka w proszku, w momencie zbliżającego się szczytowego momentu produkcji mleka.

14 marca Zarząd KRIR wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela w sprawie pisma ANR skierowanego do Dolnośląskiej Izby Rolniczej wzywającego do złożenia wyjaśnień, przedstawienia informacji i stosownych dokumentów w tym określenia, czy wskazany w piśmie ANR nabywca nieruchomości rolnej jest członkiem izby rolniczej i wydania przez izbę rolniczą rękojmi należytego prowadzenia gospodarstw rolnego przez członka izby. Zarząd KRIR poinformował, że wezwanie przez ANR nie ma podstaw prawnych.

14 marca Zarząd KRIR przekazał uwagi do poselskiego projektu ustawy o Polskim Instytucie Żywności. Samorząd rolniczy uważa, że ww. projekt utworzenia Polskiego Instytutu Żywności nie tworzy dobrej i efektywnej alternatywy dla aktualnie istniejącej struktury i zakresów merytorycznych instytutów badawczych nadzorowanych przez MRiRW.

14 marca Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Infrastruktury i Budownictwa Andrzeja Adamczyka z poparciem Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego w zakresie wprowadzenia 5 letniego okresu przejściowego dla towarów na bazie azotanu amonu, które w wyniku decyzji Podkomitetu ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych (TGD) działającego w ramach Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ nie będą objęte od 1 lipca 2017 r. wyłączeniem z klasy 5.1 – Materiały utleniające, w skutek czego mogą zdrożeć nawozy produkowane na tych substancjach.

14 marca Zarząd KRIR popierając, przekazał do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela stanowisko Zarządu Małopolskiej Izby Rolniczej w zakresie przekwalifikowania gruntów rolnych oraz planów zagospodarowania przestrzennego terenów wiejskich.

14 marca Zarząd KRIR przekazał do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela  uchwały podjęte podczas VII Posiedzenia KRIR  z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego priorytetów KRIR odnośnie WPR po 2020 r. oraz w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie działań ANR w zakresie obrotu gruntami i funkcjonowania Rad Społecznych przy ANR.

14 marca Zarząd KRIR zwrócił się do Prezesa Najwyższej Izby Kontroli Krzysztofa Kwiatkowskiego w sprawie udzielenia informacji na temat ilości przeprowadzonych kontroli w okresie działania NIK dotyczących wykonywania zadań ustawowych wynikających z ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego przez ANR oraz oddziały terenowe ANR.

16 marca Zarząd KRIR przekazał uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań dotyczących wytwarzania i jakości materiału rozmnożeniowego i materiału nasadzeniowego roślin warzywnych i ozdobnych oraz sadzonek winorośli. Samorząd rolniczy jest zdania, że należy zachować szczególną dbałość
o zachowanie zdrowotności materiału rozmnożeniowego i nasadzeniowego roślin, ponieważ zdrowy materiał wyjściowy zapewnia wysoką jakość produktów i pozwala na stosowanie mniejszych ilości środków ochrony roślin.

20 marca Zarząd KRIR przekazał uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zdaniem samorządu rolniczego zastrzeżenia budzi przpis, że rolnik chcący skorzystać z ww. działania musi zlikwidować produkcję trzody w związku ze zwalczaniem ASF, gdy w obecnym czasie pogłowie świń w Polsce drastycznie spada. Nie wszyscy mali producenci trzody odbierają to pozytywnie. Ponadto, niezasadnym wydaje się pozbawianie ww. pomocy rolników, którym przyznano i wypłacono rekompensaty za nieprzerwane nieutrzymywania świń w gospodarstwie. Odnośnie do przyznawania punktów za liczbę świń w stadzie, to powinny mieć one wyższą wagę, niż liczba punktów przyznawana za wykształcenie.

22 marca Zarząd KRIR zwrócił się Przewodniczącego Sejmiku Województwa Lubelskiego Przemysława Litwiniuka o przedstawienie wyjaśnień w sprawie sytuacji prawnej nieruchomości należących do Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, a przekazanych na rzecz Sejmiku.

22 marca Zarząd KRIR przekazał uwagi do projektu „Strategii krajowej dla zrównoważonych programów operacyjnych organizacji producentów oraz zrzeszeń organizacji producentów na ryku owoców i warzyw w Polsce na lata 2018-2022”. W związku z tym, że obecnie, liczba Organizacji Producentów („OP”) realizująca programy operacyjne jest zbyt mała, przedstawione w projekcie rozwiązania bardziej zachęcą OP do ich realizacji. Proponowane w Strategii działania prośrodowiskowe stwarzają szansę, że Organizacje Producentów znajdą dla siebie odpowiednie oraz proste działania, co dotychczas było pewnym utrudnieniem i niewątpliwie miało znaczący wpływ na ilość realizowanych Programów Operacyjnych.

23 marca Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Środowiska Jana Szyszko o przekazanie informacji nt. dalszych prac legislacyjnych projektu ustawy – Prawo wodne, a także o informację jak została uwzględniona uwaga samorządu rolniczego dotycząca zwolnienia rolników z poboru opłat za wodę.

23 marca Zarząd KRIR przekazał do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka oraz Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego stanowisko Zarządu Mazowieckiej Izby Rolniczej z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy z wnioskiem o uwzględnienie uwag mazowieckich rolników podczas prac nad ww. ustawą.

23 marca Zarząd KRIR realizując wniosek z VII posiedzenia KRIR z dnia 9 marca 2017 r. zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela z wnioskiem w kwestii planów pozbawienia hodowców ryb karpiowatych rekompensat wodno-środowiskowych i powrotu rybactwa śródlądowego pod nadzór resortu rolnictwa.

24 marca Zarząd KRIR zwrócił się do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej o wydanie interpretacji przepisów dotyczących pracy cudzoziemców w gospodarstwach rolnych. Cudzoziemcy zatrudnieni jako pracownicy sezonowi przy zbiorze owoców oprócz wynagrodzenia za ilość zebranych owoców mają również zapewniony nocleg i wyżywienie. Po zmianie przepisów cudzoziemcy muszą być zatrudnieni na umowę zlecenie ze stawką 13 zł brutto za 1 godz. Ponadto rolnik zobowiązany jest do wystawienia pracownikowi faktury za nocleg i wyżywienie, od której musi być odprowadzony podatek. Samorząd rolniczy uważa, że umowy te powinny mieć charakter umów o dzieło.  

24 marca Zarząd KRIR przekazał uwagi do poselskiego projektu ustawy o używaniu siedlisk w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Samorząd rolniczy wyraził stanowisko, że projekt nie uwzględnia obecnie działającego prawa, np. przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

24 marca Zarząd KRIR realizując wniosek z VII posiedzenia KRIR z dnia 9 marca 2017 r. zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela z wnioskiem o zmianę przepisów dotyczących uboju gospodarczego. Zarząd KRIR zawnioskował o skrócenie wymaganego czasu praktyki i uznanie osób, które wcześniej przeprowadzały ubój gospodarczy, a obecnie nie posiadają wymaganych kwalifikacji za osoby uprawnione do jego przeprowadzania.

24 marca Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela o zmianę przepisów rozporządzenia MRiRW w sprawie realizacji przez ARR zadań związanych z ustanowieniem pomocy na ograniczenie produkcji mleka w zakresie zmiany uznania dochowania terminu przez ARR składania wniosków. Termin przyjmowania wniosków powinien być uznany na podstawie daty stempla pocztowego, nie wpływu do ARR wniosku o tę pomoc są wyjątkiem.

24 marca Zarząd KRIR realizując wniosek z VII posiedzenia KRIR z dnia 9 marca 2017 r. zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela o wydłużenie terminu lub przeprowadzenie naboru uzupełniającego na rekompensaty dla rolników poszkodowanych w wyniku wystąpienia na terenie Polski wysoce zjadliwej grypy ptaków ze względu na nowe ogniska tej choroby.

24 marca Zarząd KRIR realizując wniosek z VII posiedzenia KRIR z dnia 9 marca 2017 r. zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela o zmianę przepisów rozporządzenia z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. Zarząd KRIR zawnioskował o wprowadzenie przepisów zezwalających hodowcom na wypuszczenie drobiu na teren otwarty poza strefą zapowietrzoną i zagrożoną.

24 marca Zarząd KRIR realizując wniosek z VII posiedzenia KRIR z dnia 9 marca 2017 r. zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela o zmianę nowych zasad dotyczących identyfikacji zwierząt i wprowadzenie możliwości wyboru przez rolnika stosowania znakowania zwierząt również przez tatuaże.

28 marca Zarząd KRIR realizując wniosek z VII posiedzenia KRIR z dnia 9 marca 2017 r. zwrócił się do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o utrzymanie na dotychczasowym poziomie rekompensat wodno-środowiskowych dla hodowców ryb karpiowatych.

30 marca Zarząd KRIR zgodnie z ustaleniami ze spotkania z dnia 21 marca 2017 r. z Sekretarzem w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zbigniewem Babalskim przekazał propozycje samorządu rolniczego do nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Główną propozycją w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1014, 1830, z 2016 r. poz. 50) było wprowadzienie zapisu o zasadach powoływania Społecznych Rad przy Oddziałach Terenowych Agencji Nieruchomości Rolnych – w celu ich właściwego umocowania prawnego, alternatywnego wprowadzenia zapisu o delegacji dla Prezesa (Dyrektora Oddziału) do powołania tych Rad; obecnie umocowanie Rad Społecznych jest zarządzeniem Prezesa (Dyrektora OT ANR), co jest bardzo słabe wobec wagi i znaczenia opinii wydawanych przez te Rady w związku z realizacją ww. ustawy.

Tak jak miało to miejsce w poprzednich okresach sprawozdawczych, tak również
i w omawianym okresie kontynuowana była współpraca zagraniczna Krajowej Rady Izb Rolniczych.

2 marca 2017 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie POCC-CCC. Sekretarz Generalny przedstawił informacje na temat  procedury jaką  Copa-Cogeca przyjmie w ramach najbliższych negocjacji Brexit. W kwestii przyszłej WPR Sekretarz Generalny powiadomił zebranych o rozmowach przeprowadzonych z Komisarzem Hoganem na temat przyszłej WPR, które miały miejsce podczas ostatnich Prezydiów w lutym bieżącego roku. Komisja Europejska powiadomiła o zorganizowaniu konferencji podczas której zostaną ogłoszone wyniki konsultacji publicznych. Omówiono kwestię konsultacji publicznych dotyczących podatku VAT. Sekretariat przedstawił projekt wkładu Copa-Cogeca do trzech konsultacji publicznych w ramach rozpoczętego planu działań Komisji w sprawie przyjętego VAT w 2016 r. W kwestiach handlu Sekretarz Generalny przedstawił aktualny stan negocjacji handlowych. Sekretariat COPA-COGECA może uczestniczyć w misji handlowej DG AGRI w Kanadzie w maju 2017 r.

6 marca 2017 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca odbyło się posiedzenie grupy roboczej „zboża, rośliny oleiste i białkowe”. Eksperci przedstawili nowe szacunki jeśli chodzi o uprawy zbóż w Unii Europejskiej UE-28, które wskazują na stabilizację produkcji zbóż w tym roku. Eksperci skomentowali również wielkość upraw zbóż w Unii podkreślając, że areał upraw w tym roku spadł o 1,8%, gdyż rolnicy zmagają się z poważnymi problemami finansowymi wynikającymi z niskich cen. Zwrócono również uwagę na mniejszą dostępność do środków fitosanitarnych do walki przed szkodnikami i chorobami, które w rezultacie mogą wywołać presję na poziom produkcji w tym sektorze.

7 marca 2017 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca odbyło się posiedzenie grupy roboczej „mleko”. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych w zebraniu wziął udział Wiceprezes KRIR  Mirosław Borowski. Uczestnicy przedstawili kolejno sytuację rynkową w poszczególnych krajach członkowskich w sektorze produkcji mleka. Eksperci zgodnie stwierdzili, że ceny mleka wzrosły na poziomie unijnym. Występuje jednak zróżnicowanie w poszczególnych krajach członkowskich. Obserwuje się również spadek produkcji związany z wdrożeniem unijnego pakietu pomocowego dla sektora produkcji mleka.

7 marca 2017 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „nasiona”. Uczestnicy zebrania zajęli się kwestią sytuacji na rynku nasion i wymienili opinie na temat konieczności opracowania statystyk na szczeblu Unii Europejskiej.  W kwestii handlu zagranicznego Sekretariat przedstawił informacje na temat porozumienia w sprawie wzajemnej uznania między Unią Europejską a krajami trzecimi dotyczącego importowanego materiału nasiennego. Kraje, które złożyły wniosek o tego typu porozumienie to: Ukraina, Senegal i Boliwia. W ostatniej części posiedzenia eksperci omawiali kwestię środków ochrony roślin zwracając przy tym szczególną uwagę na kwestię neonikotynoidów, dikwatu i glifosatu.  Komisja Europejska przedstawiła również notatkę interpretacyjną w sprawie pewnych artykułów dyrektywy 98/44/WE.

9 marca 2017 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „międzynarodowe aspekty w rolnictwie”. Sekretariat przedstawił główne elementy badania wykonanego przez Komisję Europejską na temat skumulowanych skutków ekonomicznych dla sektora unijnego rolnictwa w przyszłych umowach handlowych. W ramach analiz sektorowych Sekretariat Copa-Cogeca zwrócił uwagę kolejno na: -pozytywny wpływ umów międzynarodowych dla sektora mleka; -bardzo negatywny wpływ na sektor wołowiny z uwzględnieniem trudności w handlu z Turcją ze względu na chorobę niebieskiego języka; -możliwy pozytywny wpływ dla sektora wieprzowiny biorąc pod uwagę możliwości handlowe z Japonią i Stanami Zjednoczonymi; -możliwy negatywny wpływ dla sektora drobiu szczególnie jeśli chodzi o bardzo prawdopodobną  konkurencję z Tajlandią i krajami Mercosur; -uprawy roślinne (poza ryżem)zmienią najprawdopodobniej kierunek eksportu, gdzie trudno w chwili obecnej określić wpływ; -Unia Europejska będzie nieznacznym importerem nawet po zniesieniu kwot w sektorze cukru; -w sektorze ryżu Tajlandia i kraje Mercosur mogą mieć negatywny wpływ na ten sektor produkcji w Unii Europejskiej; -stosunkowo stabilną sytuację w sektorze owoców i warzyw mogącą się zmienić pod wpływem norm SPS; -sektory napojów i tytoniu gdzie ze względu na heterogeniczność tych dwóch elementów trudno jest określić na nie wpływ umów międzynarodowych.

10 marca 2017 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „zarządzanie ryzykiem”. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczej w posiedzeniu wzięli udział Pani Marietta Janowicz-Lomott i Pan Krzysztof Łyskawa. Eksperci omówili bieżącą sytuację oraz rozwój w zakresie zarządzania ryzykiem w państwach członkowskich.

16 marca 2017 roku w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „alkohol”. Zebrani zwrócili uwagę na dokumenty techniczne dotyczące Oznaczeń Geograficznych i dokonano przeglądu zapisów o akcyzie w ramach kwestii podatkowych. Ważnym tematem omawianym podczas posiedzenia była kwestia Brexitu i jego wpływu na handel Wielkiej Brytanii z UE.  Grupa robocza zajęła się również kwestią etykietowania gdzie Sekretariat przedstawił najnowsze informacje na temat opisywania składników i wartości odżywczych oraz pochodzenia. Eksperci dali wyraz swojemu zaniepokojeniu związanemu ze znalezieniem najskuteczniejszego sposobu podawania informacji konsumentom.

17 marca 2017 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca odbyło się posiedzenie grupy roboczej ad hoc „WPR”. Celem spotkania ekspertów było przeprowadzenie dyskusji i możliwe wstępne ustalenie wspólnego stanowiska Copa-Cogeca odnośnie konsultacji publicznych pod tytułem ”Modernizacja i uproszczenie wspólnej polityki rolnej (WPR)”. Eksperci podczas dyskusji zwracali uwagę na odpowiedzi w pytaniach otwartych ankiety UE, gdzie ich zdaniem należy podkreślić wyzwania przed którymi stoi sektor rolnictwa jak również  specyficzne działania które powinny być podjęte.

23 marca 2017 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „wino”. Sekretariat zapoznał uczestników posiedzenia grupy roboczej z działaniami instytucji europejskich w zakresie upraszczania prawodawstwa związanego z winem. Ważnym tematem omawianym podczas posiedzenia była kwestia etykietowania i raportu Komisji Europejskiej w zakresie umieszczania na etykietach napojów alkoholowych ich składu oraz wartości odżywczych. Podczas posiedzenia omówiono również kwestię przyszłej WPR jak również rozporządzenia Omnibus. Eksperci odnieśli się do możliwych konsekwencji w związku z Brexitem i wpływu  na sektor wina w Unii Europejskiej.

24 marca 2017 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca odbyło się posiedzenie grupy roboczej „dobrostan zwierząt”. Omówiono kwestię Brexitu a następnie podjęto dyskusję na temat ostatnich wydarzeń związanych ze zdrowiem zwierząt i dobrostanem zwierząt w poszczególnych państwach członkowskich.

27 marca 2017 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „wieprzowina”. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych w zebraniu wziął udział Pan Jerzy Salitra. Eksperci omówili sytuację rynkową w sektorze wieprzowiny w poszczególnych krajach członkowskich oraz na poziomie unijnym. Zajęto się również kwestią promocji. Sekretariat zapoznał zebranych z informacjami na temat programów promocyjnych. W kwestii ASF, ekspert KRIR,  Pan Jerzy Salitra podkreślił, że w Polsce brak jest ognisk ASF u trzody chlewnej, a te przypadki które występują są u dzików i związane są z ich migracją za wschodniej granicy co doskonale widać po miejscach znalezienia padłych dzików. Rozwiązaniem, które mogłoby pozwolić na opanowanie sytuacji to współpraca z sąsiednimi krajami lub ogrodzenie wzdłuż linii granicznej aby uniemożliwić przemieszczanie się zwierząt z jednego do drugiego kraju. Zapewnił również, że po zeszłorocznych przeszukiwaniach lasów, w które byli zaangażowani zarówno leśnicy jak i wojsko zebrano i przebadano padłe dziki. Potwierdziły one, że wśród rodzimej populacji dzików nie stwierdzono przypadku ASF. W zakresie zdrowia zwierząt Sekretariat przedstawił informacje na temat wycofania autoryzacji rynkowych dla weterynaryjnych produktów leczniczych zawierających tlenek cynku. Zdaniem eksperta KRIR,  Pana Jerzego Salitry jest to zakaz, który będzie bardzo niekorzystny dla hodowców trzody chlewnej. Konsekwencją zakazu stosowania tego środka będzie powrót do stosowania antybiotyków u warchlaków. Niezbędne jest przeprowadzenie badań przez Komisję Europejską w tym zakresie. Ponadto bardzo istotny będzie okres przejściowy, który powinien być ustanowiony maksymalnie długi i umożliwi dostosowanie się hodowcom do nowej sytuacji zakazu stosowania tlenku cynku.

30 marca 2017 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej ad hoc „WPR”. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych w posiedzeniu wziął udział Pan dr Mirosław Drygas. Przedmiotem spotkania było omówienie przygotowania wspólnej odpowiedzi Copa-Cogeca odnośnie kwestionariusza Komisji Europejskiej „modernizacja i uproszczenie wspólnej polityki rolnej WPR”.  Eksperci zajęli się również omówieniem i wstępnym przygotowaniem stanowiska – przyszła WPR po roku 2020, które ma być dołączone do odpowiedzi na kwestionariusz Komisji Europejskiej.

30-31 marca 2017 r. w Bratysławie, odbyło się 64. posiedzenie izb rolniczych krajów grupy wyszehradzkiej. Posiedzenie zostało poszerzone o uczestników z następujących krajów: Chorwacja, Estonia, Litwa. Z ramienia KRIR udział w spotkaniu wzięli: Członek Zarządu KRIR Robert Nowak i Delegat do KRIR z Mazowieckiej Izby Roliczej Andrzej Lis. Na posiedzeniu omówiono następujące tematy: obecną sytuację na rynkach rolnych w krajach V4 i nowych państwach członkowskich, wyznaczanie obszarów z naturalnymi ograniczeniami, obecną sytuację i przygotowania do Wspólnej Polityki Rolnej po 2020. Kraje grupy V4 podpisały wspólny komunikat podsumuwujący posiedzenie, który został wysłany do Komisji Europejskiej i do COPA-COGECA. Wspólnie z krajami spoza grupy V4 uczestniczącymi w posiedzeniu uzgodniono treść deklaracji bratysławskiej, która przedstawia oczekiwania izb rolniczych do WPR po 2020.

W omawianym okresie sprawozdawczym Biuro Zarządu KRIR otrzymało do zaopiniowania 19 projektów aktów prawnych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com