ministerstwo srodowiskaW odpowiedzi na wystąpienie Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 21 marca 2016 r. o podjęcie działań mających na celu zmianę przepisów ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U.2015.881), oraz rozporządzeń wykonawczych tj. rozporządzenia Ministra Środowiska z 8 stycznia 2016 r. w sprawie Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (Dz.U.2016.56) i rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie wzoru Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej oraz sposobu ich sporządzenia i prowadzenia (Dz.U.2016.73), Ministerstwo Środowiska przekazało poniższe informacje na ten temat.

"Obowiązek dotyczący prowadzenia dokumentacji w formie Karty Urządzenia albo Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej (w Centralnym Rejestrze Operatorów - CRO) wynika z art. 14 ustawy i dotyczy wszystkich urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych, jak również urządzeń będących rozdzielnicami wysokiego napięcia zawierającymi fluorowane gazy cieplarniane w ilości co najmniej 3 kg lub urządzeń zawierających rozpuszczalniki na bazie fluorowanych gazów cieplarnianych w ilości co najmniej 3 kg. Pragnę podkreślić, iż obowiązek ten dotyczy tylko ww. urządzeń (chłodni, przechowalni, a nie zwykłych lodówek) lub systemów, które zawierają substancje kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane w ilości 3 kg lub więcej, a nie wszystkich urządzeń lub systemów. Jeśli spełnione są ww. warunki to od tego obowiązku nie istnieją żadne odstępstwa, np. podmiotowe, ponieważ obowiązek prowadzenia dokumentacji wynika wprost z przepisów Unii Europejskiej w zakresie fluorowanych gazów cieplarnianych i substancji kontrolowanych.

Dodatkowo pragnę poinformować, iż założenie Karty Urządzenia albo Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej w Centralnym Rejestrze Operatorów jest czynnością jednorazową, bezpłatną i nie wymaga posiadania certyfikatu lub zaświadczenia. Po stronie operatora (właściciela urządzenia) leży obowiązek założenia Karty Urządzenia albo Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej, który może wypełnić samodzielnie lub zlecić osobie upoważnionej, a kolejnych wpisów do kart dokonują pracownicy wykonujący określone czynności, o których mowa w art. 14 ust. 3 pkt 4 ustawy, posiadający certyfikat dla personelu uprawniający do wykonywania czynności, których dane te dotyczą. Prowadzenie dokumentacji w formie elektronicznej jest ułatwianiem, a nie utrudnieniem i dzięki wprowadzeniu elektronicznego systemu, takiego jak CRO, dokumentacja nie musi być przechowywana w formie papierowej przez okres 5 lat. Prowadzenie dokumentacji w systemie zapewni rolnikom pozostawanie w zgodzie z przepisami unijnymi obowiązującymi bezpośrednio, a pośrednio zapewni utrzymywanie urządzeń będących w ich posiadaniu w dobrym stanie technicznym.

Pragnę również zwrócić uwagę, iż fluorowane gazy cieplarniane charakteryzują się wysokimi współczynnikami ocieplenia globalnego (GWP) i tym samym są szczególnie szkodliwe dla środowiska, dlatego postępowanie z tymi gazami powinno być monitorowane. Dodatkowo substancje kontrolowane są również groźne dla środowiska, ze względu na zdolność do zubożania warstwy ozonowej. Dlatego też Polska, jako państwo członkowskie Unii Europejskiej, jest obowiązana do podejmowania określonych działań wynikających z prawa wspólnotowego w zakresie redukcji emisji substancji zubożających warstwę ozonową i fluorowanych gazów cieplarnianych.

Ponadto pragnę nadmienić, iż na etapie prowadzonych konsultacji społecznych projektu ustawy oraz projektów rozporządzeń wykonawczych do niej, nie otrzymano uwag dotyczących wprowadzenia deregulacji w zakresie podmiotowości.

Biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienia i obowiązujące przepisy krajowe oraz przepisy Unii Europejskiej w zakresie fluorowanych gazów cieplarnianych i substancji zubożających warstwę ozonową, uprzejmie informuję, iż nie można uwzględnić Państwa prośby dotyczącej wyłączenia rolników i sadowników z zakresu przepisów ustawy, w tym z obowiązku prowadzenia stosownej dokumentacji. Działanie takie byłoby sprzeczne z przepisami unijnymi."

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com