KRIRWydarzeniem otwierającym omawiany okres sprawozdawczy było V Posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych V Kadencji, które odbyło się 3 października 2016 r. W posiedzeniu uczestniczyli również: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel, Zastępca Prezesa ARiMR Jarosław Sierszchulski oraz Jacek Krawczyk – Dyrektor Departamentu Leśnictwa w Ministerstwie Środowiska. Głównym tematem dyskusji była trudna sytuacja na wielu rynkach rolnych. Członkowie KRIR zwrócili uwagę, że coraz bardziej rozległy i coraz głębszy kryzys ogarnął już niemal wszystkie działy produkcji rolnej. Ceny zbóż, mleka, żywca, owoców i innych produktów rolnych spadły poniżej kosztów produkcji. Wielu rolników się zadłuża, nad wieloma gospodarstwami rolnymi zawisła groźba utraty płynności finansowej. W świetle tej trudnej sytuacji rolnicy oczekują od Rządu szybkich rozwiązań w perspektywie długo i krótkoterminowej. Minister Jurgiel poinformował przedstawicieli samorządu rolniczego o regulacjach dotyczących pomocy producentom na poszczególnych rynkach rolnych i o reformie systemu bezpieczeństwa żywności, której najważniejszym jest stworzenie zintegrowanego nadzoru i efektywnej kontroli w całym łańcuchu produkcyjnym i żywnościowym, „od pola do stołu oraz o utworzeniu na bazie ANR we współpracy z doradztwem rolniczym agencji rozwoju obszarów wiejskich. Odpowiadał też na liczne pytania członków KRIR dotyczące między innymi strat w rolnictwie spowodowanych przez zjawiska atmosferyczne, ubezpieczeń rolnych, niekontrolowanego napływu na teren Polski zboża z Ukrainy czy szkód łowieckich. Na zakończenie spotkania Minister podkreślił, że dobrze układa mu się współpraca z izbami rolniczymi i liczy na dalszą efektywną pracę samorządu rolniczego na rzecz wsi oraz jej mieszkańców.

W dniach 13 i 14 października 2016 r. w Kołobrzegu odbyła się Konferencja Rady do spraw Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy KRIR pod tytułem „Kobieta jako negocjator w biznesie”. Konferencja została objęta patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela oraz Marszałka Woj. Zachodniopomorskiego, natomiast patronat medialny nad wydarzeniem objęło Radio Koszalin oraz Top Agrar Polska. Wśród licznie przybyłych gości byli: Helena Rudzis-Gruchała – wicestarosta Powiatu Kołobrzeg, Pan Maciej Bejnarowicz – Zastępca Wójta Gminy Kołobrzeg oraz Pan Andrzej Binka – Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Rybactwa UM, a także gospodarz spotkania Julian Sierpiński – Prezes Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej

Pozostałe wydarzenia z udziałem przedstawicieli KRIR:

 • 5 października – posiedzenie Zespołu Ekspertów ds. Prognozowania Cen Podstawowych Produktów Rolniczych, w Agencji Rynku Rolnego, udział: Prezes Pomorskiej Izby Rolniczej Zenon Bistram;
 • 6 października – Inauguracja roku akademickiego 2016/2017 SGGW;
 • 5-6 października – Konferencja z okazji 10-lecia działalności Związku Pracodawców Przemysłu Utylizacyjnego, udział: Robert Nowak - Członek Zarządu KRIR;
 • 10 października – 20-lecie działalności Podlaskiej Izby Rolniczej, udział: Prezes KRIR W.Szmulewicz i Wiceprezes KRIR M. Borowski;
 • 10 październik – konferencja na temat Wsparcie promocji polskiej Żywności poprzez niwelowanie barier w eksporcie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
 • 15 października – Gala Finałowa I Powiatowego Konkursu Lew Kutnowski, udział Prezes KRIR W. Szmulewicz;
 • 16 października – 20-lecie działalności Lubelskiej Izby Rolniczej, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz;
 • 17 października – posiedzenie Walnego Zgromadzenia Małopolskiej Izby Rolniczej, udział: Członek Zarządu KRIR Robert Nowak;
 • 20 października - III posiedzenie grupy roboczej ds. KSOW, udział: Dyrektor Biura KRIR Katarzyna Szczepaniak;
 • 20 października – obchody 20-lecia Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej, udział Prezes KRIR W. Szmulewicz;
 • 24 października – posiedzenie Krajowego Komitetu ds. Systemu Zbierania i Wykorzystywania Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych FADN, udział: Wiceprezes KRIR M. Borowski;
 • 24 października – konferencja poświęcona instrumentom finansowym w ramach EFRROW organizowana przez Komisję Europejską , udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz, Wiceprezes KRIR M. Borowski, Dyrektor Biura KRIR Katarzyna Szczepaniak;
 • 25 października – obchody jubileuszu 20-lecia samorządu rolniczego organizowane przez Dolnośląską Izbę Rolniczą, udział: Prezes KRIR W.Szmulewicz i Wiceprezes KRIR M. Borowski
 • 25 października – Posiedzenie Komitetu Monitorującego PROW 2014-2020, udział Członek Zarządu KRIR Robert Nowak;
 • 26 października – Prezydium Rady Dialogu Społecznego, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz;

W tym okresie sprawozdawczym przedstawiciele Zarządu KRIR uczestniczyli
w posiedzeniach Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na której omawiane były następujące tematy:

 • 4 października– I czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, I czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, I czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 5 października – Rozpatrzenie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 5 października -  Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 20 października -  Rozpatrzenie poprawki zgłoszonej w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 20 października - Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 21 października - Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;

W omawianym okresie Zarząd KRIR występował w tematach dotyczących zarówno analizy aktualnych problemów w sektorze rolnym, jak i otrzymywanych do zaopiniowania projektów aktów prawnych.

5 października Zarząd KRIR, podzielając wystąpienie podlaskiego samorządu rolniczego dotyczącego trudnej sytuacji w rolnictwie zwrócił się do MRiRW o ustosunkowanie się do problemów wymienionych we wniosku Podlaskiej Izby Rolniczej. Wniosek dotyczył spadku opłacalności produkcji zbóż w związku z niskimi cenami płodów rolnych. Samorząd rolniczy nie zaobserwował statutowej działalności firmy Elewarr powołanej do stabilizacji cen skupu na polskim rynku. We wniosku wskazano również na trudności tworzenia się i działalności grup producenckich. Niezwykle skomplikowany system rejestracji i nieuzasadnione zmiany zasad rejestracji powodują praktycznie zaprzestanie zrzeszania się rolników w grupy. Kolejną sprawą były problemy dotyczące programu dopłat do produkcji roślin motylkowych i stopniowego wypierania importu soi.

5 października Zarząd KRIR, popierając wniosek Podlaskiej Izby Rolniczej zwrócił się do MRiRW o rozważenie możliwości zmiany przepisów dotyczących obowiązku utrzymania obszarów proekologicznych (obszarów EFA) oraz dywersyfikacji. Są to warunki związane z wymogiem zazielenienia, który od 2015 roku jest obowiązkowy dla wszystkich większych gospodarstw. Rolnicy mając już dwuletnie doświadczenie w spełnianiu tych wymogów zgłaszają uwagi do obowiązujących przepisów, które są bardzo trudne do spełnienia. Coroczne obliczanie liczby i struktury powierzchni poszczególnych upraw na gruntach ornych jest uciążliwe i często uniemożliwia wykonanie zaplanowanego płodozmianu. Dodatkowe wymogi dotyczące zazieleniania, dywersyfikacja, uprawa roślin bobowatych drobnonasiennych bardzo utrudnia codzienną pracę rolnika.

5 października Zarząd KRIR, popierając wniosek Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, zwrócił się do MRiRW o uruchomienie pomocy dla producentów kapusty. Pomoc dla producentów owoców i warzyw udzielana przez Agencję Rynku Rolnego na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 września 2016 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z kontynuacją zakazu ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1523), obejmuje owoce i warzywa ale nie ma wśród nich kapusty. Tymczasem sytuacja na rynku warzyw jest trudna. Rolnicy mają ogromny problem ze zbytem warzyw, a uzyskiwana cena nie pokrywa kosztów produkcji. Przykładowo w województwie łódzkim za 1 kg kapusty rolnicy otrzymują 10 groszy.

6 października Zarząd KRIR zwrócił się do MRiRW z wnioskiem o uzupełnienie o kukurydzę wykazu gatunków roślin uprawnych, do których materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany przysługuje dopłata z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.

13 października Zarząd KRIR zwrócił się do MRiRW o udzielenie informacji, czy środki przewidziane w budżecie państwa na dopłaty do składek producentów rolnych z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia zostały wykorzystane, ponieważ rolnicy mają kłopot z ubezpieczeniem upraw na skutek wyczerpania limitów przez zakłady ubezpieczeniowe.

13 października Zarząd KRIR przekazał Wiceprezesowi Rady Ministrów Mateuszowi Morawieckiemu komunikat z 62 posiedzenia izb rolniczych krajów grupy wyszehradzkiej wraz z pismem z Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego (znak: IRWŁ/KRIR/2686/2016) dotyczących porozumień handlowych CETA i TTIP, wyrażające sprzeciw wobec ww. umów i ukazujących negatywne skutki przyjęcia tych umów dla polskiego rolnictwa.

13 października Zarząd KRIR wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela na wniosek Pomorskiej Izby Rolniczej w sprawie pomocy finansowej producentom rolnym, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały straty spowodowane wystąpieniem w 2016 r. gradu, huraganu, deszczu nawalnego lub suszy.

18 października Zarząd KRIR przekazał uwagi samorządu rolniczego do Sejmu RP do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W ocenie samorządu rolniczego należy jednak rozważyć zmianę art. 80 pkt 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Obecnie rolnik prowadzący tylko działy specjalne produkcji i dodatkowo ubezpieczający domowników musi zapłacić składkę w kwocie nie niższej niż kwota odpowiadająca 33,4% wysokości przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego (obecnie 167 zł miesięcznie). Należałoby rozważyć, aby procent do obliczenia składki był liczony od dochodów rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej, ale ograniczony nie wyżej niż 33,4% wysokości przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego. Odnośnie zmiany art. 106 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, samorząd rolniczy wyraził obawę czy zaproponowany przez ustawodawcę model powoływania rad oddziałowych NFZ nie spowoduje zdominowanie tego organu przez stronę rządową. Zgodnie bowiem z proponowaną zmianą, w przypadku niewskazania kandydatów przez uprawnione organizacje pacjentów, po dwukrotnej publikacji ogłoszenia o zamiarze powołania rady , w skład rady powołany byłby kandydat wskazany przez wojewodę.

18 października Zarząd KRIR przekazał uwagi samorządu rolniczego do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi do projektu ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. Samorząd rolniczy zmniejszenie sztuk bydła uprawniających do płatności związanych do bydła i krów do 20 sztuk zamiast jak dotychczas do 30 sztuk ocenił negatywnie. Samorząd zwrócił uwagę na bardzo trudną sytuacje na rynku bydła mlecznego i mleka, a zmniejszenie płatności może tylko pogłębić kryzys. Takie rozwiązanie spowoduje pogorszenie sytuacji większych gospodarstw. Nie ma natomiast pewności, iż przyczyni się do poprawy sytuacji gospodarstw, które posiadają małe hodowle. W związku z powyższym dopłaty powinny być już od 1 sztuki szczególnie w województwach Polski południowej. Bowiem np. w województwie małopolskim 52% bydła jest utrzymywane w stadach do trzech sztuk. Samorząd rolniczy nie ocenił dobrze również likwidacji dopłat do malin wskazując, iż sytuacja na rynku wciąż się zmienia i nie można opierać się na okresowej poprawie i tendencji wzrostowej, która w każdej chwili może się zmienić. Samorząd rolniczy zgłosił również zastrzeżenia, co do wycofania z płatności warzywnych roślin strączkowych na ziarno. Niezrozumiałe jest na jakiej podstawie dokonano wyboru roślin jako najważniejszych roślin strączkowych wysokobiałkowych.

18 października Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela z wnioskiem o całkowitą depopulację stad dzików z terenów powiatów na których występuje ASF i powiatów do nich przyległych. Ze względu na zbliżający się okres huczki istnieje zagrożenie zawleczenie wirusa do stad i populacji dzików z terenów wolnych od wirusa.

18 października Zarząd KRIR przekazał do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela na wniosek rolnika indywidualnego w sprawie pomocy dla poszkodowanych przez tegoroczną suszę, przychylając się do prośby o wyjaśnienie wskazanego ww. piśmie problemu dotyczącego otrzymania pomocy po uzyskaniu 70% strat w gospodarstwie.

18 października Zarząd KRIR popierając stanowisko Mazowieckiej Izby Rolniczej, zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela z wnioskiem o podjęcie inicjatywy w celu zmiany przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników w zakresie art. 28 zawierającego przesłanki do częściowego zawieszenia wypłaty emerytur i rent z ubezpieczenia.

20 października Zarząd KRIR zwrócił się ponownie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela o zwiększenie puli środków na dopłaty do obowiązkowych ubezpieczeń upraw w 2016 r.

21 października Zarząd KRIR realizując wniosek z V posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych, które odbyło się 3 października 2016 zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela o podjęcie działań mających na celu możliwość zwiększenia nakładania sankcji karnych na zarządców parkingów za nie utrzymywanie porządku, a szczególnie za nieusuwanie codzienne pozostawianych tam resztek żywności. Jedną z dróg umożliwiających przenoszenie się wirusa ASF w populacji dzików jest zjadanie przez zwierzęta pozostawionej w lasach żywności pochodzącej z wieprzowiny niewiadomego pochodzenia. Najczęściej zdarza się to na parkingach leśnych. Ze względu, iż część zarządców tych parkingów nie sprawuje nad nimi dostatecznej opieki i nadzoru, przyczynia się to znacznym stopniu do zwiększonego zagrożenia zarażeniem dzików wirusem.

21 października Zarząd KRIR popierając wniosek Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela o zmianę przepisów wprowadzonych ustawą o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1419), która wprowadziła zmniejszenia wysokości stawek dopłat do materiału siewnego.

24 października Zarząd KRIR zwrócił się do Prezesa Rady Ministrów Beaty Szydło, Wiceprezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego z wnioskiem o zabezpieczenie w ustawie okołobudżetowej zapisów, które gwarantowałyby środki finansowe na wypłatę szacowanych szkód wyrządzanych przez zwierzęta łowne.

24 października Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela na wniosek Podkarpackiej Izby Rolniczej w sprawie możliwości zakupu podobnych maszyn w ramach działania „Restrukturyzacja gospodarstw rolnych” PROW 2007-2013 oraz „Modernizacja gospodarstw rolnych” PROW 2014-2020.

24 października Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela z wnioskiem o zmianę odpowiednich, aktualnie funkcjonujących przepisów dotyczących wypłaty rent strukturalnych tak, aby osoba pobierająca rentę strukturalną miała możliwość podjęcia dodatkowej pracy.

25 października Zarząd KRIR przekazał do MRiRW uwagi do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2017 r. Zarząd KRIR zawnioskował o podwyższenie stawki do 1,20 zł za litr zużytego oleju napędowego. Zdaniem samorządu rolniczego pozostawienie wysokości stawki na tegorocznym poziomie nie poprawi opłacalności produkcji rolnej, która i tak jest już niska z powodu spadku cen mleka, ASF, czy rosyjskiego embargo. Zarząd KRIR zawnioskował również o podniesienie limitu zużycia na hektar użytków rolnych do poziomu 120 litrów/ha, dla gospodarstw utrzymujących zwierzęta o odpowiedniej obsadzie SD/ha, szczególnie hodowców bydła mlecznego. Dodatkowo samorząd rolniczy wnioskował o przedłużenie okresu składania wniosków od początku sierpnia do końca września. Sierpień jest okresem najbardziej intensywnych prac w rolnictwie – w tym czasie żniwa i siewy rzepaku pochłaniają czas rolników. Z kolei urzędnicy w tym czasie mają okres urlopowy i często pracownicy prowadzący sprawy akcyzy są na urlopach. Problem ten był już zgłaszany wcześniej, bez pozytywnego rezultatu.

27 października Zarząd KRIR zwrócił się do Prezesa ARiMR Daniela Obajtka w indywidualnej sprawie dotyczącej rolnika. Zarząd KRIR poprosił o ponowne zweryfikowanie przedmiotowej sprawy pod kątem rozłożenia na raty pozostałej do spłacenia należności głównej oraz naliczonych odsetek rolnikowi ze względu na jego trudną sytuację rodzinną i majątkową.

27 października Zarząd KRIR realizując wniosek z V posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych, które odbyło się 3 października 2016 w związku z dyskusją dotyczącą możliwości przeniesienia wirusa ASF w paszy wyprodukowanej ze zbóż produkowanych na Ukrainie zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela o wprowadzenie zakazu importu zbóż z Ukrainy. Dodatkowo Zarząd KRIR realizując wniosek z V posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do MRiRW o kontrolę pozataryfowego importu zbóż z Ukrainy. Napływ ziarna z Ukrainy powoduje niekorzystną sytuację popytową i cenową na krajowym i europejskim rynku zbóż.

27 października Zarząd KRIR realizując wniosek z V posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych, zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela o uznanie rolniczych spółdzielni produkcyjnych za gospodarstwa wielorodzinne. Rolnicze spółdzielnie zostały założone przez rolników posiadających gospodarstwa rodzinne. Przez lata na ich podstawie utworzono gospodarstwa towarowe z parkiem maszynowym i magazynami, które mogą używać członkowie spółdzielni. Obecnie brak jest jakichkolwiek preferencji dla spółdzielni produkcyjnych w obowiązującym prawie a zachęca się rolników indywidualnych do tworzenia grup producenckich. Stworzone kilkadziesiąt lat wcześniej spółdzielnie rolnicze nie są ujmowane podmiotowo w zakresie nowo tworzonego prawa.

28 października Zarząd KRIR przekazał uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2017 r. Zdaniem samorządu rolniczego nie wszystkie z zaproponowanych maksymalnych sum ubezpieczenia odpowiadają rzeczywistym cenom, jakie uzyskują rolnicy. Szczególnie zawyżona jest maksymalna suma ubezpieczenia dla zbóż ustalona na poziomie 16 400 zł/ha.

28 października Zarząd KRIR przekazał uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2017 r. Samorząd rolniczy zwrócił uwagę na konieczność zabezpieczenia wystarczającej wysokości środków finansowych w budżecie państwa na zapewnienie dopłat do składek ubezpieczeniowych dla wszystkich rolników, którzy będą chcieli ubezpieczyć uprawy i zwierzęta w 2017 roku. Samorząd rolniczy zawnioskował również o uwzględnienie w wykazie ryzyk podstawowego ryzyka, jakim jest nagły upadek zwierzęcia.

28 października Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, realizując wniosek z V Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do Ministra Środowiska Jana Szyszko o przywrócenie wilka na listę zwierząt łownych. Od 1998 roku wilk otoczony jest pełną ochroną prawną i populacja tego gatunku wzrosła w sposób zagrażający bezpieczeństwu mieszkańców bieszczadzkich wsi.

28 października Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, realizując wniosek z V Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela o podjęcie działań w celu zmiany ustawy o ochronie prawnej odmian roślin. Rolnicy są kontrolowani przez osoby, upoważnione przez prywatną spółkę „Agencja Nasienna Sp. z o.o.”, pracownicy której to na mocy ustawy mają uprawnienia większe niż służby Państwa np. policja. Ponadto przedmiotowa ustawa niejednakowo traktuje rolników polskich - nierówność prawa wobec obywateli. Tworzy się uprzywilejowana wąska grupa „właścicieli odmian roślin” według ustawy nawet tych „jeszcze nieodkrytych”. Samorząd rolniczy postuluje, aby znieść opłaty za siew materiału siewnego z własnej produkcji. Opłaty powinny dotyczyć tylko nowych odmian i powinny być zawarte w cenie zakupu kwalifikowanego materiału siewnego. Samorząd rolniczy wnosi także o zniesienie kontroli przeprowadzanych wśród rolników przez pracowników Agencji nasiennej. Rolnicy odczuwają to jako niesprawiedliwe traktowanie, tym bardziej, że kontrole dotyczą grupy rolników, a nie wszystkich.

28 października Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, realizując wniosek z V Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela o podjęcie działań w celu czasowego przywrócenia możliwości stosowania zapraw neonikotynoidowych, jak to jest dopuszczone w niektórych krajach Unii Europejskiej. Z posiadanych informacji wynika, że czasowe zezwolenie na stosowanie neonikotynoidów w rzepaku posiadają następujące kraje: Dania, Finlandia, Estonia, Litwa, Łotwa oraz Węgry. W 2017 r. zapowiadana jest dyskusja w UE nt. zawieszonych substancji z grupy neonikotynoidów, co budzi nadzieję rolników na przywrócenie tych substancji do stosowania.

28 października Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, realizując wniosek z V Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela o przygotowanie przez resort rolnictwa zapisów ogólnych warunków ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, które powinny być zawarte w ustawie o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, ograniczających swobodne kształtowanie przez firmy ubezpieczeniowe zapisów ogólnych warunków ubezpieczenia upraw polowych i zwierząt gospodarskich. Rolnicy zgłaszają do KRIR, że zakłady ubezpieczeniowe wprowadzają do ogólnych warunków umowy ubezpieczeniowej, które są integralną częścią polisy ubezpieczeniowej, coraz więcej wymogów i norm agrotechnicznych, nie mających uzasadnienia w praktyce rolniczej. Utrudnia to rolnikom uzyskanie odszkodowania za straty, które powstały w ubezpieczonych uprawach.

28 października Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, realizując wniosek z V Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do Prezesa Zarządu Agencji Nasiennej Sp. z o.o. Jacka Kochańskiego o przedstawienie sprawozdania finansowego firmy Agencja Nasienna Sp. z o.o. podczas najbliższego posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych. Członkowie Krajowej Rady Izb Rolniczych są w szczególności zainteresowani informacją, jaka część środków finansowych pozyskanych przez Agencję Nasienną trafia do polskich hodowców.

Tak jak miało to miejsce w poprzednich okresach sprawozdawczych, tak również
i w omawianym okresie kontynuowana była współpraca zagraniczna Krajowej Rady Izb Rolniczych.

 • 5-6 października - w Atenach w Grecji odbył się Kongres Europejskich Rolników organizowany przez Copa-Cogeca, w którym z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych uczestniczył Wiceprezes KRIR - Mirosław Borowski. Tematem tegorocznego kongresu był: „Szanse dla unijnego rolnictwa: zielony wzrost i dynamiczne rynki”. W związku ze zwiększającą się liczbą wyzwań, przed którymi stoi rolnictwo europejskie, celem Kongresu było rozpoczęcie debaty na temat przyszłości unijnego rolnictwa tak aby było ono nadal rentowne, zrównoważone i konkurencyjne.
 • 12-13 października w Parlamencie Europejskim w Brukseli odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich. Komisja AGRI (Rolnictwo i Rozwój Obszarów Wiejskich) podjęła decyzję o przygotowaniu sprawozdania z własnej inicjatywy „Aktualny stan koncentracji gruntów rolnych w UE: jak ułatwić rolnikom dostęp do gruntów?” Przewodniczący posiedzeniu Poseł Czesław Siekierski zwrócił również uwagę na liczne umowy handlowe podpisywane przez UE z państwami i grupami państw trzecich, których skutkiem jest nasilona konkurencja na rynku globalnym, odczuwana przez europejskich rolników. Na forum Komisji AGRI obecny był również przedstawiciel Komisji Europejskiej, który również poruszał kwestię zwiększenia siły przetargowej rolników w UE. Przypomniał, iż w roku 2013 udało się dokonać postępu jeśli chodzi o zasady korzystne dla sektora rolnictwa (np. derogacje od zasad konkurencyjności, zachęcające rolników do wspólnego działania i planowania produkcji). Ponadto, dodatkowe korzyści w omawianym kontekście przyniósł rolnikom lipcowy pakiet pomocowy („pakiet mleczny”).
 • 13 października 2016 w Brukseli, - EPRUMA wspólnie z Prezydencją słowacką UE były organizatorem warsztatów w celu stworzenia wspólnego zrozumienia odnośnie odpowiedzialnego stosowania leków weterynaryjnych w UE. Wydarzenie podkreślono potrzebę zwiększenia wymiany informacji i dialogu na temat najlepszych praktyk pomiędzy organami publicznymi a sektorem prywatnym w Unii Europejskiej. Ponad 100 uczestników z instytucji unijnych, władz krajowych i profesjonalnych organizacji uczestniczyły w warsztatach, które koncentrowały się na temacie polityki antybiotykowej UE oraz na krajowych działaniach co do odpowiedzialnego korzystania z antybiotyków.
 • 18 października 2016 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie POCC-CCC. Podczas spotkania skupiono się na kwestii propozycji rozporządzenia „Omnibus” w sprawie reguł finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii Europejskiej.   Sekretariat powiadomił zebranych, że Komisja opublikowała w dniu 14 września komunikat w sprawie śródokresowego przeglądu wieloletnich ram finansowych (WRF), która ma na celu ocenę funkcjonowania wydatków długoterminowych Unii Europejskiej (2014-2020), z uwzględnieniem sytuacji gospodarczej. Proponowane zmiany o nazwie " rozporządzenie Omnibus " stosuje się do wszystkich podstawowych przepisów wspólnej polityki rolnej - płatności bezpośrednich, rozwoju obszarów wiejskich, wspólnej organizacji rynku i rozporządzenia horyzontalnego. Propozycje te wymagają pełnej procedury współdecydowania z Radą i Parlamentem Europejskim z oczekiwanym porozumieniem politycznym w przyszłym roku. Nowe przepisy powinny wejść w życie od 1 stycznia 2018 r.
 • 27 października 2016 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca Brukseli odbyło się posiedzenie POCC-CCC. Tematy, które były omawiane podczas tego spotkania były związane z przyszłością WPR; handlem zagranicznym; transportem zwierząt oraz warsztatów dotyczących obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi specyficznymi ograniczeniami. W posiedzeniu uczestniczył z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiceprezes KRIR, Mirosław Borowski. Wiceprezes KRIR M. Borowski zwracając się do przedstawiciela Komisji zapytał o dokładne informacje odnośnie wykorzystania przez Ukrainę kontyngentów na zboża na lata 2014, 2015, 2016. Zwrócił uwagę na fakt, że rolnicy w Unii Europejskiej pracują w modelu rolniczym, rodzinnym i indywidualnym natomiast gospodarstwa na Ukrainie są dużo większe, często są to holdingi i przedsiębiorstwa rolne a nie indywidualni rolnicy. Nadmienił, że podczas spotkania, które miało miejsce w Atenach w czasie Kongresu Rolników Europejskich w październiku 2016 roku przedstawiciele polskich organizacji rolniczych dowiedzieli się, że obecne na Kongresie ukraińskie organizacje rolnicze reprezentują właścicieli posiadających mniej więcej 40% gruntów rolnych na Ukrainie czyli kilkaset tysięcy hektarów gruntów, nie są to więc indywidualni rolnicy, którzy chcieliby być reprezentowani w Copa-Cogeca. Zwrócił również uwagę na kwestię wwozu zbóż do Polski z Ukrainy, które powodują znaczne obniżenie cen zbóż na rynku lokalnym działając tym samym na ceny pasz. Sektor hodowli trzody chlewnej, którego pogłowie gwałtownie się obniżyło z powodu ASF zaobserwował znaczną obniżkę jeśli chodzi o popyt na pasze. Jak wiadomo jest to sektor konsumujący największe ilości pasz zbożowych a zapotrzebowanie tego sektora zmniejszyło się znacznie i rynek nie jest w stanie wchłonąć zarówno produkcji zbóż krajowych a tym bardziej ukraińskich. Należy również wspomnieć o embargu na mięso wieprzowe i wołowinę, które zostało nałożone przez Ukrainę i które nie zostało zniesione do dnia dzisiejszego. Są to najważniejsze kwestie, na które jako Izby Rolnicze, zwracamy uwagę wobec niepokojących informacji pochodzących z Komisji Europejskiej odnośnie możliwości podwyższenia kontyngentów Ukrainy na niektóre produkty rolne. Przedstawiono również informacje dotyczące handlu zagranicznego, w tym działań w ramach przyszłej umowy handlowej z Japonią i Mercosurem. Omówiono również udział Copa-Cogeca w pilotażowym projekcie dotyczącym najlepszych praktyk w transporcie zwierząt.

Ponadto, odbyły się posiedzenia następujących grup roboczych z udziałem przedstawiciela KRIR:

 • 11 października 2016 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca odbyło się posiedzenie grupy roboczej „bydło reprodukcyjne”. W ramach porządku obrad omówiono kwestie dotyczące nowych technik hodowlanych; zbioru, zastosowania i wymiany danych z sektora rolniczego; wdrażania przepisów zootechnicznych; kwestii badawczych i innowacyjnych; zmian klimatycznych i roli sektora hodowli; obowiązkowej identyfikacji elektronicznej dla przeżuwaczy; lipcowego pakietu Komisji Europejskiej pomocy dla sektora rolnictwa i konsekwencji z tym związanych dla sektora hodowli zwierząt; dyskusji na temat przyszłej WPR.
 • 13 października 2016 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „napoje spirytusowe”. Podczas posiedzenia wysłuchano: komentarza NFU dotyczące Brexitu oraz dyskutowano nad definicją napojów spirytusowych - dostosowanie do rozporządzenia 110/2008; danymi technicznym napojów spirytusowych z oznaczeniem geograficznym, przyznanym zgodnie z rozporządzeniem 110/2008; raportem Komisji dotyczącym umieszczania na etykietach napojów alkoholowych ich składu oraz wartości odżywczych; najnowszymi informacjami o europejskiej strategii dotyczącej alkoholu; irlandzkiej ustawie o zdrowiu publicznym tzw. ustawie alkoholowej i wyniku przeglądu dyrektywy 92/83.
 • 18 października 2016 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca odbyło się posiedzenie grupy roboczej „wino”. W posiedzeniu uczestniczył z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych jako ekspert Pan Marcin Moszkowicz zgłoszony przez Lubuską Izbę Rolniczą. Na posiedzeniu omawiano między innymi sprawę Brexitu. W tej sprawie zostali zaproszeni przedstawiciele NFU (National Farmers Union z Wielkiej Brytanii). Przewodniczący grupy „wino” przedstawił główne obawy spowodowane wyjściem Wielkiej Brytanii z UE. Następnie omówiono szacunkowe dane dotyczące zbiorów w 2016 r. Tematem, który wzbudził wiele kontrowersji było umieszczanie na etykietach napojów alkoholowych ich składu oraz wartości odżywczych. Projekt ten jest wprowadzany przez Komisję Europejską - Komisję Zdrowia (DG Sante) i ma na celu uświadomienie konsumentów w zakresie porównania różnych napojów alkoholowych, ich szkodliwości jak i walorów odżywczych. Przedstawiciel KRIR podkreślił niebezpieczeństwo zamazania najważniejszych informacji na etykiecie poprzez tabele żywieniowe i informacje o kaloryczności.
 • 18 października 2016 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „warzywa i owoce”. Na początku posiedzenia przedstawiciele brytyjskiej organizacji rolniczej NFU przedstawili informacje na temat konsekwencji Brexitu. Organizacja rolnicza Zjednoczonego Królestwa zadeklarowała, że będzie podtrzymywała potrzebę utrzymania handlu i wspólnego rynku z Unią Europejską jak również utrzymaniu wysokiej jakości standardów jeśli chodzi o produkcję i produkty rolne. Następnie w ramach grupy roboczej omawiano kwestie dotyczące łańcucha dostaw żywności. Sekretariat zwrócił uwagę na spotkanie dotyczące ryzyka wobec rynków rolnych które odbędzie się w dniu 27 października br. Celem Sekretariatu jest opracowanie dokumentu w tym zakresie w celu przesłania do Komisji Europejskiej do dnia 2 listopada br. Omawiano również kwestię programu owoce w szkole: sezon 2016-2017 i rozporządzenie unijne 2016/791. Sekretariat nadmienił, że w ramach schematu owoców i warzyw w szkole istnieje możliwość rozdawania owoców i warzyw oraz produktów przetworzonych miodu i oliwy z oliwek w trakcie posiłku w szkole. Regulacje mają być przyjęte w listopadzie bieżącego roku.
 • 19 października 2016 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „badania i innowacje”. W ramach porządku obrad podczas zebrania omawiano następujące tematy: konsekwencje Brexit; wybory przewodniczącego grupy roboczej „Badania i innowacje” Copa-Cogeca; prezentacja DG AGRI „Strategiczne podejście do badań i innowacji w UE”; priorytety badawcze Copa-Cogeca; wymiana zdań na temat warsztatów „NEREUS: technologie kosmiczne a rolnictwo”. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych w posiedzeniu wziął udział ekspert KRIR Waldemar Banach – Dyrektor Lubelskiej Izby Rolniczej.
 • 24 października 2016 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „jaja i drób”. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych w posiedzeniu wziął udział Pan Zygmunt Stromski. Na posiedzeniu dyskutowano na tematy: komentarz NFU na temat decyzji Zjednoczonego Królestwa o opuszczeniu UE; informacje na temat wyborów do prezydium GDO; perspektywy rynkowe - najnowsze informacje na temat sytuacji na rynku mięsa drobiowego i jaj; handel ; Campylobacter; wymiana zdań na temat produkcji Foie Gras ; omówienie przypadków wystąpienia ptasiej grypy; aktualne informacje na temat europejskiego planu działania w zakresie przeciwdziałania wzrastającemu zagrożeniu opornością przeciw drobnoustrojową; europejska hodowla królików; informacje na temat ponownego wprowadzenia przetworzonych białek zwierzęcych dla drobiu; informacje dotyczące prac nad dyrektywą w sprawie emisji przemysłowych; informacje na temat aktualnych negocjacji handlowych; informacje na temat postępu handlu mięsem drobiowym i jajkami z Ukrainą.
 • 26 października 2016 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca odbyło się posiedzenie grupy roboczej „kwiaty i rośliny ozdobne”. Na początku posiedzenia brytyjska organizacja rolnicza NFU przedstawiła informacje i komentarze na temat decyzji Zjednoczonego Królestwa o opuszczeniu UE. Następnie odbyły się wybory do prezydium grupy roboczej. W wyniku wyborów na funkcje przewodniczącego i wiceprzewodniczących zostali wybrani: Pan Henk van Ginkel z Holandii oraz Pani Mariangela z Włoch i Pan Chris Hartfield z Wielkiej Brytanii. Następnie Sekretariat przedstawił informacje na temat wyborów do prezydium grupy dialogu obywatelskiego. Eksperci podjęli dyskusję odnośnie sytuacji na rynku kwiatów i roślin ozdobnych w państwach członkowskich oraz statnich zmian związanych z dyrektywą biotechnologiczną i prawami hodowców roślin. Następnie Sekretariat przedstawił informacje na temat handlu dotyczące: Wspólnoty Wschodnioafrykańska, TTIP, Turcji, Norwegia. Przedstawiono i przedyskutowano kwestie: reformy podatkowej w UE , promocji oraz tematy dotyczące zdrowia roślin i środków ochrony roślin.
 • 27 października 2016 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „mleko”. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych w zebraniu wziął udział ekspert KRIR Wiceprezes KRIR Mirosław Borowski. Na początku posiedzenia odbyły się wybory na stanowiska przewodniczącego i wiceprzewodniczących grupy roboczej „mleko i produkty mleczne”. W wyniku głosowania na wiceprzewodniczących na kolejną dwuletnią kadencję wybrano Pana Abrate i Panią Dorotę Śmigielską z Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Podczas posiedzenia dyskutowano na temat sytuacji na rynku produktów mlecznych i możliwościami eksportu unijnych produktów mlecznych.
 • 28 października w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „nasiona”. Na początku posiedzenia eksperci przedstawili sytuację rynkową w sektorze nasion w poszczególnych krajach członkowskich. W ramach tematów dotyczących materiału siewnego eksperci dyskutowali na temat dyrektywy nasiennej, patentów na rośliny zwracając przy tym temacie uwagę na kwestię działań które są podejmowane w zakresie konferencji zorganizowanej przez prezydencję holenderską na temat patentów na rośliny i praw hodowców roślin, ekologicznego materiału siewnego w tym informacji na temat negocjacji trójstronnych w zakresie reformy dotyczącej rolnictwa ekologicznego. Odnośnie tematu nowych technik hodowli Sekretariat przygotował i przedstawił projekt deklaracji obejmującej wyniki konferencji zorganizowanej przez Hannę Takkulę, pt. nowe techniki hodowli dla nowych wyzwań w rolnictwie. Na zakończenie posiedzenia grupy roboczej podjęto dyskusję na temat kwestii fitosanitarnych w tym sytuacji na poziomie krajowym jak również przeglądu decyzji Unii Europejskiej odnośnie zakazu stosowania neonikotynoidów.

               

W omawianym okresie sprawozdawczym Biuro Zarządu KRIR otrzymało do zaopiniowania 17 projektów aktów prawnych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com