W dniu 4 stycznia 2017 r. w posiedzeniu Zarządu KRIR udział wziął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel. Zarząd spotkał się z Ministrem w celu omówienia bieżących problemów w rolnictwie. Minister poinformował, że w 2017 roku przygotowane zostaną: program dla stabilizacji rynków rolnych; Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju wraz z Paktem dla Obszarów Wiejskich; nowe obszary ONW; zmiany w systemie obrotu ziemią – w związku z programem Mieszkanie+; nowy Kodeks urbanistyczno-budowlany. Minister przekazał również projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin przekazany przez resort rolnictwa na Komitet Stały RM, w którym w całości uwzględnione zostały uwagi samorządu rolniczego. Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz poinformował Ministra, że w KRIR powstała Nadzwyczajna Komisja ds. nowelizacji ustawy o izbach rolniczych, w związku czym samorząd rolniczy jest gotowy włączyć się w pracę Zespołu opracowującego w MRiRW projekt zmiany ustawy o izbach rolniczych.

W dniu 9 stycznia 2017 r. odbyło się IV posiedzenie Nadzwyczajnej Komisji Problemowej do spraw opracowania propozycji rozwiązań dotyczących strat w rolnictwie spowodowanych przez zjawiska atmosferyczne, ubezpieczeń rolnych, szkód łowieckich i ustroju rolnego. Komisja omówiła sprawy związane z rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie (druk nr 1042).  Przygotowano również stanowisko do projektu ustawy, które przesłano do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa i Przewodniczącej Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia ww. projektu ustawy.

12 stycznia 2017 r. odbyło się spotkanie Prezesów Wojewódzkich Izb Rolniczych z Prezesem Agencji Nieruchomości Rolnych Waldemarem Humięckim i Dyrektorami OT ANR w Piotrkowie Trybunalskim. Podczas spotkania poruszone zostały tematy dotyczące gospodarowania nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, w szczególności przedłużania umów dzierżaw na nieruchomości rolne z ZWRSP, wyłączeń przez dzierżawców 30 % powierzchni użytków rolnych. Wiele uwagi poświęcono również na temat umocowania prawnego działań Rad Społecznych przy ANR oraz roli izb rolniczych jaką powinny odgrywać przy ANR.23 stycznia 2017 r. odbyło się posiedzenie Nadzwyczajnej Komisji ds. nowelizacji ustawy o izbach rolniczych. Członkowie Komisji omówili pożądane zmiany w obowiązującej ustawie o izbach rolniczych oraz przedwojenne przepisy dotyczące izb.

Pozostałe wydarzenia z udziałem przedstawicieli KRIR:

 • 10 stycznia – zebranie sekcji „Wieś, rolnictwo” NRR pt.: „Cykl pokoleniowy a zachowania ludzkie w latach 2017-2030” w Kancelarii Prezydenta RP, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 11 stycznia – posiedzenie Zespołu Ekspertów ds. Prognozowania Cen Podstawowych Produktów Rolniczych, udział: Prezes Pomorskiej Izby Rolniczej Zenon Bistram;
 • 16 stycznia – spotkanie poświecone rolnictwu ekologicznemu, organizator MRiRW, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 18 stycznia – sympozjum dotyczące funkcjonowania ustroju rolnego w świetle art.23 Konstytucji oraz ograniczeń w obrocie nieruchomościami rolnymi w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 23 stycznia -  konferencja prasowa pt. "Skutki regulacji w zakresie sprzedaży pozaaptecznej dla pacjenta", w Centrum Prasowym PAP, udział: Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz;
 • 25-26 stycznia – posiedzenie GTL, w gmachu MRiRW, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 26 stycznia – sesja informacyjna „CETA w praktyce” w Ministerstwie Rozwoju, udział: Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz;
 • 27 stycznia – spotkanie organizacji rolniczych,  pszczelarskich i ekologicznych, na którym zostały omówione aktualne problemy związane z ograniczeniami w stosowaniu zapraw zawierających substancje czynne z grupy neonikotynoidów, udział: Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz;
 • 30 stycznia – konferencja „Wzmacniamy polskie rolnictwo”, Lublin, udział: Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz;
 • 31 stycznia – debata nt. „Czy na polskiej wsi jest jeszcze miejsce dla nowoczesnego rolnictwa”, udział: Wiceprezes KRIR Mirosław Borowski;
 • 31 stycznia – spotkanie z Radcą ds. rolnych Ambasady Francji w Polsce Panem Jean-Louis Buer, udział: Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz.                                                                                                                          

W tym okresie sprawozdawczym przedstawiciele Zarządu KRIR uczestniczyli
w posiedzeniach Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na której omawiane były następujące tematy:

 • W dniu 24 stycznia Członek Zarządu KRIR Robert Nowak uczestniczył w posiedzeniu Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz zmieniającego ustawę o zmianie ustawy - Prawo łowieckie (druk nr 1042).
 • 25 stycznia - Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o stanie prac nad delimitacją w Polsce obszarów ONW - typ nizinny wg nowych jednolitych kryteriów w Unii Europejskiej; Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat rynku zbóż w Polsce i Unii Europejskiej oraz konkurencyjności polskiego rynku zbóż w porównaniu do rynku Ukrainy i Kanady, Perspektywy jego rozwoju dla polskich rolników; udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 25 stycznia - Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o planowanych w 2017 r. działaniach wspierających promocję polskich produktów rolno-spożywczych na rynku krajowym; Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat priorytetowych działań resortu rolnictwa oraz podległych służb bezpieczeństwa żywności na rzecz rozwoju wymiany handlowej polskiego sektora rolno-spożywczego na 2017 rok i lata kolejne; Informacja Prezesa Agencji Rynku Rolnego o planowanych w 2017 r. działaniach wspierających promocję polskich produktów rolno-spożywczych na rynkach zagranicznych; udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz;
 • 26 stycznia - Rozpatrzenie wniosku KP PSL o przedstawienie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na posiedzeniu Sejmu na temat działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa ptasiej grypy H5N8 oraz Afrykańskiego Pomoru Świń; Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat aktualnej sytuacji na rynku drobiu w związku z występowaniem ptasiej grypy na terenie Polski; Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat perspektyw rozwoju rynku drobiu dla polskich rolników; udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 26 stycznia - Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat zmiany sposobu szacowania strat w uprawach rolnych spowodowanych występowaniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w przyrodzie; Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przedłużenia terminu ubezpieczenia upraw rolnych od ujemnych skutków przezimowania; udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 27 stycznia -  Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (druk nr 1216); Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o przepisach wprowadzających ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (druk nr 1217), udział: przedstawiciel Zarządu KRIR.

W tym okresie sprawozdawczym przedstawiciele Zarządu KRIR uczestniczyli
w posiedzeniach Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na której omawiane były następujące tematy:

 • 4 stycznia - Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2017 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: 32 – Rolnictwo; 33 – Rozwój wsi; 35 – Rynki rolne; 62 – Rybołówstwo; 72 – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; 83 – Rezerwy celowe; 85 – Budżety wojewodów ogółem, a także planów finansowych: Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; Agencji Rynku Rolnego; Agencji Nieruchomości Rolnych wraz z planem finansowym Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa; Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych; Funduszu Emerytalno-Rentowego; Funduszu Prewencji i Rehabilitacji; Funduszu Administracyjnego; Polskiego Klubu Wyścigów Konnych; Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie (druk senacki nr 398, druki sejmowe nr 881, 1094 i 1094-A), udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 10 stycznia - Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat priorytetowych działań MRiRW oraz podległych służb bezpieczeństwa żywności na rzecz rozwoju wymiany handlowej polskiego sektora rolno-spożywczego na rok 2017 i lata kolejne, informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o planowanych w 2017 r. działaniach Agencji Rynku Rolnego wspierających promocję polskich produktów rolno-spożywczych na rynkach zagranicznych, informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o planowanych w 2017 r. działaniach wspierających promocję polskich produktów rolno-spożywczych na rynku krajowym, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 31 stycznia - informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat aktualnej sytuacji na podstawowych rynkach rolnych, ze szczególnym uwzględnieniem rynku drobiu, informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o sprawozdaniu z działalności Pełnomocnika Rządu ds. działań związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR.

W omawianym okresie Zarząd KRIR występował w tematach dotyczących zarówno analizy aktualnych problemów w sektorze rolnym, jak i otrzymywanych do zaopiniowania projektów aktów prawnych.

3 stycznia Zarząd KRIR na wniosek Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela w sprawie wydłużenia terminu rozliczenia drugiej raty nieoprocentowanej pożyczki dla producentów mleka, świń lub owoców i warzyw.

4 stycznia Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela z wnioskiem o zorganizowanie spotkania z Agencją Nasienną Sp. z o.o. w Lesznie z organizacjami i Prezesami Wojewódzkich Izb Rolniczych.

4 stycznia Zarząd KRIR przekazał uwagi do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego. Zdaniem samorządu rolniczego wiele wątpliwości budzi „widełkowy zakres kar”, a proponowana wysokość kar w wielu przypadkach jest nadmierna i nieadekwatna do wagi naruszeń przepisów.

5 stycznia Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela o nowelizację przepisów ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników tak, aby izby rolnicze były reprezentowane w Radzie Rolników.

10 stycznia Zarząd KRIR przekazał do Ministra Środowiska – Jana Szyszko, Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Jarosława Sachajko, Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa -Stanisława Gawłowskiego, Przewodniczącej podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz zmieniającego ustawę o zmianie ustawy - Prawo łowieckie - Anny Paluch opinię Nadzwyczajnej Komisji Problemowej KRIR ds. propozycji rozwiązań dotyczących strat w rolnictwie spowodowanych przez zjawiska atmosferyczne , ubezpieczeń rolnych, szkód łowieckich i ustroju rolnego.

13 stycznia Zarząd KRIR na wniosek Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela w sprawie wydłużenie na stałe począwszy od 2017 roku terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich, rolno środowiskowych, ekologicznych oraz ONW do dnia 15 czerwca.

17 stycznia Zarząd KRIR przekazał opinię do Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych. Samorząd rolniczy stanowczo sprzeciwia się projektowi, w którym nie wzięto pod uwagę kwestii dostępu do podstawowych leków dla 15 mln mieszkańców wsi i mniejszych miejscowości.

17 stycznia Zarząd KRIR na wniosek Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela z wnioskiem o interpretację obowiązujących przepisów dotyczących obrotu ziemią. Wątpliwości budzi art. 2b Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, a mianowicie sytuacji przekazania gruntów następcy w zamian za emeryturę lub rentę rolniczą w przypadku, gdy zbywca zakupił grunty rolne w obrocie prywatnym i nie minęło 10 lat od dnia nabycia przez niego tej nieruchmości.

17 stycznia Zarząd KRIR na wniosek Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela w sprawie weryfikacji kodów PKD uprawniających do skorzystania z pomocy w ramach operacji typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” objętego PROW 2014-2020.

17 stycznia Zarząd KRIR na wniosek Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela w sprawie podjęcia działań umożliwiających wprowadzenie zmian i rozwiązań w naborze wniosków „Wsparcia inwestycji na odtworzenie gruntów rolnych i przywracania potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof”. Zdaniem samorządu rolniczego powinna istnieć możliwość wydatkowania środków z programu na odtworzenie stada podstawowego i rekultywacji oraz odtworzenia użytków zielonych.

18 stycznia Zarząd KRIR na wniosek Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela w sprawie weryfikacji kodów PKD wykluczających z możliwości uzyskania płatności bezpośrednich. Rolnicy prowadzący działalność gospodarczą pozarolniczą i mający wpisane wśród wykonywanych działalności PKD 9329Z (działalność rozrywkowa i rekreacyjna) powoduje, że w systemie ARiMR są oni postrzegani jako rolnicy nieaktywni zawodowo, a tym samym podlegają dalszej weryfikacji wykluczających przyznaniu płatności bezpośrednich.

18 stycznia Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu realizacji niektórych zadań ARiMR , zgodnie z którym udzielenie pomocy finansowej producentom rolnym, u których w gospodarstwach rolnych lub działach produkcji rolnej powstały szkody w danej uprawie w wysokości co najmniej 50% i mniej niż 70% spowodowane wystąpieniem w 2016 suszy, gradu, huraganu, deszczu nawalnego lub ujemnych skutków przezimowania – wnioskując o możliwość wydatkowania środków z programu na odtworzenie użytków zielonych i stada podstawowego.

19 stycznia Zarząd KRIR przekazał do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela wnioski z V Walnego Zgromadzenia Świętokrzyskiej Izby Rolniczej, które dotyczyły m.in. budowy mechanizmów wsparcia i ochrony rynku wewnętrznego, wprowadzenia dopłat do bydła od pierwszej sztuki; wprowadzenia krajowego programu zwalczania bakteriozy pierścieniowej ziemniaka; wprowadzenia obowiązkowych systemów umów kontraktacyjnych.

24 stycznia Zarząd KRIR w związku ze spotkaniem Prezesów Wojewódzkich Izb Rolniczych z Prezesem ANR Waldemarem Humięckim i Dyrektorami OT ANR z dnia 12 stycznia 2017 r. we Włodzimierzowie, pod Piotrkowem Trybunalskim, zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela o zmianę przepisów dotyczących prac Rad Społecznych przy ANR oraz umocowania izb rolniczych przy obrocie ziemią rolniczą w nowo powstającej instytucji, jaką będzie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

26 stycznia Zarząd KRIR przekazał uwagi do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych. Samorząd rolniczy przedstawił szczegółowe uwagi do zaproponowanych przepisów i zaproponował dodanie do projektu możliwości dofinansowania zakupu owiec i tryków hodowlanych ras mięsnych owiec zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami resortu rolnictwa. Argumentem za rozwojem produkcji owiec w naszym kraju jest dość duża ilość naturalnych łąk i pastwisk, w tym w woj. podlaskim, jak również możliwości zbytu w krajach arabskich jagniąt oraz mięsa baraniego. W sprawie rekompensat – nie powinny być one obciążone zbyt restrykcyjnymi warunkami.

26 stycznia Zarząd KRIR przekazał uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy
o nawozach i nawożeniu. Zdaniem samorządu rolniczego wprowadzenie ułatwień dla powstawania małych biogazowni rolniczych zasilanych substratami z własnego gospodarstwa wydaje się dobrym sposobem na zmniejszenie kosztów energii elektrycznej oraz na zmniejszenie niekorzystnego wpływu działalności rolniczej na środowisko. Samorząd rolniczy zaproponował, aby wprowadzono spójność w przepisach i zwolnienie z konieczności sporządzania planu nawozowego przez gospodarstwa o wielkości do 10 ha, które utrzymują zwierzęta gospodarskie w liczbie odpowiadającej nie więcej
niż 10 dużym jednostkom przeliczeniowym lub jeżeli obsada zwierząt gospodarskich
na l ha użytków rolnych jest niższa niż 1,5 dużych jednostek przeliczeniowych. Podobne rozwiązanie zostało zaproponowane w projekcie ustawy Prawo wodne (art. 107).

27 stycznia Zarząd KRIR przekazał uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać formularz wniosku umieszczany na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Uproszczenie systemu składania wniosków do ARiMR w formie elektronicznej jest potrzebne i rozwiązania przyjęte w projekcie rozporządzenia wydają się dobrym rozwiązaniem. Jednak zdaniem samorządu rolniczego spełnienie wymogu (o którym mowa w podpunkcie 3 pkt. 3),podania przez rolnika we wniosku „kwoty środków finansowych wypłaconej przez Agencję jako ostatnią w roku kalendarzowym bezpośrednio poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek
o nadanie kodu dostępu” będzie w praktyce trudny do spełnienia. Umieszczenie w kodzie dostępu kwoty środków finansowych wypłaconych przez Agencję nie powinno być wymagane. Nie jest bowiem jasne, czy należy rozumieć przez to przelew z ARiMR na rachunek bankowy rolnika, czy ostatnią decyzję o przyznaniu środków. Beneficjent może być zmuszony do składania wyjaśnień w ARiMR i mieć problemy z logowaniem z przyczyn niezależnych od niego. Być może łatwiejszym sposobem uwierzytelnienia osoby rolnika byłoby zastosowanie numeru PESEL. Projekt nie precyzuje również co ma zrobić rolnik, który po raz pierwszy składa wniosek o płatność np. przejmujący gospodarstwo, a w roku poprzedzającym złożenie wniosku o kod dostępu nie otrzymał płatności.

31 stycznia Zarząd KRIR przekazał do Ministerstwa Sprawiedliwości uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy – Kodeks karny. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wyraził stanowisko, że ograniczanie czynów niedozwolonych w stosunku do zwierząt, w tym zwierząt hodowlanych, powinno następować poprzez długofalową politykę edukacyjno-informacyjną społeczeństwa w tym zakresie oraz skuteczniejszą egzekucję, a nie poprzez podnoszenie kar.

Tak jak miało to miejsce w poprzednich okresach sprawozdawczych, tak również i w omawianym okresie kontynuowana była współpraca zagraniczna Krajowej Rady Izb Rolniczych.

11 stycznia 2017 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się seminarium pod tytułem ”wnioski z wdrożenia zakazu stosowania neonikotynoidów”. W trakcie spotkania przedstawiono prezentacje dotyczące skutków socjoekonomicznych w związku z zakazem stosowania neonikotynoidów . Wszyscy eksperci zgodnie podkreślili potrzebę zwrócenia uwagi na koszty i skutki ekonomiczne, które nie tylko utrudniają pracę rolników. Skutki socjoekonomiczne związane są zastosowaniem dodatkowych środków fitosanitarnych oraz z częstotliwością ich zastosowania. Środki zastępujące neonikotynoidy nie są tak skuteczne i aby dały odpowiednie wyniki muszą być zastosowane częściej niż zakazane substancje czynne. Zwiększa to wkład pracy rolnika oraz koszt prac polowych. Na zakończenie spotkania zaproponowano przygotowanie odpowiedniego pisma, które zostanie skierowane do Attache do spraw rolnictwa Stałych Przedstawicielstw państw członkowskich w Brukseli.

12 stycznia 2017 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca odbyło się posiedzenie grupy zadaniowej do spraw „nawozów”. Przedmiotem tego spotkania było omówienie i przygotowanie wstępnej opinii na temat cen nawozów w Unii Europejskiej. Grupa zadaniowa przygotowała stanowisko w sprawie poprawy dostępu do nawozów mineralnych; przywracaniu konkurencyjności europejskiemu rolnictwu i stabilizacji dochodu rolników.

18 stycznia 2016 roku w Paryżu na zaproszenie Stałego Zgromadzenia Izb Rolniczych APCA, Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz wraz z Wiceprezesem Lubelskiej Izby Rolniczej Gustawem Jędrejkiem wzięli udział w spotkaniu francuskich izb rolniczych w Paryżu z udziałem Prezesa APCA Clauda Cochonneau. Podczas wystąpienia prezes francuskich izb rolniczych zwrócił uwagę na trudną sytuację rolników we Francji wobec bardzo niekorzystnych warunków klimatycznych, które w 2016 roku spowodowały straty w zbiorach u rolników sięgające nawet do 50% co z kolei wpłynęło na spadek dochodów o około 27% w skali krajowej. Podkreślił, że Izby rolnicze angażują się w działania mające na celu poprawienie sytuacji rolników zwracając jednocześnie uwagę, że rolnictwo jest zasobem terytorialnym, bogactwem Francji i Europy. Odbyło się również spotkanie bilateralne z udziałem prezesów W. Szmulewicza, G. Jędrejka i C. Cochonneau, jak również przedstawicieli biura Stałego Zgromadzenia Izb Rolniczych w Paryżu, podczas którego dyskutowane były kwestie przyszłej wspólnej polityki rolnej i wspólnych działań Izb Rolniczych z Polski i Francji, które mogą być podjęte w tym zakresie. Omawiano również sytuację międzynarodową zwracając uwagę nad kwestiami Brexitu oraz nowej prezydencji w Stanach Zjednoczonych.

19 stycznia 2017 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło sie posiedzenie POCC-CCC. Omówiono punkt dotyczący przygotowania posiedzeń Prezydia COPA i COGECA przewidywanych na 9 i 10 lutego 2017r. Sekretariat Copa-Cogeca potwierdził obecność Europejskiego Komisarza ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, pana Phila HOGANA na wspólnym posiedzeniu Prezydium COPA i COGECA, 9 lutego br. Przedstawiono fragment odpowiedzi COPA i COGECA na konsultacje społeczne w sprawie akcyzy od wyrobów tytoniowych. Następnie omówiono przyjęcie stanowiska COPA i COGECA, dotyczącego poprawy warunków dostępu do nawozów. Następnie uczestnicy spotkania poruszyli kwestię uproszczeń w zazielenieniu oraz wymieniono poglądy na temat przyszłości WPR.

24 stycznia 2017 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „wino”. Eksperci omówili sytuację na rynku na rok 2016/2017 zwracając szczególną uwagę na kwestie produkcji, cen, zapasów i handlu. Dokonano przeglądu wdrażania zezwoleń na nasadzenia winorośli na szczeblu krajowym w 2016 roku. Udział w grupie roboczej wziął przedstawiciel Komisji Europejskiej, który przedstawił prezentacje i działania Komisji w zakresie wdrażania przepisów dotyczących wina. Eksperci omówili również nad kwestię stworzenia i opracowania programu prac dla grupy zadaniowej do spraw wina. Kolejnym tematem, który był dyskutowany przez ekspertów była kwestia przyszłej WPR po 2020 roku. Sekretariat przedstawił najnowsze informacje, na temat działania Instytucji Europejskich w tym zakresie.

26 stycznia 2017 roku w Brukseli Sekretariat Copa-Cogeca zorganizował warsztaty na temat korzyści wynikających ze stosowania narzędzi pomagających rolnikom lepiej zarządzać ryzykiem i przepisów UE pozwalających rolnikom uzyskać lepszą cenę płaconą przez konsumentów. Na warsztatach tych zwrócono uwagę na korzyści związane z wprowadzeniem przepisów pozwalających na walkę z nieuczciwymi praktykami handlowymi w łańcuchu żywnościowym i zapewnienie rolnikom uczciwej części ceny płaconej przez konsumentów. W warsztatach wzięła udział posłanka do PE, Sofia Ribeiro, a także przedstawiciele Komisji Europejskiej, Rady UE i innych ważnych stron zainteresowanych.

30 stycznia 2017 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „promocja produktów rolnych”. Na posiedzeniu przedstawiono informacje na temat oficjalnych statystyk dostarczonych przez CHAFEA w 2016 roku. Omówiono również nową politykę europejską promocji oraz przygotowania do naboru wniosków na rok 2017. Sekretariat powiadomił ekspertów, że Komisja Europejska przedstawiła dwa zaproszenia do udziału w kampaniach promocyjnych w ramach programów prostych i złożonych tzw. multiaktorów.

W omawianym okresie sprawozdawczym Biuro Zarządu KRIR otrzymało do zaopiniowania 12 projektów aktów prawnych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com