W odpowiedzi na wniosek z posiedzenia KRIR >>> w sprawie nowelizacji ustawy – Prawo wodne w zakresie działalności spółek wodnych, Ministerstwo Infrastruktury w pismie z dnia 18 czerwca 2021, przekazało następujące wyjaśnienia:

Nałożenie nowych zadań na jednostki samorządu terytorialnego, w tym zaproponowanych w ww. piśmie, wiąże się z obowiązkiem zapewnienia odpowiedniego finansowania tych zadań, co w konsekwencji wpływa na wzrost wydatków budżetu państwa, ew. pokrywanych przez wzrost obciążeń adresatów projektowanych norm.
Pobieranie i rozliczanie składek członkowskich obejmuje szereg obowiązków, takich jak ustalanie wysokości indywidualnej składki dla każdego z członków spółki wodnej, w tym w drodze postępowania administracyjnego (w celu wydania decyzji wymiarowej), wszczynanie postępowania w celu wyegzekwowania zaległych składek członkowskich, dokonywanie przelewów i rozliczeń finansowych.
Realizacja przedmiotowych zadań wymaga zatrudnienia w każdej jednostce samorządu terytorialnego odpowiedniej liczby wykwalifikowanych pracowników, co generowałoby znaczne wydatki dla budżetów gmin, a w konsekwencji wydatki na poziomie około kilkudziesięciu milionów rocznie z budżetu państwa.
Z uwagi na fakt, że wysokość składek członkowskich spółek wodnych, co do zasady jest niewielka, wprowadzenie przedmiotowego rozwiązania wygeneruje niewspółmiernie wysokie koszty względem przychodów uzyskiwanych z tytułu składek członkowskich. Mając na uwadze potrzebę racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi, zgłoszona propozycja nie wydaje się zasadna.
Ministerstwo Infrastruktury na podstawie zidentyfikowanych potrzeb i problemów związanych z funkcjonowaniem spółek wodnych opracowało propozycje przepisów mających wyeliminować obecne problemy organizacyjne i prawne dotyczące spółek wodnych. W tym zakresie prowadzone są prace nad projektem ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy, który uzyskał już wpis do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów Projekt zakłada wyeliminowanie wielu istniejących problemów organizacyjnych w spółkach wodnych przez m.in. usprawnienie ściągalności składek członkowskich bez potrzeby wszczynania kosztownych procesów cywilnych.
Reasumując, w Ministerstwie Infrastruktury obecnie trwają pracę nad wprowadzeniem szeregu usprawnień organizacyjnych i prawnych w zakresie działalności spółek wodnych, które mają na celu wyeliminowanie zidentyfikowanych problemów z jednoczesnym uwzględnieniem zasady racjonalnej gospodarki środkami publicznymi. Po zakończeniu bieżących prac nad projektem ustawy, zostanie on zaktualizowany i zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacyjnego pod adresem: https://bip.rcl.gov.pl/

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com