W odpowiedzi na wniosek KRIR z dnia 2 lipca 2019 r. >>>  w sprawie usprawnienia zagospodarowania małych działek rolnych, wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w piśmie z dnia 13 sierpnia 2019 r. poinformowało, że rozdysponowanie nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przeprowadzane jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 817, z późn. zm.) oraz przepisami wydanych do niej aktów wykonawczych. Art. 24 tej ustawy stanowi, że KOWR gospodaruje Zasobem WRSP w pierwszej kolejności w drodze wydzierżawienia albo sprzedaży nieruchomości rolnych na powiększenie lub utworzenie gospodarstw rodzinnych, na zasadach określonych w rozdziałach 6 lub 8 tej ustawy. Z przepisów ustawy wynika, że co do zasady rozdysponowanie nieruchomości Zasobu WRSP, zarówno w drodze sprzedaży jak i dzierżawy, przeprowadzane jest w trybie przetargu. W pierwszej kolejności organizowane są przetargi ograniczone, skierowane w szczególności do rolników indywidualnych, chcących powiększać swoje gospodarstwa rodzinne. W przypadku nieruchomości, co do których przetargi ograniczone nie zostały rozstrzygnięte KOWR organizuje przetargi nieograniczone.

Należy mieć na uwadze, że procedura przygotowania nieruchomości do przetargu na sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości ZWRSP jest rozłożona w czasie i wiąże się z przygotowaniem dokumentacji, dokonaniem oceny stanu nieruchomości, wykonaniem operatu szacunkowego w przypadku sprzedaży, publikacją wykazu i ogłoszenia o przetargu, oceną kwalifikacji rolniczych (w przypadku przetargów ograniczonych do rolników indywidualnych zamierzających powiększyć swoje gospodarstwa rodzinne), przeprowadzeniem przetargu, ewentualnym procesem odwoławczym, uzgodnieniem zabezpieczeń realizacji umowy, zawarciem umowy i przekazaniem nieruchomości. Wszystkie z tych elementów są konieczne do przeprowadzenia procedury przetargowej niezależnie od powierzchni rozdysponowywanej nieruchomości. Zainteresowanie zakupem lub dzierżawą nieruchomościami Zasobu dotyczy przede wszystkim gruntów o większym areale, natomiast grunty o niewielkim areale, co do zasady, są gruntami trudno zbywalnymi, stąd też ich liczba w ZWRSP jest znaczna.

W ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa są zawarte regulacje, które mogą być stosowane przez KOWR, w celu sprawniejszego zagospodarowania niewielkich powierzchniowo nieruchomości wchodzących w skład ZWRSP. Art. 29 ust. 1h ustawy stanowi, że nieruchomość Zasobu lub jej część może być sprzedana bez przetargu, jeśli może poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej stanowiącej własność osoby chcącej nabyć tę nieruchomość lub jej część, o ile nieruchomość ta nie może być zagospodarowana samodzielnie. Niemożność samodzielnego zagospodarowania nieruchomości może mieć miejsce w szczególności wówczas, gdy brak jest dostępu do drogi publicznej, nieruchomość ma niewielką powierzchnię lub nieregularny kształt, które uniemożliwiają rolnicze użytkowanie przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu. Art. 29 ust. 3a ustawy stanowi natomiast, że w przypadku nierozstrzygnięcia przetargu, KOWR, ogłaszając kolejne przetargi, może ustalić niższą cenę wywoławczą, nie niższą jednak niż polowa ceny ustalonej według zasad określonych w art. 30 ustawy. Natomiast jeżeli kolejny przetarg nie doprowadzi do wyłonienia osoby nabywcy, KOWR może sprzedać nieruchomość bez przetargu za cenę nie niższą niż cena wywoławcza ostatniego przetargu. Zgodnie zaś z art. 40 ust. 2 ustawy Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa może zwolnić dzierżawcę z opłat czynszowych w okresie pierwszych 3 lat dzierżawy użytków rolnych odłogowanych co najmniej przez okres jednego roku przed dniem zawarcia umowy dzierżawy albo na okres nie dłuższy niż 5 lat w przypadkach uzasadnionych stanem przedmiotu dzierżawy lub realizacją inwestycji tworzących nowe miejsca pracy.

Należy również wskazać, że w przypadku zainteresowania wydzierżawieniem, czy też nabyciem nieruchomości wchodzącej w skład ZWRSP, istnieje możliwość zwrócenia się do właściwego OT KOWR z wnioskiem o rozpoczęcie procedury rozdysponowania tej nieruchomości.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com