W odpowiedzi na stanowisko z III posiedzenia KRIR VII kadencji, które odbyło się 22 lutego 2024 r. >>>, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pismem z dnia 14 maja 2024 r., przekazało następujące wyjaśnienia:

Ad Wprowadzenia sankcji na wszelkie artykuły rolno-spożywcze z Rosji-solidarnie we wszystkich krajach na świecie.

Na posiedzeniu Rady Europejskiej (RE) 21-22 marca 2024 r. KE przedstawiła propozycje nałożenia wysokich ceł na produkty rolno-spożywcze z Rosji i Białorusi.

Mają one zmniejszyć zdolność Rosji do prowadzonych przez ten kraj działań wojennych. Propozycje te będzie musiała zaakceptować Rada Unii Europejskiej.

Ad Zapobieżenia importowi towarów i żywności z krajów, które nie przestrzegają standardów, zagrażając tym samym nie tylko europejskim rolnikom i konsumentom, ale także globalnemu klimatowi.

Obecnie produkty importowane z krajów trzecich muszą spełniać wymogi unijne lub ekwiwalentne do unijnych w obszarze bezpieczeństwa żywności i zdrowia. Określone kategorie produktów podlegają kontrolom weterynaryjnym, fitosanitarnym, sanitarnym lub jakościowym, zgodnie z procedurami określonymi przez unijne i krajowe przepisy. Jeśli chodzi o pozostałe unijne wymogi produkcji (środowiskowe i inne związane ze zrównoważonym rozwojem), to KE próbuje za pomocą różnych dostępnych instrumentów doprowadzić do zwiększenia zakresu ich stosowania przez partnerów handlowych z krajów trzecich.

Dotyczy to także importu z Ukrainy. Ukraina w ramach zobowiązań przyjętych w Układzie o stowarzyszeniu UE-Ukraina ma dostosować swoje prawodawstwo do wybranych aktów prawnych UE wymienionych w załączniku V do umowy o wolnym handlu (DCFTA). Załącznik ten zawiera listę aktów prawa UE z zakresu niektórych standardów produkcji, wymogów SPS etykietowania etc. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zabiega na forum UE o bardziej stanowcze egzekwowanie tego zobowiązania przez KE, o regularne raportowanie z postępów Ukrainy w tym obszarze, a także o dopisanie do załącznika V brakujących unijnych aktów prawnych regulujących wymogi produkcji rolno-spożywczej.

Ad Zmiany obecnego kształtu współpracy handlowej z Ukrainą, nałożenia na produkty ukraińskie ceł i kontyngentów z rokiem referencyjnym 2021, przeznaczenia dochodów z ceł na pomoc dla Ukrainy oraz wprowadzenia kaucji wywozowej na wszystkie artykuły rolno-spożywcze przy tranzycie do krajów trzecich.

Autonomiczne Środki handlowe (ATM) polegają na jednostronnym zawieszeniu przez UE ceł importowych, które mogą być jeszcze stosowane w imporcie z Ukrainy w ramach zobowiązań wynikających z umowy DCFTA UE-Ukraina. Środki ATM zostały wprowadzone na rok w czerwcu 2022, rok później zostały przedłużone o kolejny rok (do czerwca 2024 r.) a obecnie finalizowane są prace nad projektem rozporządzenia, które przedłuży (z pewnymi modyfikacjami) ATM na okres od 06.06.2024 do 05.06.2025 r. KE deklaruje, że obecne przedłużenie ma być ostatnie, a potem relacje handlowe z Ukrainą powrócą do zasad wynikających z DCFTA.

Zgodnie z projektem rozporządzenia, dla najbardziej wrażliwych produktów, jak cukier, jaja czy mięso drobiowe, a także owies, niektóre przetwory zbożowe oraz miód, przewidziany jest automatyczny mechanizm przywrócenia przez Komisję Europejską kontyngentów taryfowych (TRQ) i ceł zgodnych z Układem o stowarzyszeniu UE-Ukraina, jeśli import z Ukrainy przekroczy średnią z okresu referencyjnego (II połowa 2021, całe lata 2022 i 2023). W przypadku wszystkich produktów objętych ATM (tj. nie w pełni zliberalizowanych w umowie stowarzyszeniowej z Ukrainą), w razie gdyby import powodował zakłócenia na rynku, kraje członkowskie będą mogły wnioskować do KE o przywrócenie ceł lub przyjęcie innych środków ograniczających import.

KE przygotowała również dwie deklaracje, które ma przyjąć w związku z przewidywanym wejściem w życie nowego rozporządzenia ATM. Jedna zawiera zobowiązanie KE do szczególnego monitorowania importu zbóż i nasion oleistych. Wyraża również gotowość do zastosowania w razie potrzeby wobec produktów nieobjętych regulacją ATM (tj. w stosunku do których UE zobowiązała się do zniesienia ceł w imporcie z Ukrainy) instrumentów nadzoru przewidzianych w rozdziale IV rozporządzenia PE i Rady (UE) 2015/478 w sprawie wspólnych reguł przywozu. Druga deklaracja zapowiada powrót do negocjacji KE z Ukrainą w sprawie pogłębienia postanowień na temat wzajemnej liberalizacji wynikających z obowiązującej umowy DCFTA.

Polska zasadniczo popiera zapowiedzi KE powrotu do negocjacji z Ukrainą w sprawie pogłębienia liberalizacji wynikającej z obowiązującej Pogłębionej i Kompleksowej Strefy Wolnego Handlu (DCFTA), będącej integralną częścią Układu o stowarzyszeniu UE-Ukraina.

Od dawna prezentowaliśmy stanowisko, że zamiast przedłużać co roku środki ATM polegające na całkowitej i jednostronnej liberalizacji ceł przez UE należy raczej powrócić do relacji na podstawie DCFTA i podjąć rozmowy w celu ich pogłębienia.

Ad Żądania wprowadzenia procedur, które umożliwiają skuteczną ochronę granic celnych oraz budżetu krajowego, o co od lat wnioskuje Związek Zawodowy-Celnicy PL.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Ministerstwo Finansów, Pan Prezes otrzymał odpowiedź na pismo z 20.02.2024 r., znak: KRIR/MR/224/2024, przy którym zostało przekazane pismo Związku Zawodowego Celnicy - PL (pismo Ministerstwa Finansów z 11.03.2024 r., znak: DC9.0723.81.2024).

Natomiast odnośnie do sytuacji na polsko-ukraińskiej granicy Ministerstwo Finansów przekazało Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi stanowisko, w którym zwraca uwagę, że instytucjami decyzyjnymi w zakresie określenia wysokości stawek celnych oraz kontyngentów na poszczególne towary, jak również kreowania polityki handlowej na poziomie Unii Europejskiej jest KE, Parlament i Rada UE. Zwraca również uwagę, że wprowadzenie kaucji w tranzycie towarów rolno-spożywczych przewożonych z Ukrainy przez terytorium Polski, która byłaby zwracana po opuszczeniu przez te towary terytorium Polski nie znajduje podstaw w prawie unijnym. Instytucja „kaucji w tranzycie" (mająca charakter tymczasowy, tylko na przewóz towarów przez terytorium Polski), nie jest uregulowana w Unijnym Kodeksie Celnym oraz w aktach wykonawczych i delegowanych. Tym samym nie może być stosowana na terytorium Unii Europejskiej, w tym na terytorium RP.

Służba Celno-Skarbowa gwarantuje maksymalną szczelność granicy we wszystkich przejściach granicznych. Kwestie dotyczące funkcjonowania przejść granicznych są i będą wielokrotnie omawiane z przedstawicielami właściwych krajowych organów i instytucji, jak również z przedstawicielami granicznych służb państw sąsiadujących.

Ad Trwałego zniesienia GAEC 6, 7 i 8, dokonania przeglądu WPR do roku 2027, powrotu do zasad wypłat dopłat bezpośrednich z lat 2014-2021 oraz wypłaty do końca kwietnia br. dopłat bezpośrednich.

W kwestii przywrócenia dopłat bezpośrednich z lat 2014-2021 informuję, że od 2023 r. stosowane są nowe przepisy unijne. Zgodnie z rozporządzeniem UE 2021/21151 wszystkie państwa członkowskie zobowiązane zostały do wdrożenia nowych rozwiązań w ramach WPR, w tym ekoschematów i warunkowości. Należy podkreślić, że ekoschematy są dobrowolne dla rolników.

Ww. rozporządzenie uchyliło rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 i (UE) nr 1307/2013. Tym samym przepisy dotyczące zasad przyznawania płatności bezpośrednich w latach 2014-2022 przestały obowiązywać w odniesieniu do płatności w ramach I filaru WPR. W odniesieniu do postulatu dotyczącego „wypłaty do końca kwietnia 2024 r. dopłat bezpośrednich" informuję, że zgodnie z art. 44 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/21162, państwa członkowskie zapewniają, aby płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe w ramach II filaru dokonywane były najwcześniej 1 grudnia i nie później niż 30 czerwca następnego roku kalendarzowego.

Do 30 kwietnia 2024 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała 5,54 mld zł w ramach płatności końcowych z tytułu dopłat bezpośrednich i obszarowych za 2023 r. W tej kwocie są też pieniądze wypłacone w ramach ekoschematów powierzchniowych - ponad 3,4 mld zł. Łącznie z zaliczkami do rolników w ramach dopłat za 2023 r. trafiło 14,74 mld zł.

Odnosząc się do kwestii Europejskiego Zielonego Ładu (EZŁ), w tym postulatu usunięcia niektórych wymogów warunkowości, należy brać pod uwagę, że przepisy unijne, tj. rozporządzenie (UE) 2021/21131 w ramach nowej WPR na lata 2023-2027 uzależniły otrzymywanie wsparcia w pełnej wysokości (m.in. w ramach płatności bezpośrednich) od spełniania przez rolników norm i wymogów w ramach warunkowości. Jest ona obowiązkowa dla rolnika wnioskującego m.in. o płatności bezpośrednie i jest to również baza do określenia wymagań dla dodatkowo płatnych, dobrowolnych działań podejmowanych przez rolnika.

KE przygotowała projekt zmiany unijnego rozporządzenia 2021/2115 i rozporządzenia 2021/21163, mający na celu uproszczenie przepisów w zakresie warunkowości i ekoschematów. Zmiany zaproponowane przez KE należy ocenić pozytywnie, gdyż usuwają i znacznie upraszczają, zgodnie z oczekiwaniami rolników, elementy EZŁ. W szczególności KE proponuje:

 • Zniesienie ugorowania 4% gruntów ornych (norma GAEC 8) od 2024 r. nie będzie obowiązku ugorowania 4% gruntów ornych, o ile państwo członkowskie jeszcze w tym roku ustanowi taki ekoschemat, za który rolnicy otrzymywać będą dodatkową płatność.
 • Możliwość wyboru między dywersyfikacją a zmianowaniem (norma GAEC 7) od 1 stycznia 2024 r. aby rolnicy mogli mieć wybór, albo stosować dywersyfikację upraw (tj. różne uprawy), albo zmianowanie (tj. określone następstwo upraw roślin). W przypadku wyboru dywersyfikacji upraw dla gospodarstw o powierzchni: (i) od 10 do 30 ha gruntów ornych wystarczy posiadać 2 uprawy, z tym że największa uprawa nie może stanowić więcej niż 75%; (ii) powyżej 30 ha gruntów ornych wystarczy posiadać 3 uprawy, z tym że największa uprawa nie może stanowić więcej niż 75%, a dwie uprawy główne więcej niż 95%.
 • Uproszczenia w normie dotyczącej obowiązku utrzymania okrywy glebowej (norma GAEC 6) - państwo członkowskie będzie miało swobodę w decydowaniu w jakim okresie roku ustanowić obowiązek utrzymania okrywy glebowej, co ułatwi rolnikom wykonywanie określonych zabiegów agrotechnicznych w dogodnym czasie.
 • Gospodarstwa do 10 ha użytków rolnych nie będą podlegały sankcjom związanym z realizacją norm środowiskowych (tzw. warunkowości). W praktyce oznacza to zwolnienie gospodarstw do 10 ha użytków rolnych z tych wymogów.

Ww. projekt rozporządzenia3 jest obecnie procedowany na forum UE. Wprowadzenie wynikających z przedmiotowego projektu rozporządzenia zmian będzie wymagało m.in. zmiany przepisów krajowych.

Komitet Monitorujący Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 przyjął uchwałę nr 65, zgodnie z którą zostanie wprowadzony nowy ekoschemat „Grunty wyłączone z produkcji". Zostanie on wdrożony w latach 2024-2027, co pozwoli na zniesienie obowiązku ugorowania 4% gruntów ornych w ramach normy GAEC 8 już w 2024 r.

W odniesieniu do kwestii likwidacji ekoschematów należy zaznaczyć, że ekoschematy są dużym, nowym prośrodowiskowym rodzajem płatności bezpośrednich. Są one obowiązkowe dla państwa członkowskiego, ale dobrowolne dla rolnika. Budżet przeznaczony na ekoschematy stanowi minimum 25% kwoty płatności bezpośrednich/rok. Stawki płatności w ramach ekoschematów określane są w EUR i przeliczane będą na zł wg kursu zł/EUR ustalonego na ostatni dzień roboczy września danego roku. Ekoschematy są to roczne, płatne praktyki, dostosowane do warunków i potrzeb krajowych, ale poddane ocenie przez KE pod kątem realizacji celów środowiskowych i klimatycznych nowej WPR - ochrony zasobów gleby, wód, klimatu, dobrostanu zwierząt, różnorodności biologicznej w produkcji rolnej. W ramach PS WPR 2023-2027 wprowadzono łącznie 5 ekoschematów obszarowych i dobrostan zwierząt. Państwo członkowskie nie może odstąpić od wdrażania ekoschematów.

Odnosząc się do kwestii stawek płatności za ekoschematy informuję, że zgodnie z rozporządzeniem w sprawie stawek płatności za ekoschematy obszarowe4, stawki płatności za realizację poszczególnych praktyk w ramach ekoschematu Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi zależą od liczby punków na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do wsparcia. Wartość jednego punktu dla ekoschematu Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi wynosi 104,89 zł. Stawki dla tego ekoschematu wynoszą, w zależności od praktyki:

 • Ekstensywne użytkowanie trwałych użytków zielonych z obsadą zwierząt: 5 punktów; 524,45 zł/ha;
 • Międzyplony ozime lub wsiewki śródplonowe: 5 punktów; 524,45 zł/ha;
 • Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia - wariant podstawowy: 1 punkt; 104,89 zł/ha;
 • Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia - wariant z wapnowaniem: 3 punkty; 314,67 zł/ha;
 • Zróżnicowana struktura upraw: 3 punkty; 314,67 zł/ha;
 • Wymieszanie obornika na gruntach ornych w terminie 12 godzin od jego aplikacji: 2 punkty; 209,78 zł/ha;
 • Stosowanie nawozów naturalnych płynnych innymi metodami niż rozbryzgowo: 3 punkty; 314,67 zł/ha;
 • Uproszczone systemy uprawy: 4 punkty; 419,56 zł/ha;
 • Wymieszanie słomy z glebą: 2 punkty; 209,78 zł/ha.

Stawki płatności za realizację pozostałych ekoschematów obszarowych wynoszą:

 • „Obszary z roślinami miododajnymi": 1 256,77 zł/ha;
 • „Integrowana Produkcja Roślin": 1363,77 zł/ha;
 • „Biologiczna ochrona upraw”: 419,64 zł/ha;
 • „Retencjonowanie wody na trwałych użytkach zielonych”: 292,27 zł/ha.

Należy podkreślić, że finalnie stawki są wyższe od wcześniej projektowanych. 26 lutego 2024 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) przystąpiła do naliczania płatności do ekoschematów obszarowych, a wypłata płatności rozpoczęła się 5 marca 2024 r.

W odniesieniu do ekoschematu Dobrostan zwierząt, podstawą do wypłacenia płatności dobrostanowych jest określenie wysokości stawek oraz ustalenie przez ARiMR na podstawie danych zawartych w IRZ Plus liczby zwierząt kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Realizacja większości zobowiązań w zakresie ekoschematu Dobrostan zwierząt (z wyłączeniem zapewnienia wypasu) trwała do 14 marca br.

26 kwietnia 2024 r. ukazało się rozporządzenie MRiRW z dnia 25 kwietnia 2024 r.7 określające stawki płatności w ekoschemacie „Dobrostan zwierząt” za 2023 r. Rolnicy otrzymają wyższą od zakładanej kwotę płatności dobrostanowej.

Ad Wypłaty do końca kwietnia br. pomocy suszowej oraz uruchomienia pomocy z funduszu wojennego w formie dopłat do zbóż, kukurydzy, rzepaku, mleka, trzody chlewnej, drobiu rzeźnego, mleka, owoców miękkich, miodu, nawozów oraz paliwa.

W kwestii wypłaty pomocy suszowej do końca kwietnia 2024 r. informuję, że na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r.5, MRiRW ogłosił nabór wniosków o pomoc w związku z wystąpieniem w 2023 r.

niekorzystnych zjawisk atmosferycznych oraz stawki pomocy.

Wnioski o pomoc można było składać w terminie od 29.02.2024 r. do 15.03.2024 r. w biurach powiatowych ARiMR właściwych ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Na dzień 29 kwietnia 2024 r. zarejestrowano ponad 133 tys. wniosków. ARiMR wydaje kolejne decyzje o przyznaniu dopłat z tego tytułu, a na konta 66,6 tys. rolników trafiło ponad 499,5 mln zł.

W kwestii uruchomienia pomocy z funduszu wojennego informuję, że zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia Rady Ministrów5 producenci kukurydzy, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę mogli składać do 29 lutego 2024 r. we właściwym biurze powiatowym ARiMR wnioski o pomoc.

Wysokość pomocy ustalana jest jako iloczyn deklarowanej przez producenta kukurydzy we wniosku o przyznanie płatności bezpośrednie za 2023 rok, powierzchni upraw kukurydzy, z wyłączeniem kukurydzy na kiszonkę, nie większej niż 100 ha, i stawki pomocy, która jest zróżnicowana i wynosi od 1000 do 500 zł w zależności od województwa.

Na realizację tej pomocy zaplanowane zostały środki w wysokości 1 mld zł.

Do 12 kwietnia 2024 r. ponad 166 tys. rolników otrzymało blisko 700 mln zł.

Ponadto 25 kwietnia 2024 r. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie na podstawie którego będzie realizowana pomoc w formie dopłat do zbóż dla producentów rolnych. Pomocą zostaną objęci producenci zbóż, którzy w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 maja 2024 r. sprzedali pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień i mieszanki zbożowe. Stawki pomocy będą zróżnicowane i będą wynosiły:

 • 200 zł/t zbóż sprzedanych od 1 stycznia do 10 marca 2024 r.,
 • 300 zł/t zbóż sprzedanych od 11 marca do 31 maja 2024 r.

Wnioski o przyznanie pomocy producenci zbóż będą mogli składać do 5 czerwca br. w biurach powiatowych ARiMR. Na realizację pomocy zaplanowano 2,1 mld zł.

Ad Uruchomienia skupu od rolników po cenach z giełdy Matiff i przekazania tych produktów w ramach akcji humanitarnej oraz przeznaczenia na cele niespożywcze zboża, które nie spełnia wymagań.

Obecnie w całej UE, w tym w Polsce, problemem są niskie ceny zbóż i nadmierne ich zapasy w niektórych regionach, w tym w Polsce. Dlatego też MRIRW wnioskował do KE o podjęcie działań jeszcze przed rozpoczęciem tegorocznych zbiorów, w celu przywrócenia równowagi na unijnym rynku zbóż. Działania te miałyby objąć m.in. przeznaczenie nadwyżki zbóż na pomoc żywnościową oraz uruchomienie dopłat do transportu zboża na obszarze UE oraz do regionów deficytowych poza Unią.

Produkcja zbóż w Polsce w ostatnich latach jest rekordowa, znacznie przekraczająca krajowe zapotrzebowanie. Podejmowane są działania w celu zwiększenia możliwości wykorzystania zboża produkowanego w Polsce na inne cele niż spożywcze. Dzięki wprowadzeniu w Polsce europejskiego standardu benzyny E10 od 1 stycznia 2024 r. zwiększyło się zapotrzebowanie na kukurydzę o dodatkowe około 400-500 tys. ton rocznie. Rozbudowywana jest również infrastruktura transportowa, drogowa i przeładunkowa w Polsce oraz trwa współpraca z eksporterami, dzięki czemu możliwe jest zwiększanie eksportu zbóż z Polski do historycznie wysokich poziomów.

Rolnicy wspierani są także w budowie silosów i magazynów zbożowych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Daje to ponad 1 milion ton dodatkowej pojemności magazynowej. Dodatkowo rozporządzeniem MRiRW za dnia 14 marca 2024 r.6 wydłużono termin realizacji tego przedsięwzięcia przez rolników z 31 października 2024 r. do 30 czerwca 2025 r.

Ze względu na szczególny charakter sprawy oraz potrzebę udzielenia Państwu odpowiedzi, która będzie zawierała konkretne efekty dotychczasowych starań Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie rozwiązania wskazanych wyżej problemów w rolnictwie, podejmowano czynności w sposób pozwalający podjąć merytoryczne rozstrzygnięcie w terminie przewidzianym na załatwienie sprawy.

Podstawa prawna:

 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115 z dnia 2 grudnia 2021 r. ustanawiające przepisy dotyczące wsparcia planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz uchylające rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 i (UE) nr 1307/2013 (Dz. Urz. UE L 435 z 06.12.2021, str. 1, z późn. zm.),
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2116 z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 (Dz.U. L 435 z 6.12.2021, s. 187),
 • projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2021/2115 i (UE) 2021/2116 w odniesieniu do norm dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska, schematów na rzecz klimatu, środowiska i dobrostanu zwierząt, zmian w planach strategicznych WPR, przeglądu planów strategicznych WPR oraz zwolnień z kontroli i kar,
 • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie stawek płatności w ramach schematów na rzecz klimatu i środowiska za 2023 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 265),
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 187, z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za dnia 14 marca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia w zakresie infrastruktury magazynowania służącej zwiększeniu odporności gospodarstw rolnych na kryzysy w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (Dz. U. z 2024 r. poz. 393),
 • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie stawek płatności w ramach schematów na rzecz dobrostanu zwierząt za 2023 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 645).

Stanowisko KRIR >>>

Pismo MRiRW >>>

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com