W odpowiedzi na wniosek Zarządu KRIR w sprawie wydłużenia terminów sporządzania planów nawozowych na potrzeby realizacji praktyki Opracowanie i przestrzeganie planów nawozowych >>>, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w piśmie z dnia 03 sierpnia 2023 r., przestawiło następujące wyjaśnienia:

"Obecnie procedowana jest zmiana przepisów rozporządzenia ws. ekoschematów (1) https://legislacja.gov.pl/projekt/12375153 .W § 1 pkt 7 projektu proponuje się wprowadzenie przepisów epizodycznych na rok 2023, które mają na celu ułatwienie dostępu do ekoschematu Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi w ramach praktyki Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia w pierwszym roku wdrażania. Proponowana zmiana polega na wydłużeniu terminu, do którego powinien być opracowany przez rolnika plan nawozowy – z terminu 25 dni od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności na 30 września 2023 roku. Jednocześnie w § 1 pkt 11 lit a–c proponuje się zmianę polegającą na złagodzeniu kar nakładanych na rolnika w przypadku gdy plan nawozowy nie obejmuje całości powierzchni gruntów ornych i trwałych użytków zielonych będących w posiadaniu rolnika. W związku z brakiem uwag KRIR do przedmiotowego projektu w powyższym zakresie należy uznać, że proponowane zmiany wychodzą naprzeciw zgłaszanym wnioskom i uwagom w zakresie wydłużenia terminu na opracowanie planu nawozowego.
Ponadto, odnosząc się do wskazanej w piśmie KRIR kwestii opóźnień stacji chemiczno-rolniczych w wykonywaniu analiz próbek glebowych, należy zwrócić uwagę, że zgodnie z § 7 ust. 4 rozporządzenia ws. ekoschematów (1) nie jest wymagane, aby laboratorium, w którym wykonywana jest analiza gleby, posiadało akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie badań agrochemicznych gleb. Oznacza to, że analizy gleby wykonane w laboratoriach okręgowej stacji chemiczno-rolniczej lub innych laboratoriach wykonujących badania agrochemiczne gleb,
również w tych, które nie posiadają akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie badań agrochemicznych gleb, są uznawane za spełniające warunki praktyki Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia.
Takie rozwiązanie pozwala na korzystanie np. z laboratoriów ośrodków doradztwa rolniczego, które nie posiadają akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji, ale są wyposażone i przygotowane do wykonywania analiz gleby na poziomie gwarantującym wiarygodność uzyskanych wyników w odniesieniu do wymagań praktyki.

Podstawa prawna:
(1) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności w ramach schematów na rzecz klimatu i środowiska w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 (Dz. U. poz. 493)

Pismo MRiRW >>>

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com