W dniu 18 października 2021 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało odpowiedź na wniosek KRIR >>> w sprawie dofinansowania budowy silosów na kiszonki, płyt obornikowych i ich systemów zadaszeń oraz utwardzenia dojazdów, informując co następuje:

"W odpowiedzi na pismo z dnia 19 sierpnia 2021 r., znak KRIR/JM/760/2021, w sprawie dofinansowania budowy silosów na kiszonki, płyt obornikowych i ich systemów zadaszeń oraz utwardzania dojazdów, uprzejmie informuję, że tego rodzaju wsparcie może być w dużym zakresie przedmiotem inwestycji współfinansowanych ze środków Wspólnej Polityki Rolnej w ramach wsparcia inwestycyjnego.
Przykładowo, w ramach typu operacji „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” objętego PROW 2014-2020 producenci rolni mogą ubiegać się o dofinansowanie na inwestycje dotyczące m.in. warunków przechowywania nawozów naturalnych lub kiszonek (w przypadku młodych rolników). Zakłada się, że ten zakres wsparcia będzie również objęty wsparciem w Planie Strategicznym WPR na lata 2023-2027, m.in. w ramach interwencji „Inwestycje przyczyniające się do ochrony środowiska i klimatu”.
Operacje polegające na utwardzaniu dojazdów rozumiane jako inwestycje w rozwój infrastruktury technicznej w gospodarstwach rolnych (drogi dojazdowe, place manewrowe) są obecnie realizowane w ramach operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego PROW 2014-2020.
Mając na uwadze ograniczenia budżetowe w ramach Planu Strategicznego WPR na lata 2023-2027, w interwencji Inwestycje w gospodarstwach rolnych zwiększające konkurencyjność (dotacje) wspierane będą operacje mające istotny wpływ na wzrost konkurencyjności gospodarstwa, wyrażany wzrostem wartości dodanej brutto (GVA) w gospodarstwie. W związku z mniejszym wpływem dojazdów na wzrost konkurencyjności gospodarstwa nie przewiduje się wsparcia tego typu inwestycji w omawianej interwencji.
W związku z powyższym oraz mając na uwadze konieczność takiego konstruowania zasad wsparcia, aby unikać ryzyka podwójnego finansowania tych samych projektów, tego rodzaju przedsięwzięć indywidualnych rolników nie planuje się obecnie wspierać ze środków inwestycji A1.4.1. Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com