Ważnym wydarzeniem okresu sprawozdawczego była trzecia edycja wystawy Mazurskie AGRO SHOW Ostróda, w której udział wzięli Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz oraz Wiceprezes KRIR Mirosław Borowski, a która odbyła się w okresie 11-12 lutego 2017 r. Podobnie jak w latach poprzednich, została zaprezentowana najnowsza oferta czołowych marek z branży maszyn i urządzeń rolniczych. Na Wystawie obecni byli wszyscy czołowi dystrybutorzy z regionu, którzy zaprezentowali zarówno krajowe i zagraniczne marki maszyn i urządzeń. W dniu 11 lutego 2017 r. podczas Wystawy odbyła się kolejna wojewódzka konferencja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Krzysztofa Jurgiela pt. „Wzmacniamy polskie rolnictwo”, w której udział wziął Wiktor Szmulewicz, Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych. Konferencja została poświęcona m. in. programom rozwoju głównych rynków rolnych, ogólnych działań resortu rolnictwa służących wzmocnieniu polskiego rolnictwa oraz roli dialogu społecznego w realizacji zadań polityki rolnej państwa. Poruszono także kwestie dotyczące wprowadzenia zmian, które mają na celu poprawę sytuacji w rolnictwie, planów połączenia obecnie działających agencji i inspekcji, funkcjonowania zmian w zakresie obrotu nieruchomościami rolnymi, systemu płatności obszarowych. Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz omówił zagadnienia dotyczące nawiązywaniu dialogu społecznego pomiędzy instytucjami i organizacjami pracującymi na rzecz rolnictwa, a władzami rządowymi. Podczas konferencji rolnicy zgłaszali postulaty dotyczące powstrzymania rozprzestrzeniających się obecnie chorób zwierząt tj. wirusa afrykańskiego pomoru świń czy ptasiej grypy oraz zwrócili się z prośbą do Ministra Rolnictwa o uruchomienie wsparcia dla producentów tytoniu, interwencję w kwestii kontraktacji buraków cukrowych, zwiększenia wysokości emerytur rolniczych i kwoty zasiłku chorobowego, a także odpowiedniego uregulowania przepisów prawa łowieckiego.

Pozostałe wydarzenia z udziałem przedstawicieli KRIR:

 • 1 luty – posiedzenie Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie, udział: Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz;
 • 2 luty – debata w studio Magazynu pprtv w Warszawie nt. rządowego projektu utworzenia Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, udział: Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz;
 • 3 luty – posiedzenie zespołu do spraw Strategii Europa 2020 w Ministerstwie Rozwoju, udział: Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz;
 • 6 luty – konferencja poświęcona efektom polityki spójności w Polsce, realizowanej w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 oraz spotkanie Krajowego Obserwatorium Terytorialnego w Ministerstwie Rozwoju, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 7 luty – spotkanie sekcji „Wieś, rolnictwo” Narodowej Rady Rozwoju w Pałacu Prezydenckim, udział: Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz;
 • 8 luty – szkolenie partnerów zainteresowanych składaniem wniosków do Jednostki Centralnej KSOW, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 10 luty – spotkanie zespołu ds. ubezpieczeń w rolnictwie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, udział: Członek Zarządu KRIR – Robert Nowak;
 • 15- 16 luty – szkolenie z „Zasad przyznawania oraz wypłaty pomocy w ramach poddziałania 6.2 Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” oraz „Zasad przyznawania oraz wypłaty pomocy w ramach poddziałania 6.3 Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” i „Zasad przyznawania oraz wypłat pomocy w ramach poddziałania 6.5 Płatność na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi”, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 18 luty – debata organizowana przez Izbę Rolniczą Województwa Łódzkiego nt. „Współczesne rolnictwo – problemy i wyzwania w produkcji zwierzęcej”, która odbyła się podczas XVII Międzynarodowych Targów Ferma Bydła w Łodzi, udział: Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz;
 • 20 luty – spotkanie w sprawie uzgodnienia treści Porozumienia Branżowego i umowy kontraktacyjnej na kampanię 2017/2018 organizowane przez Związek Plantatorów Buraka Cukrowego, udział: Członek Zarządu KRIR Julian Sierpiński;
 • 20 luty – konferencja pn. „Wzmacniamy polskie rolnictwo” z udziałem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Pana Krzysztofa Jurgiela w Krakowie, udział: Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz;
 • 22-23 luty – konferencja pokampanijna organizowana przez Stowarzyszenie Techników Cukrowników pod patronatem Związku Producentów Cukru w Polsce;
 • 28 luty – posiedzenie Prezydium Rady Dialogu Społecznego, udział: Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz;

                                                                                                                                                                                                                                                                    

W tym okresie sprawozdawczym przedstawiciele Zarządu KRIR uczestniczyli
w posiedzeniach Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na której omawiane były następujące tematy:

 • 9 luty - rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa,  Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o przepisach wprowadzających ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 9 luty -  informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat finansowania Wspólnej Polityki Rolnej w ramach krajowych instrumentów wsparcia i budżetu UE, informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, z uwzględnieniem zmian, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 9 luty - informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat stanu obecnego oraz przyszłości publicznego doradztwa rolniczego, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 22 luty -  informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat działań rządu związanych z występowaniem kolejnych ognisk grypy ptaków na terenie Polski, udział: Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz;
 • 23 luty -  informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat perspektyw rozwoju rynku tytoniu dla polskich rolników udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 23 luty -  informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat aktualnych umów kontraktacji uzgodnionych pomiędzy producentami cukru, a regionalnymi związkami plantatorów buraka cukrowego,  informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat perspektyw rozwoju rynku buraka cukrowego dla polskich rolników, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;

W tym okresie sprawozdawczym przedstawiciele Zarządu KRIR uczestniczyli
w posiedzeniach Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na której omawiane były następujące tematy:

 • 15 luty - rozpatrzenie ustawy o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa oraz rozpatrzenie ustawy – przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;

W omawianym okresie Zarząd KRIR występował w tematach dotyczących zarówno analizy aktualnych problemów w sektorze rolnym, jak i otrzymywanych do zaopiniowania projektów aktów prawnych.

7 lutego Zarząd KRIR w związku z utrudnieniami w eksporcie ziemniaka z Polski zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Krzysztofa Jurgiela z propozycjami samorządu rolniczego w zakresie projektowanych zapisów przyszłego rozporządzenia mającego na celu umożliwienie w najbliższym czasie uwolnienie polskich rolników od obowiązku dodatkowych procedur fitosanitarnych przy wysyłkach.

8 lutego Zarząd KRIR przekazał do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Krzysztofa Jurgiela stanowiska Walnego Zgromadzenia Lubelskiej Izby Rolniczej z 5 grudnia 2016 r. Stanowiska dotyczyły następujących spraw: badania mleka na obecność antybiotyków, działań w zakresie nieruchomości Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, zmian w ustawie o ochronie prawnej odmian roślin, zdjęcia przerośniętych tuczników od rolników w województwie lubleskim, terminów informujących o kontroli gospodarstw rolnych, badania WBC, sanitarnego odstrzału dzików oraz budowy portu zbożowego wraz z zapleczem.

8 lutego Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Infrastruktury i Budownictwa Andrzeja Adamczyka w sprawie likwidacji przejazdów i przejść kolejowo-drogowych zlokalizowanych na drogach wewnętrznych gmin przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Likwidacja przejazdów uderza w rolników, ponieważ utrudni to dojazd na pola, a także powoduje utrudnienia dla innych użytkowników dróg, ponieważ rolnicy zmuszeni będą do korzystania z alternatywnych dróg dojazdu.

8 lutego Zarząd KRIR przekazał do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Krzysztofa Jurgiela wnioski z V Walnego Zgromadzenia Pomorskiej Izby Rolniczej z dnia 16 grudnia 2016 r. Wnioski dotyczyły m.in. zabezpieczenia środków finansowych na dopłaty do składek ubezpieczeniowych, doprecyzowania na bazie istniejących dobrych praktyk rolniczych, przy jakiej obsadzie DJT mamy do czynienia z rodzinnym gospodarstwem rolnym, a kiedy produkcją fermową, możliwości finansowania badań fitosanitarnych płodów rolnych w ramach pomocy de minimis, obniżenia wieku emerytalnego rolników do 55 lat i przywrócenia w kolejnym okresie PROW działania „renty strukturalne”.

8 lutego Zarząd KRIR przekazał do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Krzysztofa Jurgiela wniosek Małopolskiej Izby Rolniczej dotyczący złagodzenia kryteriów kwalifikowalności w zakresie programu „Modernizacja gospodarstw rolnych” PROW 2014-2020 dla rolników z woj. małopolskiego, dostosowując kryteria do warunków produkcyjnych gospodarstw z woj. małopolskiego.

8 luty Zarząd KRIR wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Krzysztofa Jurgiela w sprawie skontrolowania, czy działające na terenie Polski koncerny cukrowe proponują polskim plantatorom buraka cukrowego te same warunki kontraktacji w umowach, co niemieckim, francuskim czy brytyjskim.

14 lutego Zarząd KRIR przekazał do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Krzysztofa Jurgiela wnioski Dolnośląskiej Izby Rolniczej dotyczące zagospodarowania gruntów ZWRSP. Wnioski dotyczyły m.in. regulacji prawnej w zakresie gruntów rolnych bezumownie zagospodarowanych i pochodzących z ZWRSP oraz regulacji prawnych dla rolników przedłużających dzierżawę, którzy przyjęli stawki czynszu dzierżawnego wg stawek wyliczonych przez ANR w latach 2013-2016 mogli renegocjować swoje umowy dzierżawy w oparciu o rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego w umowach dzierżawy.

14 lutego Zarząd KRIR przekazał do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Krzysztofa Jurgiela wnioski podjęte podczas IV Walnego Zgromadzenia Mazowieckiej Izby Rolniczej z dnia 13 stycznia 2017 r. Wnioski dotyczyły: wydawania zaświadczeń dochodowości, aby były pomniejszone dla rolników, którzy ponieśli ponad 60 % strat w gospodarstwie, np. z powodu suszy, gradobicia w 2015 r.; zmiany oprocentowania kredytów preferencyjnych z 3% do 2%; zmian przepisów dotyczących stref ASF, nadania kompetencji Radom Powiatowym i oddziałom w podejmowaniu samodzielnych stanowisk, przywrócenia uboju w gospodarstwie domowym na zasadach jakie obowiązywały w 2016 r.

14 lutego Zarząd KRIR przekazał do Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych Waldemara Humięckiego wniosek Pomorskiej Izby Rolniczej dotyczący wykazów publikowanych przez ANR o zamiarze dzierżawy gruntów rolnych, aby zawierały obligatoryjną informację, zamieszczoną na końcu tego dokumentu, że w myśli ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, rolnicy (również izby rolnicze) mają prawo złożyć wniosek do ANR o treści, że: ten sam podmiot nie może brać udziału w więcej niż jednym przetargu danego dnia.

14 lutego Zarząd KRIR zwrócił się Wiceprezesa Rady Ministrów - Ministra Finansów Pana Mateusza Morawieckiego z wnioskiem o rozważenie możliwości zwolnienia rolników z opłat skarbowych za wydawane przez gminy zaświadczeń o miejscu zamieszkania, o położeniu działki zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz za poświadczenie oświadczeń przez wójta gminy.

14 lutego Zarząd KRIR przekazał do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Pana Krzysztofa Jurgiela wnioski zgłoszone podczas Walnego Zgromadzenia Podkarpackiej Izby Rolniczej dotyczące: przedłużenia pomocy dla producentów rolnych, którzy korzystają ze wsparcia dla nowych uczestników systemów jakości żywności; wydłużenia terminu ważności świadectwa zdrowia zwierzęcia z 48 do 72 godzin oraz możliwości stworzenia wsparcia finansowego na uruchomienie lub rozwój fermowego i zagrodowego chowu królików rzeźnych.

14 lutego Zarząd KRIR przekazał uwagi samorządu rolniczego do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich w celu umieszczenia na rynku tych zwierząt lub produktów pochodzących z tych zwierząt lub od tych zwierząt. Według opinii samorządu rolniczego wprowadzenie projektowanych przepisów nie będzie stanowiło większego problemu dla specjalistycznych gospodarstw i wielkotowarowych ferm, natomiast dla małych drobnotowarowych, które sporadycznie sprzedają swoje produkty, głównie poprzez sprzedaż bezpośrednią wydają się być nadmierne i uciążliwe w ich wykonaniu. Szczególne wątpliwości budzi obowiązek prowadzenia szczegółowej ewidencji wjazdów i wyjazdów środków transportowych oraz osób odwiedzających gospodarstwo. Problemem może być zabezpieczenie budynków gospodarczych przed dostępem  kotów, psów utrzymywanych w gospodarstwie. Samorząd rolniczy zwrócił również uwagę, że przepis w pkt 8) ust 1 § 1 projektu rozporządzenia nie precyzuje rodzaju sprzętu i urządzeń. Urządzenia takie jak: poskromy, klatki do przewozu zwierząt, kolczykownice lub tatuownice oraz urządzenia i aparaty do oszałamiania zwierząt podczas uboju często używane są wspólnie przez grupę rolników.

15 lutego Zarząd KRIR przekazał uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego PROW 2014-2020. Samorząd rolniczy uważa, że zaproponowane przepisy umożliwią rolnikom otrzymanie płatności ekologicznej, także do nowo nasadzonych plantacji sadowniczych, co jest korzystne dla rolników zakładających nowe plantacje, które nie są jeszcze w okresie owocowania.

17 lutego Zarząd KRIR przekazał uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego PROW 2014-2020. Samorząd rolniczy zaproponował rozszerzenie zaproponowanych zmian w ten sposób, aby umożliwić rolnikowi realizację takich samych zobowiązań, jak realizowane dotychczas, również w ramach pakietu 1 „Rolnictwo zrównoważone” na dokupionych lub dzierżawionych działkach. Problemem, na który zwrócono uwagę jest również wysokość stosowania „sankcji wstecznych”, których wysokość ma być taka sama, jak wysokość zmniejszeń stosowanych w danym roku, w którym stwierdzono uchybienie w przestrzeganiu przez beneficjenta zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego i mają uwzględniać taki sam zasięg, dotkliwość i trwałość danego uchybienia, co zdaniem samorządu rolniczego jest niedopuszczalne.

17 lutego Zarząd KRIR przekazał uwagi samorządu rolniczego do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach działania „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów” objętego PROW 2014-2020. Zaproponowane zmiany przepisów umożliwiają rolnikom ubieganie się o pomoc do gruntów położonych na obszarach Natura 2000, w oparciu o opinię regionalnego dyrektora ochrony środowiska o braku sprzeczności zalesienia z celami ochrony danego obszaru. W związku z tym, że w obecnym stanie prawnym wykonywanie zalesień na obszarach Natura 2000 możliwe jest wyłącznie w oparciu o plany ochrony lub plan zadań ochronnych tych obszarów to zaproponowane zmiany pozwolą rolnikom na większe zalesienia. Proponowane zmiany powinny również obejmować grunty rolne o niskiej przydatności rolniczej (klasa IV, V, VI Z), które oznaczone są w ewidencji ARiMR jako błąd DR-10.

17 lutego Zarząd KRIR przekazał uwagi do poselskiego projektu ustawy o wykorzystaniu roślin wysokobiałkowych w paszach. Samorząd rolniczy uważa, że projekt ustawy wymaga ponownej analizy pod kątem krajowych możliwości wykorzystania pasz wyprodukowanych w oparciu o źródła białka wyprodukowane w Polsce w żywieniu poszczególnych gatunków zwierząt oraz zaangażowania wszystkich zainteresowanych stron łącznie z Rządem RP w realizację tego zamysłu.

17 lutego Zarząd przekazał do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Pana Krzysztofa Jurgiela wnioski Małopolskiej Izby Rolniczej dotyczące przedłużenia terminu ważności świadectwa zdrowia, które zachowałoby ważność przez dwa kolejne dni robocze następujące po dniu wystawienia oraz  nowych przepisów identyfikacji trzody chlewnej.  Wykonywanie tatuaży na małżowinie usznej u warchlaków jest bardzo uciążliwe, a sam tatuaż zarasta tkanką i powiększa się wraz z wiekiem zwierzęcia co stwarza potencjalne problemy w ubojniach, które mogą podważyć czytelność tatuaży.

20 lutego Zarząd KRIR przekazał uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się  bakterii Clavibacter michiganensis ssp. Sepedonicus. Zaproponowane w projekcie ułatwienia w zakresie badań fitosanitarnych, plombowania transportów oraz sposobów utylizacji ziemniaków porażonych dla eksportujących ziemniaki do państw UE wydają się pozytywne. Jednak, zdaniem samorządu rolniczego, konieczne jest podjęcie zdecydowanych działań w celu uwolnienia polskich rolników od obowiązku dodatkowych procedur fitosanitarnych przy wysyłkach ziemniaków do krajów UE i krajów trzecich poprzez stosowanie w pełni zdrowego materiału sadzeniakowego. Rozwiązaniem może być stosowanie kwalifikowanego materiału sadzeniakowanego w 99%  da pewność uzyskania plonu wolnego od Cms.

20 lutego Zarząd KRIR przekazał uwagi samorządu rolniczego do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wartości klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb. Samorząd rolniczy uważa, że określenie wartości klimatycznych bilansu wodnego powinno obejmować także uprawy kukurydzy na ziarno i na zielonkę na glebach najniższej kategorii, oraz określić kbw dla upraw kukurydzy bez rozróżniania na ziarno czy zielonkę. Należałoby też określić kbw dla TUZ i odnosić wartości kbw do kategorii bonitacyjnej gleb przyjmowanej do celów podatkowych. Samorząd rolniczy wskazał, że dotychczasowe wartości kbw nie odzwierciedlały sytuacji wodnej w poszczególnych regionach.

21 lutego Zarząd KRIR podtrzymał nieuwzględnione uwagi a wniesione w piśmie z dnia 27 stycznia 2017 r. do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie składania wniosków za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej oraz rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie działań, w ramach których wnioski o przyznanie pomocy lub płatność mogą być składane za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

21 lutego Zarząd KRIR przekazał uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolno środowiskowy” objętego PROW 2007-2013. Samorząd rolniczy uważa, że doprecyzowane przepisy pozwalają stosować tzw. „sankcji wstecznych” co jest niekorzystne dla rolników. Dlatego należy to bezwzględnie zawiesić.

21 lutego Zarząd KRIR przekazał uwagi do projektów rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniających rozporządzenia w sprawie: szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niewiązanej do tytoniu oraz szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. Samorząd rolniczy wyraził negatywną opinię do proponowanych zmian w zakresie podziału roślin strączkowych na dwa podsektory tj. roślin strączkowych na ziarno oraz roślin pastewnych. Ograniczenie dopłat do uprawy roślin strączkowych, takich jak fasola i groch cukrowy, czy łuskowy będzie szczególnie dotkliwe dla rolników z województw południowych. Dla wielu rolników znaczną trudnością będzie również wykazanie właściwego przeznaczenia roślin strączkowych. Małe gospodarstwa, które nie prowadzą sprzedaży udokumentowanej fakturami, będą musiały prowadzić rejestr zabiegów agrotechnicznych, co jest dodatkową uciążliwą biurokracją.

22 lutego Zarząd KRIR przekazał do Ministra Edukacji Narodowej Pani Anny Zalewskiej stanowisko Zarządu Mazowieckiej Izby Rolniczej z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie konsekwencji wprowadzenia reformy szkolnictwa, szczególnie na obszarach wiejskich. Likwidacja gimnazjów zdaniem Mazowieckiej Izby Rolniczej spowoduje wzrost wydatków ponoszonych na szkolnictwo podstawowe, dlatego należałoby zabezpieczyć środki finansowe na wyposażenie i funkcjonowanie szkół podstawowych po reformie. Jest to szczególnie ważne dla gmin wiejskich o małych budżetach.

22 lutego Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Pana Krzysztofa Jurgiela w sprawie działania OT ANR przy obrocie ziemią na przykładzie woj. wielkopolskiego , gdzie stosownie do pisma delegata do KRIR z Wielkopolskiej Izby Rolniczej od lipca 2016 r. nie rozstrzygnięto żadnego przetargu, co przy zainteresowaniu rolników dzierżawą ziemi z ANR w tym regionie – jest niedopuszczalnym działaniem ANR, a także może świadczyć o niegospodarności.

22 lutego Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Pana Krzysztofa Jurgiela w sprawie zawiadomień UKS o zamiarze wszczęcia postępowania kontrolnego celem weryfikacji prawidłowości zadeklarowania podatku dochodowego od osób fizycznych producentów mleka z tytułu przychodu ze sprzedaży indywidualnych kwot mlecznych przez Urzędy Kontroli Skarbowych. Rolnicy nie powinni być karani z tytułu, np. niezadeklarowania przychodu ze sprzedaży indywidualnych kwot mlecznych, które często wynikało z braku odpowiedniej wiedzy. Dlatego Zarząd KRIR zwrócił się o interwencję w tej sprawie do Ministra Rolnictwa.

22 lutego Zarząd KRIR zwrócił się do Ambasadora Republiki Federalnej Niemiec Rolf`a Nikel z wnioskiem o pilne spotkanie w sprawie funkcjonowania firm przemysłu cukrowego z kapitałem niemieckim w Polsce nt. zawierania umów kontraktacyjnych z polskimi rolnikami.

Tak jak miało to miejsce w poprzednich okresach sprawozdawczych, tak również
i w omawianym okresie kontynuowana była współpraca zagraniczna Krajowej Rady Izb Rolniczych.

2 lutego w Brukseli miało miejsce posiedzenie Grupy Roboczej Komitetów Copa-Cogeca „Bioenergia/biotechnologia”. W spotkaniu z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych udział wziął Adam Stępień. Posiedzenie poświęcone było w głównej mierze dyskusji przygotowawczej do opracowania stanowiska Copa-Cogeca do projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (tzw. „RED II”) mającej określić wspólnotowe ramy prawne dla rozwoju OZE w Unii Europejskiej do 2030 roku.

8 lutego w Parlamencie Europejskim odbyła się debata na temat rozporządzenia w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego i rozporządzenia w sprawie użytkowania gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa.  Wydarzenie zostało zorganizowane przez europosła Gerben-Jan Gerbrandy. Copa-Cogeca podkreśliła podczas debaty w Parlamencie Europejskim, że unijne sektory rolnictwa i leśnictwa są częścią rozwiązania w walce ze zmianami klimatu, przyczyniając się w całej Unii Europejskiej do obniżania emisji gazów cieplarnianych, ale legislacja i regulacje prawne jak również działania polityczne muszą być odpowiednio wcześniej, aby zmaksymalizować ich potencjał.

9 i 10 lutego w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie Prezydiów. Pierwszego dnia Prezydium dyskutowano na temat przyszłej WPR. Drugiego dnia omawiano kwestie: konsultacji społecznych w sprawie akcyzy stosowanej do wyrobów tytoniowych, poprawy dostępu do nawozów mineralnych, uproszczenia zazieleniania, przyszłości WPR, negocjacji handlowych i sytuacji rynkowej, globalnej konsolidacji przedsiębiorstw w łańcuchu żywnościowym. Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych, Wiktor Szmulewicz odnosząc się do kwestii dostępu do nawozów mineralnych zwrócił uwagę, że zniesienie ceł na te produkty w krótkiej perspektywie byłoby korzystne dla sektora rolnictwa. Pokreślił jednak, że w Polsce produkcja nawozów opiera się na gazie a gaz pochodzi z Rosji. W dłuższej perspektywie może to spowodować uzależnienie od nawozów z zewnątrz. Rosja chce wejść ze swoimi produktami na rynki unijne jednak uzależnienie się od Rosji jako rynku politycznego a nie gospodarczego w dłuższej perspektywie nie jest korzystne dla Unii Europejskiej. Wobec aktualnie prowadzonej polityki, kwestii embarga i innych działań należy szukać rozwiązań na rynku wewnętrznym poprzez wspieranie konkurencji i innych tego typu działań, nadmienił prezes KRIR.  W kwestii zazielenia Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz podkreślił, że wszelkie komplikacje w zazielenianiu są nie do przyjęcia dla rolników i utrudniają im pracę. Nadmienił również, że Copa-Cogeca powinna zwrócić się z pismem do euro posłów jeszcze przed nadzwyczajnym posiedzeniem, które odbędzie się w poniedziałek 13 lutego w Strasburgu przedstawiając argumenty tak aby propozycja ta została odrzucona. W sprawie globalnej konsolidacji przedsiębiorstw w łańcuchu żywnościowym Prezes KRIR, Wiktor Szmulewicz odnosząc się do tego tematu poparł obawy Holandii, Francji i Włoch zwracając uwagę, że nie można dopuścić do sytuacji monopolu na rynku nasion ponieważ jest to zagrożeniem różnorodności w produkcji roślinnej w całej Europie.

14 lutego w Sekretariacie Copa-Cogeca odbyło się posiedzenie grupy roboczej „rozwój obszarów wiejskich”. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych w posiedzeniu uczestniczył Pan Mirosław Drygas. Tematem podjętym podczas zebrania była kwestia wdrażania WPR. Sekretariat przedstawił prezentację dotyczącą tego tematu. Eksperci podjęli  również dyskusję odnośnie wdrażania środków rozwoju obszarów wiejskich w poszczególnych krajach członkowskich. Delegacje przedstawiły najważniejsze problemy związane z wdrażaniem tej polityki. Szczególną uwagę zwrócono na kwestie płatności w tym filarze, które są wyjątkowo opóźnione. Eksperci pokreślili również, że koperty finansowe w niektórych państwach członkowskich zostały już wykorzystane i nie ma już środków finansowych na dalsze działania w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich na kolejne lata.

15 lutego w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „owoce i warzywa”. Eksperci zajęli się przygotowaniem do posiedzenia grupy dialogu obywatelskiego, w tym uproszczeniu prawodawstwa wtórnego: przepisów szczegółowych dotyczących sektora owoców i warzyw: rozporządzenie 543/2011/WE.

15 lutego w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „badania i innowacje”. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych w posiedzeniu wziął udział Dyrektor Lubelskiej Izby Rolniczej Pan Waldemar Banach. Omawiano działania i główne cele określające priorytety grupy roboczej „badania i innowacje”. W tym celu Sekretariat opracował tzw. „mind mapę” zawierającą cztery najważniejsze zagadnienia związane z badaniami i innowacjami w sektorze rolnictwa. Sekretariat przedstawił działania mające na celu usprawnienie współpracy pomiędzy organizacjami Copa-Cogeca i Uniwersytetami. Zdaniem przewodniczącego grupy roboczej rolnicy są częścią łańcucha i to oni powinni identyfikować potrzeby dla tego sektora. Uniwersytety widzą tę kwestię z inaczej, naukowcy postrzegani są jako inicjatorzy działań a odbiorcą jest rolnik. Omawiano również kwestię udziału Copa-Cogeca w konsorcjach przy projektach Horyzont 2020 jak również Europejskiego Partnerstwa dla Innowacji (EIP). Zdefiniowano kryteria, które odpowiadają wymogom udziału w konsorcjach przez Komitety. Eksperci sceptycznie wyrazili się co do udziału Copa-Cogeca w tego typu działaniach ze względu na możliwość bezpośredniego konfliktu interesów pomiędzy zainteresowanymi stronami.

16 lutego w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „jaja i drób”. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych w grupie roboczej wziął udział delegat do KRIR z Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej, Zygmunt Stromski.  Eksperci zajęli się kwestią wirusa ptasiej grypy H5N8 i konsekwencji związanych z tą chorobą dla producentów drobiu w całej Unii Europejskiej. Omówili kwestię WPR w przyszłej perspektywie. Sekretariat zapoznał ekspertów z kwestionariuszem Komisji Europejskiej odnośnie przyszłej WPR.

21 i 22 lutego w Budapeszcie odbyły się warsztaty BIOEAST, inicjatywy na rzecz produkcji i wykorzystania biomasy. Inicjatywa została podjęta w ramach grupy wyszehradzkiej w formacie 4+3 (trzy kolejne kraje włączone w tą inicjatywę to: Bułgaria, Rumunia i Słowenia). Wiodącymi tematami były rolnictwo, akwakultura i leśnictwo. Celem projektu jest poprawa zrównoważonego rozwoju  wiedzy opartej na  sektorze rolniczym, akwakulturze i leśnictwie na rzecz bioekonomii w regionach krajów Unii Europejskiej. W ramach tej inicjatywy dyskutowano również nad przyszłością WPR.

22 lutego w biurze KRIR w Warszawie Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz spotkał się z Panią Wendy Hinton – Ambasadorem Nowej Zelandii w Polsce. Na spotkaniu Pani Ambasador oraz Pan Prezes wymienili zdanie nt. sytuacji w Nowej Zelandii, której produkcja mleka stanowi 2,3% światowej produkcji. Obecnie Polska jest na 5. miejscu w produkcji mleka w Europie. Nowa Zelandia zorientowana jest na rynki azjatyckie, i to rynek chiński jest jej głównym rynkiem eksportowym. Nawet w sytuacji sprzedaży swojej całkowitej nadwyżki mleka, Nowa Zelandia nie pokryłaby w 100% zapotrzebowania na ten produkt na rynku chińskim, nie mówiąc już o całym rynku azjatyckim, który jest bardzo chłonny. Pani Ambasador podkreśliła, że jest to rynek, na którym również znalazłoby się miejsce dla Polski. Należy także zaznaczyć, że Nowa Zelandia zorientowana jest na produkcję mleka w proszku, natomiast Polska skupia się na produkcji serów twardych.

22 i 23 lutego w Strarossel/Plovdiv w Bułgarii odbyło się posiedzenie zgromadzenia ogólnego EUFRAS (Europejskie Forum rolniczych i wiejskich usług doradczych). Krajowa Rada Izb Rolniczych, jako nowo przyjęty członek organizacji brała udział po raz pierwszy w tym corocznym posiedzeniu. Z ramienia KRIR w dwudniowym spotkaniu uczestniczył Wiceprezes KRIR - Mirosław Borowski. Jako nowy członek EUFRAS, KRIR przedstawiła prezentację odnośnie działań doradczych dla sektora rolniczego w Polsce i funkcjonowania polskich izb rolniczych zwracając uwagę na działania w zakresie doradztwa. W drugim dniu posiedzenia zgromadzenia ogólnego uczestnicy wzięli udział w konferencji pod tytułem „szkolenia dla doradców i pośrednictwo w innowacji na rzecz rentowności w rolnictwie”.

27 lutego w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej ad hoc „WPR”. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych w posiedzeniu wzięli udział Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz i Pan Mirosław Drygas. Spotkanie ekspertów było poświęcone konsultacjom społecznym Komisji Europejskiej pt.”Unowocześnienie i uproszczenie wspólnej polityki rolnej (WPR)”. Prezes Szmulewicz w swoich wypowiedziach podkreślał, że najważniejszym jest aby przedstawić w kwestionariuszu punkt widzenia rolnika a odpowiadając na ankietę wyrazić  przede wszystkim potrzeby rolników i sektora rolnego. Z tego względu, zdaniem Prezesa Szmulewicza, które przedstawił podczas posiedzenia grupy roboczej, do najważniejszych wyzwań stojących przed rolnictwem i obszarami wiejskimi Unii Europejskiej zarówno teraz jak i w przyszłości należy zapewnienie rolnikom odpowiedniego poziomu życia. Opinię tę podzieli eksperci z innych delegacji.

28 lutego w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie Komisji Kobiet. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych w zebraniu wzięły udział: Pani Danuta Lebioda Przewodnicząca Rady do spraw Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy KRIR - zastępca dyrektora Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej i Dyrektor biura KRIR Pani Katarzyna Szczepaniak. Dyskutowano na tematy  dotyczące działań Komisji Kobiet, projektu sprawozdania Parlamentu Europejskiego w sprawie potrzeby opracowania unijnej strategii mającej na celu wyeliminowanie różnic w emeryturach ze względu na płeć jak również rezolucji Parlamentu Europejskiego z 13 września 2016 roku w sprawie tworzenia na rynku pracy warunków sprzyjających równowadze między życiem zawodowym a prywatnym, przyjęto też plan prac nt. działalności grupy kobiet w 2017 r.

W omawianym okresie sprawozdawczym Biuro Zarządu KRIR otrzymało do zaopiniowania 22 projektów aktów prawnych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com