senatrpW dniu 5 kwietnia 2016 r. na posiedzeniu o godz. 15.00 senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzy ustawę o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (druk senacki nr 124, druki sejmowe nr 293, 363 i 363-A).

 

Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi na posiedzeniu w dniu 30 marca 2016 r. rozpatrzyła poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (druki nr 293 i 363).

W czasie drugiego czytania zgłoszono 53 poprawki. Komisja wnosi o przyjęcie 16 poprawek i odrzucenie 37 poprawek.

Poprawki, które Komisja proponuje przyjąć, miały m.in. na celu umożliwienie kościołom i związkom wyznaniowym zakupu nieruchomości rolnych; ograniczenie prawa pierwokupu nieruchomości rolnych przez Agencję na rzecz osoby bliskiej, zmianę charakteru tajemnicy dokumentów, które Agencja może przeglądać w przedsiębiorstwie, z poufnej na tajemnicę przedsiębiorstwa.

Poprawki, które Komisja proponuje odrzucić, miały m.in. na celu przywrócenie budownictwa jednorodzinnego w miastach, w których nie ma planów zagospodarowania przestrzennego; umożliwienie nabycia nieruchomości rolnej przez spółdzielnie oraz ustanowienie prawidłowych zasad współpracy między podmiotem udzielającym kredytu a rolnikiem, aby nie doprowadzać do celowego bankructwa gospodarstw rolnych.

Sprawozdawca – poseł Robert Telus (PiS).

W posiedzeniu uczestniczyli: minister rolnictwa i rozwoju wsi – Krzysztof Jurgiel oraz sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Zbigniew Babalski.

 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi na posiedzeniu w dniu 31 marca 2016 r. przeprowadziła pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druk nr 283).

Uzasadnienie projektu przedstawił poseł Robert Telus (PiS).

Projekt dotyczy wyłączenia gruntów rolnych stanowiących użytki rolne położone w granicach administracyjnych miast spod działania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Po zakończeniu pierwszego czytania Komisja powołała podkomisje nadzwyczajną, do której skierowała ww. projekt. Przewodniczącym podkomisji został poseł Robert Telus (PiS).

W posiedzeniu uczestniczył sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Zbigniew Babalski.

Na kolejnym posiedzeniu Komisja wysłuchała informacji Ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Spraw Zagranicznych w sprawie zasad obrotu artykułami rolno-spożywczymi między Polską a Ukrainą.

Komisja wysłuchała informacji Ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Spraw Zagranicznych w sprawie zasad obrotu artykułami rolno-spożywczymi między Polską a Ukrainą.

Informację przedstawili: podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Ryszard Zarudzki oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych – Katarzyna Kacperczyk.

Podstawowym dokumentem, który reguluje obecnie zasady handlu towarowego między Unią Europejską, w tym Polską, a Ukrainą, jest umowa o Pogłębionej i Wszechstronnej Strefie Wolnego Handlu (DCFTA), będąca częścią Umowy Stowarzyszeniowej pomiędzy Unią Europejską a Ukrainą, która weszła w życie 1 stycznia 2016 r. W okresie od kwietnia 2014 r. do końca 2015 r. obowiązywało rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie obniżania lub zniesienia ceł na towary pochodzące z Ukrainy. Jego celem było wsparcie gospodarcze Ukrainy.

Polska zajmuje czołowe miejsce wśród najważniejszych partnerów handlowych Ukrainy. Obecnie do najważniejszych problemów w zakresie obrotu towarami rolno-spożywczymi należą: utrzymujący się zakaz importu bydła oraz trudności w uzgodnieniach wybranych świadectw weterynaryjnych. Istotne znacznie miało w 2015 r. zniesienie ograniczeń w imporcie mięsa wieprzowego na Ukrainę.

Produkty pochodzenia zwierzęcego wywożone z terytorium RP do państw trzecich zaopatruje się w świadectwa zdrowia, a Główny Lekarz Weterynarii jest organem właściwym do uzgadniania z właściwą władzą państwa trzeciego szczegółowych wymagań w tym zakresie. Główny Lekarz Weterynarii określa także wymagania dla towarów wwożonych do Polski z tym że wwóz do Polski jako państwa Unii Europejskiej ograniczony jest także wymaganiami określonymi przez Komisję Europejską. Z kolei import i eksport produktów pochodzenia roślinnego określają regulacje fitosanitarne każdej ze stron. Przestrzeganie tych regulacji jest w Polsce kontrolowane przez specjalistyczne organy kontroli.

Uczestniczący w posiedzeniu rolnicy, głównie członkowie OPZZ Rolników i Organizacji Rolniczych, przedstawiali problemy związane ze współpracą polsko-ukraińską. Wskazywali na liczne kontrole przeprowadzane u polskich producentów, niskie ceny produktów przy jednocześnie wysokich – jak mówili unijnych kosztach produkcji, a z drugiej strony braku przeciwdziałania nielegalnemu przywozowi towarów do Polski, w szczególności zbóż, a zwłaszcza kukurydzy. Wskazywali, że w tej sytuacji polskie rolnictwo znajduje się w bardzo niekorzystnym położeniu, zwracali się do przedstawicieli władzy o szybkie przeciwdziałanie temu stanowi rzeczy.

 

W dniu 31 marca 2016 r. Sejm uchwalił ustawę o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. Za ustawą głosowało 233 posłów, przeciw 195, wstrzymało się 18. Ustawa ma wejść w życie 30 kwietnia br., ponieważ 1 maja kończy się 12-letni zakaz zakupu polskiej ziemi przez cudzoziemców. Teraz zajmuje się nią Senat.

Zobacz: Przebieg procesu legislacyjnego oraz Informacja MRiRW nt. ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości ZWRSP oraz o zmianie niektórych ustaw

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com