W odpowiedzi na wystąpienie Zarząd KRIR w sprawie przedłużenia terminów składania wymaganych załączników do wniosków obszarowych, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismem z dnia 04 sierpnia 2023 r., złożyło następujące wyjaśnienia:

W odpowiedzi na pismo z dnia 28 lipca 2023 r. znak: KRIR/MR/863/2023 w sprawie wydłużenia terminów składania wymaganych załączników do wniosków obszarowych, których termin upływa 25 lipca 2023 roku w przypadku sporządzania planu działalności rolnośrodowiskowej jak też złożenia planu poprawy dobrostanu zwierząt oraz stosownych oświadczeń oraz do 31 lipca 2023 roku w przypadku sporządzania planów działalności ekologicznej, uprzejmie informuję, co następuje.
Plan poprawy dobrostanu zwierząt
Mając na uwadze, że 2023 rok jest pierwszym rokiem wdrażania ekoschematu Dobrostan zwierząt w ramach PS WPR 2023-2027 oraz to, że rozporządzenie dobrostanowe1 weszło w życie po terminie rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie płatności dobrostanowej w 2023 roku, planuje się wydłużenie w tym roku terminu złożenia planu poprawy dobrostanu zwierząt oraz stosownych oświadczeń o braku zmian w planie poprawy dobrostanu zwierząt, do dnia 30 września 2023 roku. Proponowane zmiany w tym zakresie zostały uwzględnione w projekcie nowelizacji rozporządzenia dobrostanowego2, który do dnia 3 sierpnia br. jest na etapie uzgodnień, opiniowania i konsultacji publicznych.
Plan działalności ekologicznej
W przypadku Interwencji – Rolnictwo ekologiczne PS WPR 2023-2027 planuje się wprowadzenie na 2023 rok rozwiązania polegającego na:
- możliwości sporządzania planów działalności ekologicznej do dnia 30 września 2023 roku;
- możliwości składania do ARiMR kopii wybranych stron planu działalności ekologicznej do dnia 15 października 2023 roku.
Plan działalności rolnośrodowiskowej
W tym roku po raz pierwszy kampania przebiega według nowych zasad wynikających z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR 2023-2027). Należy podkreślić, że przyrodnicze interwencje rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach Planu Strategicznego WPR na lata 2023-2027 w znacznej mierze stanowią kontynuację działań rolno-środowiskowo-klimatycznych PROW 2014-2020, a większość rozwiązań dotyczących ich wdrażania w ramach PS WPR 2023-2023 zostało utrzymanych. Pragnę poinformować, że doradcy rolnośrodowiskowi i eksperci przyrodniczy na bieżąco byli informowani o zasadach wdrażania nowych interwencji rolno-środowiskowo-klimatycznych oraz brali udział w szkoleniach, konferencjach i spotkaniach informacyjnych dotyczących zasad wdrażania poszczególnych instrumentów wsparcia, w tym przyrodniczych interwencji rolno-środowiskowo-klimatycznych. Zasady te dotyczą również ustalonych terminów, jakie zostały określone na sporządzenie planów działalności rolnośrodowiskowej. I tak, termin sporządzania planu działalności rolnośrodowiskowej w ramach interwencji Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 został określony w rozporządzeniu rolno-środowiskowo-klimatycznym3. Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 tego rozporządzenia rolnik i zarządca realizujący zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne jest zobowiązany do posiadania planu działalności rolnośrodowiskowej sporządzonego przed upływem 25 dni od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej. Należy podkreślić, że plan działalności rolnośrodowiskowej jest kluczowym dokumentem określającym wymogi danego zobowiązania.
W 2023 r. termin składania wniosków m.in. o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych został wydłużony z 15 maja do 30 czerwca. Wniosek o przyznanie płatności mógł być także złożony do dnia 25 lipca br., jednakże za każdy dzień roboczy opóźnienia stosowane będzie zmniejszenie płatności w wysokości 1% należnej kwoty. W związku z tym termin sporządzenia planu działalności rolno-środowiskowo-klimatycznej również został już odpowiednio przedłużony i upłynął z dniem 25 lipca br. Ustanawiając powyższy termin wzięto pod uwagę potrzebę skutecznej i sprawnej weryfikacji przez ARiMR złożonych przez beneficjentów wniosków, ich kontroli administracyjnej, a także kontroli na miejscu, w celu umożliwienia jak najwcześniejszego dokonania wypłat płatności, czyli po 1 grudnia danej kampanii naboru wniosków.
Mając na uwadze powyższe, a także fakt, że w przypadku interwencji rolno- środowiskowo-klimatycznych w planie działalności rolno-środowiskowej ekspert przyrodniczy lub doradca rolnośrodowiskowy doprecyzowuje szczegółowo wymogi poszczególnych interwencji i wariantów, co zapewnia prawidłową realizację zobowiązań, tak aby jak najlepiej realizowały swoje cele środowiskowej, wydłużenie terminu sporządzenia planu działalności rolnośrodowiskowej jest nieuzasadnione i byłoby niekorzystne dla rolników.

1 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w ramach schematów na rzecz dobrostanu zwierząt w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 (Dz.U. poz. 797)

2 Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w ramach schematów na rzecz dobrostanu zwierząt w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027

3 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 (Dz.U. poz. 734.)

Pismo KRIR >>>

Pismo MRiRW >>>

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com