W odpowiedzi na pismo KRIR z dnia 8 marca 2021 r., zawierające postulat podwyższenia kwoty pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, MRiRW w piśmie z dnia 17.03.2021 r. przekazuje co następuje:

"Zgodnie z przepisami prawa UE (art. 19 ust. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005, jak rówież załącznik nr II do tego rozporządzenia) maksymalna kwota pomocy dla młodych rolników wynosi co prawda 70 tys. euro, jednak zgodnie z tymi przepisami państwa członkowskie określają kwotę wsparcia dla młodych rolników biorąc pod uwagę sytuację społeczno-gospodarczą obszaru objętego programem.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, premia dla młodych rolników jest przyznawana w kwocie 150 tys. zł. Stawka ta obowiązuje od 2019 r. i została wprowadzona decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 9 kwietnia 2019 r. nr C(2019) 2845 zatwierdzającą zmianę programu rozwoju obszarów wiejskich dla Polski do celów wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz zmieniającą decyzję wykonawczą C(2014) 9783, a na gruncie prawa krajowego – rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2019 r. poz. 760).
MRiRW informuje, że ustalając ww. stawkę pomocy finansowej dla młodych rolników w ramach operacji typu „Premie dla młodych rolników” PROW 2014-2020 (a także poprzednie stawki) kierowano się zasadą, że kwota premii dla młodych rolników w kolejnych programach rozwoju obszarów wiejskich jest dostosowywana średnio co kilka (cztery lub pięć) lat do wzrastających kosztów prowadzenia działalności rolniczej (wzrost cen wybranych czynników produkcji w rolnictwie: maszyn i narzędzi rolniczych, paliw, materiałów budowlanych, środków ochrony roślin, pasz, a także średnich cen użytków rolnych), jak również do wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto.
Ponadto określając kwotę premii dla młodych rolników brano również pod uwagę średnią wartość inwestycji zrealizowanych przez młodych rolników w ramach operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” PROW 2014-2020. W czasie, kiedy wysokość pomocy dla młodych rolników ustalano na poziomie 150 tys. zł, średnia wartość inwestycji zrealizowanych przez młodych rolników w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych” wynosiła 174 tys. zł, czyli mniej niż 200 tys. zł.
Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że podwyższenie kwoty premii dla młodych rolników od najbliższego naboru wniosków o przyznanie pomocy nie jest możliwe. Taka zmiana nie byłaby bowiem zgodna z przyjętą zasadą, a ponadto wymagałaby zmiany PROW 2014-2020, jak również zmiany przepisów krajowych. Tymczasem w dniu 2 marca 2021 r. zostało opublikowane, a w dniu 3 marca br. weszło w życie, rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lutego 2021 r. zmieniającerozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2021 r. poz. 389). Przepisami ww. rozporządzenia zostały wprowadzone zmiany korzystne dla wnioskodawców i beneficjentów, polegające przede wszystkim na przesunięciu maksymalnego terminu realizacji biznesplanu i złożenia wniosku o płatność drugiej raty pomocy z 31 sierpnia 2023 r. na 31 sierpnia 2025 r., jak również aktualizacji szczegółowego wykazu kierunków studiów, zawodów oraz tytułów kwalifikacyjnych i rodzajów dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych.
Jednocześnie należy wskazać, że w przyszłym okresie programowania, zgodnie z projektem Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, kwota premii dla młodych rolników mogłaby wzrosnąć do 200 tys. zł"

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com