drobW odpowiedzi na pismo KRIR w sprawie uruchomienia wsparcia dla producentów drobiu w związku z ograniczeniami związanymi z wystąpieniem grypy ptaków, MRiRW poinformowało, że przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U z 2015 r. poz.187 z późn.zm.) nie przewidują możliwości udzielania pomocy finansowej w związku z wystąpieniem grypy ptaków w 2020 r., w związku z czym nie zostały zaplanowane na ten cel środki finansowe w planie finansowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na 2020 r.

Natomiast, w związku z ponoszonymi stratami rynkowymi - z tytułu wystąpienia grypy ptaków w Polsce - przez rolników utrzymujących drób, zgodnie z art. 220 ust. 1 pkt a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.), podjęto prace dotyczące sporządzenia wniosku Rzeczypospolitej Polskiej do Komisji Europejskiej w sprawie zastosowania nadzwyczajnych środków wsparcia dla sektora drobiarskiego w Polsce.

Aktualnie prace koncentrują się na oszacowaniu strat w produkcji gospodarstw utrzymujących drób, prowadzących działalność nadzorowaną, położonych w obszarach zapowietrzonych i zagrożonych, związanych z ograniczeniami weterynaryjnymi ustanowionymi po wystąpieniu ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Mając na uwadze, że wniosek do KE powinien zawierać udokumentowane straty, określane na podstawie dokumentacji finansowej (księgowej), dokumentacji kurnika (dziennika fermowego, książki leczenie, dokumentacji pobierania prób) lub innych dostępnych dokumentów, Ministerstwo zwróciło się do Polskiego Związku Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu (jako ogólnopolskiej organizacji reprezentującej hodowców drobiu) oraz do Głównego Inspektoratu Weterynarii, z prośbą o przekazanie szczegółowych informacji w tym zakresie.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com