W odpowiedzi na wniosek KRIR >>> w sprawie zwalniania beneficjentów poddziałania poddziałania 6.2 „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej” objętego Programem Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 z niektórych zobowiązań, Ministerstwo Rolnictwa i Rozowju Wsi w dniu 13.11.2020 r. udzieliło następujących wyjaśnień:

"Zgodnie z § 2 ust.1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2016 r. poz. 1196, z późn. zm.), beneficjent przedmiotowego instrumentu wsparcia zobowiązany jest do realizacji przedłożonego biznesplanu. Jednocześnie zgodnie z § 16 ww. rozporządzenia beneficjent powinien m.in.:
- prowadzić działalność na którą uzyskał wsparcie, co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy;
- zrealizować biznesplan w terminie w nim przewidzianym, lecz nie później niż do dnia upływu 2 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy (m.in. utworzyć przewidziane w nim miejsca pracy);
- dokonać nie później niż do dnia złożenia wniosku o wypłatę drugiej raty pomocy zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych i podlegać tym ubezpieczeniom co najmniej do dnia upływu 5 lat od wypłaty pierwszej raty pomocy.
Należy przy tym zauważyć, że zgodnie z § 20 ww. rozporządzenia, beneficjent może wystąpić do dyrektora oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) z wnioskiem o wyrażenie zgody na zmianę założeń biznesplanu w trakcie jego realizacji, w tym wydłużenie okresu jego realizacji. Do ww. wniosku beneficjent dołącza zmieniony biznesplan wraz z podaniem przyczyn uzasadniających planowane zmiany. A zatem, beneficjent może zmienić założenia biznesplanu, np. w zakresie inwestycji w środki trwałe, liczby tworzonych miejsc pracy, czy nawet rodzaju prowadzonej działalności pozarolniczej.
Dyrektor oddziału regionalnego ARiMR wyraża zgodę na zmianę założeń biznesplanu w terminie 30 dni od dnia złożenia tego wniosku, w tym wydłużenie okresu jego realizacji, jednak nie dłużej niż do dnia upływu 2 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy, pod warunkiem spełnienia określonych warunków, w szczególności, że zmieniony biznesplan spełnia wymogi określone w ww. rozporządzeniu, a beneficjentowi przysługiwałaby pomoc na podstawie liczby punktów, które zostałyby przyznane na podstawie zmienionych założeń biznesplanu.
Natomiast w przypadku niezrealizowania założeń biznesplanu, beneficjent zobowiązany jest do zwrotu całości lub części kwoty pomocy (zgodnie z § 19 ww. rozporządzenia).
Jednocześnie informuję, iż zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217, 300, 695 i 1440), w przypadku gdy w okresie obowiązywania na obszarze RP stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii beneficjent nie spełnia warunków, z zastrzeżeniem których została wydana decyzja o przyznaniu pomocy lub nie realizuje innych zobowiązań związanych z przyznaną pomocą, możliwe jest spełnienie przez niego tych warunków lub zrealizowanie zobowiązań w terminie późniejszym, uzgodnionym odpowiednio z organem, który przyznał tę pomoc (dyrektor oddziału regionalnego ARiMR).
Niezależnie od powyższego należy zauważyć, że przygotowywane i wprowadzane na bieżąco w celu złagodzenia skutków pandemii COVID-19 w Polsce przez rząd działania antykryzysowe dla firm (m.in. zwolnienia z opłacania składek do ZUS), mają zastosowanie również dla beneficjentów przedmiotowego instrumentu wsparcia."

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com