W dniu 9 grudnia 2016 r. w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła się V konferencja samorządu rolniczego pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Krzysztofa Jurgiela, pt. „Aktualna sytuacja w rolnictwie: rolnictwo i obszary wiejskie w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”, w której udział wzięło ok. 200 rolników niemal z całej Polski. W konferencji z przedstawicielami izb rolniczych udział wzięli także zaproszeni goście: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Krzysztof Jurgiel, który przestawił informację o aktualnych pracach toczących się w resorcie rolnictwa, Poseł do PE Czesław Siekierski oraz Podsekretarz Stanu w MRiRW – Ryszard Zarudzki, który omówił Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w zakresie rolnictwa i obszarów wiejskich. Ponadto, w konferencji udział wzięli: Zastępca Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Jarosław Sierszchulski, Zastępca Prezesa KRUS – Janina Pszczółkowska.

Wśród zgłaszanych przez rolników problemów najczęściej powtarzała się sprawa ubezpieczeń rolniczych, szkód łowieckich oraz afrykańskiego pomoru świń. Minister zapewnił, że reforma sytemu ubezpieczeń rolniczych wejdzie w życie od początku 2017r. Podtrzymał również wcześniejszą deklaracje o potrzebie stworzenia państwowej firmy ubezpieczeniowej. W sprawie programu pomocy dla rolników poszkodowanych przez ASF, wciąż trwają negocjacje z Komisją Europejską. Wiele uwag dotyczyło kłopotów ze szkodami wyrządzonymi przez dziką zwierzynę a głównie przez dziki. Ponadto, zgłoszono wniosek o likwidację Ministerstwa Środowiska i przyłączenie go do resortu rolnictwa. Minister Jurgiel podziękował Izbom Rolniczym za współpracę i udział w pracach legislacyjnych w tym w Radzie Dialogu Społecznego. Poinformował, że wszystkie uwagi Izb są skrupulatnie analizowane. Wśród zadań na 2017r. Minister wymienił nową ustawę o izbach rolniczychPozostałe wydarzenia z udziałem przedstawicieli KRIR:

 • 2 grudnia – posiedzenie Komisji do Spraw Oceny Ofert, złożonych przez zakłady ubezpieczeniowe zainteresowane zawarciem umów w sprawie dopłat w 2017 r. do składek ubezpieczeniowych, udział: Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz;
 • 5 grudnia – Walne Zgromadzenie Lubelskiej Izby Rolniczej, udział: Członek Zarządu KRIR Stanisław Bartman;
 • 5 grudnia – Walne Zgromadzenie Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej, udział: Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz;
 • 5 grudnia – seminarium dot. realizacji programu wieloletniego „Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wyoskiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju” , udział: Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz;
 • 7 grudnia- posiedzenie Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie, udział: Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz;
 • 10 grudnia – Walne Zgromadzenie Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, udział: Członek Zarządu KRIR Robert Nowak;
 • 12 grudnia – XX Śląskiej Izby Rolniczej, udział: Członek Zarządu KRIR Robert Nowak;
 • 12 grudnia- Walne Zgromadzenie Podlaskiej Izby Rolniczej, udział: Wiceprezes KRIR Mirosław Borowski;
 • 12-13 grudnia – seminarium podsumowujące realizację zadań w 2016 r w Programie Wieloletnim IHAR-PIB pn. „Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju”, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 14 grudnia – uroczysta Gala podsumowująca rok Obchodów 120-lecia istnienia izb rolniczych na ziemiach polskich oraz 20-lecia reaktywacji Wielkopolskiej Izby Rolniczej, udział: Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz;

W tym okresie sprawozdawczym przedstawiciele Zarządu KRIR uczestniczyli
w posiedzeniach Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na której omawiane były następujące tematy:

 • 1 grudnia –  informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat funkcjonowania: ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy z dnia 23 września 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat możliwości zwiększenia skupu oraz przetwórstwa trzody chlewnej z obszarów dotkniętych ASF, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz;
 • 13 grudnia – rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (druk nr 1108), udział: Wiceprezes KRIR Mirosław Borowski;
 • 13 grudnia – rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (druk nr 1107), udział: Wiceprezes KRIR Mirosław Borowski;
 • 13 grudnia – rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz zmieniającej ustawę o zmianie ustawie – Prawo łowieckie (druk nr 1042), udział Wiceprezes KRIR Mirosław Borowski;
 • 14 grudnia – informacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat przyszłości rynku wieprzowiny w Polsce w związku z przypadkami występowania afrykańskiego pomoru świń (ASF), udział Członek Zarządu KRIR Robert Nowak;

W tym okresie sprawozdawczym przedstawiciele Zarządu KRIR uczestniczyli
w posiedzeniach Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na której omawiane były następujące tematy:

 • 6 grudnia - rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin oraz rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR.

W omawianym okresie Zarząd KRIR występował w tematach dotyczących zarówno analizy aktualnych problemów w sektorze rolnym, jak i otrzymywanych do zaopiniowania projektów aktów prawnych.

1 grudnia Zarząd KRIR zwrócił się Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o przekazanie do Powiatowych Inspektoratów Weterynarii interpretacji przepisów zmienionych zasad znakowania świń, które obowiązują od 18 października 2016 r.

2 grudnia Zarząd KRIR przekazał do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela uwagi samorządu rolniczego do projektu rozporządzenia MRiRW zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego PROW 2014-2020. Zdaniem samorządu rolniczego propozycja przeniesienia z biur powiatowych ARiMR do oddziałów regionalnych ARiMR spraw związanych z przyznawaniem, wypłatą oraz zwrotem pomocy finansowej jest poważnym utrudnieniem administracyjnym dla rolników, co może skutkowac zniechęceniem do skorzystania przez nich z ww. działania.

2 grudnia Zarząd KRIR wystąpił o interpretację przepisów do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela w sprawie zajmowania przez komorników sądowych środków z dopłat bezpośrednich znajdujących się na rachunkach bankowych rolników.

2 grudnia Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela w sprawie rolników z gminy Platerów powiat łosicki, którym Mazowiecki Urząd Wojewódzki odrzucił protokoły oszacowania szkód spowodowanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne wnioskując o wyjaśnienie ww. sprawy.

2 grudnia Zarząd KRIR przekazał do Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych Waldemara Humięckiego pismo Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w sprawie dotyczącej ustawowego obowiązku wyłączenia 30% gruntów z dzierżawy, jednocześnie popierając zgłoszony ww. wniosek. Pismo dotyczyło sprzeciwu przyjmowaniu jakichkolwiek rozwiązań dotyczących dzierżawców, którzy nie wyrazili zgody na ustawowe wyłączenie 30% gruntów z przedmiotu dzierżawy.

2 grudnia Zarząd KRIR przekazał do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi uwagi samorządu rolniczego do projektu rozporządzenia MRiRW zmieniającego rozporządzenie w sprawie liczby punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności, oraz procentowej wielkości kary administracyjnej w zależności od liczby punktów przypisanych stwierdzonym niezgodnościom. Samorząd rolniczy uważa, że rolnicy nie byli jeszcze przygotowani do nowego sposobu znakowania świń za pomocą kolczyków i tatuażu oraz ponawiania znakowania każdorazowo przed opuszczeniem gospodarstwa, z tego powodu złożono wniosek o przedłużenie terminu wejścia w życie rozporządzenia do czasu uporządkowania tej sytuacji to jest do rozpoczęcia przyszłego sezonu dopłat bezpośrednich.

5 grudnia Zarząd KRIR przekazał od wiadomości Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi list w sprawie neonikotynodiów skierowany do Vytenis Andriukatis Komisarza KE ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności. List został podpisany przez przedstawicieli KRIR, izby rolniczej Czech i Węgier i dotyczył konsekwencji zawieszenia trzech neonikotynoidów stosowanych w uprawach rolniczych.

7 grudnia Zarząd KRIR realizując wniosek z Posiedzenia Prezydium Rady ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela o zmianę punktacji w operacji typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego PROW 2014-2020. Obowiązujące przepisy wykluczają z pomocy rolników powyżej 40 roku życia, którym brakuje kilku lat do przejścia na emeryturę i nie mogą skorzystać z tego programu, a są gotowi do podjęcia działalności gospodarczej innej niż rolnicza.

7 grudnia Zarząd KRIR w związku z naborem wniosków o pomoc na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego PROW 2014-2020 wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela o interwencję, czy w ramach tej pomocy, która przewiduje refundację kosztów zakupu nowych maszyn, urządzeń, wyposażenia do produkcji rolnej, będzie można dokonać zakupu maszyn do rekultywacji sadów, jeżeli strata była w stałych nasadzeniach.

7 grudnia Zarząd KRIR na wniosek Rady ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela o rozważenie możliwości zmiany przepisów w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego, polegających na zwiększeniu powierzchni sprzedaży działki rolnej bez zgody ANR z 0,30 ha do 2,00 ha, zmiany przepisów rozporządzenia MRiRW w sprawie kwalifikacji rolniczych, uznając pracę dzieci rolników jako staż pracy w rolnictwie oraz wyznaczenia przez MRiRW dużych gospodarstw rolnych, w których uczniowie i studenci mogliby odbywać praktyki zawodowe i objęciem tych gospodarstw wsparciem finansowym budżetu państwa.

7 grudnia Zarząd KRIR przekazał do Prezes Rady Ministrów Pani Beaty Szydło stanowisko dotyczące wejścia w życie ustawy Prawo łowieckie. Zarząd KRIR zawnioskował o pilne prace legislacyjne, które spowodują wejście w życie ustawy Prawo łowieckie i przepisów wykonawczych oraz zabezpieczenie środków z budżetu państwa na pokrycie strat wyrządzonych przez dziką zwierzynę.

7 grudnia Zarząd KRIR przekazał informację Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofowi Jurgielowi w sprawie powołania przez KRIR nadzwyczajnej komisji problemowej do spraw nowelizacji ustawy o izbach rolniczych. Jednocześnie Zarząd KRIR zawnioskował do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o włączenie członków nadzwyczajnej Komisji do prac zespołu resortu rolnictwa, który zajmie się opracowaniem nowej ustawy o izbach rolniczych.

7 grudnia Zarząd KRIR popierając wniosek Podlaskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zintensyfikowanie odstrzału dzików w pasie 50 km od wschodniej granicy Polski do poziomu 0,5 osobnika na km2 oraz ograniczenie rozprzestrzeniania się ASF poprzez zbiorowe polowania w okresie zimowym używając myśliwych wraz z wojskiem.

7 grudnia Zarząd KRIR poparł wniosek Rady ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy KRIR i zwrócił się do Ministra Środowiska Jana Szyszko o uregulowanie zasad wypłaty odszkodowania za szkody spowodowane przez bobry, ponieważ obecnie wypłacane odszkodowanie są zbyt niskie do rzeczywistych szkód.

12 grudnia Zarząd KRIR przekazał do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi uwagi do projektu rozporządzenia MRiRW w sprawie zarządzenia środków związanych z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu. Proponowane w projekcie zakazy, nakazy i obowiązku mają przyczynić się do wzmocnienia zasad bioasekuracji przez gospodarstwa utrzymujące drób. Samorząd rolniczy wyraził wątpliwości, czy stosowanie i przestrzeganie niektórych przepisów rozporządzenia przez gospodarstwa utrzymujące do 50 sztuk drobiu, w tym na potrzeby własne – będą w stanie stosować powyższe przepisy.

12 grudnia Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela o interpretację § 13j ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań ARiMR. ARiMR oblicza wysokość szkód poprzez uśrednienie strat, jakie wystąpiły na wszystkich działkach danej uprawy w gospodarstwie. Zdaniem samorządu rolniczego przepis ten jest niekorzystny dla rolników, gdyż wyklucza z pomocy wiele gospodarstw rolnych. Wysokość szkody w danej uprawie powinna być oceniana oddzielnie dla każdej z działek zgłoszonych do płatności, a dopłata objąć te działki, w których straty osiągnęły wymagany poziom.

12 grudnia Zarząd KRIR przekazał do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela pismo
z województwa pomorskiego w sprawie wsparcia dla rolników, którzy ponieśli straty w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych – wnioskujące o zapoznanie się z propozycjami zgłoszonymi w piśmie. Pismo dotyczyło zmiany zasad dostępu do pomocy przyznawanej rolnikom za pośrednictwem ARiMR z tytułu wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Zmiana zasad dotyczyć powinna sytuacji, w której wyeliminowani zostali z tej pomocy rolnicy, którzy nie mają protokołów z gminnych komisji szacujących straty, a posiadają protokoły oględzin, weryfikacji upraw i decyzję o likwidacji uprawy wystawione przez firmy ubezpieczeniowe.

12 grudnia Zarząd KRIR przesłał do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela apel Gminy Inowrocław w sprawie niskich cen płodów rolnych.

16 grudnia Zarząd KRIR przekazał do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi uwagi do projektu rozporządzenia MRiRW w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej oraz projektu rozporządzenia MRiRW zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii. Proponowane w projekcie duże stawki opłat, nie znajdują uzasadnienia w wysokości poziomu inflacji i nie znajdują zrozumienia u rolników. Samorząd rolniczy zwrócił się o zmianę treści rozporządzenia z dnia 27 października 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem ASF, w którym nakazano zaopatrywanie przesyłek trzody chlewnej na terenie kraju w świadectwa zdrowia, aby koszty ich wystawiania wraz z badaniem klinicznym pokrywane były ze środków budżetu państwa. Wprowadzenie w obrocie konieczności, w całym kraju, badania klinicznego na 24 godziny przed wysyłką nie zmniejszy zdaniem samorządu rolniczego zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa ASF.

16 grudnia Zarząd KRIR realizując wniosek z VI posiedzenia KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie składania przez grupy producenckie wniosków o potwierdzenie spełniania uznania do OT ARR. Zmiana przepisów zdaniem członków KRIR wpływa niekorzystnie na grupy już istniejące i zniechęca do tworzenia nowych grup, ponieważ tak diametralne zmiany przepisów nie służą rozwojowi powstawania i działania grup producenckich.

16 grudnia Zarząd KRIR realizując wniosek z posiedzenia KRIR zwrócił się do Ministra Środowiska Jana Szyszko o wydanie rozporządzenia określającego wymagania, jakie musi spełniać osoba, aby mogła być wpisana na listę rzeczoznawców szkód łowieckich, która będzie prowadzona przez izby rolnicze, zgodnie z ustawą o zmianie ustawy – Prawo łowieckie z dnia 22 czerwca 2016 r.

16 grudnia Zarząd KRIR realizując wniosek z posiedzenia KRIR zwrócił się do Prezes Rady Ministrów Pani Beaty Szydło o spowodowanie zmniejszenia populacji wilka w Polsce oraz określenia przez Ministra Środowiska takiej liczebności populacji, aby nie zagrażały one prowadzeniu gospodarstw rolnych, rolnikom i mieszkańcom wsi.

22 grudnia Zarząd KRIR popierając wniosek Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego zwrócił się Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela o ujednolicenie warunków ogólnych stosowanych w ubezpieczeniach upraw rolniczych i zwierząt gospodarskich.

22 grudnia Zarząd KRIR popierając wniosek Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela o zmianę przepisów dotyczących poddziałania 6.4 „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” w ramach PROW 2014-2020. Odnośnie ww. poddziałania Zarząd KRIR zawnioskował o umożliwienie udziału w programie tym osobom, które są współwłaścicielami lub domownikami gospodarstw rolniczych nie byli beneficjentami programu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami o pomoc mogą ubiegać się podmioty, które nie uzyskały pomocy finansowej w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach PROW 2007-2013.

28 grudnia Zarząd KRIR popierając uchwały podjęte 17-18 listopada 2016 r. na posiedzeniu Porozumienia Izb Rolniczych Polski Południowo-Wschodniej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o realizację przedstawionych postulatów. Uchwały dotyczyły: pilnego rozwiązania problemu zakazu stosowania substancji z grupy neonikotynoidów przez rolników w uprawie rzepaku i kukurydzy; zmian w WPR na 2014-2020 w ramach przeglądu śródookresowego, tj. regionalizacji PROW, uproszczenia zasad zazielenienia oraz zapewnienia realnego rozwoju gospodarstwom drobnotowarowym; pilnego rozwiązania problemu nadmiernej populacji gatunków dzikich zwierząt oraz rozszerzenia listy gatunków łownych o krukowate i wilka; w sprawie ograniczenia importu zbóż z Ukrainy i przypadków ASF w Polsce.

29 grudnia Zarząd KRIR poparł i przekazał do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela stanowiska wypracowane przez Walne Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Stanowiska dotyczyły działań ANR i realizacji Ustawy o ustroju rolnym, planowanej reformy emerytalnej w Polsce, projektu ustawy o rolniczym handlu detalicznym oraz zadań i kompetencji izb rolniczych.

29 grudnia Zarząd KRIR popierając wniosek Podlaskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela w sprawie naboru wniosków przez ARiMR na operacje typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” PROW 2014-2020. Wniosek dotyczył kryteriów przyznawania środków, ponieważ z pomocy nie mogą skorzystać rolnicy, którzy mieli szkody, a mają protokół z szacowania szkód i ponieśli koszty na tzw. „operacje odtworzeniowe” (np. zakup nasion traw wieloletnich).

30 grudnia Zarząd KRIR popierając wniosek Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szacowania i przyznawania pomocy finansowej rolnikom poszkodowanym w wyniku ujemnych skutków przezimowania. W poprzednich latach, przy wypłacaniu pomocy brano pod uwagę powierzchnię dotkniętą klęską, bez przeliczania średnich procentów, co było korzystniejsze dla rolników.

Tak jak miało to miejsce w poprzednich okresach sprawozdawczych, tak również
i w omawianym okresie kontynuowana była współpraca zagraniczna Krajowej Rady Izb Rolniczych.

 • 1 grudnia 2016 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „płatności bezpośrednie i zazielenianie”. Przedstawiciele z organizacji rolniczych z Hiszpanii i Węgier przedstawili doświadczenia po roku od wprowadzenia w WPR obowiązku zazieleniania. Następnie zajęto się kwestią upraszczania wymogów zazieleniania. Sekretariat przedstawił projekt aktu delegowanego oraz najnowsze informacje na temat procesu decyzyjnego. Sekretariat zaprezentował najnowsze informacje na temat wypłat bezpośrednich w poszczególnych państwach członkowskich na lata 2015 i 2016. Sekretariat COPA przedstawił również prezentację dotyczącą propozycji rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zasad finansowych dotyczących generalnego budżetu Unii (rozporządzenie Omnibus). Eksperci omawiając ten temat skupili się na ocenie technicznej i możliwych poprawkach do tej propozycji. Następnie przedstawiciel Komisji Europejskiej przedstawił raport Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ECA) w sprawie wzajemnej zgodności. Eksperci podczas debaty mieli możliwość zadawania pytania przedstawicielom Komisji.
 • 1-2 grudnia – odbyło się 63. Posiedzenie Izb Rolniczych Krajów Grupy V4 w Balatonfured na Węgrzech. Z ramienia KRIR na posiedzeniu byli obecni Wiceprezes KRIR Mirosław Borowski i Członek Zarządu KRIR Robert Nowak. W posiedzeniu uczestniczył też Sekretarz Generalny Copa-Cogeca Pekka Pesonen. Podczas posiedzenia omówiono sytuację na rynkach rolnych w krajach V4, postęp prac polowych, stan prawny funduszy promocyjnych produktów rolnych-spożywczych, unijne plany relokacji w odniesieniu do problemu migracyjnego, stan dwustronnych i wielostronnych umów handlowych i ich wpływ na rynek produktów rolno-spożywczych w krajach V4. Posiedzenie zakończyło się podpisaniem wspólnego komunikatu, który został przesłany m.in. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela oraz Sekretarza Generalnego COPA-COGECA Pekki Pesonena.
 • 4-9 grudnia – wyjazd studyjny do Czech i Austrii w ramach realizacji operacji „Pierwsze doświadczenia w tworzeniu i funkcjonowaniu grup operacyjnych”. Przedsięwzięcie było realizowane było w ramach Planu Operacyjnego KSOW 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, uczestniczył - Dyrektor Lubelskiej Izby Rolniczej- Waldemar Banach.
 • 5 grudnia 2016 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca odbyło się połączone posiedzenie grup roboczych „zapewnienie jakości w rolnictwie” oraz „promocja” . Sekretariat przedstawił prezentację odnośnie możliwości dalszego upraszczania polityki jakości. Eksperci przedstawili wnioski i obserwacje z podjętych do tej pory działań ze strony Komisji Europejskiej oraz ich konsekwencji w poszczególnych krajach członkowskich. Wymiana poglądów między ekspertami objęła również kwestię udziału grupy roboczej w rozważaniach na temat przyszłości WPR po 2020 r.. W dalszej części posiedzenia omawiano wyniki ankiety Copa-Cogeca na temat systemów certyfikacji jakości. Przedstawiono prezentację systemów VEGAPLAN i CODIPLAN. Eksperci stwierdzili, że certyfikat zwiększa dostęp do rynku. W sektorze wołowiny zwrócono uwagę na program opracowany na podstawie wytycznych dotyczących hodowli. Tematem była również kwestia ochrony oznaczeń geograficznych w ramach dwustronnych negocjacji handlowych zwracając szczególną uwagę na umowy CETA oraz TTIP jak również na dyskusje z Wietnamem, Japonią i Chinami. Eksperci grupy roboczej „promocja” omawiali kwestię wdrażania nowej polityki unijnej dotyczącej promocji. W ramach tego tematu wymieniono poglądy w sprawie wyników naboru w 2016 roku. Sekretariat zaprezentował wyniki naboru wniosków w KE oraz wstępne komentarze przygotowane przez Copa-Cogeca. Po posiedzeniu grupy roboczej „promocja” miało miejsce wspólne spotkanie w sprawie promocji między Copa-Cogeca oraz FoodDrinkEurope i CELCAA. Spotkanie miało na celu przedstawienie opinii i wymianę poglądów ze służbami Komisji Europejskiej i CHAFEA w zakresie programów promocji.
 • 6 grudnia 2016 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „wieprzowina” oraz seminarium na temat kontroli, zwalczania i zapobiegania ASF.   Seminarium na temat kontroli, zwalczania i zapobiegania afrykańskiego pomoru świń. Na seminarium przedstawiciele EFSA i Komisji Europejskiej przedstawili aktualną sytuację dotyczącą odkryć naukowych, jak również oficjalnych kontroli i zwalczania chorób u zwierząt. Następnie wypowiedzieli się eksperci z Polski, Litwy, Łotwy i Estonii, w celu określenia aktualnej sytuacji na poziomie krajowym. Następnie przestawiono najlepsze praktyki oraz środki zapobiegawcze kolejno z Finlandii, Rumunii i Hiszpanii. Przedstawiciel UECBV, Dr Bert Nielsen zapoznał ekspertów z najnowszymi środkami zapobiegawczymi podczas transportu zwierząt do Unii Europejskiej. Tematem dyskusji panelowej była koordynacja między krajami członkowskimi w której udział wzięli przedstawiciele z trzech krajów członkowskich: Polski, Francji i Litwy. Seminarium zakończono wnioskami przedstawionymi przez przewodniczącego grupy roboczej Copa-Cogeca Pana Antonio Tavaresa z Portugalii. Tematem posiedzenia grupy „wiprzowina”, który omawiali eksperci były kwestie rynkowe oraz rozwoju gospodarczego tego sektora. Sekretariat Copa-Cogeca przedstawił prognozy rynkowe dla branży wieprzowiny, informacje na temat obserwatorium mięsa oraz informacje na temat unijnego współfinansowanie wewnętrznych programów promocji wieprzowiny i projekt programu na rok 2017. Następnie uczestnicy posiedzenia omawiali przygotowanie wspólnego stanowiska na seminarium na temat afrykańskiego pomoru świń, które odbędzie się podczas Międzynarodowego Zielonego Tygodnia (Grüne woche) w Berlinie.
 • 8 i 9 grudnia 2016 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyły się Prezydia Copa-Cogeca. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych w zebraniu wzięli udział Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych-Wiktor Szmulewicz i Jan Kozak delegat do KRIR z Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej. W pierwszym dniu wspólnych Prezydiów Copa i Cogeca omawiano temat aktualnych negocjacji handlowych oraz konsultacji Komisji Europejskiej w sprawie przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej. Do udziału w dyskusjach zaproszono Panią komisarz Cecilę Malmström do spraw handlu i dyrektora generalnego DG AGRI Pana Jerzego Plewę. W następnym dniu dyskutowano na tematy: stanowisko Copa-Cogeca nt. rozporządzenia w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego (ESR) oraz rozporządzenia w sprawie użytkowania gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa (LULUCF); działań Copa-Geopa w kwestii przyjęcia wniosku o członkostwo w Cogeca Izb Rolniczych z Chorwacji; umów i negocjacji handlowych; sytuacji rynkowej na rynku mleczarskim, wołowiny i cielęciny, wieprzowiny, warzyw i owoców oraz roślin uprawnych; propozycji w zakresie upraszczania zazieleniania; dalszych działań w ramach przyszłej WPR jak również wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zasad finansowych dotyczących generalnego budżetu Unii (rozporządzenie Omnibus). Rozpatrzono również wniosek przyjęcia ukraińskich organizacji rolniczych o partnerstwo w Copa-Cogeca. Polska, francuska, niemiecka i włoska delegacja nie wyraziły poparcia dla tego wniosku.
 • 9 grudnia 2016 w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym w Brukseli odbyło się połączone posiedzenie grup roboczych „lasy i korek” oraz „środowisko”. Na posiedzeniu wymieniono poglądy na temat wniosku dotyczącego LULUCF z EKES. Sekretariat przedstawił stanowisko Copa-Cogeca na temat rozporządzenia w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego i rozporządzenia w sprawie użytkowania gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa. Następnie dyskutowano na temat polityki zrównoważoności bioenergetycznej. Tematem debaty była równieżocena funkcjonowania dyrektywy ptasiej i siedliskowej. Przedstawiono i dyskutowano na temat mapy drogowej CGBN, na temat śródokresowego przeglądu unijnej strategii na rzecz różnorodności biologicznej do 2020 r. Eksperci zapoznali się z najnowszymi informacjami na temat FOREST EUROPE oraz z aktualnymi informacjami na temat wieloletniego planu realizacji (MAP) unijnej strategii leśnej, jak również informacjami na temat przeglądu strategii na rzecz biogospodarki, w tym panelu biogospodarczego i inicjatywami Komisji związanymi z usługami ekosystemowymi i leśnictwem (np. kapitałem naturalnym). W ramach dyskusji nad przyszłą WPR przedstawiono i omówiono Deklarację Cork 2.0. Podczas sesji odbyło się posiedzenie grupy roboczej „lasy”, podczas którego eksperci dyskutowali z Komisją Europejską na temat modelowania poziomu odniesienia gospodarki leśnej w kontekście wniosku dotyczącego LULUCF/ESR. Ostatnim punktem były informacje na temat prac grupy ekspertów do spraw przemysłu związanego z leśnictwem, gdzie do udziału w posiedzeniu zaproszono przedstawiciela DG GROW.
 • 13 grudnia 2016 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „skrobia”. Podczas posiedzenia eksperci dyskutowali na tematy obejmujące porządek obrad grupy dialogu obywatelskiego. Wszystkie obecne delegacje wypowiedziały się na temat sytuacji rynkowej ziemniaków skrobiowych. Wszyscy zgodnie zauważyli trudną sytuację tego sektora. Następnie Sekretariat dokonał przeglądu unijnej strategii w sprawie bio gospodarki. Eksperci wypowiedzieli się na temat procedury powtórnej autoryzacji substancji czynnych używanych w ochronie uprawy i składowaniu ziemniaków (na przykład dikwat) w ramach programu ScoPAFF. Sekretariat przedstawił statystyki dotyczące produkcji skrobi a uczestnicy zebrania kolejno omówili główne priorytety europejskiego sektora w poszczególnych państwach. Ważnym tematem zebrania był również działania instrumentów ochrony w tym sytuacji i działań w sprawie prawa do rekompensat (tzw. antysubsydiów) nakładanych na import skrobi ziemniaczanej z UE do Chin i konsekwencji na zakończenie lub przedłużenie dumpingu tego produktu. Sekretariat omówił również narzędzia WPR w ramach dobrowolnego wsparcia połączonego z produkcją i możliwości wdrożenia tego typu narzędzi dla sektora produkcji ziemniaków z przeznaczeniem na skrobię.
 • 14 grudnia 2016 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „kwestie podatkowe i prawne”. Sekretariat przedstawił informacje na temat roli i kształtu narzędzi zarządzania ryzykiem w ramach nowej wspólnej polityki rolnej. Grupa robocza „zarządzanie ryzykiem” przygotowała dokument roboczy obejmujący aktualne możliwości i narzędzia zarządzania ryzykiem oraz wdrożenie tych narzędzi na poziomie Unii Europejskiej. Dokument przedstawia również refleksje na temat możliwości rozwoju i wdrożenia tego typu narzędzi w przyszłości oraz działania które są możliwe do realizacji w ramach wspólnej polityki rolnej i poza WPR. Sekretariat zapoznał ekspertów z informacjami na temat orzeczeń sądowych Trybunału Europejskiego dotyczących sektora rolnictwa.
 • 15 grudnia 2016 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „WPR”. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych w posiedzeniu wziął udział dr Mirosław Drygas. Celem spotkania było omówienie sprawozdania i wniosków grupy zadaniowej do spraw rynków rolnych oraz przygotowanie do obrad grupy dialogu obywatelskiego do spraw Wspólnej Polityki Rolnej. Sekretariat przedstawił dokument z wnioskami grupy zadaniowej podkreślając, że jest on przedmiotem analizy ze strony Komitetów Copa-Cogeca. Sekretarz Generalny zaznaczył, że dokument ten jest jednym z elementów, który będzie brany pod uwagę przy tworzeniu nowej WPR po 2020 roku. Nadmienił również, że raport będzie przedmiotem wysłuchania publicznego, które odbędzie się w Parlamencie Europejskim 9 stycznia 2017 roku. Na ten temat wypowiedział się również przedstawiciel obecnej słowackiej prezydencji, która podkreślił znaczenie raportu w pracach nad nową WPR. Sekretariat przedstawił również główne założenia rozporządzenia Omnibus oraz dokument roboczy Copa-Cogeca odnoszący się do propozycji Omnibus.
 • 15 grudnia 2016 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie POCC-CCC. Sekretarz Generalny przedstawił wnioski z ostatniego posiedzenia Rady podczas którego omawiano kwestie związane z łańcuchem dostaw żywności. Sekretarz Generalny omówił również najnowsze informacje na temat dyrektywy w sprawie krajowych poziomów emisji dla niektórych rodzajów zanieczyszczenia powietrza oraz najnowsze informacje na temat procesu legislacyjnego dotyczącego rozporządzenia w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego i w sprawie użytkowania gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa. Sekretarz Generalny odnosząc się do rozporządzenia Omnibus nadmienił, że akty delegowane będą opublikowane w drugiej połowie stycznia 2017. Następnie Parlament Europejski będzie miał czas na podjęcie decyzji co do uproszczeń w kwestii zazieleniania. Omówiono również kwestię rozwoju sytuacji w sektorze nawozów i nasiennictwa.

W omawianym okresie sprawozdawczym Biuro Zarządu KRIR otrzymało do zaopiniowania 25 projektów aktów prawnych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com