krowa

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych  z dnia 18 maja 2021 r., o usprawnienie systemu ubezpieczenia zwierząt gospodarskich oraz wprowadzenie odszkodowań za zutylizowanie chorych zwierząt Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że zgodnie z aktualnym stanem prawnym tj. Ustawą o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 12 marca 2019 r. poz. 477), istnieje możliwość ubezpieczenia bydła, koni, owiec, kóz, drobiu lub świń od ryzyka uboju z konieczności zarządzonego przez lekarza weterynarii w następstwie wymienionych zdarzeń losowych tj. huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, uderzenia pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny.

Przepisy ww. ustawy nie przewidują natomiast stosowania dopłat do składek z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia od ryzyka wystąpienia chorób zwierząt. Ubezpieczenie od ryzyka wystąpienia chorób zwierząt może być oferowane przez zakłady ubezpieczeń na zasadach komercyjnych.

Niezależnie od powyższego aktualnie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwają prace analityczne, mające na celu wskazanie kierunków zmian w systemie ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w przyszłości, w ramach których analizowana jest możliwość stosowania dopłat do składek z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia zwierząt od ryzyka wystąpienia chorób.

Ponadto pomoc udzielana producentom rolnym od dnia akcesji musi być zgodna z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej, w tym wytycznych Unii Europejskiej w sprawie pomocy państwa w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich w latach 2014- 2020 (2014/C 204/01) (Dz. Urz. UE z dnia 1.07.2014, C 204) oraz rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE z dnia 1.07.2014, L 193) albo pomoc musi być udzielana w formule de minimis zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz.Urz.UE z dnia 24.12.2013, L 352).

Zarówno przepisy ww. Wytycznych jak i rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 nie przewidują możliwości udzielania pomocy w zakresie refundacji kosztów uboju z konieczności jak i kosztów utylizacji zwierząt poddanych ubojowi z konieczności. A zatem pomoc tym zakresie mogłaby być udzielana wyłącznie w formule pomocy de minimis. Jednakże uwzględniając wykorzystanie limitu tej pomocy w bieżącym roku oraz wysokość pomocy wynikającej z obowiązujących przepisów, która może zostać jeszcze uruchomiona, aktualnie nie ma możliwości uruchomienia nowych form pomocy de minimis

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com