logo sejm rpWe wtorek 5 marca 2024 r. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, obradująca pod przewodnictwem pana posła Kazimierza Plocke, zastępcy przewodniczącego Komisji, zrealizowała następujący porządek dzienny:

  • Rozpatrzenie informacji na temat sytuacji na rynku tytoniu;
  • Rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie zmiany zarządzania populacją wilka w Polsce, w związku z rosnącymi szkodami powodowanymi przez ten gatunek

Informację na temat sytuacji na rynku tytoniu przedstawił sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi pan Michał Kołodziejczak. W ostatnim czasie mimo tych licznych trudności obserwujemy wzrost produkcji o około pół tysiąca hektarów. W Polsce uprawiamy dużo mniej tytoniu, niż go przerabiamy. Jesteśmy krajem, który zaopatruje się w ten produkt z zagranicy. W tym też upatrujemy nadzieje i możliwości, by pobudzić rynek tytoniu w Polsce poprzez pomoc rolnikom, związkom w nawiązaniu lepszych relacji handlowych między firmami a producentami – ponieważ uważamy, że firmy, które są w Polsce, międzynarodowe koncerny, powinny zaopatrywać się w nasz polski produkt. 19 tys. ton tytoniu w roku 2022–2023 to jest około 1/8 tego, co jest w Polsce przerabiane – jak wynika z tego, co dobrze pamiętam. A dane mamy dokładne. W Polsce od lat obserwuje się także tendencję spadkową liczby plantatorów tytoniu. W roku 2022 uprawiało tytoń nieco ponad 3 tys. plantatorów, a rok wcześniej było ich prawie 3,5 tys. W ostatnich dwóch sezonach skupowych ceny tytoniu wyraźnie wzrosły w stosunku do sezonów poprzednich. Średnia cena najbardziej popularnej odmiany, uzyskana za okres sierpień-grudzień, wynosiła 23 zł za kilogram i była wyższa o 14% w porównaniu do ceny dla tej odmiany, uzyskanej w tym samym okresie ubiegłego sezonu oraz 88% w stosunku do cen tego tytoniu dwa lata temu. Natomiast średnia ceny odmiany II – kolejnej, Burley – uzyskana za okres sierpień-grudzień 2023 r. wyniosła nieco ponad 16 zł za kilogram i była wyższa o 13% w porównaniu do ceny z roku poprzedniego tej samej odmiany.

W ramach reformy Wspólnej Polityki Rolnej uzgodniono, że w latach 2023–2027 płatność do tytoniu, niezwiązana z bieżącą produkcją, może być dalej pozyskiwana. Zdecydowano także o umożliwieniu państwom członkowskim aktualizacji okresu referencyjnego dla przyznania przejściowego wsparcia krajowego, o co wnosiła Polska. Zgodnie z Planem Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 płatność niezwiązana do tytoniu jest przyznawana proporcjonalnie do produkcji tytoniu w 2018 r. W przypadku, gdy rolnik był wpisany do rejestru Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w 2018 r., ale nie zawarł umów lub nie mógł wykazać produkcji w 2018 r., płatność jest przyznawana do masy surowca tytoniowego, wykazanej w umowach zbycia ze zbiorów 2017 r. Na realizację płatności do tytoniu w latach 2023–2027 zaplanowano przeznaczenie 72,5 mld euro. Płatność do tytoniu dla grupy I oraz dla pozostałych grup w 2023 r. wyniosła 3,08 zł/kg. W 2022 r. było to dla grupy I Virginia 3,38 zł/kg, a dla pozostałych grup – 2,44 zł/kg. Liczba rolników pobierających płatności do tytoniu w 2023 r. wyniosła: w przypadku tytoniu grupy I Virginia – 3439 rolników, a w przypadku tytoniu pozostałych odmian –1285 rolników. Polska jest od kilku lat największym światowym eksporterem papierosów, ale jednocześnie znajduje się w gronie największych światowych importerów surowca tytoniowego. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dąży do tego, by warunki gospodarowania polskich plantatorów tytoniu nie pogorszyły się. W Polsce zlokalizowane są fabryki należące do czterech koncernów tytoniowych, które w największym stopniu powinny wykorzystywać surowce tytoniowe w kraju produkcji. Jednak pomimo dużej produkcji wyrobów tytoniowych w kraju, zdecydowana większość surowca tytoniowego wykorzystywanego do ich produkcji pochodzi z importu, a około 70% surowca tytoniowego krajowego trafia na eksport. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach wsparcia sektora kontynuuje organizację spotkań przedstawicieli całego sektora tytoniu, a więc plantatorów, pośredniczących podmiotów tytoniowych oraz koncernów tytoniowych. Spotkania te ułatwiają prowadzenie dialogu w branży. Nadmienię, że na przyszły tydzień zaplanowane są spotkania z największymi producentami papierosów w Polsce, czyli wyrobów tytoniowych, aby pomóc rolnikom w dialogu, który powinien wyglądać dobrze, a ministerstwo rolnictwa będzie dokładało wszelkich starań, żeby to wsparcie w rozmowach mogło być kontynuowana.

Po ożywionej dyskusji, w której wzięli udział obecni na posiedzeniu pan Marek Wigier dyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, pan Przemysław Noworyta dyrektor Biura Polskiego Związku Plantatorów Tytoniu i sekretarz generalny UNITAB (European Union of Tobacco Growers), pani Magdalena Włodarczyk dyrektor Krajowego Stowarzyszenia Przemysłu Tytoniowego i pan Roman Neumann prezes Zarządu Ogólnopolskiego Związku Plantatorów Tytoniu w Grudziądzu, minister zapewnił że wszystkie stanowiska, które branża kieruje do ministerstwa rolnictwa, są wnikliwie analizowane, przekazywane do właściwych resortów i dyskutowane na bieżąco bo jak wiadomo, to jest również przedmiot zainteresowania Ministerstwa Finansów  i Ministerstwa Zdrowia.

Na tym samym posiedzeniu Komisja uchwaliła dezyderat skierowany do Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie zmiany zarzadzania populacją wilka w Polsce, w związku z rosnącymi szkodami powodowanymi przez ten gatunek w rolnictwie.

W środę 6 marca 2024 r w posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi uczestniczyli: minister rolnictwa i rozwoju wsi pan Czesław Siekierski, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi pan Stefan Krajewski, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii pan Jacek Tomczak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi pan Adam Nowak oraz prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pan Wojciech Legawiec. Komisja przeprowadziła pierwsze czytanie i rozpatrzyła przedstawiony przez Prezydium Sejmu projekt uchwały w sprawie nałożenia sankcji na import rosyjskiej i białoruskiej żywności i produktów rolnych do UE.  Uzasadnienie projektu przedstawiła wicemarszałek Sejmu pani Dorota Niedziela. Komisja przyjęła poprawki do tekstu uchwały oraz poprawki stylistyczne i redakcyjne. Zgłoszono 2 wnioski mniejszości, polegające na wezwaniu Prezesa Rady Ministrów do przedłożenia Radzie Europejskiej i Komisji Europejskiej propozycji nałożenia sankcji na import rosyjskiej i białoruskiej żywności i produktów rolnych do UE oraz na zmianach dotyczących zielonego ładu poprzez całkowite zaprzestanie obowiązywania jego wymogów, które zostały zgłoszone jako wnioski mniejszości. Komisja przyjęła sprawozdanie i sprawozdawcą wybrany został pan poseł Piotr Głowski. W trakcie dyskusji poruszono kwestię postulatów protestujących rolników w dniu 6 marca br. w Warszawie. Podkreślono, z jak wieloma problemami boryka się obecnie polskie rolnictwo. Poruszono również możliwość wprowadzenia embarga na produkty z Rosji do Europy oraz wstrzymania eksportu zboża i rozwiązania jego problemu w Polsce i w Unii Europejskiej. Omówiono także możliwość powiększenia bazy magazynowej do przechowywania zboża oraz przywrócenia, do pierwotnego poziomu, pogłowia świń.

W środę 6 marca 2024 r. Podkomisja stała do spraw monitoringu Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej i akcesji nowych państw do Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem Ukrainy obradująca pod przewodnictwem pana posła Mirosława Maliszewskiego przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zrealizowała wybór prezydium podkomisji. Na  funkcję przewodniczącego podkomisji został wybrany pan poseł Jarosław Rzepa a na funkcję wiceprzewodniczącego podkomisji wybrany został pan poseł Kazimierz Choma.

W tym samym dniu Podkomisja stała do spraw biogospodarki i innowacyjności w rolnictwie  obradująca pod przewodnictwem pana posła Mirosława Maliszewskiego przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zrealizowała wybór prezydium podkomisji. Na  funkcję przewodniczącego podkomisji został wybrany pan poseł Wiesław Różyński a na funkcję wiceprzewodniczącego podkomisji wybrany został pan poseł Fryderyk Sylwester Kapinos.

W tym samym dniu Podkomisja stała do spraw dobrostanu zwierząt gospodarskich i ochrony produkcji zwierzęcej w Polsce oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt obradująca pod przewodnictwem pana posła Mirosława Maliszewskiego przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zrealizowała wybór prezydium podkomisji. Na  funkcję przewodniczącej podkomisji została wybrana pani posłanka Małgorzata Tracz a na funkcję wiceprzewodniczącego podkomisji wybrany został pan poseł Łukasz Horbatowski.

W tym samym dniu Podkomisja stała do spraw bezpieczeństwa żywności, eliminowania nieuczciwych praktyk w obrocie żywnością oraz sprzedaży bezpośredniej i handlu detalicznego produktów wytworzonych w gospodarstwach rolnych obradująca pod przewodnictwem pana posła Mirosława Maliszewskiego przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zrealizowała wybór prezydium podkomisji. Na  funkcję przewodniczącej podkomisji  została wybrana pani posłanka Alicja Łepkowska-Gołaś a na funkcję wiceprzewodniczącej podkomisji wybrana został  pani posłanka Anna Gembicka.

W tym samym dniu Podkomisja stała do spraw monitorowania programu zwiększania wykorzystania polskiego białka roślinnego w paszach obradująca pod przewodnictwem pana posła Mirosława Maliszewskiego przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zrealizowała wybór prezydium podkomisji. Na  funkcję przewodniczącego podkomisji został wybrany  pan poseł Zbigniew Dolata a na funkcję wiceprzewodniczącego podkomisji wybrany został pan poseł Norbert Jakub Kaczmarczyk.

W piątek 8 marca 2024 r. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przeprowadziła:

  • Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie obrony polskich rolników uzasadnienie przedstawił pan poseł Robert Telus.
  • Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie trudnej sytuacji w rolnictwie i spełnienia postulatów strajkujących rolników uzasadnienie przedstawiła pani posłanka Anna Gembicka.
  • Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie protestów rolników i rozwiązania trudnej sytuacji w polskim rolnictwie uzasadnienie przedstawił pan poseł Krzysztof Mulawa.

Komisja przystąpiła do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie obrony polskich rolników. Uchwała zakłada wezwanie Rządu Rzeczypospolitej Polskiej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej do natychmiastowego wprowadzenia jednostronnie bezterminowego zakazu przywozu do Polski z Ukrainy produktów rolno-spożywczych. Ponadto projekt uchwały zawiera apel Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej do Rządu o objęcie embargiem produktów rolnych pochodzących lub przywożonych z terytorium Ukrainy, także gdy są one przywożone do Polski z innych państw Unii Europejskiej. W toku dyskusji przedstawiciel wnioskodawców zapowiedział złożenie do Marszałka Sejmu wniosku o wycofanie projektu uchwały z prac Sejmu.

Komisja przeprowadziła pierwsze czytanie i przystąpiła do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie trudnej sytuacji w rolnictwie i spełnienia postulatów strajkujących rolników. Uchwała zakłada wezwanie rządu do podjęcia działań mających na celu m.in. wprowadzenie całkowitego embarga na produkty rolno-spożywcze niespełniające przyjętych w UE norm produkcyjnych z Ukrainy oraz pozostałych krajów spoza Unii Europejskiej, sprzeciwienie się polityce klimatycznej Unii Europejskiej, która prowadzi do likwidacji polskiego i europejskiego rolnictwa oraz kontynuację pomocy polskim rolnikom, to jest monitorowanie sytuacji w rolnictwie i zapobieganie ryzyku utraty płynności finansowej gospodarstw rolnych poprzez stosowanie systemowych działań i rozwiązań. W toku dyskusji przedstawiciel wnioskodawców zapowiedział złożenie do Marszałka Sejmu wniosku o wycofanie projektu uchwały z prac Sejmu.

Komisja przeprowadziła pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie protestów rolników i rozwiązania trudnej sytuacji w polskim rolnictwie. Projekt uchwały zakłada wezwanie rządu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Prezesa Rady Ministrów przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej do podjęcia natychmiastowych działań i spełnienia postulatów protestujących rolników polegających m.in. na: wprowadzeniu krajowego embarga na produkty rolno-spożywcze z Ukrainy oraz pozostałych krajów spoza Unii Europejskiej, odrzuceniu unijnej polityki klimatycznej, która prowadzi do likwidacji polskiego i europejskiego rolnictwa, zaniechaniu wszelkich działań legislacyjnych, które mogłyby skutkować ograniczeniem produkcji zwierzęcej w Polsce w tym zakazu wybranych hodowli zwierząt i likwidację chowu klatkowego oraz wprowadzeniem danin i zakazu reklamy od produktów pochodzenia zwierzęcego. Przed przystąpieniem do szczegółowego rozpatrywania przedstawiciel wnioskodawców zapowiedział złożenie do Marszałka Sejmu wniosku o wycofanie projektu uchwały z prac Sejmu. Komisja podjęła decyzję o przygotowaniu komisyjnego projektu uchwały zawierającego postulaty zawarte we wszystkich powyższych uchwałach, który będzie też wynikiem spotkań rolników z premierem i z ministrem rolnictwa. Komisyjny projekt uchwały będzie przygotowany  w atmosferze konsensusu, a nie ataku politycznego na  - zapewnił zebranych przewodniczący komisji pan poseł Mirosław Maliszewski. W posiedzeniu uczestniczyli: sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi pan Stefan Krajewski, zastępca dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa pan Leszek Iwaniuk oraz zastępca prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pan Leszek Szymański.

We wtorek 19 marca 2024 r. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła: poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o konsumenckiej pożyczce lombardowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw  oraz rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy o kredycie konsumenckim Komisja, na podstawie art. 40 ust. 4 regulaminu Sejmu, podjęła uchwałę o wspólnym rozpatrywaniu obu projektów ustaw. Jako wiodący przyjęto projekt poselski dotyczący uchylenia przepisów, zgodnie z którymi do osób fizycznych prowadzących gospodarstwo rolne należy stosować przepisy ustawy o konsumenckiej pożyczce lombardowej, ustawy o kredycie konsumenckim oraz kodeksu cywilnego o klauzulach abuzywnych i niektóre przepisy o pożyczce. W związku z tym proponuje się przyjęcie rozwiązań eliminujących przepisy wyłączające z możliwości zawarcia umowy, osobę fizyczną prowadzącą gospodarstwo rolne zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynikało, że nie posiadała ona dla niej charakteru zawodowego. Regulacja ta powodowała wzrost kosztów kredytu oraz ogranicza jego dostępność, a także nie uwzględnia specyfiki kredytów udzielanych ze wsparciem publicznym (np. kredytów objętych dopłatami z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, czy zabezpieczonymi gwarancjami Banu Gospodarstwa Krajowego). Rolnicy, podobnie jak osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, mogą więc skorzystać z tzw. kontroli incydentalnej i zakwestionować określone postanowienia jako niedozwolone postanowienia umowne. W tym wypadku ochrona nie jest uzależniona od tego, czy zawierana umowa miała charakter zawodowy dla rolnika, czy nie. Umowy kredytowe udzielane przez banki na zasadach preferencyjnych, w ramach krajowych i unijnych programów pomocy, odbiegają od standardowych umów kredytowych (przy czym konieczność wprowadzenia do umowy kredytowej określonych postanowień wynika z regulacji programów przewidujących tę pomoc). Proponuje się również, aby do umów zawartych w okresie od dnia 7 stycznia 2024 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie niniejszej ustawy były stosowane przepisy ustaw zmienianych w art. 1 i art. 2 w brzmieniu dotychczasowym. Komisja przyjęła poprawki polegające na zmianie tytułu ustawy oraz przenumerowaniu poszczególnych artykułów zgodnie z zasadami techniki legislacyjnej. Komisja przyjęła także poprawkę polegającą na wykreśleniu art. 2, dotyczącego zmian w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. Zgłoszono wniosek mniejszości, polegający na wykreśleniu przepisu dotyczącego zmiany ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Komisja przyjęła sprawozdanie. Sprawozdawcą wybrany został pan poseł Mirosław Maliszewski.

Kontynuując porządek dzienny Komisja rozpatrzyła wniosek Prezydium Komisji o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie trudnej sytuacji w polskim rolnictwie. Projekt uchwały przedstawił pan poseł Piotr Głowski Komisja podjęła inicjatywę uchwałodawczą w powyższej sprawie i wybrała posła Piotra Głowskiego do reprezentowania Komisji w toku dalszych prac nad projektem. W posiedzeniu uczestniczyli: sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi pan Stefan Krajewski oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów pan Jurand Drop.

W środę 20 marca 2024 r. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła poprawkę zgłoszoną w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o kredycie konsumenckim oraz ustawy o konsumenckiej pożyczce lombardowej. Komisja wniosła o przyjęcie poprawki. Poprawka polegała na skreśleniu § 2 w art. 385 oraz art. 720 Kodeksu cywilnego. Sprawozdawca wybrany został pan poseł Mirosław Maliszewski. W posiedzeniu uczestniczyli: sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi pan Stefan Krajewski oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów pan Jurand Drop.

Na kolejnym posiedzeniu, zwołanym w trybie art. 152 ust. 2 regulaminu Sejmu na wniosek grupy posłów, Komisja zrealizowała następujący porządek dzienny: „Omówienie:

  • Trudnej sytuacji rolników w związku z wojną na Ukrainie,
  • Braku kontynuacji dopłat do zboża, kukurydzy nawozów oraz paliwa,
  • Polityki UE wobec klimatu oraz zaproponowanym przez obecny rząd ograniczenia CO2 o 90%.”

Wniosek o zwołanie posiedzenia przedstawił pan poseł Robert Telus. Informację przedstawił sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi pan Stefan Krajewski. Uzupełnienie informacji przedstawił zastępca dyrektora Departamentu Ochrony Powietrza i Negocjacji Klimatycznych w Ministerstwie Klimatu i Środowiska pan Paweł Różycki. Obecnie przez Polskę przetacza się fala protestów rolników. Jednym z głównych problemów, na jakie zwracają uwagę rolnicy to bardzo niskie ceny zbóż wobec bardzo wysokich kosztów produkcji. Protesty odbywają się także przeciwko przywozowi produktów rolnych z Ukrainy. Jednocześnie producenci rolni są zaniepokojeni niestabilnością na rynku – nie wiedzą, jak planować produkcję wobec nadchodzącego czasu wiosennych upraw polowych. Niepokoi również fakt, że pomimo niskich cen zbóż brak jest ofert od kupujących. Odnosząc się do sytuacji na krajowym rynku zbóż należy zauważyć, że ceny zbóż w Polsce spadły pomimo wprowadzenia w połowie kwietnia 2023 roku zakazu importu ukraińskiej pszenicy i kukurydzy. Wynika to z tego, że ceny na rynku zbóż w Polsce są ściśle powiązane z cenami zbóż w UE oraz na świecie. Obecnie ceny unijne są niskie, jednak w 2022 r. osiągały również w Polsce historycznie wysokie poziomy. W związku z tym, że produkcja zbóż w Polsce w ostatnich latach jest rekordowa, znacznie przekraczająca krajowe zapotrzebowanie, podejmowane są działania w celu zwiększenia możliwości wykorzystania zboża produkowanego w Polsce na inne cele niż spożywcze. Dzięki wprowadzeniu w Polsce europejskiego standardu benzyny E10 od 1 stycznia 2024 r. zwiększyło się zapotrzebowanie na kukurydzę o dodatkowe 400-500 tys. ton rocznie. Rozbudowywana jest również infrastruktura transportowa, drogowa i przeładunkowa w Polsce oraz trwa współpraca z eksporterami, dzięki czemu możliwe jest zwiększenie eksportu zbóż z Polski do historycznie wysokich poziomów. Rolnicy wspierani są także w budowie silosów i magazynów zbożowych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Daje to ponad 1 milion ton dodatkowej pojemności magazynowej.

Mając na względzie trudną sytuację rolników, istotne jest jak najszybsze wprowadzenie uproszczeń i zmniejszenie obciążeń administracyjnych, dlatego 15 lutego 2024 r. Polska podjęła szereg działań w tej sprawie. Na bieżąco prowadzona jest analiza realizacji poszczególnych instrumentów wsparcia, w tym corocznych płatności (dopłat) dla rolników. W sytuacji, gdy będzie możliwość wprowadzenia uproszczenia, niezwłocznie podjęte zostaną prace legislacyjne, ewentualnie inne działania pozalegislacyjne. Jednocześnie należy podkreślić, że w przypadku wsparcia unijnego jesteśmy zobowiązani do stosowania przepisów unijnych. Zakres zmian jest zatem ograniczony tymi przepisami.

Producenci rolni mogli ubiegać się o pomoc finansową dla producentów kukurydzy, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainie. Wnioski można było składać do dnia 29 lutego 2024 r. w właściwym biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wypłaty pomocy rozpoczęły się od 6 marca 2024 r.

Producenci rolni mogą ubiegać się o wsparcie finansowe w postaci:

  • kredytów na utrzymanie płynności finansowej przez producentów rolnych (linia UP),
  • kredytów na poprawę płynności finansowej dla podmiotu prowadzącego działalność w zakresie obrotu zbożami lub skupu zbóż lub obrotu materiałem siewnym roślin rolniczych lub skupu lub mrożenia owoców miękkich (linia S).

W ustawie budżetowej na 2024 rok została zaplanowana kwota na dopłaty do paliwa rolniczego w wysokości 1,66 mld zł. Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej określona przez Radę Ministrów w wysokości 1,46 zł do 1 litra oleju napędowego.

Polityka klimatyczna na arenie międzynarodowej została zainicjowana przyjęciem Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) i Protokołu z Kioto (PzK), których Polska jest również sygnatariuszem. Podstawowym celem Konwencji jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, który ograniczyłby negatywny wpływa człowieka na zmiany klimatu. W lutym 2024 roku Komisja Europejska opublikowała Komunikat przedstawiający trajektorię dochodzenia do neutralności klimatycznej w 2050 r. z uwzględnieniem wskaźników na 2040 r. Komisja wskazała trzy warianty o różnym poziomie ambicji: pierwszy to cel redukcji emisji do 80%, drugi – co najmniej 85% i maksymalnie 90% oraz trzeci – co najmniej 90% i maksymalnie 95%. Komisja zarekomendowała realizację celu pośredniego na rok 2040 na poziomie 90%. Zarekomendowany przez Komisję Europejską ww. cel redukcji emisji nie jest dla Polski w żaden sposób wiążący. Komunikat nie stanowi dokumentu o charakterze prawnym. To jedynie otwarcie dyskusji, która będzie się toczyć na forum UE przez około półtora roku, czyli także w czasie polskiej prezydencji w Radzie UE.

W trakcie dyskusji posłowie odnieśli się m.in. do kwestii: możliwości wprowadzenia systemu kaucyjnego, zwiększenia stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zwolnienia z podatku rolnego, rozbudowy infrastruktury transportowej do eksportu zbóż, odbudowy produkcji zwierzęcej, przywrócenia programu suszowego, przedłużenia pomocy UE z powodu strat wywołanych wojną w Ukrainie, warunków importu zbóż oraz pozostałych produktów spożywczych z Ukrainy oraz kontynuowania programu Energia dla Wsi.

W czwartek 21 marca 2024 r. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła informację na temat dostępności usług medycznych i stanu zdrowia mieszkańców obszarów wiejskich. Informację przedstawił sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi pan Stefan Krajewski.

Jeżeli chodzi o dbanie o zdrowie mieszkańców wsi to jedynym aspektem, który należy do kompetencji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest – zgodnie z ustawowym obowiązkiem – podejmowanie działania na rzecz pomocy ubezpieczonym i osobom uprawnionym do świadczeń z ubezpieczenia, wykazującym niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym, pomocy w jej odzyskanie w wyniku leczenia i rehabilitacji. Prowadzone są również w okresie wakacyjnym turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników. Pierwszeństwo w tym wypadku mają dzieci, które uległy wypadkom przy pracy rolniczej. Obecnie rehabilitacja lecznicza organizowana przez KRUS prowadzona jest w formie 21 dniowych stacjonarnych turnusów rehabilitacyjnych w sześciu własnych Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia pan Wojciech Konieczny poinformował, że jeśli chodzi o dane liczbowe dotyczące liczby pacjentów, którym udzielona została pomoc lekarska lub ambulatoryjna, to pomiędzy miastami a wsią nie ma zbyt dużych różnic. Grupą wiekową z największą liczbą pacjentów na 10 tys. ludności jest grupa wiekowa 65+, zarówno na obszarze miejskim, jaki i obszarze wiejskim.

W 2023 r. 9 977,3 tys. pacjentów w miastach oraz 9 657,7 na obszarach wiejskich (różnica 3,3%) miało udzielone co najmniej jedno świadczenie finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Większa jest różnica, jeśli chodzi o świadczenia szpitalne – na obszarach wiejskich liczba pacjentów, która uzyskała co najmniej jedno świadczenie w ramach leczenia szpitalnego była o 11% niższa niż w przypadku terenów miejskich.

Jeśli chodzi o rodzaj schorzeń z jakimi zgłaszali się do lekarza mieszkańcy wsi to najwięcej osób, w roku 2022 miało udzielone świadczenie związane z nadciśnieniem. Następnie wyróżnia się grupa zakażeń górnych dróg oddechowych, zapaleń gardła, a także próchnica zębów. Częste były też zgłoszenia problemów z kręgosłupem i bólami brzucha. Cukrzyca i niedoczynność tarczycy również były leczone u bardzo wielu mieszkańców wsi.

W 2022 mieszkańcy wsi najczęściej umierali z powodu chorób układu krążenia – 37,68% zgonów. Kolejną przyczyną były nowotwory – 22,01%. W miastach, dla porównania, było to odpowiednio – 34,9% i 24,61%. Mieszkańcy wsi relatywnie częściej umierają z powodu chorób układu krążenia niż mieszkańcy miast, ale relatywnie rzadziej z powodu nowotworów.

W trakcie dyskusji najczęściej podnoszonymi kwestiami były: dostępność podstawowej opieki zdrowotnej – w tym odległość, jaką musza pokonywać mieszkańcy wsi w celu otrzymania pomocy, ograniczone możliwości korzystania z opieki specjalistów, braki kadrowe i coraz większe starzenie się lekarzy na terenach wiejskich, dostępność i czas dojazdu karetek pogotowia, problemy z opieką geriatryczną w związku ze starzeniem się społeczeństwa, dostępność aptek i problemy z ich funkcjonowaniem w związku z obowiązującymi przepisami.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com