gesi

 Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych realizując wniosek Krajowej Rady Izb Rolniczych z I Posiedzenia VII Kadencji, które odbyło się w dniu 22.11.2023r., wystąpił do Pana Mirosława Maliszewskiego Przewodniczącego Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o kontynuowanie prac mających na celu przyjęcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody dotyczącej wprowadzenia odszkodowań za szkody wyrządzone przez ptaki prawnie chronione. Proponowany w poprzedniej kadencji, przez grupę posłów pod przewodnictwem pana posła Zbigniewa Ziejewskiego, projekt ustawy postulował dokonanie zmian w ustawie o ochronie przyrody, uzupełniając obowiązujące przepisy o odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez gatunki będące pod ochroną, poprzez rozszerzenie zakresu o kategorię ptactwa prawnie chronionego. Podkreślić należy, że gospodarstwa rolne coraz częściej borykają się z problemami szkód wyrządzanych przez ptaki prawnie chronione,  przynoszących straty, za które nie przysługuje żadne odszkodowanie z uwagi na brak uwzględnienia rosnącej populacji ptactwa, będącego pod ochroną, jako gatunku za który odpowiedzialność ponosi Skarb Państwa.

Poselski projekt ustawy (druk 2177) o zmianie ustawy o ochronie przyrody opublikowanej jako załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. 2020 poz. 55). wpłynął do Sejmu 26 lutego 2021 roku. Projektodawca podniósł, iż aktualnie normy prawne obciążające Skarb Państwa lub dzierżawcę bądź zarządcę obwodu łowieckiego w zakresie odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta będące pod ochroną, zostały zawarte wart. 126 ust. 1 pkt 1-5 ustawy o ochronie przyrody oraz w rozdziale - 9 ustawy Prawo łowieckie z dnia 13 października 1995 (Dz. U. 1995 Nr 147 poz. 713). Powyższe przepisy nie odnoszą się do szkód wyrządzonych przez ptactwo prawnie chronione.

Przedmiotowy projekt został skierowany do I czytania w komisjach 13 kwietna 2022 r.  Połączone Komisje: Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi na posiedzeniu zwołanym w środę 5 października 2022 r., w trybie art. 152 ust. 2 regulaminu Sejmu na wniosek grupy posłów przeprowadziła pierwsze czytanie i rozpatrzyła poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody uzasadnienie projektu przedstawił poseł wnioskodawca pan Zbigniew Ziejewski. Po dyskusji w której uczestniczył pan Robert Nowak, Członek Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych, popierając przepisy projektu ustawy podkreślił, iż obecny stan prawny nie przewidujący odszkodowań za szkody wyrządzane przez ptaki prawnie chronione powoduje nie tylko szkody fizyczne, ale i konieczność ponownego zasiania, co z powodów terminów agrotechnicznych nie jest możliwe i trzeba wejść z inną uprawą, bardzo często z uprawą jarą, co w kontekście suszy agrotechnicznej, jaką mamy od kilku lat w Polsce, powoduje kolejne straty w plonowaniu i skutkuje karami umownymi nie wywiązania się z kontraktu. Na tymże wspólnym posiedzeniu połączone Komisje postanowiły, że w związku z koniecznością przygotowania odpowiednich poprawek rozpatrzenie projektu odbędzie się na następnym posiedzeniu.

W  piątek 7 lipca 2023 r. połączone Komisje: Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi na posiedzeniu zwołanym w trybie art. 152 ust. 2 regulaminu Sejmu RP na wniosek grupy posłów rozpatrzyły ponownie poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody. Przedstawiciel wnioskodawców, Pan poseł Zbigniew Ziejewski przedstawił ekspertyzę na temat   „Szacowanie strat powodowanych przez kormorany ponoszonych przez użytkowników wód”- przygotowaną przez zespół pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Krajowa Rada Izb Rolniczych poparła projekt ustawy i zaapelowała o połączenie wysiłków rządowych i poselskich żeby go wprowadzić. Bo to nie jest ważne, czy to zrobiła ta czy tamta partia. Ważne jest załatwienie sprawy Projekt rządowy w tej kadencji Sejmu praktycznie nie ma żadnych szans.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Pani Małgorzata Golińska oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Krzysztof Ciecióra poinformowali, że trwają intensywne prace nad rządowym projektem ustawy dotyczącej wypłacanie odszkodowań za szkody wyrządzone w rolnictwie przez ptaki objęte ochroną, do wniesienia jeszcze w tej kadencji Sejmu.

W wyniku zarządzonego głosowania Komisje większością głosów przyjęły wniosek o odrzucenie ww. projektu .

W związku z powyższym samorząd rolniczy postuluje o procedowanie przedmiotowej ustawy.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com