KRIR14 listopada 2016 r. odbyło się spotkanie Zarządów, Dyrektorów oraz Księgowych Wojewódzkich Izb Rolniczych. Zarządy Wojewódzkich Izb Rolniczych omówiły sprawy bieżące w rolnictwie - sytuację na poszczególnych rynkach rolnych w tym ASF oraz nowelizację ustawy o izbach rolniczych. Dyrektorzy Wojewódzkich Izb Rolniczych omówili bieżące sprawy związane z funkcjonowaniem izb rolniczych w tym BIP. Gośćmi spotkania byli: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel, Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii lek. wet. Krzysztof Jażdżewski, Dyrektor Zespołu Gospodarowania Zasobem ANR Anna Zając-Plezia oraz Zastępca Dyrektora Zespołu Gospodarowania Zasobem ANR Bogdan Podgórski.

14 listopada 2016 r. odbyło się również posiedzenie Nadzwyczajnej Komisji Problemowej do spraw nowelizacji ustawy o izbach rolniczych. Zebrani członkowie Komisji Przewodniczącym Komisji wybrali – Prezesa Małopolskiej Izby Rolniczej Ryszarda Czaickiego oraz omówili pożądane zmiany w obowiązującej ustawie o izbach rolniczych oraz przedwojenne przepisy dotyczące izb rolniczych. Zaopiniowali oni również negatywnie projekt ustawy o zmianie ustawy o izbach rolniczych Klubu Kukiz`15.

25 listopada 2016 r. podczas Centralnych Targów Rolniczych w Nadarzynie miało miejsce VI Posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych V kadencji. Gośćmi Posiedzenia był Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel oraz Zastępca Redaktora Naczelnego miesięcznika Top Agrar dr Piotr Łuczak, któremu wręczono brązową odznakę „Zasłużony dla samorządu rolniczego”. W trakcie obrad przyjęto stanowisko kierowane do Prezes Rady Ministrów dotyczące wejścia w życie ustawy Prawo łowieckie, w którym Krajowa Rada Izb Rolniczych wyraziła zaniepokojenie dotyczące zagrożenia terminu wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy Prawo łowieckie określonego na dzień 1 stycznia 2017 r.

26 listopada 2016 r. Krajowa Rada Izb Rolniczych podczas Centralnych Targów Rolniczych w Nadarzynie zorganizowała konferencję pt. „Innowacje w Rolnictwie”. W konferecji uczestniczyło ponad 500 rolników.

Pozostałe wydarzenia z udziałem przedstawicieli KRIR:

 • 4 listopada – posiedzenie Zespołu ds. Strategii Europa 2020, udział: Członek Zarządu KRIR Robert Nowak;
 • 7 listopada – XX lecie Małopolskiej Izby Rolniczej, udział: Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz;
 • 9 listopada – spotkanie struktur powiatowych struktur samorządu rolniczego województwa pomorskiego w Jastrzębiej Górze, udział: Wiceprezes KRIR Mirosław Borowski;
 • 17 listopada – Planowanie przestrzenne a poprawa otoczenia inwestycyjnego Wdrożenie rekomendacji Komisji Europejskiej, udział: Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz;
 • 17 listopada – Kongres 590, udział: Członek Zarządu KRIR Stanisław Bartman;
 • 17-18 listopada – posiedzenie Porozumienia Izb Rolniczych Polski Południowo-Wschodniej w Ustroniu, udział Członek Zarządu KRIR Stanisław Bartman;
 • 17-19 listopada - Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej EuroAgro organizowane we Lwowie przez ukraiński ośrodek wystawienniczy Gal-Expo i Targi Kielce, udział: delegacja z Biura KRIR;
 • 21 listopada – szkolenie Strefa Inspiracji Agencji Rynku Rolnego, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 22-23 listopada – III Kongres Klastra Innowacji w Agrobiznesie „Bezpieczeństwo Żywności – One Health – One Way to the World”, udział Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz;
 • 24 listopada – Konferencja Prasowa #DobryRokWRolnictwie, organizowana przez Prezesa KRUS, udział: udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 27 listopada – IX Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”, udział: Wiceprezes KRIR: Mirosław Borowski;
 • 28 listopada – spotkanie w celu prezentacji wyników etapu prac eksperckich nad delimitacją ONW, udział: Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz;
 • 28 listopada – posiedzenie Prezydium Dialogu Społecznego w Rolnictwie, udział: Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz;

W tym okresie sprawozdawczym przedstawiciele Zarządu KRIR uczestniczyli w posiedzeniach Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na której omawiane były następujące tematy:

 • 3 listopada–  pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o paszach, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 3 listopada - rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 4 listopada - rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 4 listopada -  pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 15 listopada - rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych oraz  rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 16 listopada -  rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 29 listopada -  pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 •  29 listopada -  pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 30 listopada - informacja ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Infrastruktury i Budownictwa, Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Środowiska na temat rozwoju infrastruktury drogowej oraz społecznej na obszarach wiejskich i możliwości pozyskania na te cele dodatkowych środków oraz rozpatrzenie projektu uchwały Komisji w sprawie powołania Pana dra Adama Michała Niewiadomskiego na stałego doradcę Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W tym okresie sprawozdawczym przedstawiciele Zarządu KRIR uczestniczyli w posiedzeniach Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na której omawiane były następujące tematy:

 • 23 listopada - rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt, rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych, rozpatrzenie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;

W omawianym okresie Zarząd KRIR występował w tematach dotyczących zarówno analizy aktualnych problemów w sektorze rolnym, jak i otrzymywanych do zaopiniowania projektów aktów prawnych.

2 listopada Zarząd KRIR przekazał do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela stanowisko Wielkopolskiej Izby Rolniczej w sprawie naboru wniosków na wsparcie operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” wnioskując o jego rozpatrzenie.

2 listopada Zarząd KRIR realizując wniosek z V Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych, które odbyło się 3 października, zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela o przywrócenie właściwych proporcji w strukturze właścicielskiej w przetwórstwie i handlu, w związku z budową zakładu produkcji soków NFC przez niemiecką firmę Deher w województwie świętokrzyskim.

3 listopada Zarząd KRIR realizując wniosek z V Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych, które odbyło się 3 października, zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela o rozważenie wprowadzenia dopłat za zredukowanie powierzchni sadów.

4 listopada Zarząd KRIR przekazał uwagi samorządu rolniczego do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Projekt ustawy przewiduje znaczny wzrost opłat powyżej inflacji, jak również ustanawia nowe opłaty, których do tej pory nie było. Nie poprawi to znacząco bezpieczeństwa na drogach a spowoduje wzrost obciążeń finansowych dla społeczeństwa.

4 listopada Zarząd KRIR przekazał uwagi samorządu rolniczego do pisma w sprawie prowadzonej przez MRiRW analizy w celu dostosowania wymogów określonych w załączniku II rozporządzenia (WE) 852/2004 w zakładach prowadzących rolniczy handel detaliczny produktami pochodzenia zwierzęcego żywnością złożoną w zakresie konstrukcji, organizacji i wyposażenia takich zakładów. Według samorządu rolniczego ważne jest określenie w rozporządzenia wykonawczych wymagań higienicznych dla poszczególnych kierunków przetwórstwa z uwzględnieniem jak największych odstępstw przewidzianych w rozporządzeniu KE 852/2004 oraz 853/2004. Dodatkowo należy mieć na uwadze, że produkcja żywności w kuchni domowej może dotyczyć takiego rodzaju produktów oraz ich ilości, która jest możliwa do wyprodukowania w warunkach domowych z użyciem zwykłych sprzętów kuchennych.

9 listopada Zarząd KRIR przekazał Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofowi Jurgielowi pismo Komitetów Copa-Cogeca dotyczące rozporządzenia (UE) 2016/921 ustanawiające dalsze tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia producentów niektórych owoców i warzyw, które zostało skierowane do Dyrektora Generalnego Komisji Europejskiej w Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich – Pana Bogdana Jerzego Plewy.

9 listopada Zarząd KRIR przekazał uwagi do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Samorząd rolniczy odnosi się z ostrożnością do projektowanych zmian w ustawie w zakresie produkcji pasz i żywności wolnej od organizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz wyprodukowanych bez użycia substratów uzyskanych od tych organizmów. Obecnie w przemyśle mleczarskim oraz gospodarstwach rolnych prowadzących produkcje serów, używana jest wyłącznie podpuszczka produkowana przez zmodyfikowane bakterie, z tego powodu trudno będzie, przy przetwórstwie produktów pochodzenia zwierzęcego uzyskać i oznakować produkt, jako wolny od GMO zgodnie z przepisami proponowanego rozdziału 6a.

10 listopada Zarząd KRIR przekazał uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie maksymalnej ilości zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania. Według samorządu rolniczego proponowany załącznik 1 i 3 do ww. projektu obejmuje nie przetworzoną żywność a surowce roślinne, które do tej pory rolnicy mogą wprowadzać do obrotu bez żadnych limitów i obciążeń finansowych. Dlatego koniecznym wydaje się wykreślenie z rozporządzenia tego załącznika. Odnośnie załącznika 2 i 4, określone w nim limity są za niskie, ze względu na wahania cen tych produktów.

10 listopada Zarząd KRIR zwrócił się do Pani Prezes Rady Ministrów Beaty Szydło z wnioskiem o przedstawienie samorządowi rolniczemu do opinii projektów rozporządzeń wykonawczych do ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (Dz.U. 2016 poz. 1082) dotyczących sposobu prowadzenia przez izby rolnicze list rzeczoznawców, sposobu sprawdzania spełniania wymogów przez osoby ubiegające się o wpis na listę rzeczoznawców

14 listopada Zarząd KRIR przekazał Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofowi Jurgielowi stanowisko Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej z dnia 13 października 2016 r. w sprawie trudnej sytuacji sadowników w Polsce wnioskując o jego rozpatrzenie.

14 listopada Zarząd KRIR przekazał Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofowi Jurgielowi wnioski zgłoszone podczas posiedzeń rad powiatowych Świętokrzyskiej Izby Rolniczej. Wnioski dotyczyły m.in.: wprowadzenia kontraktacji z uwzględnieniem cen minimalnych dla płodów rolnych , zwiększenia dopłat z budżetu państwa do ubezpieczeń upraw rolniczych, dopłat do wapnowania gleb, zwiększenia ilości urządzeń monitorujących anomalia pogodowe.

14 listopada Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela z wnioskiem zgłoszonym w dniu 13 października 2106 r. podczas konferencji Rady ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich działającej przy Krajowej Radzie Izb Rolniczych dotyczącym uproszczenia wniosków o przyznanie płatności w ramach wsparcia bezpośredniego, realizowanego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

21 listopada Zarząd KRIR przekazał uwagi samorządu rolniczego do projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji. Samorząd rolniczy zaproponował skrócenie wydania opinii przez wójta (burmistrza, prezydenta) o uznaniu nadwyżki inwentarza żywego ponad stado podstawowe za niezbędną do prowadzenia gospodarstwa rolnego do 14 dni. Postulował również, aby ta opinia była wydawana po zasięgnięciu opinii właściwej terytorialnie izby rolniczej. Niezależenie od ww. projektu samorząd rolniczy poinformował Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro, że problem z nierzetelnymi egzekucjami komorniczymi w gospodarstwach rolnych wynikał nie z nieścisłości prawa w tej kwestii, ale pojawiał się na poziomie praktyki komorniczej i wynikał z tego, że wiele egzekucji komorniczych było przeprowadzanych z naruszeniem prawa.

21 listopada Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela z wnioskiem zgłoszonym w dniu 13 października 2106 r. podczas konferencji Rady ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich działającej przy Krajowej Radzie Izb Rolniczych dotyczącym zabezpieczenia środków finansowych na objęcie działaniami związanymi z bioasekuracją całego kraju.

22 listopada Zarząd KRIR przekazał uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sposobu postępowania substancjami niedozwolonymi, pozostałościami chemicznymi, biologicznymi, produktami leczniczymi i skażeniami promieniotwórczymi u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego i żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego znajdującej się w rolniczym handlu detalicznym. W projekcie ww. rozporządzenia nie doprecyzowano dokładnie wielkości i zakresu badań próbek, co może stwarzać sytuacje, że kontrola żywności sprzedawanej przez rolników w ramach rolniczego handlu detalicznego prowadzona przez Inspekcję Weterynaryjną będzie uzależniona od decyzji danego urzędnika Inspekcji Weterynaryjnej.

23 listopada Zarząd KRIR przekazał Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofowi Jurgielowi stanowiska Mazowieckiej Izby Rolniczej z dnia 14 października dotyczące: wejścia w życie nowych przepisów dotyczących ustawy Prawo łowieckie, podpisana przez Polski Rząd umowy CETA, bioasekuracji w związku z ASF i zmniejszenia populacji dzika w Polsce w związku z wykryciem wirusa ASF, wnioskując o ich rozpatrzenie.

23 listopada Zarząd KRIR przekazał Ministrowi Środowiska Janowi Szyszko stanowisko Mazowieckiej Izby Rolniczej w sprawie wejścia w życie nowych przepisów dotyczących ustawy Prawo łowieckie z dnia 11 października 2016 r. wnioskując o jego rozpatrzenie.

23 listopada Zarząd KRIR przekazał Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofowi Jurgielowi stanowiska przyjęte w trakcie VI Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej V kadencji w dniu 4 października 2016 r. wnioskując o ich rozpatrzenie. Stanowiska dotyczyły zagrożeń dla wielkopolskiego rolnictwa, jakie niesie ASF oraz aktualnej sytuacji na rynkach rolnych.

23 listopada Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela z wnioskiem zgłoszonym w dniu 13 października 2106 r. podczas konferencji Rady ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich działającej przy Krajowej Radzie Izb Rolniczych dotyczącym zniesienia opłaty ustawowej za zmianę sposobu użytkowania na nierolniczą działki siedliskowej stanowiącej własność rolnika.

24 listopada Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela z wnioskiem zgłoszonym w dniu 13 października 2106 r. podczas konferencji Rady ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich działającej przy Krajowej Radzie Izb Rolniczych dotyczącym możliwości uproszczenia procedur w ANR w zakresie konieczności przedstawienia odpowiednich dokumentów przy zakupie czy dzierżawie ziemi.

24 listopada Zarząd KRIR realizując wniosek zgłoszony podczas Posiedzenia Prezydium Rady do spraw Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy Krajowej Radzie Izb Rolniczych, które odbyło się 14 listopada zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela o zmianę przepisów w rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników. Obecnie ww. projekcie ustawy proponuje się zwolnienie rolnika z podatku ze sprzedaży wytworzonej przez niego żywności do kwoty 20 tys . zł przychodu ze sprzedaży. Podana kwota jest rażąco niska. Kwota wolna od podatku powinna wynosić 40 tys. zł rocznego dochodu ze sprzedazy.

24 listopada Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela z wnioskiem o ustalenie okresu przejściowego w związku ze zmianą przepisów dotyczących identyfikacji i rejestracji zwierząt.

29 listopada Zarząd KRIR w piśmie do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jarosława Sachajko podtrzymał swoje uwagi do projektu ustawy o Trójstronnej Komisji Dialogu Społecznego w Rolnictwie z dnia 12 czerwca 2015 r.

30 listopada Zarząd KRIR popierając wniosek Podkarpackiej Izby Rolniczej dotyczący trudności w interpretacji często zmienianych przepisów, zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela o opracowanie jednolitej treści rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Tak jak miało to miejsce w poprzednich okresach sprawozdawczych, tak również
i w omawianym okresie kontynuowana była współpraca zagraniczna Krajowej Rady Izb Rolniczych.

 • 2 listopada 2016 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie POCC-CCC. Sekretarz Generalny zwrócił się z zapytaniem do organizacji członkowskich o przedstawienie komentarzy do prac grupy zadaniowej „rynków rolnych” w kwestiach takich jak zmiany klimatu i zarządzania ryzykiem. Odnośnie propozycji rozporządzenia „Omnibus” Sekretarz Generalny stwierdził, że Sekretariat przeanalizował propozycje i zaktualizował dokument roboczy, w którym omawiane są konkretne propozycje dotyczące zmiany podstawowych aktów WPR: płatności bezpośrednich, rozwoju obszarów wiejskich, jednolitej wspólnej organizacji rynku i rozporządzenia horyzontalnego. Przypomniał, że do tej pory stanowisko oficjalne Copa-Cogeca jest przeciwne otwarciu aktów podstawowych, ponieważ ryzyko jest dość wysokie.
 • 3 listopada 2016 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „zboża, rośliny oleiste i białkowe”. Omówiono kwestie związane z danymi dotyczącymi zbiorów zwracając przy tym szczególną uwagę na trudną sytuację we Francji i sytuację zbiorów kukurydzy na terenie Unii Europejskiej. Eksperci omówili prognozy rynkowe w związku ze zbiorami w sektorze zbóż, roślin białkowych i oleistych. Sekretariat przedstawił list do komisarza Hogana odnośnie konsekwencji dla sektora produkcji zbóż w Unii Europejskiej co do wdrożenia umowy stowarzyszeniowej z Ukrainą. Rozmawiano również o przyszłych działaniach w zakresie przyszłości WPR i konsekwencji przyjęcia tak zwanego rozporządzenia „Omnibus” dla sektora produkcji zbóż w Unii Europejskiej.
 • 7 i 8 listopada 2016 roku w Parlamencie Europejskim w Brukseli odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi AGRI. Tematem poruszonym podczas pierwszego dnia posiedzenia było wysłuchanie informacji o „Roli rolnictwa konserwującego w zwiększaniu wydajności rolnictwa i usług ekosystemowych”. Następnego dnia zajęto się kwestiami instrumentów WPR służącymi do ograniczania zmienności cen na rynkach rolniczych. Na posiedzeniu komisji AGRI (Rolnictwo i Rozwój Wsi) Parlamentu Europejskiego w dniu 8 listopada przyjęto w głosowaniu sprawozdanie dotyczące instrumentów WPR służących ograniczeniu zmienności cen na rynkach rolnych. Komisja (DG AGRI) przedstawiła projekt aktu delegowanego uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do pomocy Unii dotyczącej dystrybucji owoców i warzyw, bananów oraz mleka w placówkach oświatowych oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 907/2014. Podczas posiedzenia odbyły się również warsztaty na temat „Rozważania dotyczące wyzwań stojących przed rolnictwem w UE po 2020 r.: przygotowanie następnej reformy WPR”.
 • 9 listopada 2016 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „środowisko”. Na początku posiedzenia brytyjska organizacja rolnicza przedstawiła komentarze odnośnie decyzji o opuszczeniu Unii Europejskiej przez Zjednoczone Królestwo. Kolejnym tematem podjętym podczas posiedzenia była dyrektywa azotanowa. Podczas posiedzenia przedstawiono prezentacje z Niemiec i Francji w tym zakresie. Kolejną prezentację przedstawiła delegacja z austriackich izb rolniczych. Prezentacja dotyczyła dużych zwierząt drapieżnych. W prezentacji zwrócono uwagę na koszty gospodarcze związane z budową dodatkowych płotów i zakupem psów, podniesiono również kwestie społeczne. Przedstawiciele austriackich izb rolniczych apelują o redukcję liczby zwierząt drapieżnych i o możliwość regulowania liczby populacji drapieżników. Omawiano również kwestię stanowiska w sprawie ESR i LULUCF.
 • 15 listopada w Sekretariacie Copa-Cogeca odbyło się posiedzenie grupy roboczej „dobrostan zwierząt”. Podczas zebrania omówiono kwestie dotyczące weterynaryjnych produktów leczniczych W porządku obrad znalazł się punkt dotyczący zdrowia zwierząt, w którym Pan Francisco Revirie, szef działu do spraw zdrowia zwierząt i zarządzania kryzysowego DG SANTE przedstawił prezentację na temat statutu sanitarnego poszczególnych chorób w Europie (afrykański pomór świń, choroba niebieskiego języka, ptasia grypa i choroba guzowatej skóry bydła. Kolejnym punktem podjętym podczas zebrania była odporność na środki przeciwdrobnoustrojowe. Pani Ángela Bolufer, z DG SANTE przedstawiła prezentację na temat europejskiego planu działania w zakresie przeciwdziałania wzrastającemu zagrożeniu ze strony oporności przeciwdrobnoustrojowej. Następnie Sekretariat zapoznał ekspertów z raportem ESVAC oraz z najnowszymi działaniami europejskiej platformy na rzecz odpowiedzialnego stosowania leków u zwierząt EPRUMA. Eksperci dyskutowali również na temat ostatnich wydarzeń związanych ze zdrowiem i dobrostanem zwierząt w poszczególnych państwach członkowskich.
 • 16 listopada 2016 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli obyło się posiedzenie grupy roboczej „zarządzanie ryzykiem”, które było poprzedzone warsztatami organizowanym przez Copa-Cogeca w tym samym dniu i miejscu na temat zarządzania ryzykiem a przyszłą WPR. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych w obydwu wydarzeniach wzięli udział Pan Krzysztof Łyskawa i Pani Marietta Janowicz-Lomott. Warsztaty te zostały zorganizowane w celu uzyskania lepszego zrozumienia obecnego poziomu wdrożenia w całej UE środków zarządzania ryzykiem w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) oraz sposobu poprawienia wdrażania tych środków. Na posiedzeniu grupy roboczej „zarządzanie ryzykiem” podjęto dyskusję na temat śródokresowego przeglądu wieloletnich ram finansowych 2014-2020 oraz projektu dokumentu „Rola narzędzi zarządzania ryzykiem w przyszłej wspólnej polityce rolnej (WPR)”. Zauważono, że rozporządzenie Omnibus proponuje nowe rozwiązania sektorowe, które posłużą jako narzędzie stabilizacji dochodów w przypadku spadku dochodów w gospodarstwie o 20%. Przewodnicząca grupy roboczej potwierdziła, że propozycja rozporządzenia „Omnibus” wymaga opinii ekspertów co do możliwości stosowania narzędzi zarządzania ryzykiem. Na zakończenie posiedzenia Pan Krzysztof Łyskawa uczestniczący w posiedzeniu w ramienia KRIR, przedstawił prezentację odnośnie doświadczeń Polski związanych z przygotowaniem ubezpieczenia indeksowego ziemniaków na wypadek suszy.
 • 17 listopada 2016 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie POCC-CCC. Na początku posiedzenia Sekretarz Generalny powiadomił zebranych o aktualnych działaniach w sektorze przemysłu produktów fitosanitarnych i nasiennictwa. Sekretarz Generalny wskazał, że głównymi punktami dyskusji z komisarz Malmström w dniu 8 grudnia będą: CETA, TTIP, konferencja ministerialna WTO, nowe inicjatywy handlowe na Bliskim Wschodzie i negocjacje z Australią i Nową Zelandią. Sekretarz Generalny poinformował zebranych o reaktywacji grupy roboczej w sprawie WPR w celu podjęcia dyskusji na temat przyszłości wspólnej polityki rolnej w UE. Członkowie podkreślił konieczność zajęcia się tym tematem w odpowiednim czasie. Wskazywali oni również potrzebę przedyskutowania tego elementu na wszystkich poziomach organizacji, a w szczególności prezydencji.
 • 21 listopada 2016 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „kwestie fitosanitarne”. Podczas posiedzenia przedstawiono informacje na temat sytuacji branży ochrony roślin. Omówiono również kwestię zastosowania neonikotynoidów. Po kolejnej ewaluacji co do stosowania neonikotynoidów, nowe prawo wejdzie w życie w 2018 roku i będzie obowiązywało aż do 2020 roku. W ramach tej legislacji stosowanie tego środka będzie możliwe za specjalnymi derogacjami. Następnie omawiano wrażliwą kwestię stosowania bentazynu. Brytyjska organizacja rolnicza stwierdziła, że jest to bardzo ważny temat ze względu na zastosowanie tego środka przy uprawie soi GMO. Parlament europejski przygotowuje rezolucję w tym zakresie gdzie planowane jest kompletne wyłączenie stosowania tego środka. Omówiono również aktualną sytuację co do stosowania i zakazu stosowania glifosatu.
 • 23 listopada 2016 roku w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „owce”. Przedmiotem posiedzenia było przygotowanie do zebrania grupy dialogu obywatelskiego ds. produkcji zwierzęcej - mięsa baraniego i koziego. Eksperci rozmawiali na temat sytuacji na rynku mięsa baraniego i koziego oraz prognoz dla tego sektora. Sekretariat przedstawił raport i prezentację Komisji Europejskiej na temat rynku i prognoz krótkoterminowych. Omówiono aktualne działania wobec kryzysu na rynkach rolnych zwracając szczególną uwagę na lipcowy pakiet wsparcia Komisji Europejskiej mający na celu rozwiązanie trudnej sytuacji panującej na rynkach, ze zwróceniem szczególnej uwagi na nadzwyczajną pomoc dostosowawczą w odniesieniu do sektora owiec. Sekretariat zaprezentował wyniki i zalecenia unijnego forum owiec oraz kwestię promocji mięsa baraniego, w tym wykaz zaaprobowanych projektów z sektora owiec. W zakresie zdrowia zwierząt eksperci wypowiadali się na temat choroby niebieskiego języka w UE. W dalszej części zebrania eksperci omówili kwestie barier SPS dotyczących mięsa owiec eksportowanego z UE do USA oraz najnowszych informacji na temat dostępu do rynków w szczególności, jeśli chodzi o możliwości handlowe i wyzwania dla sektora mięsa baraniego. W kwestiach horyzontalnych Sekretariat przedstawił i omówił punkty dotyczące wyzwań stojących przed przyszłą WPR po 2020 r. oraz tych przed jakimi stanie branża owczarska. Zwrócono uwagę na wnioski  z warsztatów Copa-Cogeca na temat obszarów o naturalnych ograniczeniach oraz na działanie w ramach LULUCF. Przeprowadzono również dyskusję na temat wyników oceny funkcjonowania przepisów dotyczących przyrody ze zwróceniem szczególnej uwagi na duże zwierzęta drapieżne.
 • 24 listopada 2016 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „miód”. W posiedzeniu z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych brał udział Grzegorz Szewczyk. Na posiedzeniu przedstawiono wyniki produkcji produktów pszczelich w poszczególnych krajach członkowskich; zasygnalizowano problem z niedźwiedziami niszczącymi pasieki w krajach skandynawskich; oraz omówiono problem wynikający z braku wspólnych definicji produktów pszczelich we wszystkich krajach członkowskich, zwrócono również uwagę na konieczność udziału przedstawicieli wszystkich członków Unii w komitecie zajmującym się opracowaniem norm ISO na produkty pochodzące z ula.
 • 24 listopada 2016 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „rolnictwo ekologiczne”. Przedmiotem dyskusji były aktualne informacje na temat przeglądu przepisów w zakresie rolnictwa ekologicznego i kalendarza wdrażania aktów wykonawczych i delegowanych.
 • 25 listopada 2016 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „ziemniaki”. Podczas posiedzenia omówiono kwestie dotyczące sytuacji rynkowej w tym: prognoz dotyczących produkcji i sytuacji na rynku ziemniaków jadalnych, prognoz dotyczących produkcji sadzeniaków i tendencji rynkowych, umów z przetwórcami na lata 2016-2017 oraz prognoz dotyczących produkcji młodych ziemniaków. W kwestiach dotyczących wspólnej polityki rolnej Sekretariat zapoznał ekspertów z aktualną sytuacją odnośnie uproszczeń w WPR, przedstawił sprawozdanie grupy ekspertów do spraw rynków i łańcucha dostaw, omówił i przedstawił komentarze do projektu rozporządzenia. Sekretariat przedstawił przegląd zezwoleń na substancje aktywne: etoprofos i dikwat. Zaprezentowano również nowy system przywozu roślin i przegląd załączników do dyrektywy 2000/29.
 • 29 listopada w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „wołowina”. Na początku posiedzenia grupy roboczej odbyły się wybory przewodniczącego i wiceprzewodniczących. Pan Fleury reprezentujący Francuską Organizację Rolników FNSEA i został ponownie wybrany przewodniczącym grupy roboczej „wołowina” Copa-Cogeca. W ramach przygotowania do posiedzenia grupy dialogu obywatelskiego do spraw produkcji zwierzęcej –wołowiny i cielęciny – która odbyła się następnego dnia po grupie roboczej „wołowina” omówiono sytuację na rynku i jego perspektywy. Eksperci poruszyli również kwestie horyzontalne związane z wyzwaniami przed jakimi stoi przyszła WPR po 2020 roku, dyskutowali również na temat międzynarodowych negocjacji handlowych w tym TTIP i Mercosur, działań instytucji unijnych w zakresie LULUCF.

W omawianym okresie sprawozdawczym Biuro Zarządu KRIR otrzymało do zaopiniowania 29 projektów aktów prawnych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com