W nawiązaniu do wniosku KRIR >>> w sprawie uproszczenia przepisów i złagodzenia wymogów do budowy silosów zbożowych, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pismem z dnia 23 czerwca 2023 r. przekazało następujące wyjaśnienia:

"Zgodnie z przepisami § 10 ust. 6 pkt 3 i 4 rozporządzenia MSWiA hydranty zewnętrzne zainstalowane na sieci wodociągowej przeciwpożarowej, stanowiącej źródło wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru chronionego obiektu budowlanego, w tym silosu ze stałymi sypkimi materiałami palnymi, powinny być usytuowane w odległości nie większej niż 75 m
- w przypadku hydrantu najbliższego oraz 150 m - w przypadku pozostałych hydrantów niezbędnych do zapewnienia wymaganej ilości wody do celów przeciwpożarowych.

Przedmiotowe wymagania dotyczą wszystkich rodzajów obiektów budowlanych, dla których wymagane jest zapewnienie wody
do zewnętrznego gaszenia pożaru, a ich postanowienia są istotne dla skutecznego prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych i bezpieczeństwa ekip ratowniczych, gdyż warunkują one możliwość szybkiego zorganizowania zaopatrzenia w wodę dla pomp pożarniczych przy zachowaniu ciągłości podawania przez nie środków gaśniczych.

Jednocześnie informuję, że w przypadku braku możliwości spełnienia powyższych wymagań, jak również gdy wydajność wodociągu stanowiącego źródło wody do celów przeciwpożarowych nie zapewnia wymaganej ilości wody do zewnętrznego gaszenia pożaru, przepisy rozporządzenia MSWiA przewidują możliwość stosowania tzw. uzupełniających źródeł wody, zlokalizowanych w odległości nie większej niż 250 m od chronionego obiektu budowlanego (np. silosu), którymi na podstawie § 6 ust. 10 i 11 mogą być:

  • studnia o wydajności nie mniejszej niż 10 dm3/s,
  • punkt czerpania wody przy naturalnym lub sztucznym zbiorniku wodnym
    o pojemności zapewniającej odpowiedni zapas wody albo na cieku wodnym
    o stałym przepływie wody nie mniejszym niż 20 dm3/s przy najniższym stanie wód,
  • przeciwpożarowy zbiornik wodny spełniający wymagania Polskiej Normy
    PN-B-02857:2017 Ochrona przeciwpożarowa budynków - Przeciwpożarowe zbiorniki wodne - Wymagania ogólne.

Ponadto wskazuję, że na podstawie przepisów art. 6a ust. 1 ustawy z dnia
24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2057)
oraz § 8 ust. 3 rozporządzenia MSWiA dopuszczalne jest stosowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej dotyczących przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę, w szczególności, gdy spełnienie powyższych wymagań jest niemożliwe ze względu na lokalne uwarunkowania
lub jest uzasadnione przyjęcie innych rozwiązań w tym zakresie. Na wniosek właściciela obiektu budowlanego lub terenu właściwy miejscowo komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej może uzgodnić rozwiązania zamienne, jeżeli zapewniają one niepogorszenie ich warunków ochrony przeciwpożarowej.

Natomiast na podstawie przepisów § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia MSWiA
w przypadku braku źródła wody zapewniającego wymaganą ilość wody do celów przeciwpożarowych możliwe jest, aby właściwy miejscowo komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej na wniosek właściciela obiektu budowlanego lub terenu dopuścił na czas określony tzw. zastępcze źródło wody do celów przeciwpożarowych (w szczególności naturalny lub sztuczny zbiornik wody, studnię lub ciek wodny, wyposażone w stanowisko czerpania wody wraz
z dojazdem), jeżeli zapewnia ono możliwość prowadzenia działań gaśniczych
z użyciem sił i środków dostępnych w rejonie działania najbliższej jednostki ochrony przeciwpożarowej.

Reasumując w ocenie Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej  omówione powyżej przepisy rozporządzenia MSWiA umożliwiają stosowanie dla silosów zbożowych szeregu rozwiązań z zakresu przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru, w szczególności możliwość ich indywidualnego dostosowania do występujących w danym przypadku uwarunkowań lokalnych. Z tego też względu nie identyfikuje się potrzeby wprowadzania zmian w dotychczasowych przepisach rozporządzenia MSWiA z powodu postulowanego „elastycznego podejścia" do ochrony przeciwpożarowej silosów zbożowych."

Pismo MSWiA >>>

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com